Modificarea Codului fiscal, a OG 32/1995, a Legii 50/1991 si a altor acte normative

feature photo

In M. Of. 246 din 29 aprilie 2013 a fost publicata Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 931 din 29 decembrie 2011, cu urmatoarea completare:
– Dupa articolul VII se introduc sase noi articole, articolele VII^1 – VII^6, cu urmatorul cuprins:
“ART. VII^1
La articolul 283 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei si poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 20% din aceasta valoare. Taxa se face venit la bugetul local.»
ART. VII^2
Ordonanta Guvernului 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. La articolul 1, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
«ART. 1
Timbrul judiciar se aplica, in conditiile prezentei ordonante, actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.»
2. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
«ART. 4
Cererilor adresate instantelor judecatoresti pentru eliberarea de copii si certificate, precum si oricaror altor cereri care nu fac obiectul activitatii de judecata, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplica timbre judiciare de 0,15 lei.»
3. Articolul 5 se abroga.
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
«ART. 6
Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar revine Ministerului Justitiei.
Vanzarea timbrului judiciar se face de catre institutiile prevazute la art. 1 sau prin unitati autorizate sa vanda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.»
5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
«ART. 7
Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri la bugetul de stat.»
ART. VII^3
Legea 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12, dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 44, cu urmatorul cuprins:
«44. detinerea, folosirea si comercializarea plaselor monofilament in perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, precum si in orice alta zona cu statut de rezervatie naturala, recunoscut prin lege.»
2. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«f) cele de la pct. 22, 23, 43 si 44, cu amenda de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice;».
ART. VII^4
La articolul 37 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege. Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale. In cazul in care constructiile nu sunt inregistrate la autoritatea administratiei publice locale competente, acestea se inregistreaza daca se achita impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaratiei fiscale, inclusiv pentru anul in curs.”
ART. VII^5
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 83 din 7 februarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere si facturiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale proprii. In vederea acoperirii cheltuielilor de incasare si virare, se percepe un comision din tarifele incasate. Chitantierele si facturierele sunt puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si sunt inscriptionate cu datele sale de identificare. Tarifele incasate de notarii publici sunt virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului. Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania prin protocol, care se aproba in conditiile alin. (3). Evidenta tarifelor incasate de notarii publici in conditiile prezentei legi se tine separat de evidenta financiar-contabila a biroului notarial.»
2. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Drepturile reale imobiliare si promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept in legatura cu acesta, inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea in baza unor pacte comisorii, se radiaza in baza unei:
a) declaratii in forma autentica a partilor;
b) incheieri de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
c) hotarari judecatoresti.»
3. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
«(5) Promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real in legatura cu acesta si actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.»
4. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.»
ART. VII^6
La articolul 8 alineatul (2) din Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 631 din 23 septembrie 2009, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
«d^1) in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari conform lit. b) si c), acestia le pot folosi si pentru insotitori. Tichetele de calatorie gratuite pot fi ridicate si utilizate si de catre sotul/sotia sau de catre alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de imputernicire cu data certa, insotita de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesara prezenta titularului la momentul realizarii calatoriei.»”
ART. II
Contribuabilii care depun declaratia fiscala la autoritatea administratiei publice locale competente potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si care efectueaza plata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu datoreaza obligatii fiscale accesorii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close