Modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

In M. Of. nr. 253 din 7 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

Din cuprins:
ART. I
Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, de catre persoane fizice autorizate, profesionisti care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale si persoane fizice. Acestor documente statul le asigura protectie speciala, in conditiile prezentei legi.”
2. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) In cazul declararii falimentului, in conditiile legii, a unui creator de documente, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, in sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, iar documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor, se predau, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.
(2) In cazul incetarii, in conditiile legii, a activitatii unei persoane fizice autorizate sau a activitatii unui profesionist care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau in cazul in care acestia solicita, in mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcatuiesc arhiva se pot prelua de catre persoana fizica asociata, de catre profesionistul asociat sau de catre organizatia profesionala din care acestia fac parte, la solicitarea expresa a acestora.
(3) Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare in sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora.
(4) In cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finantarea transferului arhivei catre un operator economic autorizat sa presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de catre lichidator, din fondul de lichidare, in conditiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, din averea debitorului.
(5) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1) – (4) se instituie obligatia notificarii Arhivelor Nationale sau, dupa caz, a serviciilor judetene/Serviciului Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa cum urmeaza:
a) de catre lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolventei unui creator sau detinator de documente si, in termen de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice carora le-au fost predate spre pastrare si administrare documentele creatorilor dizolvati;
b) de catre operatorii economici prevazuti la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin. (1) cu privire la documentele preluate in baza contractelor prevazute la alin. (1);
c) de catre persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au in pastrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiintati cu privire la predarea arhivei si, in termen de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice carora le-au fost predate spre pastrare si administrare documentele creatorilor dizolvati.
(6) In scopul informarii publice se instituie obligatia de a publica informatii relevante privind situatia documentelor preluate de la creatorii dizolvati, astfel:
a) pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului;
b) pentru Arhivele Nationale, ca urmare a notificarii prevazute la alin. (5), prin pagina proprie de internet.”
3. Articolul 18^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18^1
(1) Operatorii economici pot presta servicii de pastrare, conservare, restaurare, legatorie, prelucrare arhivistica si utilizare a documentelor cu valoare practica pe care le detin, denumite in continuare servicii arhivistice, numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare din partea Arhivelor Nationale sau a serviciilor judetene/Serviciului Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz.
(2) Autorizatia de functionare se elibereaza, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile referitoare la:
a) competenta profesionala – operatorul economic dispune de personal angajat cu contract de munca, avand pregatirea profesionala necesara prestarii serviciilor arhivistice;
b) baza materiala – operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: echipamente, spatii, dotari pentru personal in vederea inceperii si desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1);
c) existenta unor reglementari interne de practica arhivistica, in conformitate cu prevederile legii.
(3) Autorizatia de functionare se elibereaza pentru o perioada de 3 ani si poate fi reinnoita pentru aceeasi perioada.
(4) Autorizatia de functionare se reinnoieste obligatoriu, inainte de implinirea perioadei prevazute la alin. (3), in cazul schimbarii sediului principal, fuziunii sau divizarii operatorului economic autorizat sa presteze servicii arhivistice.
(5) Pentru reinnoirea autorizatiei de functionare, operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Nationale sau la serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz, documentatia actualizata care face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2).”
4. Dupa articolul 18^1 se introduc sapte noi articole, articolele 18^2 – 18^8, cu urmatorul cuprins:
“ART. 18^2
(1) Autorizatia de functionare se suspenda de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz, pentru o perioada care nu va putea depasi 3 luni, in urmatoarele situatii:
a) cand se constata ca operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia, conform art. 18^1 alin. (2);
b) cand operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice desfasoara alte servicii arhivistice decat cele pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare;
c) cand operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice a fost sanctionat contraventional de cel putin 3 ori intr-un an, pentru fapte prevazute de prezenta lege.
(2) Suspendarea autorizatiei de functionare intra in vigoare in termen de 5 zile de la data notificarii de catre Arhivele Nationale sau serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz.
(3) Suspendarea autorizatiei de functionare consta in interzicerea dreptului operatorului economic care presteaza servicii arhivistice de a incheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada suspendarii si pana la data stabilita in notificarea prevazuta la alin. (2), operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice are obligatia de a dispune masurile necesare pentru inlaturarea sau incetarea situatiilor care au stat la baza suspendarii.
(4) Contractele prevazute la alin. (3), incheiate pe perioada suspendarii, sunt lovite de nulitate absoluta.
ART. 18^3
(1) Autorizatia de functionare se retrage de catre Arhivele Nationale sau de catre serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz, in urmatoarele situatii:
a) la cererea operatorului economic autorizat sa presteze servicii arhivistice;
b) cand operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii/reinnoirii autorizatiei de functionare;
c) cand, la implinirea perioadei de suspendare a autorizatiei de functionare dispuse potrivit art. 18^2 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu indeplineste conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
d) cand operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice nu respecta interdictia stabilita la art. 18^2 alin. (3) sau nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin pana la data stabilita in notificarea comunicata de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz;
e) in cazul suspendarii autorizatiei de functionare, de doua ori intr-un interval de un an;
f) cand operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice nu a desfasurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberarii autorizatiei de functionare.
(2) Autorizatia de functionare se retrage:
a) de la data solicitata de operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice;
b) in termen de 30 de zile de la data notificarii de catre Arhivele Nationale sau de catre serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) – f).
ART. 18^4
(1) Contractele avand ca obiect prestarea de servicii arhivistice trebuie sa contina clauze exprese referitoare la transferul documentelor preluate de operatorul economic autorizat sa presteze servicii arhivistice, in cazul incetarii activitatii acestuia, catre un alt operator economic autorizat sa presteze servicii arhivistice.
(2) Contractele incheiate cu nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
ART. 18^5
Procedura de notificare si continutul notificarii prevazute la art. 18 alin. (5), datele care se introduc in registrul prevazut la art. 18^7 alin. (1) si conditiile privind gestionarea acestuia, precum si procedurile de eliberare, reinnoire, suspendare sau retragere a autorizatiei se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 18^6
(1) Creatorii si/sau detinatorii de documente, persoane juridice, care isi schimba regimul de proprietate sau isi modifica obiectul de activitate, precum si noii detinatori care preiau patrimoniul au obligatia sa dispuna masuri pentru pastrarea, conservarea si evidenta arhivei, in conditiile prevazute de lege.
(2) Creatorii si/sau detinatorii de documente prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice sunt obligati sa ia masuri impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii fara drept a documentelor din arhiva.
(3) Depozitarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in spatii si in conditii corespunzatoare, avizate de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz.
(4) Carnetele de munca se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, dupa caz.
ART. 18^7
(1) Arhivele Nationale asigura evidenta generala a operatorilor economici autorizati sa presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.
(2) Registrul prevazut la alin. (1) are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public.
ART. 18^8
(1) Prin exceptie de la prevederile prezentei legi, birourile notariale, camerele notarilor publici si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, dupa caz, sunt singurele entitati care detin, administreaza, conserva si protejeaza arhivele notariale. Aceste entitati isi exercita atributiile prevazute de prezentul alineat, fara indeplinirea vreunei conditii prealabile de autorizare.
(2) Birourile notariale, camerele notarilor publici si Uniunea Nationala a Notarilor Publici, dupa caz, pot detine, administra, conserva si proteja si alte arhive decat cele notariale, cu indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de prezenta lege.”
5. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Creatorii ori detinatorii de documente sau, dupa caz, succesorii in drepturi ai acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, adeverinte, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza ori le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a implinit termenul prevazut la art. 13, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.
(2) Serviciile prestate de catre Arhivele Nationale pentru rezolvarea solicitarilor persoanelor fizice si ale persoanelor juridice se efectueaza, contra cost, in conditiile prevazute de lege.
(3) Serviciile arhivistice prestate in conditiile alin. (1) de catre operatorii economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice se efectueaza contra cost, pe baza unor tarife ale caror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu avizul Arhivelor Nationale.”
6. La articolul 29, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (4) si alin. (5) lit. a), art. 18^1 alin. (1) si (4), art. 18^6 si art. 21 alin. (1), precum si practicarea de servicii arhivistice cu depasirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 21 alin. (3);”.
7. La articolul 29, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) nerespectarea de catre toti creatorii si detinatorii de documente a conditiilor de pastrare, conservare, punere in valoare, publicitate, precum si a celor de acces la documente, in conditiile legii.”
ART. II
(1) Operatorii economici care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, presteaza servicii arhivistice au obligatia ca in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa solicite eliberarea autorizatiei de functionare, in conditiile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Operatorii economici prestatori de servicii arhivistice care, la data implinirii termenului prevazut la alin. (1), nu indeplinesc conditiile stabilite de Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, isi inceteaza activitatea in domeniul serviciilor arhivistice.
(3) Sanctiunea prevazuta la art. 18^4 alin. (2) din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, opereaza si in cazul contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, daca la data implinirii termenului prevazut la alin. (1) nu respecta prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
ART. III
Arhivele create de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si preluate in custodie de catre persoane juridice, pe baza acordului Arhivelor Nationale, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman in custodia acelor persoane juridice.
ART. IV
(1) In cazul creatorilor de documente desfiintati la data intrarii in vigoare a prezentei legi si a caror arhiva exista, documentele cu valoare istorica in sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se preiau de catre Arhivele Nationale sau de catre serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, dupa caz, iar documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor, se predau, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.
(2) In cazul creatorilor de documente desfiintati la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ale caror documente se afla in pastrare sau in custodie la persoane fizice sau juridice, inclusiv la casele teritoriale de pensii, finantarea transferului arhivei catre un operator economic autorizat sa presteze servicii arhivistice se va face din bugetul operatorului autorizat de servicii arhivistice.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (1), prevederile art. 18 alin. (5) si (6) din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica in mod corespunzator.
ART. V
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba, prin ordin al ministrului afacerilor interne, normele metodologice prevazute la art. 18^5 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
ART. VI
Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close