Modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare

In M. Of. nr. 260 din 9 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 139/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare.

Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“LEGE
privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare instituite prin prezenta lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din state terte, care au sediul in Romania; procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare nu se aplica sucursalei unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica intermediarilor in asigurari, astfel cum sunt definiti prin Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia fiind supusi reglementarilor dreptului comun in materie de reorganizare judiciara si de faliment cuprinse in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dizolvarii si lichidarii voluntare prevazute in cap. III sectiunea a 4-a.”
3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Prezenta lege reglementeaza procedura redresarii financiare a asiguratorului/reasiguratorului, procedura falimentului acestuia, precum si dizolvarea si lichidarea voluntara a asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare.”
4. La articolul 3, literele c) si g) – k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) procedura falimentului – procedura de insolventa ce se aplica asiguratorului/reasiguratorului care implica masurile necesare pentru lichidarea averii acestuia in vederea acoperirii pasivului;
(…)
g) lichidator – persoana fizica sau juridica, inclusiv Fondul de garantare, desemnata in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sa conduca activitatea asiguratorului/reasiguratorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 40, in cadrul procedurii falimentului;
h) creditori de asigurari – persoane asigurate, titulari de polite de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum si oricare alte terte persoane prejudiciate prin nerespectarea conditiilor de asigurare ale contractelor, ale caror creante nu au fost platite de societatea de asigurare;
i) creante de asigurari – creantele creditorilor de asigurari, care rezulta dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acesti creditori atunci cand unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute inca. Se considera creante de asigurari creantele Fondului de garantare, precum si primele datorate de catre societatea de asigurare debitoare, rezultate din incetarea ori, dupa caz, din anularea contractelor de asigurare sau operatiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, inainte de intrarea in procedura falimentului;
j) stare de insolventa – acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:
1. incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
2. scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta;
3. imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare in cadrul procedurii de redresare financiara;
k) acord de plata a creantelor de asigurari – conventia intervenita inainte sau dupa deschiderea procedurii falimentului, incheiata intre asigurator/reasigurator si creditorii de asigurari, avand ca obiect modul si termenele de plata a creantelor;”.
5. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Termenii: «stat membru», «stat membru de origine», «stat membru gazda», «stat tert», «filiala», «sucursala», «persoana semnificativa» si «actionar semnificativ» au intelesul prevazut de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.”
6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Verificarea se poate efectua oricand de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv in urma sesizarilor creditorilor de asigurari referitoare la situatia financiara a societatii de asigurare/reasigurare, in vederea prevenirii starii de insolventa si/sau a restabilirii situatiei acesteia in cadrul procedurii de redresare financiara.”
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Procedura de redresare financiara implica orice interventie a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru luarea masurilor necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, in scopul prevenirii starii de insolventa a acesteia si al evitarii intrarii in procedura falimentului.”
8. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) La cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara, societatea de asigurare/reasigurare este obligata sa determine si sa comunice in termen de 48 de ore de la solicitare urmatoarele:
a) calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta;
b) indicatorul de lichiditate;
c) situatia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice si clasa de asigurare practicata;
d) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute constituite.”
9. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Indicatorii vor fi determinati si raportati in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru luna anterioara datei solicitarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.”
10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
O societate de asigurare/reasigurare intra in procedura de redresare financiara reglementata de prezenta lege atunci cand exista cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) se constata nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum si a oricaror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare/reasigurare, punandu-se in pericol onorarea obligatiilor asumate fata de creditorii de asigurari;
b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta.”
11. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) In cazurile prevazute la art. 7 lit. a) si b), Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune, prin decizie motivata, deschiderea procedurii de redresare financiara prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) redresarea societatii de asigurare/reasigurare pe baza de plan de redresare financiara;
b) redresarea societatii de asigurare/reasigurare prin administrare speciala.”
12. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In cazul prevazut la art. 7 lit. c) consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere este obligat, de indata, sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru efectuarea majorarii capitalului social al societatii. In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, societatea va prezenta Autoritatii de Supraveghere Financiara:
a) dovada convocarii adunarii generale extraordinare si propunerea de hotarare de majorare a capitalului social;
b) analiza detaliata a factorilor care au dus la scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta;
c) planul detaliat de masuri pe care societatea le va lua in vederea evitarii scaderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta, pentru o perioada de cel putin un an. Efectuarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv varsarea capitalului social subscris, nu va putea depasi 60 de zile calendaristice de la data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.”
13. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) luarea unor masuri cu privire la bunurile si/sau activele societatii de asigurare/reasigurare, constand in inventarierea lor de catre aceasta si conservarea pe toata perioada procedurii de redresare financiara, precum si restrangerea sau interzicerea posibilitatii de a dispune liber de acestea; raspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzatoare a acestor masuri dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara apartine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si conducerii executive a societatii de asigurare/reasigurare;”.
14. La articolul 12 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) programe de reasigurare si/sau de retrocesiune;”.
15. La articolul 15, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) inchiderea procedurii de redresare financiara; in acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiara va retrage autorizatia de functionare a societatii de asigurare/reasigurare si, in situatia constatarii starii de insolventa a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de indata a procedurii falimentului, potrivit art. 3 lit. j) pct. 3.”
16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) In situatia aplicarii modalitatii de redresare financiara prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b), Autoritatea de Supraveghere Financiara desemneaza o persoana in calitate de administrator special, care, in principal, va duce la indeplinire si va lua toate masurile necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispozitiilor, a termenelor si a conditiilor cuprinse in decizia de redresare financiara.
(2) In acest sens administratorul special poate convoca, de indata, o adunare generala extraordinara a actionarilor, cu propunerea efectuarii operatiunii de majorare a capitalului social.”
17. La articolul 21 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare, precum si, daca se constata insolventa acesteia, solicitarea, de indata, a intrarii in procedura falimentului, in situatia prevazuta la art. 20 lit. b).”
18. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
In cazul prevazut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea starii de insolventa a societatii de asigurare/reasigurare se naste dreptul creditorilor de asigurari de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.”
19. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) In termen de 30 de zile de la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, societatea de asigurare/reasigurare pentru care au fost constatate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara indiciile existentei starii de insolventa este obligata sa predea Fondului de garantare evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Raspunderea pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei revine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si conducerii executive a societatii de asigurare/reasigurare.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), Fondul de garantare desemneaza o comisie speciala, formata din propriii specialisti, cu urmatoarea componenta:
a) 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei;
b) conducatorul departamentului financiar sau inlocuitorul legal al acestuia, dupa caz;
c) 2 reprezentanti ai directiei tehnice, cu experienta in materie de lichidare de daune;
d) 2 reprezentanti ai directiei generale juridice, cu experienta de cel putin 3 ani in domeniul juridic.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), Fondul de garantare ia toate masurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurari ale caror creante au rezultat din evidentele transmise de societatea de asigurare/reasigurare, potrivit alin. (1).
(4) Orice persoana care figureaza in lista creditorilor de asigurari publicati va formula o cerere scrisa adresata Fondului de garantare.”
20. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
(1) Orice persoana care nu figureaza in lista creditorilor de asigurari si care pretinde vreun drept de creanta de asigurari asupra societatii de asigurare/reasigurare poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului de garantare.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se formuleaza in scris de catre fiecare pretins creditor si se depune la sediul Fondului de garantare sau prin intermediul serviciilor de posta, recomandat, cu confirmare de primire. Odata cu cererea, persoana respectiva anexeaza inscrisurile justificative, in original, si mentioneaza toate elementele necesare stabilirii cu exactitate a cuantumului sumelor solicitate. Totodata se pot anexa orice alte documente si se pot comunica alte informatii prin care se poate dovedi cuantumul sumelor pretinse.
(3) In cazul imposibilitatii de prezentare a inscrisurilor justificative in original, creditorul de asigurari poate prezenta copii ale acestora, semnate pe propria raspundere, iar in cerere va preciza motivul imposibilitatii depunerii lor in original.
(4) In cerere se vor mentiona, in principal, urmatoarele elemente: natura creantei, momentul nasterii sale si cuantumul sumei pretinse, daca exista vreun privilegiu ori o garantie reala in ceea ce priveste creanta, precum si care sunt bunurile acoperite de asigurarea lor.
(5) Cererea, precum si actele si informatiile solicitate potrivit alin. (2) – (4) se depun in limba romana; traducerile actelor se vor transmite numai sub semnatura traducatorului autorizat, conform legii.
(6) Dupa primirea fiecarei cereri in conditiile alin. (1) – (5), comisia special constituita, desemnata potrivit art. 23 alin. (2), inregistreaza si analizeaza intreaga documentatie aferenta cererii. Pe baza propunerilor comisiei, Fondul de garantare va aproba sau, dupa caz, va respinge cuantumul sumelor pretinse.
In caz de respingere a cuantumului sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Impotriva deciziei se poate formula contestatie, in conditiile prevazute la art. 19.
(7) Pentru creditorii acceptati la plata prin hotarare judecatoreasca, publicarea se va face, pentru fiecare caz, dupa ce aceasta hotarare a ramas definitiva.
(8) Dreptul de actiune contra Fondului de garantare pentru plata indemnizatiilor/despagubirilor se prescrie in termen de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.”
21. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului/reasiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare viabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si data intrarii in procedura falimentului, poate formula, sub sanctiunea decaderii, o cerere, in termen de 30 de zile de la data producerii riscului asigurat, in conditiile art. 24 alin. (2) – (5).
(2) In cazul in care portofoliul contractelor de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare nu a fost transferat pana la data inchiderii procedurii de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara dispune toate masurile necesare informarii asiguratilor atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta, in termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in procedura falimentului, contractele de asigurare incheiate cu societatea debitoare, cat si cu privire la dreptul acestora de recuperare a primelor de asigurare aferente, pentru perioada cuprinsa intre momentul denuntarii contractului de asigurare si cel al expirarii duratei de valabilitate a acestuia.
(3) In cazul producerii riscurilor acoperite prin contractele prevazute la alin. (2), intre data intrarii in procedura falimentului si cea a denuntarii acestora, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, Autoritatea de Supraveghere Financiara nominalizeaza o societate de asigurare, in vederea constatarii si evaluarii daunelor. Sumele cuvenite asiguratilor, stabilite de societatea de asigurare si acceptate la plata de comisia special constituita, prevazuta la art. 23 alin. (2), se platesc din resursele Fondului de garantare, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia.
(4) Prevederile art. 24 alin. (2) – (8) se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor persoanelor prevazute la alin. (1).”
22. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Fondul de garantare se subroga in toate drepturile creditorilor de asigurari la concurenta sumelor pe care le-a platit din disponibilitatile sale.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare poate inregistra la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, in vederea recuperarii lor, orice sume, dobanzi si/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.
(3) In conditiile alin. (1) si (2), Fondul de garantare este indreptatit sa inregistreze si sa recupereze, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe masura platilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate dupa momentul deschiderii procedurii falimentului.”
23. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) In temeiul prezentei legi, societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflata in stare de insolventa, asa cum aceasta este definita la art. 3 lit. j) pct. 1, este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa procedurii falimentului. Cererea se depune in termen de cel mult 20 de zile de la data aparitiei starii de insolventa.”
24. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) Creditorii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, altii decat creditorii de asigurari prevazuti la art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (7) si la art. 25 alin. (1) ale caror sume pretinse se platesc din disponibilitatile Fondului de garantare, pot inregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de faliment impotriva societatii debitoare, in conditiile prezentei legi, daca detin o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile, cu o valoare minima de 45.000 lei.”
25. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunta de judecatorul-sindic daca:
a) Autoritatea de Supraveghere Financiara a comunicat, prin intampinare, ca la data formularii cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se afla in curs de desfasurare o procedura de redresare financiara a activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, in conditiile prezentei legi; sau
b) Autoritatea de Supraveghere Financiara a comunicat, prin intampinare, ca nu exista posibilitati reale de restabilire a situatiei financiare a societatii si de plata a creantelor tuturor creditorilor acesteia in cadrul unei proceduri de redresare financiara.”
26. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) In temeiul prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 3 lit. j) pct. 2 si 3.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele inscrisuri, dupa caz:
a) hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia;
b) decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind inchiderea procedurii de redresare financiara, urmata de deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare;
c) orice alte acte sau documente care sunt necesare pentru justificarea cererii de investire a tribunalului.”
27. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
(1) In urma inregistrarii cererii, potrivit art. 29 – 32, se va cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare si, dupa caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiara. Totodata va fi notificat si Fondul de garantare.
(2) Contestatia societatii de asigurare/reasigurare impotriva cererii prevazute la art. 30 si 32 poate fi introdusa in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii cu privire la inregistrarea unei astfel de solicitari. Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; impotriva hotararii judecatorului-sindic se poate exercita numai apel.
(3) La primul termen de judecata, judecatorul-sindic va analiza cererea introductiva si inscrisurile depuse si, in situatia in care societatea de asigurare/reasigurare debitoare nu a contestat existenta starii de insolventa, potrivit alin. (2), va pronunta o hotarare de deschidere a procedurii falimentului.”
28. La articolul 34, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul comunica de indata despre aceasta partilor interesate, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii «societate de asigurare/reasigurare in faliment». Comunicarea se publica, prin grija Fondului de garantare, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, potrivit dispozitiilor legale.
(…)
(3) Toate cheltuielile aferente masurilor prevazute la alin. (1) se suporta din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare; in lipsa disponibilitatilor necesare, se utilizeaza fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
29. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) In urma deschiderii procedurii falimentului se interzice, sub sanctiunea nulitatii, actionarilor semnificativi ai societatii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au detinut functii de conducere sa instraineze actiunile detinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fara avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si fara aprobarea judecatorului-sindic.
(2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, potrivit alin. (1), in registrele speciale de evidenta tinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau in registrele independente.”
30. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Prin hotararea de deschidere a procedurii falimentului, judecatorul-sindic ridica administratorilor societatii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia si de a dispune de ele.”
31. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel.
(2) Apelul se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, cu celeritate si cu precadere. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”
32. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
(1) Potrivit prezentei legi, judecatorul-sindic are urmatoarele atributii principale:
a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii falimentului asiguratorului/reasiguratorului;
b) notificarea Fondului de garantare, precum si a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la inregistrarea cererilor introductive;
c) judecarea contestatiei asiguratorului/reasiguratorului impotriva cererii introductive formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, de creditorii de asigurari si de ceilalti creditori, dupa caz, pentru inceperea procedurii;
d) desemnarea motivata a lichidatorului care va administra procedura, stabilirea remuneratiei, a atributiilor acestuia in conditiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si inlocuirea acestuia, pentru motive temeinice;
e) judecarea actiunilor introduse de lichidatorul judiciar pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de deschidere a procedurii falimentului;
f) judecarea cererilor Autoritatii de Supraveghere Financiara privind nulitatea sau anularea unor acte prejudiciabile intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari, anterioare deschiderii procedurii de faliment;
g) judecarea cererilor de compensare a creantelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurari, dupa caz, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
h) judecarea contestatiilor formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, de creditorii de asigurari ori de oricare persoana interesata, dupa caz, impotriva masurilor dispuse de lichidator;
i) admiterea si confirmarea planului de lichidare a unor bunuri din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara;
j) admiterea si confirmarea acordului de plata a creantelor de asigurari, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara;
k) solutionarea contestatiilor la rapoartele lichidatorului judiciar;
l) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, a cenzorilor, a auditorilor financiari si a personalului de executie sau cu atributii de control din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare care au contribuit la ajungerea asiguratorului/reasiguratorului in insolventa, potrivit art. 50;
m) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.”
33. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
Potrivit prezentei legi, principalele atributii ale lichidatorului sunt urmatoarele:
a) analizarea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si a imprejurarilor care au condus la starea de insolventa a acesteia, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila intrarea in faliment a societatii de asigurare/reasigurare, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. 50. Raportul intocmit este supus judecatorului-sindic, in cel mult 40 de zile de la data desemnarii sale; un exemplar al acestui raport se va transmite si Autoritatii de Supraveghere Financiara. La cererea lichidatorului, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate, prin incheiere, sa prelungeasca perioada de prezentare a raportului;
b) notificarea cu privire la pronuntarea hotararii de intrare in procedura falimentului a societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
c) verificarea creantelor asupra societatii de asigurare/reasigurare debitoare si, dupa caz, formularea obiectiunilor impotriva acestora, precum si intocmirea tabelelor de creante;
d) verificarea creantelor Fondului de garantare, precum si a oricaror altor sume cuvenite acestuia, potrivit legii, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor si/sau a garantiilor sale legale;
e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
f) conducerea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operatiunilor in interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare;
g) incheierea acordurilor de plata a creantelor de asigurari, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, si confirmarea lor de catre judecatorul-sindic, cu sau fara garantarea acestora cu activele societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
h) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor societatii de asigurare/reasigurare debitoare si luarea tuturor masurilor corespunzatoare pentru conservarea acestora;
i) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face si din cadrul personalului existent al societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
j) introducerea actiunilor pentru anularea actelor frauduloase, incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare in dauna drepturilor creditorilor de asigurari in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
k) introducerea actiunilor pentru anularea constituirilor de garantii sau transferuri de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, efectuate de catre societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin:
1. acte de transfer cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
2. acte incheiate cu un actionar ce detine cel putin 5% din actiunile societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
3. acte incheiate cu un administrator, director sau cu orice alt membru al organelor de conducere si supraveghere ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
4. acte incheiate cu orice alta persoana fizica sau juridica aflata in legatura stransa cu societatea de asigurare/reasigurare debitoare. O persoana se afla in legatura stransa cu societatea atunci cand:
– detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
– este permanent legata de societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin intermediul unei relatii de control sau, dupa caz, infaptuieste o politica comuna fata de aceasta;
– exercita atributii de control asupra societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
l) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii, executate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare in dauna creditorilor de asigurari prin:
1. acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia partilor implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditorii de asigurari sau de a leza in orice mod drepturile acestora;
2. operatiuni comerciale in care prestatia societatii de asigurare/reasigurare debitoare o depaseste in mod vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
3. acte de transfer de proprietate catre un creditor in folosul acestuia sau pentru stingerea unei datorii anterioare, efectuate in cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in cadrul procedurii este mai mica decat valoarea actului de transfer;
4. constituirea sau perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
5. acte de transfer cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar derulate conform dispozitiilor legale, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii falimentului;
6. acte incheiate de persoanele semnificative sau de actionarii semnificativi cu societatea de asigurare / reasigurare debitoare in cadrul careia detin aceasta calitate, in anul anterior inceperii procedurii falimentului;
m) urmarirea incasarii oricaror creante din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta anterior inregistrarii cererii introductive de deschidere a procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor societatii de asigurare/reasigurare;
n) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii de faliment, pe care il va prezenta judecatorului-sindic si il va transmite, spre aprobare, Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si Fondului de garantare;
o) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
p) incheierea oricaror documente, in numele societatii de asigurare/reasigurare debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
r) intocmirea bilantului final de lichidare. Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) indeplinirea oricaror dispozitii ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, emise in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate competenta, in cazurile expres prevazute de lege, cu confirmarea judecatorului-sindic, in vederea garantarii apararii intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari;
t) lichidarea bunurilor si valorificarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si cu instiintarea Fondului de garantare, sub conditia confirmarii acestora de catre judecatorul-sindic, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditorii de asigurari, prin:
1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive prin care o societate de asigurare/reasigurare, cu o situatie financiara buna sau foarte buna, achizitioneaza, in tot sau in parte, activele societatii de asigurare/reasigurare debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia;
2. vanzarea de bunuri, precum: cladiri, terenuri, aparatura, valori mobiliare;
3. orice alte tehnici de valorificare a activelor societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cum ar fi cesiunile de creanta sau novatiile realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
u) intocmirea de rapoarte lunare in legatura cu activitatea de lichidare, care vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic; dupa aprobarea lor, rapoartele vor fi inaintate atat Autoritatii de Supraveghere Financiara, cat si Fondului de garantare;
v) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege.”
34. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 40^1
(1) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, judecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si stabileste atributiile si remuneratia acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare va putea fi desemnat lichidator.
(2) Fondul de garantare poate fi desemnat prin hotarare judecatoreasca lichidator in baza unei oferte depuse de acesta la dosarul avand ca obiect deschiderea procedurii de faliment a asiguratorilor/reasiguratorilor. Oferta se depune dupa obtinerea avizului prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara asupra propunerii conducerii Fondului de garantare, facuta in acest sens.
(3) Activitatea Fondului de garantare in calitate de lichidator se desfasoara printr-un reprezentant desemnat de conducerea Fondului, cu aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) Fondul de garantare poate fi numit lichidator in orice stadiu al falimentului unui asigurator/reasigurator, in locul altui lichidator, de catre adunarea creditorilor, la recomandarea comitetului creditorilor si pe baza ofertei Fondului de garantare, adresata comitetului creditorilor, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) si art. 24 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
35. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) Societatea de asigurare/reasigurare debitoare si/sau oricare dintre creditorii de asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Fondul de garantare, precum si orice alta persoana interesata, dupa caz, pot formula contestatie impotriva masurilor luate de lichidator. Contestatia se formuleaza in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre masurile contestate.
(2) Contestatia se solutioneaza de judecatorul-sindic de urgenta si cu precadere. Judecatorul-sindic tine o sedinta, cu citarea contestatorului, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a creditorilor de asigurari si/sau a Fondului de garantare.”
36. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 42
Pentru motive temeinice, lichidatorul poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, prin incheiere definitiva data in sedinta camerei de consiliu, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.”
37. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 43
Rapoartele pe care lichidatorul este obligat sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile legii se transmit in mod obligatoriu si Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si Fondului de garantare. Neindeplinirea obligatiei lichidatorului constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de inlocuire a acestuia, potrivit art. 42.”
38. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
(1) In conditiile prezentei legi, deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotararea judecatorului-sindic.
(2) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinta retragerea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare debitoare, daca aceasta masura nu s-a dispus anterior pronuntarii hotararii. Lichidatorul va publica hotararea judecatorului-sindic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, potrivit modalitatilor prevazute de lege in materie de publicare, precum si in cel putin doua ziare de circulatie nationala. Odata cu publicarea va comunica hotararea atat Autoritatii de Supraveghere Financiara, cat si Fondului de garantare.
(3) Retragerea autorizatiei de functionare nu impiedica lichidatorul sau orice alta persoana imputernicita in acest sens de catre acesta sa desfasoare unele dintre operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare/ reasigurare debitoare, in masura in care acest lucru este necesar sau adecvat, in scopul finalizarii procedurii de faliment. Aceste operatiuni se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a masurilor de executare silita indreptate impotriva societatii de asigurare/reasigurare debitoare. Creantele pretinse in aceste procese se inregistreaza la dosarul de faliment al tribunalului si se supun examinarii si inscrierii lor in tabelul creantelor, potrivit legii. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil in curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedata societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru in care procesul este in curs.
(5) Creantele de asigurari, constatate prin titluri executorii obtinute ulterior momentului pronuntarii hotararii de faliment, se inregistreaza la tribunal, sub sanctiunea decaderii din drept, in termen de cel mult 10 zile de la data obtinerii titlului. Lichidatorul este obligat sa verifice si, daca este cazul, sa inscrie aceste creante in tabelul creantelor, cu respectarea ordinii de preferinta si/sau a privilegiilor ori a garantiilor legale ale acestora. In toate cazurile, cererea de inregistrare a acestor creante nu poate fi depusa mai tarziu de data intocmirii tabelului definitiv consolidat al creantelor, conform legii.”
39. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul aprobarii de catre judecatorul-sindic a modalitatii de lichidare prevazute la art. 40 lit. t) pct. 1, lichidatorul organizeaza de indata, daca modalitatea confirmata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive. Lichidatorul organizeaza in acest scop o sedinta de informare cu toate societatile de asigurare/reasigurare considerate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in vederea prezentarii termenilor si conditiilor negocierii. Inainte de tinerea sedintei, lichidatorul este obligat sa semneze cu societatile de asigurare/reasigurare respective un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza, in conditiile legii, sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii.”
40. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 47
In situatia in care nu se primesc oferte in termenul mentionat la art. 46 alin. (3) sau ofertele primite nu sunt corespunzatoare cerintelor de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii ori aceasta tranzactie nu este avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sau nu este confirmata de judecatorul-sindic, dupa caz, lichidarea bunurilor si a drepturilor din patrimoniul societatii debitoare urmeaza a se efectua prin alte metode/procedee/modalitati prevazute de lege.”
41. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48
(1) La data publicarii deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara constata existenta indiciilor starii de insolventa a societatii de asigurare/reasigurare si imposibilitatea redresarii se naste dreptul creditorilor de asigurari de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.
(2) De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, in conditiile prezentei legi, Fondul de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, potrivit legii.
(3) Este interzis creditorilor de asigurari ale caror creante de asigurari au fost platite de la Fondul de garantare sa mai inregistreze cereri si/sau sa mai solicite valorificarea creantelor si/sau plata sumelor pretinse, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare debitoare. Fondul de garantare este indreptatit sa solicite autoritatilor competente stabilirea raspunderii pretinsilor creditori si sa ii oblige pe acestia la restituirea sumelor incasate in mod necuvenit.”
42. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 49
(1) Creantele de asigurari se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale societatii de asigurare/reasigurare aflate in procedura de faliment. Aceste creante se platesc in lei, imediat dupa plata creantelor prevazute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Creantele Fondului de garantare sunt creante de asigurari, in sensul prezentei legi, si se achita in ordinea de preferinta prevazuta la alin. (1), beneficiind de toate drepturile si/sau garantiile ori privilegiile legale ale acestora, ca urmare a subrogarii in drepturile creditorilor de asigurari ale caror sume cuvenite au fost achitate din disponibilitatile Fondului de garantare.”
43. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“SECTIUNEA a 3-a
Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a auditorilor financiari, a organelor de control intern si a personalului de executie din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, ajunsa in stare de insolventa. Inchiderea procedurii falimentului”
44. La articolul 50 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 50
(1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul societatii de asigurare ajunsa in stare de insolventa sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, precum si orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a asiguratorului/reasiguratorului, prin una dintre urmatoarele fapte:”.
45. La articolul 50 alineatul (1), literele g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) in cele 30 de zile premergatoare intervenirii starii de insolventa, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori de asigurari;
(…)
i) nu au indeplinit sau au indeplinit in mod necorespunzator masurile administrative de redresare financiara aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara ori, dupa caz, au dat dispozitii fara avizul sau aprobarea acestei autoritati, conducand astfel la starea de insolvabilitate si la declansarea procedurii de faliment impotriva societatii de asigurare/reasigurare;”.
46. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 50 alin. (1) intra in patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare si sunt destinate platii datoriilor acesteia, potrivit legii.”
47. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 52
(1) In vederea pronuntarii hotararii de obligare a persoanelor prevazute la art. 50 alin. (1) la plata partiala a pasivului societatii de asigurare/reasigurare in insolventa, judecatorul-sindic poate fi sesizat de catre lichidator, de oricare dintre creditorii de asigurari, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si de presedintele comitetului creditorilor, in conditiile prevazute la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe baza actelor din dosarul cauzei, judecatorul-sindic poate incuviinta instituirea unor masuri asiguratorii.”
48. La articolul 53, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 53
(1) In conditiile prezentei legi, procedura falimentului se inchide de judecatorul-sindic, prin hotarare, la solicitarea lichidatorului, in situatia in care se constata, dupa caz, una dintre urmatoarele imprejurari:
(…)
(2) Hotararea de inchidere a procedurii se notifica de catre judecatorul-sindic tuturor partilor implicate, in conditiile prezentei legi si ale prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele ramase dupa satisfacerea drepturilor tuturor persoanelor indreptatite, potrivit legii, se vireaza la Fondul de garantare, in vederea administrarii si gestionarii lor potrivit prevederilor legale in vigoare.”
49. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 54
In orice stadiu al procedurii, judecatorul-sindic poate pronunta o hotarare de inchidere a procedurii daca se constata ca nu exista active in patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare ori ca acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative si niciun creditor nu se ofera sa avanseze sumele necesare.”
50. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 55
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in ceea ce priveste procedura de faliment a unei societati de asigurare/reasigurare, cu Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
51. Dupa articolul 55 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 4-a, cuprinzand articolele 55^1 – 55^8, cu urmatorul cuprins:
“SECTIUNEA a 4-a
Dizolvarea si lichidarea voluntara a asigurarilor/reasigurarilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare
ART. 55^1
Dizolvarea si lichidarea voluntara a asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare se face potrivit prevederilor prezentei sectiuni, precum si normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia si se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 55^2
(1) Dizolvarea si lichidarea voluntara si repartizarea patrimoniului social al unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau de reasigurare se pot face numai cu avizul prealabil si sub supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Odata cu retragerea autorizatiei de functionare a unui asigurator/reasigurator care nu se afla in stare de insolventa, astfel cum este prevazuta la art. 3 lit. j), sau a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, care nu se afla in stare de insolventa, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca actionarii/asociatii nu hotarasc schimbarea obiectului de activitate, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune, dupa 30 de zile de la retragerea autorizatiei, dizolvarea urmata de lichidare.
ART. 55^3
(1) Creantele de asigurare se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorilor/reasiguratorilor aflati in procedura de dizolvare si lichidare voluntara.
(2) Creantele provenind din sumele incasate cu titlu de prime nedepuse la asiguratori/reasiguratori de catre brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, precum si creantele Autoritatii de Supraveghere Financiara fata de brokerii de asigurare si/sau reasigurare se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in procedurile de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de insolventa potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale acestor intermediari de asigurari.
ART. 55^4
Lichidatorii nu pot plati actionarilor/asociatilor nicio suma in contul actiunilor/partilor ce li s-ar cuveni din dizolvarea si lichidarea voluntara, inaintea achitarii creantelor prevazute la art. 55^3.
ART. 55^5
(1) Numirea lichidatorilor unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau reasigurare se face numai cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Lichidarea asiguratorilor si/sau reasiguratorilor poate fi asigurata si prin numirea Fondului de garantare in calitate de lichidator in conditiile alin. (1), iar cheltuielile efectuate de Fondul de garantare ocazionate de desfasurarea activitatii de lichidare sunt considerate cheltuieli de lichidare.
(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la atributiile lichidatorului, ordinea de stingere a creantelor, privilegiul creditorilor de asigurari si cheltuielile legate de lichidare se aplica in mod corespunzator si lichidarii voluntare a asiguratorilor/reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare potrivit prezentei sectiuni.
(4) Atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asiguratorilor/ reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare se transfera lichidatorului pe toata perioada lichidarii voluntare.
(5) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si persoanele semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare.
ART. 55^6
Lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita catre Autoritatea de Supraveghere Financiara rapoarte lunare privind stadiul procedurii de dizolvare si lichidare si sa indeplineasca orice alte dispozitii ale Autoritatii de Supraveghere Financiara necesare asigurarii apararii drepturilor si intereselor legitime ale creditorilor de asigurari.
ART. 55^7
(1) Pentru motive intemeiate, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita oricand, in cursul procedurii de dizolvare si lichidare voluntara, adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau judecatorului delegat/sindic care a numit lichidatorul inlocuirea acestuia.
(2) Neindeplinirea obligatiilor lichidatorului prevazute la art. 55^6 constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de inlocuire a acestuia.
(3) Numirea noului lichidator se face tot cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 55^8
(1) In cazul in care asiguratorul/reasiguratorul aflat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara este in stare de insolventa, astfel cum aceasta este definita de art. 3 lit. j) pct. 1, lichidatorul este obligat sa solicite deschiderea procedurii de faliment.
(2) In termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii privind deschiderea procedurii falimentului asiguratorului/reasiguratorului, lichidatorul este obligat sa predea Fondului de garantare evidenta contractelor de asigurare in vigoare, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1).
(3) Prevederile art. 23 alin. (2) si art. 24 – 27 se aplica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care brokerul de asigurare si/sau reasigurare aflat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.”
52. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL IV
Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei societatilor de asigurare/reasigurare”
53. La articolul 56, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) procedura falimentului societatilor de asigurare/reasigurare persoane juridice romane si a sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre, aflate in stare de insolventa;”.
54. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 60
(1) Lichidatorul desemnat potrivit art. 39 alin. (1) lit. d) poate actiona pe teritoriul unor state membre gazda, fara a fi necesara o alta formalitate, fie in baza unei copii certificate de pe hotararea instantei competente care l-a desemnat, fie in temeiul unui certificat emis de aceasta. Actul de desemnare poate fi tradus in limba oficiala sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia lichidatorul urmeaza sa actioneze, fara a fi necesara legalizarea acestuia sau orice alta forma similara.”
55. La articolul 63, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Declaratiile de creante si/sau, dupa caz, observatiile cu privire la acestea se adreseaza Fondului de garantare si/sau lichidatorului si se transmit in limba oficiala ori in una dintre limbile oficiale a/ale statului membru, situatii in care aceste inscrisuri vor purta in mod obligatoriu mentiunea in limba romana «Declaratie de creante» sau, dupa caz, «Observatii referitoare la creante».
(…)
(5) Fondul de garantare si/sau lichidatorul, dupa caz, este obligat sa asigure informarea periodica a creditorilor de asigurari in conditiile legii, in special cu privire la stadiul valorificarii activelor societatii de asigurare/reasigurare debitoare.”
56. La articolul 71 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) incalcarea in orice mod a obligatiei de predare catre Fondul de garantare a evidentei contractelor de asigurare in vigoare, a evidentei complete a dosarelor de dauna, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestora, potrivit art. 23 alin. (1) si art. 55^8 alin. (2);”.
57. La articolul 71 alineatul (1), dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele j) si k), cu urmatorul cuprins:
“j) incalcarea in orice mod a obligatiei de numire a lichidatorilor unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara, potrivit art. 55^5;
k) neindeplinirea in orice mod de catre lichidatori a obligatiilor prevazute de art. 55^4, 55^6 si 55^8 alin. (1) si (4).”
58. La articolul 71, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Faptele contraventionale prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, dupa cum urmeaza, cu:
a) amenda, aplicabila asiguratorului/reasiguratorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei;
b) amenda, aplicabila persoanelor semnificative ale asiguratorului/reasiguratorului, de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c) amenda, aplicabila persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei;
d) amenda, aplicabila lichidatorilor asiguratorului/reasiguratorului sau brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenda va fi aplicata asiguratorului/reasiguratorului, brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor contraventionale. Sanctiunea amenzii se va aplica separat fiecarei persoane care a participat la savarsirea contraventiei.”
59. La articolul 74, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Procedura de faliment deschisa impotriva unei societati de asigurare/reasigurare care vinde un bun, dupa livrarea acestuia, nu constituie o cauza de rezolutiune sau de denuntare a vanzarii si nu impiedica dobandirea de catre cumparator a proprietatii, daca bunul respectiv se afla, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel in care procedurile respective au fost deschise.”
60. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 75
(1) Redresarea financiara si falimentul reglementate de prezenta lege nu impiedica si nu afecteaza exercitarea drepturilor creditorilor de asigurari privind compensarea creantelor lor cu creantele societatii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, in conditiile legii.”
61. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 77
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
62. In cuprinsul legii, expresia “societate de asigurare” se inlocuieste cu expresia “societate de asigurare/reasigurare” sau, dupa caz, cu termenul “asigurator/reasigurator”.
ART. II
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close