Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],
intrucat:
(1) Capitalul de risc ofera finantare intreprinderilor, in general de foarte mici dimensiuni, aflate in primele etape ale existentei lor si avand un potential mare de crestere si extindere. In plus, fondurile cu capital de risc ofera intreprinderilor competente si cunostinte valoroase, contacte profesionale, o valoare de marca si consultanta in materie de strategie. Prin finantarea acestor intreprinderi si oferirea de consultanta, fondurile cu capital de risc stimuleaza cresterea economica, contribuie la crearea de locuri de munca si la mobilizarea capitalului, stimuleaza crearea si extinderea intreprinderilor inovatoare, majoreaza investitiile lor in cercetare si dezvoltare si sprijina antreprenoriatul, inovatia si competitivitatea, in concordanta cu obiectivele Strategiei Europa 2020 stabilita in Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulata “Europa 2020: Initiativa pentru asigurarea unei cresteri inteligente, sustenabile si favorabile incluziunii” (Europa 2020) si in contextul provocarilor pe termen lung cu care se confrunta statele membre, cum ar fi cele identificate in raportul Sistemului european de evaluare a strategiilor si a politicilor din martie 2012, intitulat “Global Trends 2030 – Cetatenii intr-o lume interconectata si policentrica”.
(2) Este necesar sa se stabileasca un cadru comun de norme privind utilizarea denumirii “EuVECA” pentru fondurile cu capital de risc eligibile, in special in ceea ce priveste structura portofoliului fondurilor care isi desfasoara activitatea sub aceasta denumire, obiectivele lor de investitii eligibile, instrumentele de investitii pe care le pot utiliza si categoriile de investitori care sunt eligibili sa investeasca in astfel de fonduri, fixand norme uniforme la nivelul Uniunii. In absenta unui astfel de cadru comun, exista riscul ca statele membre sa ia masuri divergente la nivel national, ceea ce ar avea un impact negativ direct si ar crea obstacole in calea functionarii corecte a pietei interne, dat fiind ca fondurile cu capital de risc care doresc sa desfasoare activitati transfrontaliere ar fi supuse unor norme diferite de la un stat membru la altul. In plus, coexistenta unor cerinte de calitate divergente privind structura portofoliului, obiectivele de investitii si investitorii eligibili ar putea conduce la niveluri diferite de protectie a investitorilor si ar putea genera confuzii in ceea ce priveste propunerile de investitii asociate cu fondurile cu capital de risc eligibile. Prin urmare, ar trebui ca investitorii sa fie in masura sa compare propunerile de investitii ale diferitelor fonduri eligibile cu capital de risc. Este necesar sa se elimine obstacolele semnificative din calea atragerii transfrontaliere de fonduri de catre fondurile cu capital de risc eligibile si sa se evite denaturarea concurentei intre aceste fonduri, precum si sa se previna orice alte posibile obstacole in calea tranzactiilor si denaturarea grava a concurentei. In consecinta, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum este interpretat de jurisprudenta constanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(3) Este necesar sa se adopte un regulament care sa stabileasca norme uniforme aplicabile fondurilor cu capital de risc eligibile si care sa impuna in toate statele membre obligatii adecvate pentru administratorii care doresc sa atraga capital in Uniune sub denumirea “EuVECA”. Aceste cerinte ar trebui sa le ofere incredere investitorilor care doresc sa investeasca in fonduri cu capital de risc.
(4) Prin definirea, sub forma unui regulament, a cerintelor de calitate pentru utilizarea denumirii “EuVECA”, se garanteaza ca aceste cerinte sunt direct aplicabile administratorilor organismelor de plasament colectiv care atrag fonduri utilizand aceasta denumire. Se garanteaza astfel si conditii uniforme pentru utilizarea acestei denumiri, evitandu-se adoptarea unor cerinte nationale divergente ca urmare a transpunerii unei directive. Administratorii de organisme de plasament colectiv care utilizeaza aceasta denumire ar trebui sa respecte aceleasi norme in intreaga Uniune, ceea ce va creste increderea investitorilor. Prezentul regulament ar reduce de asemenea complexitatea in materie de reglementare si costurile de asigurare a conformitatii suportate de administratori ca urmare a existentei unor norme nationale divergente pentru fondurile cu capital de risc, in special pentru administratorii care doresc sa atraga capital in alte state membre. Acesta contribuie de asemenea la eliminarea denaturarii concurentei.
(5) Potrivit Comunicarii Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulate “Un plan de actiune pentru imbunatatirea accesului la finantare al IMM-urilor”, Comisia a finalizat analiza barierelor fiscale din calea investitiilor transfrontaliere in capital de risc in 2012, propunandu-si ca in 2013 sa prezinte solutii vizand eliminarea barierelor si, concomitent, prevenirea fraudei si a evaziunii fiscale.
(6) Un fond cu capital de risc eligibil ar trebui sa poata fi administrat fie extern, fie intern. In cazul in care un fond cu capital de risc eligibil este administrat intern, fondul are si rol de administrator si ar trebui, prin urmare, sa respecte toate cerintele corespunzatoare stabilite prin prezentul regulament pentru administratori si ar trebui sa fie inregistrat in conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, un fond cu capital de risc eligibil administrat intern nu ar trebui sa aiba dreptul sa fie administratorul extern al altor organisme de plasament colectiv sau al unor organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM).
(7) Pentru a clarifica relatia dintre prezentul regulament si alte norme privind organismele de plasament colectiv si administratorii acestora, este necesar sa se precizeze ca prezentul regulament se aplica doar administratorilor de organisme de plasament colectiv, altele decat OPCVM-uri care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) [4], care sunt stabilite in Uniune si sunt inregistrate la autoritatea competenta din statul membru de origine in conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative [5], cu conditia ca administratorii in cauza sa administreze portofolii ale fondurilor cu capital de risc eligibile. Cu toate acestea, administratorii externi de fonduri cu capital de risc eligibile inregistrati in conformitate cu prezentul regulament ar trebui sa aiba si dreptul de a gestiona OPCVM-uri, in temeiul unei autorizatii acordate in conformitate cu Directiva 2009/65/CE.
(8) In plus, prezentul regulament se aplica doar administratorilor organismelor de plasament colectiv ale caror active administrate nu depasesc in total plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE. Modul de calcul al plafonului in sensul prezentului regulament este acelasi ca pentru plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE.
(9) Cu toate acestea, administratorii fondurilor cu capital de risc care sunt inregistrati in temeiul prezentului regulament, ale caror active totale administrate depasesc ulterior plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE si care fac, asadar, obiectul unei autorizari eliberate de autoritatile competente din statul membru de origine in conformitate cu articolul 6 din directiva mentionata, ar trebui sa poata utiliza in continuare denumirea “EuVECA” in legatura cu distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, cu conditia sa respecte cerintele prevazute in directiva mentionata si sa respecte in continuare, in toate cazurile, in legatura cu fondurile cu capital de risc eligibile, anumite cerinte privind utilizarea denumirii “EuVECA” mentionate in prezentul regulament. Acest lucru se aplica atat fondurilor cu capital de risc eligibile existente, cat si fondurilor cu capital de risc eligibile infiintate dupa ce a fost depasit plafonul.
(10) In cazul in care administratorii organismelor de plasament colectiv nu doresc sa utilizeze denumirea “EuVECA”, prezentul regulament nu ar trebui sa se aplice. In aceste situatii, ar trebui sa se aplice in continuare normele nationale existente si reglementarile generale ale Uniunii.
(11) Prezentul regulament ar trebui sa stabileasca norme uniforme privind natura fondurilor cu capital de risc eligibile, in special in ceea ce priveste societatile de portofoliu eligibile in care fondurile cu capital de risc eligibile sunt autorizate sa investeasca si instrumentele de investitii care urmeaza sa fie utilizate. Toate acestea sunt necesare pentru a distinge clar intre un fond cu capital de risc eligibil si alte fonduri de investitii alternative care aplica alte strategii de investitii, mai putin specializate, cum ar fi preluarile sau investitiile speculative in bunuri imobiliare, pe care prezentul regulament nu incearca sa le promoveze.
(12) Pentru a atinge obiectivul de a defini cat mai exact organismele de plasament colectiv care urmeaza sa fie reglementate de prezentul regulament si pentru a garanta ca acestea vizeaza furnizarea de capital intreprinderilor mici aflate in primele etape ale existentei lor, ar trebui considerate fonduri cu capital de risc eligibile fondurile care intentioneaza sa investeasca minimum 70 % din totalul aporturilor lor de capital si al capitalului angajat nevarsat in astfel de intreprinderi. Fondurile cu capital de risc eligibile nu ar trebui sa aiba dreptul de a investi mai mult de 30 % din totalul aporturilor lor de capital si al capitalului angajat nevarsat in active care nu sunt instrumente eligibile. Acest lucru inseamna ca, in timp ce 30 % ar trebui sa fie in toate cazurile limita maxima stabilita pentru investitiile neeligibile, plafonul de 70 % ar trebui rezervat investitiilor eligibile pe toata durata existentei fondului de investitii cu capital de risc eligibil. Aceste plafoane ar trebui calculate pe baza sumelor care pot fi investite, dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalent de numerar. Prezentul regulament ar trebui sa stabileasca detaliile necesare pentru calculul plafoanelor.
(13) Obiectivul prezentului regulament este consolidarea cresterii economice si a inovarii in intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) din Uniune. Investitiile in societati de portofoliu eligibile stabilite in tari terte pot aduce mai mult capital fondurilor cu capital de risc eligibile, aducand astfel beneficii IMM-urilor din Uniune. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui in niciun caz sa aduca beneficii investitiilor efectuate in societati de portofoliu stabilite in tari terte care se caracterizeaza prin lipsa unor mecanisme adecvate de cooperare intre autoritatile competente din statul membru de origine al administratorului fondului cu capital de risc eligibil si cu fiecare alt stat membru in care se intentioneaza sa fie comercializate unitati sau actiuni ale fondului cu capital de risc eligibil sau prin lipsa unui schimb eficace de informatii fiscale.
(14) Ca prim pas, un fond cu capital de risc eligibil ar trebui sa fie stabilit in Uniune pentru a avea dreptul de a folosi denumirea “EuVECA” creata prin prezentul regulament. In termen de doi ani de la data aplicarii prezentului regulament, Comisia ar trebui sa reexamineze limitarea utilizarii denumirii “EuVECA” la fondurile stabilite in Uniune, cu luarea in considerare a experientei de aplicare a Recomandarii Comisiei privind masuri menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale.
(15) Administratorii unui fond cu capital de risc eligibil ar trebui sa fie capabili sa atraga angajamente de capital suplimentare pe durata de viata a fondului respectiv. Aceste angajamente de capital suplimentare pe durata de viata a fondului cu capital de risc eligibil ar trebui luate in considerare la analiza posibilitatii urmatoare de a investi in active ce nu reprezinta active eligibile. Angajamentele de capital suplimentare ar trebui permise pe baza criteriilor si a conditiilor stabilite in normele sau instrumentele constitutive ale fondului.
(16) Investitiile eligibile ar trebui sa se efectueze sub forma de capital propriu sau de cvasicapital propriu. Instrumentele de cvasicapital propriu contin un tip de instrumente de finantare, care reprezinta o combinatie de capital propriu si datorii si a caror rentabilitate este asociata profitului sau pierderilor inregistrate de societatea de portofoliu eligibila in cauza, iar rambursarea instrumentului in caz de neindeplinire a obligatiilor de plata nu este garantata in totalitate. Aceste instrumente includ o varietate de instrumente de finantare, cum ar fi imprumuturi subordonate, participatii pasive, imprumuturi participative, drepturi de uzufruct, obligatiuni convertibile si obligatiuni cu optiuni de subscriere. Ca o eventuala completare a instrumentelor de capital propriu si de cvasicapital propriu, insa fara a le inlocui, ar trebui permisa utilizarea de credite garantate sau negarantate, cum ar fi finantarea de tranzitie, acordate de fondul cu capital de risc eligibil unei societati de portofoliu eligibile in care fondul cu capital de risc eligibil detine deja investitii eligibile, cu conditia ca pentru aceste credite sa se foloseasca cel mult 30 % din totalul aporturilor de capital si al capitalului angajat nevarsat ale fondului cu capital de risc eligibil. De asemenea, pentru a reflecta practicile profesionale existente pe piata capitalului de risc, un fond cu capital de risc eligibil ar trebui sa aiba dreptul de a cumpara actiunile existente ale unei societati de portofoliu eligibile de la actionarii existenti ai societatii in cauza. In plus, pentru a asigura cat mai multe posibilitati de mobilizare a capitalului, ar trebui permise investitiile in alte fonduri cu capital de risc eligibile. Pentru a preveni diluarea investitiilor efectuate in societatile de portofoliu eligibile, fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui sa aiba dreptul de a investi in alte fonduri cu capital de risc eligibile numai in cazul in care aceste fonduri cu capital de risc eligibile nu au investit, la randul lor, mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital si al capitalului angajat nevarsat in alte fonduri cu capital de risc eligibile.
(17) Activitatile de baza ale fondurilor cu capital de risc constau in acordarea de finantare IMM-urilor prin intermediul investitiilor primare. Fondurile cu capital de risc nu trebuie sa participe nici la activitati bancare cu importanta sistemica din afara cadrului normal de reglementare prudentiala (asa-numitul sistem bancar paralel), nici la strategii tipice legate de capitalul propriu, cum ar fi achizitionarea de intreprinderi pe datorie.
(18) In conformitate cu Strategia Europa 2020, scopul prezentului regulament este promovarea investitiilor bazate pe capital de risc in IMM-urile inovatoare active in economia reala. Prin urmare, institutiile de credit, intreprinderile de investitii, intreprinderile de asigurari, holdingurile financiare si holdingurile cu activitati mixte ar trebui excluse din definitia societatilor de portofoliu eligibile stabilita de prezentul regulament.
(19) Pentru a institui o masura de protectie esentiala care sa diferentieze fondurile cu capital de risc eligibile prevazute de prezentul regulament de categoria mai vasta a fondurilor de investitii alternative, care tranzactioneaza pe piete secundare titluri de valoare emise, este necesar sa se stabileasca norme care sa determine fondurile cu capital de risc eligibile sa efectueze investitii in principal in instrumente emise direct.
(20) Pentru a permite administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile un anumit grad de flexibilitate in investitii si in administrarea lichiditatilor detinute de fondurile lor cu capital de risc eligibile, ar trebui sa se accepte tranzactionarea pe piata, de exemplu tranzactionarea de actiuni sau de participatii la societatile de portofoliu neeligibile sau achizitia de investitii neeligibile, pana la un plafon de 30 % din totalul aporturilor de capital si al capitalului angajat nevarsat.
(21) Pentru a garanta ca denumirea “EuVECA” este credibila si usor de recunoscut pentru investitorii din intreaga Uniune, numai administratorii de fonduri cu capital de risc care respecta criteriile uniforme de calitate, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament, ar trebui sa fie eligibili sa utilizeze denumirea “EuVECA” atunci cand distribuie fonduri cu capital de risc eligibile in cadrul Uniunii.
(22) Pentru a garanta ca fondurile cu capital de risc eligibile au un profil distinct si identificabil, adecvat scopului lor, ar trebui sa existe norme uniforme privind structura portofoliului si tehnicile de investitie pe care acestea le pot utiliza.
(23) Pentru a garanta ca fondurile cu capital de risc eligibile nu contribuie la generarea de riscuri sistemice si ca activitatile lor de investitii se concentreaza pe sprijinirea societatilor de portofoliu eligibile, utilizarea efectului de levier nu ar trebui sa fie autorizata la nivelul fondului. Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibil ar trebui sa fie autorizati sa faca imprumuturi, sa emita titluri de creanta sau sa ofere garantii la nivelul fondului cu capital de risc eligibil numai cu conditia ca aceste imprumuturi, titluri de creanta sau garantii sa fie acoperite de capitalul angajat nevarsat, ceea ce va permite expunerii fondului sa nu creasca dincolo de capitalul sau angajat. Avansurile in numerar acordate de investitorii fondurilor cu capital de risc eligibil, care sunt acoperite integral de angajamentele de capital ale investitorilor in cauza, nu sporesc expunerea fondului cu capital de risc eligibil si, prin urmare, ar trebui autorizate. De asemenea, imprumutul pe termen scurt ar trebui sa fie acceptat, cu conditia ca suma care face obiectul unui astfel de imprumut sa nu depaseasca capitalul angajat nevarsat al fondului, pentru a permite fondului sa-si acopere nevoile extraordinare de lichiditati care pot aparea intre momentul solicitarii capitalului angajat de la investitori si primirea efectiva a capitalului in conturile sale.
(24) Ar trebui stipulate anumite masuri de protectie speciale, pentru a garanta ca fondurile cu capital de risc eligibile sunt promovate numai investitorilor care detin cunostintele, experienta si competentele profesionale necesare pentru a lua de sine statator decizii investitionale si pentru a evalua in mod adecvat riscurile specifice acestor fonduri, precum si pentru a mentine increderea investitorilor in fondurile cu capital de risc eligibile. Prin urmare, fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui distribuite numai investitorilor care sunt clienti profesionisti sau care pot fi considerati clienti profesionisti in conformitate cu Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare [6]. Cu toate acestea, pentru a avea o baza de investitori suficient de vasta pentru investitiile in fonduri cu capital de risc eligibile, este de dorit ca si alti anumiti investitori sa aiba acces la fonduri cu capital de risc eligibile, inclusiv persoanele cu disponibilitati financiare ridicate. Cu toate acestea, ar trebui sa se stabileasca masuri de protectie speciale pentru acesti alti investitori pentru a garanta ca fondurile cu capital de risc eligibile sunt distribuite numai catre investitori cu un profil adecvat pentru astfel de investitii. Aceste masuri de protectie exclud distribuirea prin utilizarea planurilor de economii periodice. In plus, investitiile realizate de cadrele executive, directorii si angajatii implicati in gestiunea unui fond cu capital de risc eligibil ar trebui sa fie posibile atunci cand acestia investesc in fondul cu capital de risc eligibil pe care il gestioneaza, intrucat aceste persoane sunt suficient de calificate pentru a participa la investitii cu capital de risc.
(25) Pentru a garanta ca numai administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care indeplinesc criteriile uniforme de calitate privind comportamentul pe piata pot utiliza denumirea “EuVECA”, ar trebui sa se stabileasca norme privind conduita in afaceri si relatia dintre respectivii administratori si investitorii acestora. Din aceleasi considerente, ar trebui sa se stabileasca conditii uniforme privind gestionarea conflictelor de interese de catre acesti administratori. Aceste norme si conditii ar trebui de asemenea sa prevada ca administratorul trebuie sa dispuna de procedurile organizatorice si administrative necesare pentru a asigura gestionarea adecvata a conflictelor de interese.
(26) In cazul in care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil intentioneaza sa delege unele functii unor terti, raspunderea pe care o poarta administratorul in fata fondului cu capital de risc si a investitorilor acestuia nu ar trebui sa fie afectata de delegarea de catre administratorul fondului cu capital de risc a functiilor sale unei parti terte. In plus, administratorul nu ar trebui sa delege functii in masura in care acesta nu mai poate fi considerat, in esenta, un administrator al fondului cu capital de risc eligibil respectiv, deoarece a devenit o entitate de tip “cutie postala”. Administratorul ar trebui sa fie in permanenta responsabil pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate si pentru respectarea acestui regulament. Delegarea functiilor nu ar trebui sa submineze eficacitatea actiunilor de supraveghere ale administratorului si, in special, nu ar trebui sa il impiedice pe administrator sa actioneze in interesul suprem al investitorilor, si nici administrarea fondului in interesul suprem al investitorilor sai.
(27) Pentru a asigura integritatea denumirii “EuVECA”, ar trebui stabilite criterii de calitate privind organizarea administratorului unui fond cu capital de risc eligibil. Prin urmare, ar trebui sa se prevada cerinte uniforme si proportionate privind nevoia de a mentine resurse tehnice si umane adecvate.
(28) Pentru a asigura administrarea adecvata a fondurilor cu capital de risc eligibile si capacitatea administratorilor lor de a se asigura impotriva posibilelor riscuri ce decurg din activitatile lor, ar trebui sa se prevada cerinte uniforme si proportionale in ceea ce priveste mentinerea de fonduri proprii suficiente de catre administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile. Cuantumul acestor fonduri proprii ar trebui sa fie suficient pentru a asigura continuitatea si administrarea corespunzatoare a fondurilor cu capital de risc eligibile.
(29) In vederea protectiei investitorilor, este necesar sa se garanteze ca activele fondului cu capital de risc eligibil sunt evaluate corect. Prin urmare, normele sau instrumentele constitutive ale fondurilor cu capital de risc eligibil ar trebui sa contina norme privind evaluarea activelor. Aceasta cerinta este destinata sa asigure integritatea si transparenta evaluarii.
(30) Ar trebui sa se stabileasca norme uniforme privind raporturile anuale eligibile, pentru a se garanta ca administratorii fondurilor cu capital de risc care utilizeaza denumirea “EuVECA” furnizeaza informatii suficiente asupra activitatilor desfasurate.
(31) Pentru a asigura integritatea denumirii “EuVECA” in ochii investitorilor, este necesar ca denumirea sa fie utilizata numai de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care sunt pe deplin transparenti in ceea ce priveste politica de investitii si obiectivele de investitii. Ar trebui sa se prevada norme uniforme privind obligatiile in materie de comunicare de informatii care revin unor astfel de administratori in raport cu investitorii lor. Ar trebui, in principal, sa existe obligatii precontractuale in materie de comunicare de informatii legate de strategia si obiectivele de investitii ale fondurilor cu capital de risc eligibile, instrumentele de investitii utilizate, informatiile privind costurile si cheltuielile conexe si profilul de risc/de randament al investitiei propuse de un fond eligibil. In vederea obtinerii unui nivel ridicat de transparenta, aceste cerinte in materie de comunicare de informatii ar trebui sa cuprinda si detalii privind modul in care se calculeaza remuneratia administratorilor.
(32) Pentru a asigura o supraveghere eficienta in ceea ce priveste cerintele uniforme din prezentul regulament, autoritatea competenta din statul membru de origine ar trebui sa supravegheze respectarea de catre administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile a cerintelor uniforme prevazute de prezentul regulament. In acest scop, administratorii care intentioneaza sa distribuie fonduri eligibile sub denumirea “EuVECA” ar trebui sa notifice intentia lor autoritatii competente din statul membru de origine. Autoritatea competenta ar trebui sa inregistreze administratorul daca acesta a transmis toate informatiile necesare si daca aplica proceduri adecvate de asigurare a respectarii cerintelor prezentului regulament. Aceasta inregistrare ar trebui sa fie valabila in intreaga Uniune.
(33) Pentru a facilita distribuirea transfrontaliera eficienta a fondurilor cu capital de risc eligibile, inregistrarea administratorului ar trebui sa fie efectuata cat mai rapid.
(34) Desi prezentul regulament contine cerinte pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a fondurilor, autoritatile de supraveghere ar trebui sa fie vigilente pentru a asigura respectarea cerintelor in cauza.
(35) Pentru a asigura o supraveghere eficienta a respectarii criteriilor uniforme prevazute in prezentul regulament, ar trebui sa fie stabilite norme privind situatiile in care este nevoie sa se actualizeze informatiile furnizate autoritatilor competente din statul membru de origine.
(36) Pentru a asigura o supraveghere eficienta in ceea ce priveste cerintele din prezentul regulament, ar trebui de asemenea sa se prevada o procedura de notificare transfrontaliera intre autoritatile competente de supraveghere, care este declansata de inregistrarea unui administrator al unui fond cu capital de risc in statul membru de origine.
(37) Pentru a asigura transparenta conditiilor de distribuire a fondurilor cu capital de risc eligibile in Uniune, Autoritatea europeana de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete) (AEVMP), infiintata prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului [7], ar trebui sa primeasca sarcina de a mentine o baza de date centrala care sa contina administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile si fondurile cu capital de risc eligibile pe care le gestioneaza acestia, inregistrate in conformitate cu prezentul regulament.
(38) In cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda are motive clare si demonstrabile sa creada ca un administrator de fond cu capital de risc eligibil actioneaza prin incalcarea prezentului regulament pe teritoriul sau, aceasta ar trebui sa informeze de indata autoritatea competenta din statul membru de origine, care ar trebui sa ia masuri corespunzatoare.
(39) In cazul in care un administrator al unui fond cu capital de risc actioneaza in continuare intr-un mod ce contravine clar prezentului regulament, in pofida masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine, sau daca autoritatea competenta din statul membru de origine nu ia masuri intr-un interval de timp rezonabil, autoritatea competenta din statul membru gazda ar trebui sa poata intreprinde, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, orice masuri necesare pentru a proteja investitorii, avand inclusiv posibilitatea de a impiedica administratorul in cauza sa efectueze orice alte actiuni de distribuire a fondurilor sale cu capital de risc pe teritoriul statului membru gazda.
(40) Pentru a asigura o supraveghere eficienta in ceea ce priveste criteriile uniforme stabilite in prezentul regulament, acesta din urma contine o lista a competentelor de supraveghere pe care autoritatile competente trebuie sa le aiba.
(41) Pentru a se asigura respectarea aplicarii corespunzatoare a prezentului regulament, acesta contine sanctiuni administrative si alte masuri in cazul incalcarii prevederilor cheie din prezentul regulament, mai precis a normelor privind structura portofoliului, a masurilor de protectie legate de identitatea investitorilor eligibili si a celor privind utilizarea denumirii “EuVECA” numai de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care sunt inregistrati in conformitate cu prezentul regulament. Incalcarea acestor prevederi cheie ar trebui sa duca, daca este cazul, la interdictia de a mai utiliza denumirea si la excluderea din registru a administratorului in cauza.
(42) Ar trebui sa se efectueze schimburi de informatii in materie de supraveghere intre autoritatile competente din statul membru de origine si cele din statul membru gazda si AEVMP.
(43) Cooperarea eficienta in materie de reglementare dintre entitatile insarcinate sa supravegheze respectarea criteriilor uniforme din prezentul regulament necesita aplicarea unui grad ridicat al pastrarii secretului profesional de catre toate autoritatile nationale relevante si de catre AEVMP.
(44) In vederea specificarii cerintelor stabilite in prezentul regulament, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegata Comisiei in ceea ce priveste tipurile de conflicte de interese pe care administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie sa le evite si masurile care urmeaza a fi luate in acest sens. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor sale pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. Comisia, atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, ar trebui sa asigure o transmitere simultana, in timp util si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(45) Standardele tehnice pentru serviciile financiare ar trebui sa asigure armonizarea coerenta si calitatea supravegherii la nivelul Uniunii. Ar fi util si oportun sa revina AEVMP, in calitate de organism cu inalta specializare, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare, pe care sa le prezinte Comisiei, atunci cand aceste standarde nu presupun alegeri strategice.
(46) Comisia ar trebui sa fie imputernicita sa adopte standarde tehnice de punere in aplicare, prin intermediul actelor de punere in aplicare, in conformitate cu articolul 291 din TFUE si in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. AEVMP ar trebui sa fie insarcinata cu elaborarea de standarde tehnice de punere in aplicare pentru formatul notificarii mentionate in prezentul regulament.
(47) In termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui sa revizuiasca prezentul regulament pentru a evalua evolutia pietei capitalului de risc. Revizuirea ar trebui sa includa o analiza generala a modului de functionare a normelor stabilite de prezentul regulament si a experientelor dobandite in perioada de aplicare a lor. Pe baza revizuirii in cauza, Comisia ar trebui sa transmita Parlamentului European si Consiliului un raport insotit, daca este cazul, de propuneri legislative.
(48) De asemenea, in termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui sa initieze o reexaminare a interactiunii dintre prezentul regulament si alte norme privind organismele de plasament colectiv si administratorii acestora, in special cele prevazute de Directiva 2011/61/UE. In special, in cadrul acestei reexaminari ar trebui sa se analizeze domeniul de aplicare al prezentului regulament, evaluandu-se necesitatea extinderii domeniului de aplicare pentru a permite administratorilor de fonduri de investitii alternative mai mari sa utilizeze denumirea de “EuVECA”. Pe baza reexaminarii in cauza, Comisia ar trebui sa transmita Parlamentului European si Consiliului un raport insotit, daca este cazul, de propuneri legislative.
(49) In contextul acestei reexaminari, Comisia ar trebui sa evalueze eventualele bariere care au impiedicat accesarea fondurilor de catre investitori, inclusiv impactul produs asupra investitorilor institutionali de alte reglementari prudentiale aplicabile acestora. In plus, Comisia ar trebui sa colecteze date pentru a analiza contributia denumirii “EuVECA” la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Orizont 2020, care au de asemenea ca obiectiv sprijinirea inovarii in Uniune.
(50) Avand in vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulata “Initiativa emblematica a Strategiei Europa 2020 – O Uniune a inovarii” si Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulata “Un plan de actiune pentru imbunatatirea accesului la finantare al IMM-urilor”, este important sa se asigure eficacitatea sistemelor publice din intreaga Uniune pentru a se sprijini piata capitalului de risc, precum si coordonarea si coerenta reciproca ale diferitelor politici ale Uniunii care au ca obiectiv stimularea inovarii, inclusiv politicile din domeniul concurentei si din cel al cercetarii. Unul dintre elementele principale ale politicilor Uniunii care vizeaza inovarea si cresterea sunt tehnologiile ecologice, avand in vedere obiectivul Uniunii de a fi unul dintre liderii mondiali in domeniul cresterii inteligente si sustenabile si in cel al eficientei energetice si a utilizari resurselor, inclusiv in ceea ce priveste finantarea destinata IMM-urilor. La revizuirea prezentului regulament, Comisia ar trebui sa evalueze impactul acestuia asupra progreselor realizate in sensul indeplinirii acestui obiectiv.
(51) AEVMP ar trebui sa isi evalueze necesitatile de personal si de resurse rezultate din preluarea competentelor si atributiilor sale in temeiul prezentului regulament si sa prezinte un raport Parlamentului European, Consiliului si Comisiei.
(52) Fondul European de Investitii (FEI) investeste, printre altele, in fonduri cu capital de risc din intreaga Uniune. Masurile incluse in prezentul regulament pentru a permite identificarea cu usurinta a fondurilor cu capital de risc ce au caracteristici comune definite ar trebui sa faciliteze identificarea de catre FEI a fondurilor cu capital de risc vizate de prezentul regulament ca posibile obiecte de investitie. Prin urmare, FEI ar trebui incurajat sa investeasca in fonduri cu capital de risc eligibile.
(53) Prezentul regulament respecta drepturile fundamentale si principiile recunoscute in special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vietii private si de familie (articolul 7) si libertatea de a desfasura o activitate comerciala (articolul 16).
(54) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [8] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in statele membre in scopul prezentului regulament, sub supravegherea autoritatilor competente din statele membre, in special a autoritatilor publice independente desemnate de statele membre. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [9] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AEVMP in scopul prezentului regulament, sub supravegherea Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor.
(55) Prezentul regulament nu ar trebui sa aduca atingere aplicarii, in cazul fondurilor cu capital de risc eligibile, a normelor privind ajutoarele de stat.
(56) Deoarece obiectivele prezentului regulament, si anume asigurarea aplicarii unor cerinte uniforme pentru distribuirea fondurilor cu capital de risc eligibile si crearea unui sistem de inregistrare simplu pentru administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile, facilitand astfel distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile in acelasi timp cu nevoia de a gasi un echilibru intre siguranta si increderea asociate denumirii “EuVECA”, si functionarea eficienta a pietei capitalului de risc si costurile suportate de diversele parti interesate, nu pot fi realizate intr-un mod satisfacator de statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea si efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE SI DEFINITII
Articolul 1
Prezentul regulament prevede cerinte si conditii uniforme pentru administratorii de organisme de plasament colectiv care doresc sa utilizeze denumirea “EuVECA” in legatura cu distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, contribuind astfel la buna functionare a pietei interne.
Regulamentul prevede, de asemenea, norme uniforme privind distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile catre investitori eligibili, structura portofoliului fondurilor cu capital de risc eligibile, instrumentele si tehnicile de investitii eligibile care trebuie sa fie utilizate de fondurile cu capital de risc eligibile, precum si organizarea, conduita si transparenta administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile care distribuie in Uniune fonduri cu capital de risc eligibile.
Articolul 2
(1) Prezentul regulament se aplica administratorilor de organisme de plasament colectiv, definite la articolul 3 litera (a), care indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) activele totale gestionate nu depasesc plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;
(b) sunt stabiliti in Uniune;
(c) sunt supusi inregistrarii la autoritatile competente din statul membru de origine in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE; si
(d) administreaza portofolii ale unor fonduri cu capital de risc eligibile.
(2) Atunci cand activele totale aflate in administrarea administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile care sunt inregistrate in conformitate cu articolul 14 depasesc ulterior plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE si atunci cand respectivii administratori fac asadar obiectul unei autorizari in conformitate cu articolul 6 din directiva mentionata, pot utiliza in continuare denumirea “EuVECA” in legatura cu distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, cu conditia ca, in toate cazurile in legatura cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administreaza:
(a) sa respecte cerintele prevazute in Directiva 2011/61/UE; si
(b) sa respecte in continuare dispozitiile articolelor 3 si 5, precum si cele ale articolului 13 alineatul (1) literele (c) si (i) din prezentul regulament.
(3) Atunci cand administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile sunt administratori externi si sunt inregistrati in conformitate cu articolul 14, acestia pot, de asemenea, sa gestioneze organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), sub rezerva autorizarii prevazute in Directiva 2009/65/CE.
Articolul 3
In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “organism de plasament colectiv” inseamna un fond de investitii alternative (FIA), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;
(b) “fond cu capital de risc eligibil” inseamna un organism de plasament colectiv care:
(i) intentioneaza sa investeasca minimum 70 % din totalul aporturilor sale de capital si al capitalului angajat nevarsat in active care sunt investitii eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalent de numerar, intr-un cadru de timp prevazut in normele sau instrumentele sale constitutive;
(ii) nu utilizeaza mai mult de 30 % din totalul aporturilor sale de capital si al capitalului angajat nevarsat pentru a achizitiona active care nu sunt instrumente eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalent de numerar;
(iii) este stabilit pe teritoriul unui stat membru;
(c) “administrator de fond cu capital de risc eligibil” inseamna o persoana juridica a carei activitate obisnuita consta in administrarea a cel putin unui fond cu capital de risc eligibil;
(d) “societate de portofoliu eligibila” inseamna o intreprindere care:
(i) la momentul unei investitii efectuate de un fond cu capital de risc:
– nu este admisa spre tranzactionare pe o piata reglementata sau intr-un sistem multilateral de tranzactionare (MTF) astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctele 14 si 15 din Directiva 2004/39/CE;
– are mai putin de 250 de angajati; si
– are cifra de afaceri anuala de cel mult 50 de milioane EUR sau are un bilant anual total de cel mult 43 de milioane EUR;
(ii) nu este un organism de plasament colectiv;
(iii) nu este niciuna dintre urmatoarele:
– o institutie de credit, astfel cum a fost definita la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [10];
– o intreprindere de investitii, astfel cum a fost definita la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;
– o intreprindere de asigurari, astfel cum a fost definita la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) [11];
– un holding financiar, astfel cum a fost definit la articolul 4 punctul 19 din Directiva 2006/48/CE; sau
– un holding cu activitate mixta, astfel cum a fost definit la articolul 4 punctul 20 din Directiva 2006/48/CE;
(iv) este stabilita pe teritoriul unui stat membru sau al unei tari terte, cu conditia ca tara terta in cauza:
– sa nu fie inclusa de catre Grupul de actiune financiara pentru lupta impotriva spalarii de bani si a finantarii teroriste in categoria de tari si teritorii necooperante;
– sa fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului fondului cu capital de risc eligibil si cu fiecare stat membru in care se intentioneaza distribuirea de unitati sau actiuni ale fondului cu capital de risc eligibil pentru a asigura respectarea in totalitate de catre tara terta a standardelor stabilite la articolul 26 din Modelul OCDE de conventie fiscala privind venitul si capitalul si sa se garanteze un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;
(e) “investitii eligibile” inseamna oricare dintre urmatoarele instrumente:
(i) instrumente de capital propriu sau cvasicapital propriu care:
– sunt emise de o societate de portofoliu eligibila si sunt achizitionate direct de fondul cu capital de risc eligibil de la societatea de portofoliu eligibila;
– sunt emise de o societate de portofoliu eligibila in schimbul unui titlu de participare emis de societatea de portofoliu eligibila; sau
– sunt emise de o intreprindere in raport cu care societatea de portofoliu eligibila este o filiala la care intreprinderea detine o participare majoritara si care sunt achizitionate de fondul cu capital de risc eligibil in schimbul unui instrument de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibila;
(ii) credite garantate sau negarantate acordate de fondul cu capital de risc eligibil unei societati de portofoliu eligibile in care fondul cu capital de risc eligibil detine deja investitii eligibile, cu conditia ca pentru aceste credite sa se foloseasca cel mult 30 % din totalul aporturilor de capital si al capitalului angajat nevarsat ale fondului cu capital de risc eligibil;
(iii) actiuni ale unei societatii de portofoliu eligibile achizitionate de la actionarii existenti ai societatii respective;
(iv) unitati sau actiuni ale unuia sau mai multor fonduri cu capital de risc eligibile, cu conditia ca aceste fonduri cu capital de risc eligibile sa nu fi investit, la randul lor, mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital si al capitalului angajat nevarsat in fonduri cu capital de risc eligibile;
(f) “costuri relevante” inseamna toate comisioanele, taxele si cheltuielile care sunt suportate direct sau indirect de catre investitori si care sunt convenite intre administratorul fondului cu capital de risc eligibil si investitori;
(g) “capital propriu” inseamna participatii in capitalul propriu al unei intreprinderi, reprezentat prin actiuni sau alte forme de participatie in capitalul societatii de portofoliu eligibile emise catre investitorii sai;
(h) “cvasicapital propriu” inseamna orice tip de instrumente de finantare care reprezinta o combinatie de capital propriu si datorii si a caror rentabilitate este asociata profitului sau pierderilor inregistrate de societatea de portofoliu eligibila, iar rambursarea instrumentului in caz de neindeplinire a obligatiilor de plata nu este garantata in totalitate;
(i) “distribuire” inseamna oferirea sau plasarea directa ori indirecta, la initiativa administratorului fondului cu capital de risc eligibil sau in contul sau, a unor unitati sau actiuni ale unui fond cu capital de risc pe care il administreaza, catre investitori domiciliati sau cu sediul social in Uniune;
(j) “capital angajat” inseamna orice angajament in temeiul caruia un investitor este obligat, intr-o perioada de timp stabilita de normele privind fondul cu capital de risc eligibil sau de instrumentele de constituire ale acestuia, sa achizitioneze o participatie la fondul respectiv ori sa efectueze aporturi de capital la fondul respectiv;
(k) “stat membru de origine” inseamna statul membru in care administratorul fondului cu capital de risc eligibil este stabilit si este inregistrat la autoritatile competente in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;
(l) “stat membru gazda” inseamna statul membru, altul decat statul membru de origine, in care administratorul fondului cu capital de risc eligibil distribuie fonduri cu capital de risc eligibile in conformitate cu prezentul regulament;
(m) “autoritate competenta” inseamna autoritatea nationala pe care statul membru de origine o desemneaza, in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, sa efectueze inregistrarea administratorilor organismelor de plasament colectiv care intra sub incidenta prezentului regulament.
In ceea ce priveste primul paragraf litera (c), atunci cand forma juridica a fondului cu capital de risc eligibil permite o administrare interna si cand organismul de conducere al fondului nu desemneaza un administrator extern, fondul cu capital de risc eligibil insusi este inregistrat ca administratorul fondului cu capital de risc eligibil in conformitate cu articolul 14. Un fond cu capital de risc eligibil inregistrat ca administrator intern al fondului cu capital de risc eligibil nu este inregistrat ca administrator extern de fond cu capital de risc eligibil la alte organisme de plasament colectiv.

CAPITOLUL II
CONDITII DE UTILIZARE A DENUMIRII “EuVECA”
Articolul 4
Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul capitol au dreptul de a utiliza denumirea “EuVECA” in legatura cu distribuirea in Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile.
Articolul 5
(1) Administratorii fondului cu capital de risc eligibil se asigura ca, atunci cand achizitioneaza active care nu sunt instrumente eligibile, partea din totalul aporturilor de capital si al capitalului angajat nevarsat utilizata pentru achizitionarea unor astfel de active nu depaseste 30 %. Plafonul de 30 % se calculeaza pe baza sumelor ce pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante. Detinerile de numerar si echivalent de numerar nu sunt luate in considerare la calcularea acestui plafon, deoarece numerarul si echivalentul de numerar nu trebuie considerate investitii.
(2) Administratorii fondului cu capital de risc eligibil nu utilizeaza nicio metoda la nivelul fondului cu capital de risc eligibil prin care expunerea fondului ar creste peste nivelul capitalului sau angajat, fie prin imprumuturi de numerar sau de titluri de valoare, fie prin angajarea in pozitii aferente instrumentelor financiare derivate sau prin orice alte mijloace.
(3) Administratorii fondului cu capital de risc eligibil nu pot face imprumuturi, nu pot emite titluri de creanta si nici oferi garantii, la nivelul fondului cu capital de risc eligibil, decat cu conditia ca aceste imprumuturi, titluri de creanta sau garantii sa fie acoperite de capital angajat nevarsat.
Articolul 6
(1) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibil distribuie unitatile si actiunile fondurilor cu capital de risc eligibile exclusiv catre investitori care sunt considerati clienti profesionisti in conformitate cu sectiunea I din anexa II la Directiva 2004/39/CE sau care pot, la cerere, sa fie tratati ca clienti profesionisti in conformitate cu sectiunea II din anexa II la Directiva 2004/39/CE, ori catre alti investitori in cazul in care:
(a) se angajeaza sa investeasca o suma de minimum 100000 EUR; si
(b) intr-un document distinct de contractul care trebuie incheiat pentru angajamentul de investitie, declara in scris ca au luat la cunostinta riscurile asociate angajamentului sau investitiei preconizate.
(2) Alineatul (1) nu se aplica investitiilor facute de cadrele executive, de directorii sau de angajatii implicati in administrarea unui fond cu capital de risc eligibil atunci cand acestia investesc in fondul cu capital de risc eligibil pe care il gestioneaza.
Articolul 7
In legatura cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administreaza, administratorii de fonduri cu capital de risc:
(a) actioneaza cu onestitate, corectitudine, competenta, grija si diligenta in desfasurarea activitatilor lor;
(b) aplica politici si proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase despre care se poate presupune, in mod rezonabil, ca afecteaza interesele investitorilor si ale societatilor de portofoliu eligibile;
(c) isi desfasoara activitatea astfel incat sa promoveze interesul fondurilor cu capital de risc eligibile pe care le administreaza, al persoanelor care investesc in acestea, precum si integritatea pietei;
(d) aplica un nivel ridicat de diligenta in selectarea si monitorizarea continua a investitiilor in societati de portofoliu eligibile;
(e) poseda cunostinte adecvate si o intelegere a societatilor de portofoliu eligibile in care investesc;
(f) trateaza investitorii in mod corect;
(g) se asigura ca niciun investitor nu beneficiaza de tratament preferential, cu exceptia cazului in care acest tratament preferential este inclus in normele privind fondul cu capital de risc eligibil sau in actele de constituire ale acestuia.
Articolul 8
(1) In cazul in care un administrator de fond cu capital de risc eligibil deleaga anumite functii unor terti, raspunderea pe care o poarta administratorul in fata fondului cu capital de risc eligibil sau a investitorilor acestuia ramane neafectata. Administratorul nu deleaga functii in masura in care acesta nu mai poate fi considerat, in esenta, administratorul fondului cu capital de risc eligibil si in masura in care fondul devine o entitate de tip “cutie postala”.
(2) Orice delegare de functii in sensul alineatului (1) nu trebuie sa submineze eficacitatea actiunilor de supraveghere ale administratorului fondului cu capital de risc eligibil si, in special, nu trebuie sa impiedice administratorul respectiv sa actioneze sau sa administreze fondul cu capital de risc in interesul suprem al investitorilor fondului.
Articolul 9
(1) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile identifica si evita conflictele de interese, iar in cazurile in care acestea nu pot fi evitate, gestioneaza si monitorizeaza si, in conformitate cu alineatul (4), declara prompt acele conflicte de interese, pentru ca interesele fondurilor cu capital de risc eligibile si ale investitorilor lor sa nu fie afectate negativ de acele conflicte de interese si pentru a garanta ca fondurile cu capital de risc eligibile administrate de ei sunt tratate echitabil.
(2) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile identifica in special acele conflicte de interese care pot aparea intre:
(a) administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile, persoanele care administreaza efectiv fondul cu capital de risc eligibil, angajatii sau orice persoane care, in mod direct sau indirect, controleaza sau sunt controlate de respectivii administratori si fondul cu capital de risc eligibil administrat de respectivii administratori sau investitorii in acele fonduri;
(b) fondul cu capital de risc eligibil sau investitorii in acel fond si un alt fond cu capital de risc eligibil administrat de acelasi administrator sau investitorii in acel alt fond;
(c) fondul cu capital de risc eligibil sau investitorii in respectivul fond, pe de o parte, si un organism de plasament colectiv sau un OPCVM administrat de acelasi administrator sau investitorii in organismul de plasament colectiv sau in OPCVM respective, pe de alta parte.
(3) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile mentin si pun in aplicare proceduri organizatorice si administrative eficiente in scopul respectarii cerintelor prevazute la alineatele (1) si (2).
(4) Se recurge la declararea conflictelor de interese astfel cum se mentioneaza la alineatul (1) in cazul in care procedurile organizatorice aplicate de administratorul fondului cu capital de risc eligibil pentru a identifica, preveni, gestiona si monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta in mod rezonabil ca va fi evitat riscul de a prejudicia interesele investitorilor. Inainte de a actiona in contul lor, un administrator de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie sa le indice in termeni clari investitorilor natura generala sau sursele conflictelor de interese.
(5) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 25, in care sa specifice:
(a) tipurile de conflicte de interese mentionate la alineatul (2) din prezentul articol;
(b) masurile care trebuie luate de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile in ceea ce priveste structurile si procedurile organizatorice si administrative pentru identificarea, prevenirea, gestionarea, monitorizarea si declararea conflictelor de interese.
Articolul 10
(1) In orice moment, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie sa detina fonduri proprii suficiente si utilizeaza resurse tehnice si umane corespunzatoare pentru a asigura administrarea adecvata a fondurilor cu capital de risc eligibile.
(2) In orice moment, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile sunt in masura sa demonstreze ca au suficiente fonduri proprii pentru a mentine continuitatea operationala si sa prezinte motivele pentru care considera ca fondurile sunt suficiente, astfel cum se precizeaza la articolul 13.
Articolul 11
(1) Normele privind evaluarea activelor trebuie sa fie stipulate in normele sau instrumentele constitutive ale acestuia si trebuie sa asigure un proces de evaluare solid si transparent.
(2) Procedurile de evaluare utilizate asigura evaluarea corespunzatoare a activelor si calcularea valorii activelor cel putin o data pe an.
Articolul 12
(1) In termen de sase luni de la incheierea exercitiului financiar, administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile trebuie sa puna la dispozitia autoritatii competente din statul membru de origine un raport anual pentru fiecare fond pe care il administreaza. Raportul trebuie sa descrie structura portofoliului fondului cu capital de risc eligibil si activitatile desfasurate in anul precedent. Acesta contine, de asemenea, prezentarea profiturilor realizate de fondul cu capital de risc eligibil la sfarsitul existentei sale si, daca este cazul, prezentarea profiturilor distribuite in cursul existentei sale. Raportul trebuie sa cuprinda situatiile financiare auditate ale fondului cu capital de risc eligibil.
Raportul anual trebuie sa fie elaborat in conformitate cu standardele de raportare in vigoare si cu termenii conveniti intre administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile si investitori. Administratorii fonduri cu capital de risc eligibile trebuie sa puna raportul la dispozitia investitorilor, la cerere. Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile si investitorii pot conveni sa isi furnizeze reciproc informatii suplimentare.
(2) Auditul fondului cu capital de risc eligibil se efectueaza cel putin o data pe an. Auditul confirma ca numerarul si activele sunt detinute in numele fondului cu capital de risc eligibil si ca administratorul unui fond cu capital de risc eligibil a intocmit si a pastrat registre si controale adecvate in ceea ce priveste utilizarea unui eventual mandat sau control asupra numerarului si activelor fondului cu capital de risc eligibil si ale investitorilor acestuia.
(3) In cazul in care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil este obligat sa publice un raport financiar anual privind fondul cu capital de risc eligibil, in conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [12], informatiile mentionate la alineatul (1) pot fi furnizate separat sau ca sectiune suplimentara la raportul financiar anual.
Articolul 13
(1) Inainte de a decide asupra unor investitii, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie sa informeze investitorii intr-un mod clar si usor de inteles, in legatura cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administreaza, cu privire la urmatoarele elemente:
(a) identitatea administratorului respectiv si a oricaror alti furnizori de servicii la care administratorul respectiv a apelat in legatura cu activitatea de administrare a fondurilor cu capital de risc eligibile, precum si o descriere a sarcinilor lor;
(b) cuantumul fondurilor proprii aflate la dispozitia administratorului respectiv, precum si o declaratie detaliata referitoare la motivele pentru care administratorul respectiv considera ca suma in cauza este suficienta pentru mentinerea resurselor umane si tehnice corespunzatoare necesare pentru gestionarea adecvata a fondurilor sale cu capital de risc eligibile;
(c) o descriere a strategiei si a obiectivelor de investitii ale fondului cu capital de risc eligibil, inclusiv:
(i) tipurile de societati de portofoliu eligibile in care intentioneaza sa investeasca;
(ii) eventuale alte fonduri cu capital de risc eligibile in care intentioneaza sa investeasca;
(iii) tipurile de societati de portofoliu eligibile in care intentioneaza sa investeasca alt fond cu capital de risc eligibil mentionat la punctul (ii);
(iv) investitiile neeligibile pe care intentioneaza sa le efectueze;
(v) tehnicile pe care intentioneaza sa le foloseasca; si
(vi) eventuale restrictii de investitii aplicabile;
(d) o descriere a profilului de risc al fondului cu capital de risc eligibil si a oricaror riscuri asociate activelor in care fondul poate investi sau tehnicilor de investitii care pot fi utilizate;
(e) o descriere a procedurii de evaluare a fondului cu capital de risc eligibil si a metodologiei de evaluare a activelor, inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea societatilor de portofoliu eligibile;
(f) o descriere a metodei de calcul al remuneratiei administratorului fondului cu capital de risc eligibil;
(g) o descriere a tuturor costurilor relevante si a valorilor maxime ale acestora;
(h) unde exista, istoricul performantelor financiare ale fondului cu capital de risc eligibil;
(i) serviciile de sprijin pentru intreprinderi si alte activitati de asistenta oferite de administratorul fondului cu capital de risc eligibil sau organizate de acesta prin intermediul unor terti pentru a facilita dezvoltarea, cresterea sau, in alte privinte, operatiunile curente ale societatilor de portofoliu eligibile in care fondul cu capital de risc eligibil investeste ori, in cazul in care aceste servicii sau activitati nu sunt furnizate, o explicatie in acest sens;
(j) o descriere a procedurilor prin care fondul cu capital de risc eligibil isi poate schimba strategia de investitii sau politica de investitii ori ambele.
(2) Toate informatiile mentionate la alineatul (1) sunt corecte, clare si nu induc in eroare. Informatiile sunt actualizate si revizuite in mod regulat, dupa caz.
(3) In cazul in care fondul cu capital de risc eligibil este obligat sa publice un prospect in legatura cu fondul cu capital de risc eligibil, in conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare [13] ori in conformitate cu legislatia nationala, informatiile prevazute la alineatul (1) din prezentul articol pot fi furnizate separat sau ca sectiune a prospectului.
CAPITOLUL III
SUPRAVEGHERE SI COOPERARE ADMINISTRATIVA
Articolul 14
(1) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care intentioneaza sa utilizeze denumirea “EuVECA” pentru distribuirea fondurilor lor cu capital de risc eligibile trebuie sa informeze autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la intentia lor si sa furnizeze urmatoarele informatii:
(a) identitatea persoanelor care administreaza efectiv fondurile cu capital de risc eligibile;
(b) identitatea fondurilor cu capital de risc eligibile ale caror unitati sau actiuni urmeaza sa fie distribuite si strategiile lor de investitii;
(c) informatii cu privire la masurile luate in vederea respectarii cerintelor prevazute la capitolul II;
(d) o lista a statelor membre in care administratorul fondului cu capital de risc eligibil intentioneaza sa distribuie fiecare fond cu capital de risc eligibil;
(e) o lista a statelor membre in care administratorul fondului cu capital de risc eligibil a infiintat sau intentioneaza sa infiinteze fonduri cu capital de risc eligibile.
(2) Autoritatea competenta din statul membru de origine inregistreaza administratorul fondului cu capital de risc eligibil numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) persoanele care administreaza efectiv fondurile cu capital de risc eligibile se bucura de o reputatie suficient de buna si au o experienta suficienta inclusiv in ceea ce priveste strategiile de investitii urmate de administratorul fondului cu capital de risc eligibil;
(b) informatiile cerute la alineatul (1) sunt complete;
(c) procedurile notificate conform alineatului (1) litera (c) sunt adecvate pentru a asigura respectarea cerintelor de la capitolul II;
(d) lista notificata in conformitate cu alineatul (1) litera (e) din prezentul articol demonstreaza ca toate fondurile cu capital de risc eligibile sunt infiintate in conformitate cu articolul 3 litera (b) punctul (iii).
(3) Inregistrarea in temeiul prezentului articol este valabila pe intregul teritoriu al Uniunii si le permite administratorilor de fond cu capital de risc eligibil sa distribuie fonduri cu capital de risc eligibile sub denumirea “EuVECA” in tot spatiul Uniunii.
Articolul 15
Administratorii de fond cu capital de risc eligibil informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine in care acestia intentioneaza sa distribuie:
(a) un nou fond cu capital de risc eligibil; sau
(b) un fond cu capital de risc eligibil existent intr-un stat membru care nu figureaza pe lista mentionata la articolul 14 alineatul (1) litera (d).
Articolul 16
(1) Imediat dupa inregistrarea unui administrator de fond cu capital de risc eligibil, adaugarea unui nou fond cu capital de risc eligibil, adaugarea unui nou domiciliu pentru infiintarea unui fond cu capital de risc eligibil sau dupa adaugarea unui nou stat membru in care administratorul fondului cu capital de risc eligibil intentioneaza sa distribuie fonduri cu capital de risc eligibile, autoritatea competenta din statul membru de origine notifica acest lucru statelor membre indicate conform articolului 14 alineatul (1) litera (d) si, respectiv, AEVMP.
(2) Statele membre gazda, mentionate in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (d), nu impun administratorului fondului cu capital de risc eligibil inregistrat in conformitate cu articolul 14 nicio cerinta sau procedura administrativa in ceea ce priveste distribuirea fondurilor sale cu capital de risc eligibile si nici nu cer avizarea distributiei inainte ca aceasta activitate sa fie initiata.
(3) Pentru a asigura punerea in aplicare in mod uniform a prezentului articol, AEVMP elaboreaza un proiect de standarde tehnice de punere in aplicare pentru a stabili forma notificarii in temeiul prezentului articol.
(4) AEVMP inainteaza Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 16 februarie 2014.
(5) Se confera Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la alineatul (3) din prezentul articol, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 17
AEVMP mentine o baza de date centrala la care publicul are acces pe internet si care cuprinde toti administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile inregistrati in conformitate cu articolul 14, precum si fondurile cu capital de risc eligibile pe care acestia le distribuie si tarile in care acestea sunt distribuite.
Articolul 18
(1) Autoritatea competenta din statul membru de origine supravegheaza respectarea cerintelor stabilite in prezentul regulament.
(2) In cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda are motive clare si demonstrabile sa creada ca un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil incalca prezentul regulament pe teritoriul sau, aceasta informeaza de indata autoritatea competenta din statul membru de origine. Autoritatea competenta din statul membru de origine ia masurile corespunzatoare.
(3) In cazul in care, in pofida masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau daca autoritatea competenta din statul membru de origine nu ia masuri intr-un interval de timp rezonabil si daca administratorul fondului cu capital de risc eligibil actioneaza in continuare intr-un mod ce contravine clar prezentului regulament, autoritatea competenta din statul membru gazda poate intreprinde, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, orice masuri corespunzatoare pentru a proteja investitorii, inclusiv impiedicarea administratorului in cauza sa efectueze orice alte actiuni de distribuire a fondurilor sale cu capital de risc eligibile pe teritoriul statului membru gazda.
Articolul 19
In conformitate cu legislatia nationala, autoritatile competente dispun de toate competentele de supraveghere si de investigatie necesare pentru a-si exercita functiile. Autoritatile dispun, in special, de competenta de:
(a) a solicita accesul la orice document in orice forma si de a primi sau a efectua o copie a acestuia;
(b) a solicita administratorului fondului cu capital de risc eligibil sa furnizeze informatii fara intarziere;
(c) a solicita informatii de la orice persoana care are legatura cu activitatile administratorului fondului cu capital de risc eligibil sau cu fondul cu capital de risc eligibil;
(d) a efectua inspectii la fata locului cu sau fara o notificare prealabila;
(e) a lua masuri corespunzatoare pentru a asigura respectarea in continuare a prezentului regulament de catre un administrator de fond cu capital de risc eligibil;
(f) a emite un ordin pentru a se asigura ca administratorul fondului cu capital de risc eligibil respecta prezentul regulament si nu mai repeta un comportament care poate fi considerat o incalcare a prezentului regulament.
Articolul 20
(1) Statele membre adopta normele privind sanctiunile administrative si alte masuri aplicabile pentru incalcari ale prevederilor prezentului regulament si iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca aceste masuri si sanctiuni sunt puse in aplicare. Sanctiunile administrative si alte masuri prevazute sunt eficace, proportionale si disuasive.
(2) Pana la 16 mai 2015, statele membre transmit Comisiei si AEVMP normele mentionate la alineatul (1). Statele membre instiinteaza fara intarziere Comisia si AEVMP daca exista orice modificare ulterioara la acestea.
Articolul 21
(1) Autoritatea competenta din statul membru de origine ia masurile necesare mentionate la alineatul (2), respectand totodata principiul proportionalitatii, in cazul in care un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil:
(a) nu respecta cerintele care se aplica structurii portofoliului, incalcand astfel articolul 5;
(b) distribuie unitatile si actiunile unui fond cu capital de risc eligibil investitorilor neeligibili, incalcand astfel articolul 6;
(c) utilizeaza denumirea de “EuVECA”, dar nu este inregistrat in conformitate cu articolul 14;
(d) utilizeaza denumirea de “EuVECA” pentru distribuirea de fonduri care nu au fost infiintate in conformitate cu articolul 3 litera (b) punctul (iii);
(e) a fost inregistrat pe baza unor declaratii false sau prin orice alte mijloace care contravin normelor, incalcand astfel articolul 14;
(f) nu actioneaza cu onestitate, corectitudine, cu competenta, grija sau diligenta in desfasurarea activitatilor sale, incalcand astfel articolul 7 litera (a);
(g) nu aplica politici si proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase, incalcand astfel articolul 7 litera (b);
(h) incalca repetat cerintele de la articolul 12 referitoare la raportul anual;
(i) isi incalca repetat obligatia de a informa investitorii in conformitate cu articolul 13.
(2) In cazurile mentionate la alineatul (1), autoritatea competenta din statul membru de origine, dupa caz:
(a) ia masuri prin care sa asigure respectarea de catre un administrator de fond cu capital de risc eligibil a dispozitiilor de la articolele 5 si 6, articolul 7 literele (a) si (b) si articolele 12, 13 si 14;
(b) interzice utilizarea denumirii “EuVECA” si elimina din registru administratorul de fond cu capital de risc eligibil.
(3) Autoritatea competenta din statul membru de origine informeaza fara intarziere autoritatile competente din statul membru gazda, in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (d), precum si AEVMP cu privire la eliminarea administratorului de fond cu capital de risc eligibil din registrul mentionat la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol.
(4) Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri cu capital de risc eligibile sub denumirea “EuVECA” expira, cu efect imediat, la data deciziei autoritatii competente mentionate la alineatul (2) litera (b).
Articolul 22
(1) Autoritatile competente si AEVMP coopereaza in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 pentru a-si indeplini sarcinile stabilite de prezentul regulament.
(2) Autoritatile competente si AEVMP isi transmit, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, toate informatiile si documentele necesare pentru a-si indeplini sarcinile respective stabilite de prezentul regulament, in special pentru a identifica si remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament.
Articolul 23
(1) Toate persoanele care exercita sau au exercitat activitati pentru autoritatile competente sau pentru AEVMP, precum si auditorii si expertii instruiti de autoritatile competente sau de AEVMP se supun obligatiei de a pastra secretul profesional. Aceste persoane nu pot divulga nicio informatie confidentiala la care au avut acces in timpul indeplinirii sarcinilor lor niciunei persoane sau autoritati, decat intr-o forma rezumativa sau prescurtata, astfel incat administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile si fondurile cu capital de risc eligibile sa nu poata fi identificate individual, fara a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal si procedurilor din prezentul regulament.
(2) Nu sunt impiedicate schimburile de informatii intre autoritatile competente din statele membre si intre autoritatile competente si AEVMP in conformitate cu prezentul regulament sau alte acte legislative ale Uniunii aplicabile administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile si fondurilor cu capital de risc eligibile.
(3) Atunci cand autoritatile competente sau AEVMP primesc informatii confidentiale in conformitate cu alineatul (2), acestea le pot utiliza numai pentru a-si indeplini sarcinile si in cadrul procedurilor administrative si judiciare.
Articolul 24
In cazul unor dezacorduri aparute intre autoritatile competente ale statelor membre in ceea ce priveste o evaluare, o actiune sau o omisiune comisa de o autoritate competenta intr-un domeniu in care prezentul regulament impune cooperarea sau coordonarea intre autoritatile competente din mai multe state membre, autoritatile competente pot sesiza AEVMP, care poate actiona in temeiul competentelor care i-au fost conferite prin articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, in masura in care diferendul nu este legat de articolul 3 litera (b) punctul (iii) sau litera (d) punctul (iv) din prezentul regulament.
CAPITOLUL IV
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Articolul 25
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute in prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta acte delegate mentionata la articolul 9 alineatul (5) se confera Comisiei pe o perioada de patru ani de la 15 mai 2013. Comisia prezinta un raport privind delegarea de competente cel tarziu cu noua luni inainte de incheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competente se prelungeste tacit cu perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel tarziu cu trei luni inainte de incheierea fiecarei perioade.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 9 alineatul (5) poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capat delegarii de competente specificate in decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolul 9 alineatul (5) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu, sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu trei luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 26
(1) Comisia revizuieste prezentul regulament in conformitate cu alineatul (2). Revizuirea include o analiza generala a modului de functionare a normelor stabilite de prezentul regulament si a experientelor dobandite in perioada de punere in aplicare a lor, inclusiv:
(a) in ce masura a fost utilizata denumirea “EuVECA” de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile din diferite state membre si daca a fost utilizata la nivel national sau transfrontalier;
(b) repartizarea geografica si pe sectoare a investitiilor efectuate de fondurile europene cu capital de risc;
(c) adecvarea obligatiilor de informare prevazute la articolul 13, in special daca sunt suficiente pentru a permite investitorilor sa ia o decizie de investitie in cunostinta de cauza;
(d) utilizarea de catre administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile a diferitelor tipuri de fonduri de investitii eligibile si, mai ales, daca este necesar ca investitiile eligibile mentionate in prezentul regulament sa fie adaptate;
(e) posibilitatea de a extinde distribuirea de fonduri europene cu capital de risc eligibile la investitorii cu amanuntul;
(f) eficacitatea, proportionalitatea si aplicarea sanctiunilor administrative si a altor masuri administrative prevazute de statele membre in conformitate cu prezentul regulament;
(g) impactul prezentului regulament asupra pietei capitalului de risc;
(h) posibilitatea de a permite fondurilor cu capital de risc stabilite intr-o tara terta sa utilizeze denumirea “EuVECA”, tinand seama de experienta in ceea ce priveste aplicarea Recomandarii Comisiei privind masuri menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale;
(i) oportunitatea completarii prezentului regulament cu un regim pentru depozitari;
(j) o evaluare a eventualelor bariere care au impiedicat investitiile in fondurile care au utilizat denumirea “EuVECA”, inclusiv impactul produs asupra investitorilor institutionali de alte acte juridice ale Uniunii cu caracter prudential.
(2) Revizuirea prevazuta la alineatul (1) are loc:
(a) pana la 22 iulie 2017 in privinta literelor (a)-(g), (i) si (j); si
(b) pana la 22 iulie 2015 in privinta literei (h).
(3) In urma revizuirii mentionate la alineatul (1) si dupa consultarea AEVMP, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.
Articolul 27
(1) Pana la 22 iulie 2017, Comisia initiaza o reexaminare a interactiunii dintre prezentul regulament si alte norme privind organismele de plasament colectiv si administratorii acestora, in special cele prevazute de Directiva 2011/61/UE. Reexaminarea respectiva trateaza domeniul de aplicare al prezentului regulament. In cadrul reexaminarii respective se colecteaza date in vederea evaluarii faptului daca este necesar sa se extinda domeniul de aplicare pentru a permite administratorilor de fonduri cu capital de risc ale caror active totale in administrare depasesc plafonul prevazut la articolul 2 alineatul (1) sa devina administratori de fonduri cu capital de risc eligibile in conformitate cu prezentul regulament.
(2) In urma reexaminarii mentionate la alineatul (1) si dupa consultarea AEVMP, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.
Articolul 28
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Regulamentul se aplica de la 22 iulie 2013, cu exceptia articolului 9 alineatul (5), care se aplica de la 15 mai 2013.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 17 aprilie 2013.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
L. Creighton
[1] JO C 175, 19.6.2012, p. 11.
[2] JO C 191, 29.6.2012, p. 72.
[3] Pozitia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 21 martie 2013.
[4] JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
[5] JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
[6] JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
[7] JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
[8] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[9] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[10] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
[11] JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
[12] JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
[13] JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close