Modificarea si completarea OUG 63/2007 si OUG 63/1999

In M. Of. 243 din 26 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Din cuprins:
Avand in vedere:
– prevederile Ghidului Comitetului de Coordonare a Fondurilor (COCOF) 08/0022/02 din data de 23 aprilie 2008 privind inchiderea proiectelor finantate din Fondul de coeziune si ex-ISPA;
– necesitatea instituirii unor reglementari care sa permita utilizarea veniturilor incasate din vanzarea documentatiei de atribuire si dobanda aferenta acestora, precum si a veniturilor incasate din dobanzile acumulate pentru fondurile ex-ISPA si PHARE transferate de Comisia Europeana, a veniturilor incasate din executarea garantiilor de participare la licitatii, din executarea garantiilor de buna executie, executarea garantiilor pentru platile finale, executarea garantiilor aferente sumelor retinute, din sumele retinute, din penalitatile de intarziere in executarea contractelor, pentru inlocuirea cofinantarii nationale acordate in cadrul masurilor ex-ISPA si pentru compensarea debitelor aferente acestor fonduri;
– inchiderea memorandumurilor de finantare ex-ISPA, memorandumurilor/acordurilor de finantare PHARE si agrearea in perioada imediat urmatoare a soldului final de plata impreuna cu serviciile Comisiei Europene;
– necesitatea adoptarii unor masuri pentru asigurarea sumelor necesare continuarii si finalizarii programelor PHARE/ISPA finantate din asistenta financiara nerambursabila acordata de catre Uniunea Europeana, in vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor autoritatilor nationale asumate;
– evitarea blocajelor ce pot interveni in fluxurile financiar-bugetare necesare derularii programelor PHARE/ISPA;
– necesitatea reglementarii regularizarii financiare a sumelor reprezentand debite platite din venituri din dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeana,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului 63/2007 privind regimul veniturilor incasate de autoritatile contractante pe parcursul licitarii si implementarii contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 439 din 28 iunie 2007, aprobata prin Legea 367/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) venituri:
1. sume incasate de autoritatile contractante din vanzarea documentatiei de atribuire, executarea garantiilor de buna executie, a garantiilor de participare, a garantiilor pentru plata finala si a garantiilor aferente sumelor retinute, in conformitate cu prevederile contractuale, sumele retinute si penalitatile de intarziere in executarea contractelor, dobanzi acumulate in conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeana;
2. dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeana in cadrul memorandumurilor de finantare, incepand cu programele PHARE 2003.”
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Veniturile incasate din dobanzi acumulate in conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeana, se utilizeaza pentru:
a) inlocuirea cofinantarii nationale a cheltuielilor eligibile, inclusiv dupa perioada de eligibilitate, proportional cu procentul de participare la finantare prevazut in memorandumurile de finantare ISPA;
b) alte cheltuieli eligibile pentru proiect, cu acordul Comisiei Europene;
c) compensarea eventualelor debite aferente acestor fonduri stabilite in sarcina beneficiarilor proiectelor, carora li se cuvine dobanda.”
3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Veniturile incasate din dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeana in cadrul memorandumurilor de finantare incepand cu programele PHARE 2003 se utilizeaza pentru reintregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia transmiterii declaratiilor finale de cheltuieli la Comisia Europeana in scopul transferarii catre aceasta a respectivelor sume.”
4. La articolul 6, literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) veniturile incasate din vanzarea documentatiei de atribuire si dobanda aferenta acestor venituri se utilizeaza pentru reintregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile aferente multiplicarii documentatiei de atribuire, pana la limita cheltuielilor efectuate; in cazul proiectelor PHARE, diferenta ramasa dupa reintregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile se repartizeaza bugetului Comisiei Europene; in cazul proiectelor ex-ISPA, diferenta ramasa neutilizata se transfera intr-un cont de venituri al bugetului de stat;
b) veniturile incasate din executarea garantiilor de participare la licitatii, din executarea garantiilor de buna executie, executarea garantiilor pentru platile finale, executarea garantiilor aferente sumelor retinute, din sumele retinute, din penalitatile de intarziere in executarea contractelor, precum si dobanda aferenta acestor venituri se repartizeaza finantatorilor in mod corespunzator procentelor de participare a acestor surse; in cazul in care cofinantarea este asigurata dintr-un imprumut de la o institutie financiara internationala, repartizarea veniturilor se realizeaza catre bugetul de stat in mod corespunzator procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contributiei Comunitatii Europene vor fi lichidate, de regula, cu ocazia declaratiilor finale; in cazul proiectelor ex-ISPA, diferenta ramasa aferenta contributiei Comunitatii Europene, precum si contributiei de cofinantare cuvenite beneficiarilor se utilizeaza pentru compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA, stabilite in sarcina beneficiarilor, carora li se cuvin aceste sume in baza prezentei litere a acestui articol;

(…)

c) veniturile incasate din dobanzi acumulate in conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizeaza, in urmatoarea ordine, pentru:
1. reintregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, considerate cheltuieli eligibile si certificate de Autoritatea de certificare si plata;
2. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite in sarcina beneficiarilor proiectelor respective;
3. reintregirea bugetului beneficiarului pentru masurile ex-ISPA a caror cofinantare a fost asigurata de acesta prin bugetul propriu.”
5. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 6^1
Veniturile din dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeana in cadrul memorandumurilor de finantare incepand cu PHARE 2003, neutilizate pentru reintregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor, la data inchiderii programelor PHARE comunicata de Comisia Europeana, se fac venit la bugetul de stat.”
ART. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 215 din 17 mai 1999, aprobata prin Legea 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene, aflate in conturile deschise la institutiile specificate la alin. (2), sunt purtatoare de dobanda; dobanda se bonifica si se utilizeaza potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare, ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, precum si, dupa caz, potrivit regulamentelor comunitare si instructiunilor emise de donator.”
2. La articolul 5, dupa alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu urmatorul cuprins:
“(3^3) Sumele aferente debitelor cu care sunt reintregite, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 63/2007 privind regimul veniturilor incasate de autoritatile contractante pe parcursul licitarii si implementarii contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeana, aprobata prin Legea 367/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, conturile programelor PHARE din veniturile incasate din dobanzi acumulate in conturile programelor PHARE din cadrul memorandumurilor de finantare incepand cu PHARE 2003, recuperate ulterior de la beneficiari/contractori, se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor care nu se mai pot recupera ulterior de la beneficiari/contractori, potrivit prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor aferente situatiilor in care sunt pronuntate hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care sunt admise total sau partial pretentiile beneficiarilor/contractorilor.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close