Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],
intrucat:
(1) Din ce in ce mai multi investitori sunt interesati de atingerea unor obiective sociale si nu se mai limiteaza la urmarirea profitului financiar, astfel ca in Uniune a luat nastere o piata a investitiilor sociale, constituita, in parte, din fonduri de investitii care vizeaza intreprinderile sociale. Aceste fonduri finanteaza intreprinderile sociale, care au rol de motoare ale schimbarii sociale, oferind solutii inovatoare la problemele sociale, de exemplu contribuind la abordarea consecintelor sociale ale crizei financiare si avand astfel o contributie importanta la indeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 stabilita in Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulata “Europa 2020: Initiativa pentru asigurarea unei cresteri inteligente, sustenabile si favorabile incluziunii”.
(2) Prezentul regulament se inscrie in cadrul initiativei pentru antreprenoriat social, stabilita de Comisie in Comunicarea sa din 25 octombrie 2011, intitulata “Initiativa pentru antreprenoriatul social. Construirea unui ecosistem pentru promovarea intreprinderilor sociale in cadrul economiei si al inovarii sociale”.
(3) Este necesar sa se prevada un cadru comun pentru utilizarea denumirii “EuSEF” pentru fonduri de antreprenoriat social eligibile, cu precadere in ceea ce priveste compozitia portofoliului fondurilor care isi desfasoara activitatea sub aceasta denumire, obiectivele lor de investitii eligibile, instrumentele de investitii pe care le pot utiliza si categoriile de investitori care pot investi in aceste fonduri, stabilind reguli uniforme la nivelul Uniunii. In absenta unui astfel de cadru comun, exista riscul adoptarii unor masuri divergente la nivel national de catre statele membre, ceea ce ar avea un impact negativ direct asupra pietei interne si ar crea obstacole in calea bunei functionari a acesteia, deoarece fondurile care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in intreaga Uniune ar trebui sa se conformeze unor norme diferite de la un stat membru la altul. In plus, cerintele calitative divergente in materie de compozitie a portofoliului, de obiective de investitii si de investitori eligibili ar putea duce la crearea unor niveluri diferite de protectie a investitorilor si ar genera confuzie cu privire la propunerile de investitii legate de fondurile europene de antreprenoriat social eligibile. Totodata, investitorii ar trebui sa poata compara propunerile de investitii ale diferitelor fonduri de antreprenoriat social eligibile. Este necesar sa se inlature obstacolele majore din calea mobilizarii transfrontaliere de fonduri de antreprenoriat social eligibile, sa se evite denaturarea concurentei intre acestea si sa se previna aparitia in viitor a unor noi obstacole in calea schimburilor comerciale si a unor denaturari semnificative ale concurentei. In consecinta, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum este interpretat in jurisprudenta constanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(4) Este necesar sa se adopte un regulament care sa prevada norme uniforme aplicabile fondurilor de antreprenoriat social eligibile care doresc sa mobilizeze capitaluri in Uniune utilizand denumirea de “EuSEF” si sa impuna obligatii corespondente administratorilor acestora in toate statele membre. Aceste cerinte ar trebui sa asigure increderea investitorilor care doresc sa investeasca in fondurile respective. Prezentul regulament nu ar trebui sa se aplice mecanismelor nationale existente care permit realizarea de investitii in antreprenoriatul social si care nu utilizeaza denumirea “EuSEF”.
(5) Definirea cerintelor calitative pentru utilizarea denumirii “EuSEF” sub forma unui regulament garanteaza ca aceste cerinte sunt direct aplicabile administratorilor organismelor de plasament colectiv care mobilizeaza fonduri utilizand aceasta denumire. Acest lucru asigura, de asemenea, conditii uniforme pentru utilizarea acestei denumiri prin evitarea unor cerinte nationale diferite ca rezultat al transpunerii unei directive. Administratorii organismelor de plasament colectiv care utilizeaza aceasta denumire ar trebui sa urmeze aceleasi reguli in intreaga Uniune, ceea ce va spori increderea investitorilor. Prezentul regulament reduce totodata complexitatea legislatiei si costurile de conformare suportate de administratori pentru respectarea unor norme nationale adesea divergente aplicabile acestor fonduri, in special pentru administratorii care doresc sa mobilizeze capitaluri la nivel transfrontalier. Regulamentul contribuie, de asemenea, la eliminarea denaturarii concurentei.
(6) Ar trebui sa fie permis ca un fond de antreprenoriat social eligibil sa fie gestionat fie extern, fie intern. In cazul in care un fond de antreprenoriat social eligibil este gestionat intern, fondul este deopotriva administratorul si se supune tuturor cerintelor pentru administratori in temeiul prezentului regulament si este inregistrat in conformitate cu prezentul regulament. Un fond de antreprenoriat social eligibil care este gestionat intern nu ar trebui insa sa aiba dreptul de a fi administratorul extern al altor organisme de plasament colectiv sau al unor organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM).
(7) Pentru a clarifica relatia dintre prezentul regulament si alte norme ale Uniunii aplicabile organismelor de plasament colectiv si administratorilor acestora, este necesar sa se prevada ca prezentul regulament se aplica numai administratorilor organismelor de plasament colectiv, altele decat OPCVM-urile, ce intra sub incidenta Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) [4] care sunt stabiliti in Uniune si inregistrati la autoritatea competenta in statul membru de origine, in conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative [5], cu conditia ca respectivii administratori sa gestioneze portofoliile fondurilor de antreprenoriat social eligibile. Totusi, administratorii externi ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile care sunt inregistrati in temeiul prezentului regulament ar trebui sa aiba dreptul de gestiona si OPCVM-uri, sub rezerva autorizarii in temeiul Directivei 2009/65/CE.
(8) In plus, prezentul regulament se aplica numai administratorilor acelor organisme de plasament colectiv ale caror active administrate nu depasesc plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE. Calcularea plafonului in temeiul prezentului regulament urmeaza modul de calcul al plafonului prevazut la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE.
(9) Totusi, administratorii care sunt inregistrati in temeiul prezentului regulament si ale caror active totale administrate depasesc ulterior plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE si care, prin urmare, fac obiectul unei autorizari eliberate de catre autoritatile competente din statul lor membru de origine in conformitate cu articolul 6 din respectiva directiva, ar trebui sa poata continua sa utilizeze denumirea “FEAS” in ceea ce priveste distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile, cu conditia respectarii cerintelor prevazute in respectiva directiva si a respectarii in continuare a anumitor cerinte pentru utilizarea denumirii “FEAS” specificate in prezentul regulament, in legatura cu fondul de antreprenoriat social eligibil. Acest lucru se aplica atat fondurilor de antreprenoriat social eligibile existente, cat si celor infiintate dupa depasirea plafonului.
(10) In cazul in care administratorii organismelor de plasament colectiv nu doresc sa utilizeze denumirea de “EuSEF”, prezentul regulament nu se aplica. In aceste cazuri ar trebui sa se aplice in continuare normele nationale si legislatia generala a Uniunii in vigoare.
(11) Prezentul regulament ar trebui sa prevada norme uniforme cu privire la natura fondurilor de antreprenoriat social eligibile, in special la societatile de portofoliu eligibile in care fondurile de antreprenoriat social eligibile sunt autorizate sa investeasca, si la instrumentele de investitii care pot fi utilizate. Aceste dispozitii sunt necesare pentru a distinge clar intre un fond de antreprenoriat social eligibil si alte fonduri de investitii alternative care aplica alte strategii de investitii, mai putin specializate, cum ar fi achizitiile, pe care prezentul regulament nu doreste sa le promoveze.
(12) Pentru a asigura claritatea si certitudinea necesare, prezentul regulament ar trebui sa prevada totodata criterii uniforme pentru identificarea intreprinderilor sociale ca societati de portofoliu eligibile. Intr-adevar, o intreprindere sociala ar trebui definita ca actor al economiei sociale al carei principal obiectiv este cel de a avea mai degraba un impact social decat de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai. Activitatea sa consta in furnizarea de bunuri si de servicii pe piata, iar profiturile sunt folosite in principal pentru realizarea unor obiective sociale. Aceasta face obiectul unei gestionari responsabile si transparente, indeosebi prin implicarea angajatilor sai, a clientilor sai si a partilor interesate de activitatile sale economice.
(13) Intrucat obiectivul principal al intreprinderilor sociale este, mai degraba, obtinerea unui impact social pozitiv, decat maximizarea profitului, prezentul regulament ar trebui sa promoveze numai sprijinirea societatilor de portofoliu eligibile al caror scop este producerea unor efecte sociale masurabile si pozitive. Un efect social masurabil si pozitiv ar putea include furnizarea de servicii pentru imigrantii care ar fi altfel exclusi de pe piata muncii sau reintegrarea unor grupuri marginalizate pe piata muncii prin furnizarea de locuri de munca, de formare profesionala sau de alt tip de sprijin. Intreprinderile sociale isi utilizeaza profiturile pentru atingerea obiectivului lor social principal si sunt administrate intr-un mod transparent si responsabil. Pentru cazurile, in general exceptionale, in care o societate de portofoliu eligibila doreste sa distribuie profiturile catre actionari si proprietari, aceasta ar trebui sa dispuna de proceduri si reguli predefinite aplicabile unei astfel de distribuiri a profiturilor. Regulile respective ar trebui sa precizeze ca distribuirea profiturilor nu poate sa prejudicieze obiectivul social principal al societatii de portofoliu eligibile.
(14) Intreprinderile sociale includ o gama larga de intreprinderi, cu diferite forme juridice, care ofera servicii sau bunuri sociale persoanelor vulnerabile, marginalizate, dezavantajate sau excluse. Aceste servicii cuprind accesul la locuinte, ingrijiri medicale, asistenta pentru persoanele varstnice sau cu handicap, ingrijirea copiilor, accesul la servicii de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala, precum si gestionarea dependentei. Intreprinderile sociale includ, de asemenea, intreprinderi care utilizeaza o modalitate de productie de bunuri sau servicii care integreaza un obiectiv social, dar ale caror activitati pot cuprinde alte bunuri si servicii decat cele sociale. Aceste activitati pot include integrarea sociala si profesionala prin accesul la servicii de ocupare a fortei de munca pentru persoanele dezavantajate, in special, din cauza calificarii insuficiente ori a problemelor sociale sau profesionale care duc la excludere si marginalizare. Aceste activitati pot privi si protectia mediului, cu un impact social, precum activitati de combatere a poluarii, de reciclare sau de asigurare de energie regenerabila.
(15) In conformitate cu scopul de a defini cu exactitate organismele de plasament colectiv care fac obiectul prezentului regulament si pentru a se acorda atentie furnizarii de capital intreprinderilor sociale, fondurile de antreprenoriat social eligibile ar trebui sa fie acele fonduri care intentioneaza sa investeasca cel putin 70 % din totalul aporturilor lor de capital si din capitalul lor angajat nevarsat in astfel de intreprinderi. Nu ar trebui sa se permita fondurilor de antreprenoriat social eligibile sa investeasca peste 30 % din totalul aporturilor lor de capital si din capitalul lor angajat nevarsat in alte active decat in cele care reprezinta investitii eligibile. Acest lucru presupune ca, daca 30 % este plafonul maxim permanent pentru investitiile neeligibile, plafonul de 70 % ar trebui rezervat investitiilor eligibile pe durata existentei fondului de antreprenoriat social eligibil. Plafoanele mentionate ar trebui calculate pe baza sumelor care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalent de numerar. Prezentul regulament ar trebui sa stabileasca detaliile necesare pentru calculul plafoanelor de investitii mentionate.
(16) Obiectivul prezentului regulament este imbunatatirea dezvoltarii intreprinderilor sociale din Uniune. Investitiile in societatile de portofoliu eligibile infiintate in tari terte pot creste capitalul fondurilor de antreprenoriat social eligibile si, prin urmare, pot aduce beneficii intreprinderilor sociale din Uniune. Insa in niciun caz prezentul regulament nu ar trebui sa favorizeze investitiile in societatile de portofoliu cu sediul in tari terte cu care nu exista acorduri adecvate de cooperare intre autoritatile competente din statul membru de origine al administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil si cu orice alt stat membru in care se intentioneaza distribuirea unor unitati sau actiuni ale fondului de antreprenoriat social eligibil sau tari cu care nu au loc schimburi eficiente de informatii in materie fiscala.
(17) Un fond de antreprenoriat social eligibil ar trebui, intr-o prima etapa, sa aiba sediul in Uniune pentru a dispune de dreptul de a folosi denumirea de “EuSEF”, astfel cum este definita in prezentul regulament. Comisia ar trebui, cel mai tarziu in termen de doi ani de la aplicarea prezentului regulament, sa revizuiasca limitarea utilizarii denumirii de “EuSEF” la fondurile cu sediul in Uniune, tinand cont de experienta de aplicare a Recomandarii Comisiei privind masuri menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale.
(18) Administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil ar trebui sa aiba dreptul de a atrage angajamente suplimentare de capital pe parcursul existentei fondului. Ar trebui sa se tina cont de aceste angajamente suplimentare atrase pe parcursul existentei fondului de antreprenoriat social eligibil atunci cand se au in vedere viitoare investitii in alte active decat in active eligibile. Angajamentele suplimentare de capital ar trebui permise cu respectarea criteriilor si a conditiilor stabilite in normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil.
(19) Avand in vedere nevoile specifice de finantare ale intreprinderilor sociale, este necesar sa se defineasca clar tipurile de instrumente care trebuie utilizate de un fond de antreprenoriat social eligibil pentru astfel de finantari. Prin urmare, prezentul regulament stabileste criterii uniforme privind instrumentele eligibile care trebuie sa fie utilizate de un fond de antreprenoriat social eligibil pentru a face investitii, aici fiind incluse instrumente de capitaluri proprii si de cvasicapitaluri proprii, instrumente de datorie, inclusiv bilete la ordin si certificate de depozit, investitii in alte fonduri de antreprenoriat social eligibile, imprumuturi garantate sau negarantate si granturi. Totusi, spre a evita diluarea investitiilor in societatile de portofoliu eligibile, fondul de antreprenoriat social eligibil ar trebui sa aiba dreptul de a investi doar in alte fonduri de antreprenoriat social eligibile, care, la randul lor, nu au investit mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital si din capitalul lor angajat nevarsat in alte fonduri de antreprenoriat social eligibile.
(20) Activitatile principale ale fondurilor de antreprenoriat social eligibile sunt furnizarea de resurse financiare catre intreprinderi sociale prin investitii primare. Fondurile de antreprenoriat social eligibile nu ar trebui sa participe la activitati bancare cu importanta sistemica din afara cadrului uzual de reglementare prudentiala (asa-numitul sistem bancar paralel) si nici sa se implice in strategii tipice de capital privat, precum achizitiile prin imprumuturi.
(21) Pentru a pastra flexibilitatea necesara portofoliului de investitii, fondurile de antreprenoriat social eligibile pot investi in alte active decat cele care reprezinta investitii eligibile, in masura in care aceste investitii nu depasesc plafonul de 30 %, stabilit in prezentul regulament. Detinerile de numerar sau echivalente de numerar nu ar trebui luate in considerare in calculul acestui plafon, dat fiind ca aceste detineri de numerar si de echivalente de numerar nu pot fi considerate drept investitii. Fondurile de antreprenoriat social eligibile ar trebui sa faca investitii in acord cu propria etica de investitii, de exemplu nu ar trebui sa faca investitii in industria de armament, in domenii cu risc de incalcare a drepturilor omului sau care presupun abandonarea de deseuri electronice.
(22) Pentru a garanta faptul ca denumirea “EuSEF” sugereaza incredere si este usor de recunoscut pentru investitorii de pe teritoriul Uniunii, prezentul regulament ar trebui sa prevada ca numai administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care respecta criteriile uniforme de calitate, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament, sunt eligibili sa utilizeze denumirea “EuSEF” atunci cand distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile in cadrul Uniunii.
(23) Pentru a asigura fondurilor de antreprenoriat social eligibile un profil distinct si identificabil, adecvat scopului lor, ar trebui sa existe norme uniforme privind componenta portofoliului si tehnicile de investitie permise acestor fonduri.
(24) Efectul de levier (de supraindatorare) nu ar trebui sa fie permis la nivelul fondurilor de antreprenoriat social eligibile, pentru a se asigura ca acestea nu contribuie la generarea de riscuri sistemice, iar in cadrul activitatilor de investitii aceste fonduri sunt axate pe sprijinirea societatilor de portofoliu eligibile. Administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil ar trebui sa aiba doar dreptul de a face imprumuturi sau de a emite titluri de creanta, de a oferi garantii, la nivelul unui fond de antreprenoriat social eligibil, cu conditia ca astfel de imprumuturi, titluri de creanta sau garantii sa fie acoperite prin angajamente nevarsate si, astfel, sa nu creasca expunerea fondului peste nivelul capitalului sau angajat. Prin urmare, avansurile in numerar din partea investitorilor in fondurile de antreprenoriat social eligibile ce dispun de acoperire integrala in angajamente de capital din partea respectivilor investitori nu determina o crestere a expunerii fondului de antreprenoriat social eligibil si, prin urmare, sunt permise. De asemenea, imprumutul pe termen scurt ar trebui sa fie acceptat pentru a permite fondului sa solutioneze nevoile extraordinare de lichiditati care pot aparea intre momentul in care se solicita capitalul angajat de la investitori si primirea efectiva a capitalului in conturi, cu conditia ca suma imprumutata sa nu depaseasca capitalul angajat nevarsat.
(25) Ar trebui stipulate anumite masuri de protectie speciale, pentru a se asigura ca fondurile de antreprenoriat social eligibile sunt distribuite numai unor investitori avizati, care au experienta, cunostintele si expertiza de a lua propriile decizii de investitii si de a evalua in mod adecvat riscurile specifice acestor fonduri, precum si pentru a mentine increderea investitorilor in fondurile de antreprenoriat social eligibile. Prin urmare, fondurile de antreprenoriat social eligibile ar trebui distribuite numai investitorilor care sunt clienti profesionali sau care pot fi considerati clienti profesionali in conformitate cu Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare [6]. Cu toate acestea, pentru a avea o baza de investitori suficient de vasta pentru investitiile in fondurile de antreprenoriat social eligibile, este de dorit ca si alti investitori sa aiba acces la aceste fonduri, inclusiv persoanele cu disponibilitati financiare ridicate. Ar trebui sa se stabileasca masuri de protectie speciale pentru acesti alti investitori pentru a garanta ca fondurile de antreprenoriat social eligibile sunt distribuite numai catre investitori cu un profil adecvat pentru astfel de investitii. Aceste masuri de protectie exclud distribuirea prin utilizarea unor planuri de economii periodice. Totodata, investitiile facute de directorii executivi, de directori sau de angajatii implicati in gestiunea unui fond de antreprenoriat social eligibil ar trebui sa fie permise atunci cand acestia investesc in fondul de antreprenoriat social eligibil pe care il gestioneaza, intrucat astfel de persoane sunt suficient de calificate pentru a participa la astfel de investitii.
(26) Pentru a garanta ca numai administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care indeplinesc criterii uniforme de calitate privind comportamentul pe piata pot utiliza denumirea “EuSEF”, prezentul regulament ar trebui sa stabileasca norme privind desfasurarea activitatii comerciale si relatia administratorilor cu investitorii acestora. Din aceleasi considerente, ar trebui stabilite conditii uniforme privind modul in care acesti administratori abordeaza conflictele de interese. Aceste norme si conditii ar trebui sa prevada, de asemenea, ca administratorul sa dispuna de procedurile organizationale si administrative necesare pentru a asigura abordarea adecvata a conflictelor de interese.
(27) Daca administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil intentioneaza sa delege atributii unor terte parti, raspunderea administratorului fata de fondul de antreprenoriat social eligibil si fata de investitorii sai nu ar trebui sa fie afectata de aceasta delegare in favoarea unei terte parti. Totodata, administratorul nu ar trebui sa delege atributii in asemenea masura incat, in esenta, acesta sa nu mai poata fi considerat administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil si sa devina o simpla entitate de tip “cutie postala”. Administratorul ar trebui sa ramana in permanenta responsabil pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate si pentru respectarea prezentului regulament. Delegarea de atributii nu ar trebui sa submineze eficienta supravegherii realizate de administrator si, in special, nu ar trebui sa il impiedice pe acesta sa actioneze, sau sa administreze fondul in interesul suprem al investitorilor fondului.
(28) Obtinerea unui impact social pozitiv, in plus fata de generarea unui profit pentru investitori, este o caracteristica cheie a fondurilor de investitii care vizeaza intreprinderile sociale, caracteristica care le distinge de alte tipuri de fonduri de investitii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui sa prevada ca administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile sa dispuna de proceduri de evaluare a impactului social pozitiv care trebuie obtinut prin investitiile in societatile de portofoliu eligibile.
(29) In prezent, fondurile care vizeaza realizarea unor obiective sociale sau a unor impacturi sociale evalueaza si colecteaza informatii, de obicei, cu privire la masura in care intreprinderile sociale isi realizeaza obiectivele sau impacturile vizate. Exista o gama larga de tipuri de obiective si de impacturi sociale ce pot fi vizate de o intreprindere sociala. Prin urmare, au aparut diferite cai de identificare a obiectivelor sau impacturilor sociale si de masurare a acestora. De exemplu, o intreprindere ce intentioneaza sa angajeze persoane dezavantajate poate raporta numarul de astfel de persoane angajate, care in alte circumstante nu ar fi fost angajate,sau o intreprindere care doreste sa imbunatateasca reabilitarea sociala a unor fosti detinuti isi poate evalua performanta in functie de rata de recidivism. Fondurile sprijina intreprinderile sociale in pregatirea si furnizarea informatiilor cu privire la obiectivele si impacturile lor si in colectarea acestor informatii in beneficiul investitorilor. Desi informatiile cu privire la obiectivele si impacturile sociale sunt foarte importante pentru investitori, este dificila compararea diferitelor intreprinderi sociale, precum si a diferitelor fonduri, atat din cauza diferentelor dintre obiectivele si impacturile sociale vizate, cat si din cauza varietatii de abordari. Pentru a incuraja o mai buna coerenta si comparabilitate pe termen lung a acestor informatii, precum si eficienta sporita a procedurilor de obtinere a acestora, ar trebui adoptate acte delegate in acest domeniu. Astfel de acte delegate ar trebui sa asigure o mai mare claritate pentru autoritatile de supraveghere, pentru fondurile de antreprenoriat social eligibile si pentru intreprinderile sociale.
(30) Pentru a asigura integritatea denumirii de “EuSEF”, ar trebui stabilite criterii de calitate privind organizarea administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui sa prevada cerinte uniforme si proportionale privind nevoia de a mentine resurse tehnice si umane adecvate.
(31) Pentru a asigura buna administrare a fondurilor de antreprenoriat social eligibile si capacitatea administratorilor de a acoperi riscurile potentiale ce deriva din activitatile lor, ar trebui sa se prevada cerinte uniforme si proportionate pentru administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile de a mentine disponibile fonduri proprii suficiente. Aceste fonduri ar trebui sa fie suficiente pentru a asigura continuitatea si corecta administrare a fondurilor de antreprenoriat social eligibile.
(32) In scopul protectiei investitorilor, este necesar sa se garanteze evaluarea adecvata a activelor fondurilor de antreprenoriat social eligibile. Prin urmare, normele sau instrumentele constitutive ale fiecarui fond de antreprenoriat social eligibil ar trebui sa contina norme privind evaluarea activelor. Aceasta ar trebui sa asigure integritatea si transparenta evaluarii.
(33) Ar trebui sa se prevada norme uniforme privind raporturile anuale, pentru a se garanta ca administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care utilizeaza denumirea “EuSEF” furnizeaza informatii suficiente asupra activitatilor desfasurate.
(34) Desi prezentul regulament contine cerinte pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a fondurilor, autoritatile de supraveghere ar trebui sa fie vigilente pentru a asigura respectarea cerintelor in cauza.
(35) Pentru a asigura integritatea denumirii “EuSEF” in ochii investitorilor, este necesar ca denumirea sa fie utilizata numai de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care aplica metode complet transparente in ceea ce priveste politica de investitii si obiectivele de investitii. Prin urmare, ar trebui stabilite norme uniforme privind dispozitiile de furnizare de informatii, dispozitii obligatorii pentru administratori in relatiile cu investitorii. Aceste norme ar trebui sa cuprinda elementele specifice investitiilor in intreprinderi sociale, astfel incat se poate obtine o mai mare consecventa si comparabilitate a acestor informatii. Aici sunt cuprinse informatii despre criteriile si procedurile utilizate pentru a alege anumite societati de portofoliu eligibile drept obiective de investitii. Sunt cuprinse, de asemenea, informatii privind impactul social pozitiv care trebuie obtinut prin politica de investitii si modul in care trebuie monitorizat si evaluat acest impact. Pentru a asigura nivelul necesar de incredere a investitorilor in astfel de investitii, tot aici sunt cuprinse informatii despre activele unui fond de antreprenoriat social eligibil care nu au fost investite in societati de portofoliu eligibile si modul in care acestea au fost alese.
(36) Pentru a asigura supravegherea efectiva a cerintelor uniforme din prezentul regulament, autoritatea competenta din statul membru de origine ar trebui sa supravegheze modul in care administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil respecta cerintele uniforme prevazute de prezentul regulament. In acest scop, administratorii care intentioneaza sa distribuie fonduri cu denumirea “EuSEF” ar trebui sa isi notifice intentia autoritatii competente din statul membru de origine. Autoritatea competenta ar trebui sa inregistreze administratorul daca acesta a transmis toate informatiile necesare si daca aplica proceduri adecvate de respectare a cerintelor prezentului regulament. O astfel de inregistrare ar trebui sa fie valabila pe intregul teritoriu al Uniunii.
(37) Pentru a facilita distribuirea transfrontaliera eficienta a unui fond de antreprenoriat social eligibil, inregistrarea administratorului ar trebui efectuata cu celeritate.
(38) Pentru a asigura supravegherea efectiva a respectarii criteriilor uniforme prevazute in prezentul regulament, ar trebui stabilite norme privind situatiile in care trebuie sa se actualizeze informatiile furnizate autoritatilor competente din statul membru de origine.
(39) Pentru a asigura supravegherea efectiva a respectarii cerintelor prevazute in prezentul regulament, ar trebui sa se instituie, de asemenea, o procedura de notificare transnationala intre autoritatile competente de supraveghere, care trebuie initiata la inregistrarea administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil in statul membru de origine.
(40) Pentru a mentine conditii transparente de distribuire a fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul Uniunii, Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete) (AEVMP) infiintata prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului [7] ar trebui sa i se atribuie sarcina de a mentine o baza de date centrala care sa contina toti administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile si toate fondurile de antreprenoriat social eligibile gestionate de acestia, inregistrate in conformitate cu prezentul regulament.
(41) In cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda are motive clare si demonstrabile sa creada ca un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil incalca prezentul regulament pe teritoriul sau, ar trebui sa informeze de indata autoritatea competenta din statul membru de origine, care ar trebui sa ia masurile necesare.
(42) Daca administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil continua sa actioneze in conflict evident cu prezentul regulament, in pofida masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau in cazul in care aceasta nu ia masurile necesare intr-un termen rezonabil, autoritatea competenta a statului gazda ar trebui, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, sa ia toate masurile necesare pentru protejarea investitorilor, avand inclusiv posibilitatea de a impiedica administratorul respectiv sa mai distribuie fondurile de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul statului membru gazda.
(43) Pentru a asigura supravegherea eficienta a criteriilor uniforme instituite, prezentul regulament contine o lista a competentelor de supraveghere de care dispun autoritatile competente.
(44) Pentru a se asigura respectarea aplicarii corespunzatoare a prezentului regulament, acesta cuprinde sanctiuni administrative si alte masuri in cazul incalcarii prevederilor sale principale, mai precis, a normelor privind componenta portofoliului, a masurilor de protectie legate de identitatea investitorilor eligibili si a celor privind utilizarea denumirii “EuSEF” numai de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile inregistrati in conformitate cu prezentul regulament. Incalcarea acestor prevederi-cheie ar trebui sa conduca, daca este cazul, la interdictia de a mai utiliza denumirea si la excluderea din registru a administratorului in cauza.
(45) Ar trebui sa aiba loc un schimb de informatii in materie de supraveghere intre autoritatile competente din statele membre de origine si statele membre gazda si AEVMP.
(46) Cooperarea regulamentara efectiva intre entitatile insarcinate sa supravegheze respectarea criteriilor uniforme din prezentul regulament necesita aplicarea unui grad ridicat al pastrarii secretului profesional de catre toate autoritatile nationale relevante si de catre AEVMP.
(47) Contributia fondurilor de antreprenoriat social eligibile la cresterea unei piete europene pentru investitii cu caracter social va depinde de preluarea denumirii “EuSEF” de catre administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile, de recunoasterea denumirii de catre investitori si de dezvoltarea unui climat solid pentru intreprinderile sociale in Uniune, care sa ajute respectivele intreprinderi in accesarea optiunilor financiare oferite. In acest scop, toate partile interesate, inclusiv agentii economici, autoritatile competente din statele membre, Comisia si alte entitati relevante din Uniune, ar trebui sa contribuie la asigurarea unui inalt nivel de constientizare a posibilitatilor oferite de prezentul regulament.
(48) In vederea precizarii cerintelor prevazute de prezentul regulament, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui sa fie delegata Comisiei in ceea ce priveste precizarea tipurilor de bunuri si de servicii sau a metodelor de productie a bunurilor si serviciilor care incorporeaza un obiectiv social, a circumstantelor in care profiturile pot fi distribuite proprietarilor si actionarilor, a tipurilor de conflicte de interese pe care ar trebui sa le evite administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile si a masurilor care ar trebui luate in acest sens, a procedurilor pentru evaluarea impactului social care va fi obtinut de societatile de portofoliu eligibile, precum si a continutului si a procedurii de furnizare a informatiilor destinate investitorilor. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor sale pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti si luand in considerare si initiativele de autoreglementare si codurile de conduita. In consultarile intreprinse de Comisie in timpul lucrarilor sale pregatitoare cu privire la actele delegate privind stabilirea procedurilor de masurare a impactului social vizat de societatile de portofoliu eligibile ar trebui sa fie implicate toate partile interesate si AEVMP. Comisia, atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, ar trebui sa asigure o transmitere simultana, in timp util si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(49) Standardele tehnice pentru serviciile financiare ar trebui sa asigure armonizarea coerenta si supravegherea la un nivel ridicat pe teritoriul Uniunii. Ar fi util si oportun sa revina AEVMP, in calitate de organism cu inalta specializare, sarcina de a elabora un proiect de standarde tehnice de punere in aplicare, care sa fie inaintat Comisiei, atunci cand aceste standarde nu presupun alegeri de politica.
(50) Comisia ar trebui sa fie imputernicita sa adopte standarde tehnice de punere in aplicare, prin intermediul actelor de punere in aplicare, in conformitate cu articolul 291 din TFUE si in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. AEVMP ar trebui sa fie insarcinata cu elaborarea de standarde tehnice de punere in aplicare pentru formatul notificarii mentionate in prezentul regulament.
(51) In termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui sa realizeze o revizuire a prezentului regulament pentru a lua in considerare evolutiile pietei fondurilor de antreprenoriat social eligibile in Uniune. Revizuirea ar trebui sa includa o analiza generala a modului de functionare a normelor stabilite de prezentul regulament si a experientelor dobandite in perioada de aplicare a lor. Pe baza acestei revizuiri, Comisia ar trebui sa transmita Parlamentului European si Consiliului un raport, insotit, daca este cazul, de propuneri legislative.
(52) Totodata, in termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui sa initieze o reexaminare a modului in care prezentul regulament interactioneaza cu alte dispozitii referitoare la organisme de plasament colectiv si administratorii acestora, mai ales cele prevazute in Directiva 2011/61/UE. Aceasta reexaminare ar trebui sa priveasca mai ales domeniul de aplicare al prezentului regulament, evaluandu-se necesitatea extinderii sale pentru a permite administratorilor de fonduri de investitii alternative mai mari sa utilizeze denumirea “EuSEF”. Pe baza acestei reexaminari, Comisia ar trebui sa transmita Parlamentului European si Consiliului un raport, insotit, daca este cazul, de propuneri legislative.
(53) In contextul acestei reexaminari, Comisia ar trebui sa evalueze eventualele bariere care au impiedicat accesarea fondurilor de catre investitori, inclusiv impactul asupra investitorilor institutionali al altor reglementari prudentiale aplicabile acestora. In plus, Comisia ar trebui sa colecteze date pentru a evalua contributia denumirii “EuSEF” la alte programe ale Uniunii, precum Orizont 2020, care vizeaza de asemenea inovarea in cadrul Uniunii.
(54) In legatura cu examinarea de catre Comisie a barierelor fiscale din calea investitiilor transfrontaliere in capital de risc, astfel cum se prevede in Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulata “Un plan de actiune pentru imbunatatirea accesului la finantare al IMM-urilor”, si in contextul revizuirii prezentului regulament, Comisia ar trebui sa aiba in vedere realizarea unei examinari echivalente a eventualelor bariere fiscale care afecteaza fondurile de antreprenoriat social eligibile si sa evalueze potentiale stimulente fiscale care sa vizeze incurajarea antreprenoriatului social in Uniune.
(55) AEVMP ar trebui sa isi evalueze necesitatile de personal si de resurse rezultate din preluarea competentelor si atributiilor sale in temeiul prezentului regulament si sa prezinte un raport Parlamentului European, Consiliului si Comisiei.
(56) Prezentul regulament respecta drepturile fundamentale si principiile recunoscute in special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vietii private si de familie (articolul 7) si libertatea de a desfasura o activitate comerciala (articolul 16).
(57) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [8] reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in statele membre in scopul prezentului regulament, sub supravegherea autoritatilor competente din statele membre, in special a autoritatilor publice independente desemnate de statele membre. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele Comunitatii si privind libera circulatie a acestor date reglementeaza prelucrarea datelor [9] cu caracter personal de catre AEVMP in cadrul prezentului regulament si sub supravegherea Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor.
(58) Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume dezvoltarea pietei interne pentru fondurile de antreprenoriat social eligibile prin elaborarea unui cadru de inregistrare a administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile, facilitand astfel distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea si efectele acestuia, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este mentionat in articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE SI DEFINITII
Articolul 1
Prezentul regulament prevede cerinte si conditii uniforme pentru acei administratori de organisme de plasament colectiv care doresc sa utilizeze denumirea de “EuSEF” referitor la distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile in Uniune, contribuind astfel la buna functionare a pietei interne.
De asemenea, prezentul regulament prevede norme uniforme privind distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile catre investitori eligibili din cadrul Uniunii, componenta portofoliului fondurilor de antreprenoriat social eligibile, instrumentele si tehnicile de investitii in fondurile de antreprenoriat social eligibile, precum si organizarea, transparenta si conduita administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile care distribuie astfel de fonduri in cadrul Uniunii.
Articolul 2
(1) Prezentul regulament se aplica administratorilor organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a), care indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) activele totale gestionate nu depasesc plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;
(b) sunt stabiliti in Uniune;
(c) fac obiectul inregistrarii de catre autoritatile competente din statul membru de origine in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE; si
(d) gestioneaza portofolii ale fondurilor de antreprenoriat social eligibile.
(2) In cazul in care totalul activelor gestionate de catre administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care sunt inregistrati in conformitate cu articolul 15 ajung sa depaseasca plafonul mentionat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE si, prin urmare, administratorii trebuie autorizati in conformitate cu articolul 6 din respectiva directiva, acestia pot continua sa utilizeze denumirea “EuSEF” in ceea ce priveste distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile in Uniune, cu conditia ca, in toate cazurile in care sunt implicate fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le administreaza:
(a) sa respecte cerintele prevazute in Directiva 2011/61/UE; si
(b) sa respecte in continuare articolele 3, 5, 10, articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (1) literele (d), (e) si (f) din prezentul regulament.
(3) In cazul in care administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile sunt administratori externi si sunt inregistrati in conformitate cu articolul 15, acestia pot, de asemenea, sa gestioneze si organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), sub rezerva autorizarii prevazute in Directiva 2009/65/CE.
Articolul 3
(1) In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “organism de plasament colectiv” inseamna un FIA astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;
(b) “fond de antreprenoriat social eligibil” inseamna un organism de plasament colectiv care:
(i) intentioneaza sa investeasca minimum 70 % din totalul aporturilor de capital si din capitalul angajat nevarsat in active care sunt investitii eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalent de numerar, in conformitate cu un calendar stabilit in normele sale sau in actele sale de constituire, intr-un cadru de timp prevazut in normele sau instrumentele sale constitutive;
(ii) nu utilizeaza mai mult de 30 % din totalul aporturilor sale de capital si al capitalului angajat nevarsat pentru achizitionarea altor active decat cele care reprezinta investitii eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante si a detinerilor de numerar si de echivalente de numerar;
(iii) este stabilit pe teritoriul unui stat membru;
(c) “administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil” inseamna o persoana juridica a carei activitate comerciala regulata o constituie gestionarea a cel putin unui fond de antreprenoriat social eligibil;
(d) “societate de portofoliu eligibila” inseamna o intreprindere care:
(i) la momentul unei investitii efectuate de un fond de antreprenoriat social eligibil, nu opereaza pe o piata reglementata sau intr-un “sistem multilateral de tranzactionare (MTF)” astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctele 14 si 15 din Directiva 2004/39/CE;
(ii) are drept obiectiv principal obtinerea unui impact social pozitiv cuantificabil, conform statutului sau, actului sau constitutiv sau conform oricaror alte norme sau instrumente constitutive pe baza carora a fost infiintata intreprinderea, atunci cand aceasta:
– ofera servicii sau bunuri unor persoane vulnerabile, marginalizate, dezavantajate sau excluse;
– utilizeaza o metoda de productie de bunuri sau servicii care intruchipeaza obiectivul social al acesteia; sau
– furnizeaza sprijin financiar doar intreprinderilor sociale astfel cum sunt definite la primele doua liniute;
(iii) utilizeaza profiturile obtinute in primul rand pentru atingerea obiectivului sau social, conform statutului sau, actului sau constitutiv sau conform oricaror alte norme sau instrumente constitutive pe baza carora a fost infiintata intreprinderea si conform procedurilor si normelor predefinite care determina situatiile in care profiturile sunt distribuite actionarilor sau proprietarilor, pentru a se asigura ca orice distribuire de acest tip a profiturilor nu submineaza atingerea obiectivului sau principal;
(iv) este administrata intr-un mod responsabil si transparent, in special prin implicarea lucratorilor, a clientilor si a partilor interesate de activitatile sale comerciale;
(v) este stabilita pe teritoriul unui stat membru sau intr-o tara terta, cu conditia ca tara terta:
– sa nu fie calificata drept tara necooperanta sau teritoriu necooperant de catre Grupul de actiune financiara pentru lupta impotriva spalarii de bani si a finantarii teroriste;
– sa fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil si cu fiecare stat membru in care se intentioneaza distribuirea de unitati sau actiuni ale fondului de antreprenoriat social eligibil, asigurandu-se astfel ca tara terta respecta in totalitate standardele stabilite la articolul 26 din modelul de conventie fiscala al OCDE si garanteaza un schimb eficace de informatii in materie fiscala, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;
(e) “instrumente eligibile” inseamna oricare dintre instrumentele de mai jos:
(i) instrumente de capital propriu sau cvasicapital propriu care:
– sunt emise de o societate de portofoliu eligibila si sunt achizitionate direct de fondul de antreprenoriat social eligibil de la societatea de portofoliu eligibila;
– sunt emise de o societate de portofoliu eligibila in schimbul unui titlu de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibila;
– sunt emise de o intreprindere in cadrul careia societatea de portofoliu eligibila este o filiala in posesiune majoritara si sunt achizitionate de fondul de antreprenoriat social eligibil in schimbul unui instrument de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibila;
(ii) titluri de valoare si instrumente de datorie negarantate, emise de o societate de portofoliu eligibila;
(iii) unitati sau actiuni ale unuia sau mai multor fonduri de antreprenoriat social eligibile, cu conditia ca respectivele fonduri sa nu fi investit mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital si din capitalul angajat nevarsat in fonduri de antreprenoriat social eligibile;
(iv) imprumuturi garantate sau negarantate acordate de fondul de antreprenoriat social eligibil unei societati de portofoliu eligibile;
(v) orice alt tip de participatie intr-o societate de portofoliu eligibila;
(f) “costuri relevante” inseamna orice comisioane, taxe si cheltuieli suportate in mod direct sau indirect de catre investitori, convenite de catre administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil impreuna cu investitorii in fondul respectiv;
(g) “capital propriu” inseamna participatii in capitalul propriu al unei intreprinderi, reprezentat prin actiuni sau alte forme de participatie in capitalul societatii de portofoliu eligibile emise catre investitorii sai;
(h) “instrumentele de cvasicapital propriu” inseamna orice tip de instrument de finantare care este o combinatie de capital si pasive si prin care rentabilitatea instrumentului este asociata profitului sau pierderilor inregistrate de societatea de portofoliu eligibila si prin care rambursarea instrumentului in caz de neindeplinire a obligatiilor de plata nu este asigurata in totalitate;
(i) “distribuire” inseamna oferirea sau plasarea directa ori indirecta, la initiativa administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil sau in numele acelui administrator, a unor unitati sau actiuni apartinand unui fond de antreprenoriat social eligibil pe care il administreaza catre investitori domiciliati sau cu sediul social pe teritoriul Uniunii;
(j) “capital angajat” inseamna orice angajament in temeiul caruia un investitor este obligat, in termenul prevazut in normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil sa achizitioneze o participatie ori sa contribuie la capitalul fondului respectiv;
(k) “stat membru de origine” inseamna statul membru in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil a fost infiintat si in care trebuie inregistrat de catre autoritatile competente in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;
(l) “stat membru gazda” inseamna statul membru, altul decat statul membru de origine, in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile in conformitate cu prezentul regulament;
(m) “autoritate competenta” inseamna autoritatea nationala pe care statul membru de origine o desemneaza, in temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, sa efectueze inregistrarea administratorilor organismelor de plasament colectiv care cad sub incidenta prezentului regulament.
In ceea ce priveste litera (c) de la primul paragraf, in cazul in care forma juridica a fondului de antreprenoriat social eligibil permite administrarea interna, iar organismul de conducere al fondului decide sa nu numeasca un administrator extern, fondul de antreprenoriat social eligibil insusi va fi inregistrat drept administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil in conformitate cu articolul 15. Un fond de antreprenoriat social eligibil care este inregistrat ca administrator intern al unui fond de antreprenoriat social eligibil nu poate fi inregistrat ca administrator extern al unui fond de antreprenoriat social eligibil la alte organisme de plasament colectiv.
(2) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 26, prin care sa precizeze tipurile de servicii sau bunuri si metodele de productie a bunurilor sau serviciilor care intruchipeaza un obiectiv social mentionate la prezentul articol alineatul (1) litera (d) punctul (ii) avand in vedere diferite tipuri de societati de portofoliu eligibile si circumstantele in care profiturile pot fi distribuite proprietarilor si investitorilor.

CAPITOLUL II
CONDITII DE UTILIZARE A DENUMIRII “EuSEF”
Articolul 4
Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul capitol au dreptul sa utilizeze denumirea “EuSEF” in legatura cu distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul Uniunii.
Articolul 5
(1) Atunci cand achizitioneaza active care nu sunt instrumente eligibile, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile se asigura ca fondul de antreprenoriat social eligibil administrat nu utilizeaza mai mult de 30 % din totalul aporturilor de capital si din capitalul angajat nevarsat pentru a achizitiona astfel de active. Plafonul de 30 % se calculeaza in functie de sumele care pot fi investite dupa deducerea tuturor costurilor relevante. Detinerile de numerar sau echivalente de numerar nu se iau in considerare in calculul acestui plafon, dat fiind ca numerarul si echivalentele de numerar nu pot fi considerate drept investitii.
(2) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile nu utilizeaza nicio metoda la nivelul fondului de antreprenoriat social eligibil prin care expunerea fondului ar creste peste nivelul capitalului angajat, fie prin imprumuturi de numerar sau de titluri de valoare, fie prin angajarea in pozitii aferente instrumentelor financiare derivate sau prin orice alte mijloace.
(3) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile au doar dreptul de a face imprumuturi sau emite titluri de creanta si de a oferi garantii, la nivelul fondului de antreprenoriat social eligibil, cu conditia ca astfel de imprumuturi, titluri de creanta sau garantii sa fie acoperite prin angajamente nevarsate.
Articolul 6
(1) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile distribuie unitatile si actiunile fondurilor de antreprenoriat social eligibile administrate exclusiv catre investitori considerati clienti profesionali in conformitate cu sectiunea I din anexa II la Directiva 2004/39/CE sau care, la cerere, pot fi considerati clienti profesionali in conformitate cu sectiunea II din anexa II la Directiva 2004/39/CE ori catre alti investitori atunci cand:
(a) se angajeaza sa investeasca o suma de minimum 100000 EUR; precum si
(b) intr-un document distinct de contractul incheiat pentru angajamentul de investitie, acesti alti investitori declara in scris ca au luat la cunostinta riscurile asociate angajamentului prezentat.
(2) Alineatul (1) nu se aplica investitiilor efectuate de directorii executivi, de directori sau de angajatii implicati in gestiunea unui administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil atunci cand acestia investesc in fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le gestioneaza.
Articolul 7
In legatura cu fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le gestioneaza, administratorii fondurilor:
(a) actioneaza cu onestitate, echitate, cu competenta, grija si diligenta in desfasurarea activitatilor lor;
(b) aplica politici si proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase despre care se poate presupune, in mod rezonabil, ca afecteaza interesele investitorilor si ale societatilor de portofoliu eligibile;
(c) isi desfasoara activitatea astfel incat sa promoveze impactul social pozitiv al societatilor de portofoliu eligibile in care au investit, interesul fondurilor de antreprenoriat social eligibile gestionate, al investitorilor in acele fonduri si integritatea pietei;
(d) aplica un nivel ridicat de diligenta in selectarea si monitorizarea continua a investitiilor in societatile de portofoliu eligibile si a impactului social pozitiv al acestora;
(e) poseda cunostinte si o intelegere adecvata a societatilor de portofoliu eligibile in care investesc;
(f) isi trateaza investitorii in mod corect;
(g) se asigura ca niciun investitor nu beneficiaza de tratament preferential, cu conditia ca acest tratament preferential sa fie prevazut in normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil.
Articolul 8
(1) Daca administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil intentioneaza sa delege atributii unor terte parti, raspunderea administratorului fata de fondul de antreprenoriat social eligibil si fata de investitorii sai nu trebuie sa fie afectata de aceasta delegare si, totodata, administratorul nu poate sa delege atributii in asemenea masura incat, in esenta, acesta sa nu mai poata fi considerat administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil si sa devina o simpla entitate de tip “cutie postala”.
(2) Delegarea de atributii prevazuta la alineatul (1) nu poate sa submineze eficienta supravegherii realizate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil si, in special, nu poate sa il impiedice pe acesta sa actioneze sau sa administreze fondul in interesul suprem al investitorilor fondului.
Articolul 9
(1) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile identifica si evita conflictele de interese, iar in cazurile in care acestea nu pot fi evitate gestioneaza si monitorizeaza si, in conformitate cu alineatul (4), fac publice conflictele de interese in mod prompt, pentru a preveni ca interesele fondurilor de antreprenoriat social eligibile si ale investitorilor lor sa fie afectate negativ de acele conflicte de interese si pentru a se asigura ca fondurile de antreprenoriat social eligibile gestionate de ei sunt tratate echitabil.
(2) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile identifica in special acele conflicte de interese care pot aparea intre:
(a) administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile, acele persoane care administreaza efectiv fondul de antreprenoriat social eligibil, angajatii sau orice persoane care, in mod direct sau indirect, controleaza sau sunt controlate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil, si fondul eligibil de antreprenoriat social eligibil administrat de administratorul fondului respectiv sau investitorii in respectivul fond;
(b) un fond de antreprenoriat social eligibil sau investitorii in acel fond si un alt fond de antreprenoriat social eligibil administrat de acelasi administrator sau investitorii in acel alt fond;
(c) fondul de antreprenoriat social eligibil sau investitorii in respectivul fond si un organism de plasament colectiv sau un OPCVM administrat de acelasi administrator sau investitorii in respectivul organism de plasament colectiv sau in OPCVM.
(3) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile mentin si pun in aplicare proceduri efective de organizare si de administrare in scopul respectarii cerintelor prevazute la alineatele (1) si (2).
(4) Se recurge la publicarea conflictelor de interese astfel cum se mentioneaza la alineatul (1) in cazul in care procedurile organizationale aplicate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil pentru a identifica, preveni, gestiona si monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta in mod rezonabil ca va fi evitat riscul de a prejudicia interesele investitorilor. Inainte de a actiona in numele lor, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile informeaza in mod clar investitorii cu privire la natura generala sau sursa conflictelor de interese.
(5) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 26, in care sa precizeze:
(a) tipurile de conflicte de interese mentionate la alineatul (2) din prezentul articol;
(b) masurile care trebuie luate de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile in ceea ce priveste structurile si procedurile organizationale si administrative pentru a identifica, a preveni, a gestiona, a monitoriza si a publica conflictele de interese.
Articolul 10
(1) Pentru fiecare fond de antreprenoriat social eligibil pe care il administreaza, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile utilizeaza proceduri adecvate de evaluare a masurii in care societatile de portofoliu eligibile in care fondul de antreprenoriat social eligibil investeste obtin efectele sociale pozitive la care s-au angajat. Administratorii se asigura ca aceste proceduri sunt clare si transparente si includ indicatori printre care, in functie de obiectivul social si de natura societatii de portofoliu eligibile, se pot numara:
(a) ocuparea fortei de munca si piata muncii;
(b) standardele si drepturile referitoare la calitatea locurilor de munca;
(c) incluziunea sociala si protectia anumitor grupuri;
(d) egalitatea de tratament, egalitatea de sanse, nediscriminare;
(e) sanatatea publica si siguranta;
(f) accesul la sistemele de protectie sociala, sanitare si educationale si efectele asupra acestora.
(2) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 26, in care sa precizeze detaliile procedurilor mentionate la alineatul (1) din prezentul articol, in ceea ce priveste diferitele societati de portofoliu eligibile.
Articolul 11
(1) Indiferent de situatie, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile detin fonduri proprii suficiente si utilizeaza resurse tehnice si umane corespunzatoare pentru a asigura administrarea adecvata a fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe care le gestioneaza.
(2) Este obligatia permanenta a administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile sa se asigure ca pot demonstra ca detin suficiente fonduri proprii pentru mentinerea continuitatii operationale si sa faca cunoscuta aceasta justificare si motivele pentru care considera ca fondurile detinute sunt suficiente, conform articolului 14.
Articolul 12
(1) Normele privind evaluarea activelor sunt stipulate in normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil si asigura un proces corect si transparent de evaluare.
(2) Procedurile de evaluare utilizate asigura evaluarea corecta a activelor si calcularea valorii activelor cel putin o data pe an.
(3) Pentru a asigura coerenta in evaluarea societatilor de portofoliu eligibile, AEVMP elaboreaza orientari privind principii comune de tratare a investitiilor in astfel de intreprinderi, tinand cont de obiectivul principal de obtinere a unui impact social pozitiv si de utilizare a profiturilor in primul rand pentru obtinerea acestui impact.
Articolul 13
(1) In termen de sase luni de la incheierea exercitiului financiar, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pun la dispozitia autoritatii competente din statul membru de origine un raport anual pentru fiecare fond de antreprenoriat social eligibil administrat. Raportul descrie componenta portofoliului detinut de fondul de antreprenoriat social eligibil si activitatile desfasurate in anul precedent. Acesta include si comunicarea profiturilor fondului de antreprenoriat social eligibil la sfarsitul existentei sale si, dupa caz, a profiturilor distribuite in cursul existentei sale. Raportul cuprinde situatiile financiare auditate ale fondului de antreprenoriat social eligibil. Raportul anual este elaborat in conformitate cu standardele de raportare in vigoare si cu termenii conveniti intre administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil si investitori. Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pun raportul la dispozitia investitorilor, la cerere. Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile si investitorii pot conveni sa fie furnizate informatii suplimentare.
(2) Raportul anual cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
(a) detalii, dupa caz, privind rezultatele sociale generale obtinute prin aplicarea politicii de investitii si metoda utilizata pentru a evalua aceste rezultate;
(b) o declaratie privind cesiunile care au avut loc in legatura cu societatile de portofoliu eligibile;
(c) o descriere din care sa reiasa daca au avut loc cesiuni legate de celelalte active ale fondului de antreprenoriat social eligibil care nu sunt investite in societati de portofoliu eligibile, pe baza criteriilor mentionate la articolul 14 alineatul (1) litera (f);
(d) o sinteza a activitatilor derulate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil in legatura cu societatile de portofoliu eligibile mentionate la articolul 14 alineatul (1) litera (l);
(e) informatii privind natura si scopul investitiilor, cu exceptia investitiilor eligibile mentionate la articolul 5 alineatul (1).
(3) Un audit al fondului de antreprenoriat social eligibil trebuie efectuat cel putin o data pe an. Auditul confirma faptul ca se detin fonduri si active pe numele fondului si ca administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil a instituit si a mentinut mecanisme adecvate de inregistrare a datelor si de control privind utilizarea oricarui drept de mandat sau de control asupra banilor si activelor fondului de antreprenoriat social eligibil si ale investitorilor in acesta.
(4) In cazul in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil este obligat sa publice un raport financiar anual privind fondul de antreprenoriat social eligibil, in conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [10], informatiile mentionate la alineatele (1) si (2) din prezentul articol pot fi furnizate separat sau ca sectiune suplimentara la raportul financiar anual.
Articolul 14
(1) Inainte de a decide asupra unor investitii, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile informeaza investitorii in mod clar si inteligibil, inainte ca acestia sa ia o decizie de investitie, referitor la fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le administreaza, precizand urmatoarele elemente:
(a) identitatea administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil si a altor furnizori de servicii contractati de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil in legatura cu activitatea de administrare si o descriere a sarcinilor lor;
(b) sumele de care dispune administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil si o declaratie amanuntita referitor la motivele pentru care acesta considera ca fondurile sunt suficiente pentru mentinerea resurselor umane si tehnice necesare pentru administrarea corecta a fondurilor de antreprenoriat social eligibile de care raspunde;
(c) o descriere a strategiei si a obiectivelor de investitii ale fondului de antreprenoriat social eligibil, inclusiv:
(i) tipurile de societati de portofoliu eligibile in care intentioneaza sa investeasca;
(ii) orice alt fond de antreprenoriat social eligibil in care intentioneaza sa investeasca;
(iii) tipurile de societati de portofoliu eligibile in care intentioneaza sa investeasca intr-un alt fond eligibil de antreprenoriat social, asa cum se prevede la punctul (ii);
(iv) investitiile neeligibile pe care intentioneaza sa le realizeze;
(v) tehnicile pe care intentioneaza sa le foloseasca; precum si
(vi) orice restrictii de investitii aplicabile;
(d) rezultatul social pozitiv vizat de politica de investitii a fondului de antreprenoriat social eligibil, inclusiv, daca este cazul, estimari rezonabile ale acestor rezultate si informatii despre performantele anterioare in acest sector;
(e) metodologiile care se vor utiliza pentru a evalua rezultatele sociale;
(f) o descriere a activelor care nu sunt societati de portofoliu eligibile si procesul si criteriile utilizate pentru a alege aceste active, cu exceptia cazului in care acestea sunt numerar sau echivalente de numerar;
(g) o descriere a profilului de risc al fondului de antreprenoriat social eligibil si a oricaror riscuri asociate activelor in care fondul poate investi sau tehnicile de investitii care pot fi utilizate;
(h) o descriere a procedurii de evaluare a fondului eligibil de antreprenoriat social si a metodologiei de stabilire a preturilor activelor, inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea societatilor de portofoliu eligibile;
(i) o descriere a metodei de calcul al remuneratiei administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil;
(j) o descriere a tuturor costurilor relevante, precum si valorile maxime ale acestora;
(k) daca este cazul, istoricul performantelor financiare ale fondului de antreprenoriat social eligibil;
(l) serviciile de sprijin pentru intreprinderi si alte activitati de asistenta oferite de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil sau organizate de acesta prin intermediul unor terti pentru a facilita dezvoltarea, cresterea sau, in alte privinte, operatiunile curente ale societatilor de portofoliu eligibile in care fondul de antreprenoriat social eligibil investeste ori, in cazul in care nu sunt furnizate aceste servicii sau activitati, o explicatie in acest sens;
(m) o descriere a procedurilor prin care fondul de antreprenoriat social eligibil isi poate schimba strategia de investitii sau politica de investitii ori ambele.
(2) Toate informatiile mentionate la alineatul (1) sunt corecte, clare si nu induc in eroare. Informatiile sunt actualizate si revizuite in mod regulat, dupa caz.
(3) In cazul in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil este obligat sa publice, in conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare [11] ori in conformitate cu legislatia nationala, un prospect in legatura cu fondul de antreprenoriat social eligibil, informatiile mentionate la alineatul (1) se pot furniza separat sau ca sectiune a prospectului.
(4) Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 26, in care sa specifice:
(a) continutul informatiilor mentionate la alineatul (1) literele (c)-(f) si (l) de la prezentul articol;
(b) modul in care informatiile mentionate la alineatul (1) literele (c)-(f) si (l) de la prezentul articol pot fi prezentate intr-un mod uniform pentru a asigura cel mai ridicat nivel de comparabilitate posibil.

CAPITOLUL III
SUPRAVEGHERE SI COOPERARE ADMINISTRATIVA
Articolul 15
(1) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care intentioneaza sa utilizeze denumirea de “EuSEF” pentru distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la aceasta intentie si furnizeaza urmatoarele informatii:
(a) identitatea persoanelor care gestioneaza efectiv fondurile de antreprenoriat social eligibile;
(b) identitatea fondurilor de antreprenoriat social eligibile ale caror unitati sau actiuni sunt distribuite si strategiile lor de investitii;
(c) informatii cu privire la dispozitiile luate pentru a respecta cerintele prevazute in capitolul II;
(d) o lista a statelor membre in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil intentioneaza sa distribuie fiecare fond de antreprenoriat social eligibil;
(e) o lista a statelor membre in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil a infiintat sau intentioneaza sa infiinteze fonduri de antreprenoriat social eligibile.
(2) Autoritatea competenta din statul membru de origine inregistreaza administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil numai in cazul in care considera ca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) persoanele care conduc in mod efectiv activitatea de administrare a fondurilor de antreprenoriat social eligibile au o buna reputatie si o experienta suficienta inclusiv in legatura cu strategiile de investitii urmarite de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil;
(b) informatiile cerute conform alineatului (1) sunt complete;
(c) dispozitiile notificate conform alineatului (1) litera (c) sunt adecvate pentru a asigura conformitatea cu cerintele de la capitolul II;
(d) lista notificata conform alineatului (1) litera (e) arata ca toate fondurile de antreprenoriat social eligibile sunt infiintate in conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din prezentul regulament.
(3) Inregistrarea in temeiul prezentului regulament este valabila pe tot teritoriul Uniunii si permite administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile sa distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile sub denumirea de “EuSEF” pe teritoriul Uniunii.
Articolul 16
Administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine in care intentioneaza sa distribuie:
(a) un nou fond de antreprenoriat social eligibil;
(b) un fond de antreprenoriat social eligibil existent intr-un stat membru care nu este mentionat pe lista prevazuta la articolul 15 alineatul (1) litera (d).
Articolul 17
(1) Imediat dupa ce administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil a fost inregistrat, dupa adaugarea unui nou fond de antreprenoriat social eligibil, a unui nou sediu pentru infiintarea unui fond de antreprenoriat social eligibil sau dupa adaugarea unui nou stat membru in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil intentioneaza sa distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile, autoritatea competenta din statul membru de origine notifica acest fapt AEVMP si, respectiv, statelor membre indicate conform articolului 15 alineatul (1) litera (d).
(2) Statele membre gazda prevazute in conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament nu impun administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil inregistrat in conformitate cu articolul 15 nicio cerinta sau procedura administrativa in ceea ce priveste distribuirea fondului de antreprenoriat social eligibil si nici nu solicita avizarea distributiei inainte ca aceasta sa inceapa.
(3) Pentru a asigura punerea in aplicare in mod uniform a prezentului articol, AEVMP elaboreaza un proiect de standarde tehnice de punere in aplicare pentru a stabili formatul notificarii in conformitate cu acest articol.
(4) AEVMP transmite Comisiei proiectul de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 16 februarie 2014.
(5) Competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la alineatul (3) se deleaga Comisiei, in conformitate cu procedura stabilita la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 18
AEVMP mentine o baza de date centrala la care este permis accesul publicului prin internet si care cuprinde toti administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile inregistrati in conformitate cu articolul 15 si fondurile de antreprenoriat social eligibile distribuite de acestia, precum si tarile in care sunt distribuite.
Articolul 19
(1) Autoritatea competenta a statului membru de origine verifica conformitatea cu cerintele stabilite in prezentul regulament.
(2) In cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda are motive clare si demonstrabile sa creada ca un administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil incalca prezentul regulament pe teritoriul sau, trebuie sa informeze de indata si in mod corespunzator autoritatea competenta din statul membru de origine. Autoritatea competenta din statul membru de origine ia masurile necesare.
(3) Daca, in pofida masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau in cazul in care aceasta nu ia masurile necesare intr-un termen rezonabil sau administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil continua sa actioneze in incalcarea prezentului regulament, autoritatea competenta a statului gazda poate, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, sa ia toate masurile necesare pentru protejarea investitorilor, avand inclusiv posibilitatea de a interzice administratorului respectiv sa mai distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul statului membru gazda.
Articolul 20
In conformitate cu legislatia nationala, autoritatile competente dispun de toate competentele de supraveghere si de investigatie necesare pentru a-si exercita functiile. In special, autoritatile dispun de competenta de:
(a) a solicita accesul la orice document, in orice forma, si de a primi o copie a acestuia;
(b) a solicita administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil sa furnizeze informatii fara intarziere;
(c) a solicita informatii de la orice persoana aflata in legatura cu activitatile administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil sau cu acel fond de antreprenoriat social eligibil;
(d) a efectua inspectii la fata locului, anuntate sau nu in prealabil;
(e) a lua masurile adecvate pentru a se asigura ca administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respecta in continuare cerintele prezentului regulament;
(f) a emite un ordin pentru a se asigura ca administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respecta cerintele prezentului regulament si se abtine de la repetarea oricarui comportament care ar putea reprezenta o incalcare a prezentului regulament.
Articolul 21
(1) Statele membre adopta norme privind sanctiunile administrative si alte masuri care se aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentului regulament si iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca aceste masuri si sanctiuni sunt puse in aplicare. Sanctiunile administrative si alte masuri prevazute sunt efective, proportionale si descurajatoare.
(2) Pana la 16 mai 2015, statele membre transmit Comisiei si AEVMP normele mentionate la alineatul (1). Statele membre instiinteaza fara intarziere Comisia si AEVMP daca exista orice modificare ulterioara la acestea.
Articolul 22
(1) Autoritatea competenta din statul membru de origine ia, respectand principiul proportionalitatii, masurile adecvate prevazute la alineatul (2) in cazul in care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil:
(a) nu respecta cerintele care se aplica structurii portofoliului, incalcand astfel articolul 5;
(b) distribuie, incalcand articolul 6, unitatile si actiunile fondului de antreprenoriat social eligibil unor investitori neeligibili;
(c) utilizeaza denumirea de “EuSEF” fara sa fie inregistrat in conformitate cu articolul 15;
(d) utilizeaza denumirea de “EuSEF” pentru distribuirea de fonduri care nu sunt infiintate in conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii);
(e) a obtinut inregistrarea prin declaratii false sau alte mijloace ilegale, incalcand articolul 15;
(f) nu actioneaza cu onestitate, echitate, cu competenta, grija sau diligenta in desfasurarea activitatilor sale, incalcand articolul 7 litera (a);
(g) nu aplica politici si proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase, incalcand articolul 7 litera (b);
(h) nu respecta in mod repetat cerintele de la articolul 13 privind raportarea anuala;
(i) nu respecta in mod repetat obligatia de a-si informa investitorii in conformitate cu articolul 14.
(2) In cazurile mentionate la alineatul (1), autoritatea competenta a statului membru de origine, dupa caz:
(a) ia masurile necesare pentru a se asigura ca administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respecta dispozitiile de la articolele 5 si 6, articolul 7 literele (a) si (b) si articolele 13, 14 si 15;
(b) interzice utilizarea denumirii de “EuSEF” si elimina administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil din registru.
(3) Autoritatea competenta din statul membru de origine informeaza autoritatile competente din statele membre gazda in conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (d) si AEVMP fara intarziere cu privire la eliminarea unui administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil din registrul mentionat la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol.
(4) Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri de antreprenoriat social eligibile sub denumirea de “EuSEF” in Uniune expira cu efect imediat cu incepere de la data deciziei autoritatii competente mentionate la alineatul (2) litera (b).
Articolul 23
(1) Autoritatile competente si AEVMP coopereaza pentru a-si indeplini sarcinile in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010.
(2) Autoritatile competente si AEVMP isi comunica toate informatiile si documentele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in temeiul prezentului regulament, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, mai ales pentru a identifica si corecta incalcarile prezentului regulament.
Articolul 24
(1) Toate persoanele care exercita sau au exercitat activitati pentru autoritatile competente sau pentru AEVMP, precum si auditorii si expertii instruiti de autoritatile competente si de AEVMP se supun obligatiei de a pastra secretul profesional. Aceste persoane nu pot divulga nicio informatie confidentiala la care au avut acces in timpul indeplinirii sarcinilor lor niciunei persoane sau autoritati, decat intr-o forma rezumativa sau prescurtata astfel incat administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile si fondurile de antreprenoriat social eligibile sa nu poata fi identificate individual, fara a aduce atingere cazurilor care intra sub incidenta prevederilor de drept penal si procedurilor desfasurate in temeiul prezentului regulament.
(2) Nu sunt impiedicate schimburile de informatii intre autoritatile competente din statele membre sau AEVMP in conformitate cu prezentul regulament sau alte reglementari ale Uniunii aplicabile administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile si fondurilor de antreprenoriat social eligibile.
(3) Atunci cand autoritatile competente sau AEVMP primesc informatii confidentiale in conformitate cu alineatul (2), aceste organisme le pot utiliza numai pentru a-si indeplini sarcinile si in cadrul procedurilor administrative si judiciare.
Articolul 25
In caz de diferend intre autoritatile competente din statele membre cu privire la o evaluare, o actiune sau o omisiune a unei autoritati competente in domeniile in care prezentul regulament impune cooperarea sau coordonarea intre autoritatile competente din mai multe state membre, aceste autoritati pot sesiza AEVMP, care actioneaza conform atributiilor conferite in temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, daca diferendul respectiv nu se refera la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i) sau la articolul 3 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Articolul 26
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute in prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta acte delegate prevazuta la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) si articolul 14 alineatul (4) se confera Comisiei pe o perioada de patru ani de la 15 mai 2013. Comisia prezinta un raport privind delegarea de competente cel tarziu cu noua luni inainte de incheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competente se prelungeste tacit cu perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel tarziu cu trei luni inainte de incheierea fiecarei perioade.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) si articolul 14 alineatul (4) poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capat delegarii de competente specificata in decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua urmatoare datei publicarii acesteia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 3 alineatul (2), articolului 9 alineatul (5), articolului 10 alineatul (2) sau articolului 14 alineatul (4) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu, sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu trei luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 27
(1) Comisia revizuieste prezentul regulament in conformitate cu alineatul (2). Revizuirea include o analiza de ansamblu a modului de functionare a normelor prezentului regulament si a experientei acumulate in urma aplicarii acestora, inclusiv:
(a) in ce masura a fost utilizata denumirea de “EuSEF” de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile din diferite state membre si daca a fost utilizata la nivel national sau transfrontalier;
(b) distributia geografica si sectoriala a investitiilor intreprinse de fondurile de antreprenoriat social eligibile;
(c) gradul de adecvare a obligatiilor de informare prevazute la articolul 14, in special daca sunt suficiente pentru a permite investitorilor sa ia o decizie de investitie in cunostinta de cauza;
(d) daca fondurile de antreprenoriat social eligibile au utilizat diferitele investitii eligibile si ce impact a avut acest lucru asupra dezvoltarii intreprinderilor sociale pe teritoriul Uniunii;
(e) oportunitatea infiintarii unei etichete europene pentru “intreprinderile sociale”;
(f) posibilitatea de a permite fondurilor de antreprenoriat social cu sediul intr-o tara terta sa foloseasca denumirea “EuSEF” tinand cont de experienta acumulata in ceea ce priveste aplicarea Recomandarii Comisiei privind masurile menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale;
(g) punerea in practica a criteriilor de identificare a societatilor de portofoliu eligibile si efectele asupra dezvoltarii intreprinderilor sociale pe teritoriul Uniunii, precum si impactul social pozitiv al acestora;
(h) o analiza a procedurilor puse in aplicare de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pentru evaluarea impactului social pozitiv al societatilor de portofoliu eligibile mentionate la articolul 10 si un studiu de fezabilitate a introducerii de standarde armonizate pentru evaluarea impactului social la nivelul Uniunii intr-un mod coerent cu politica sociala a Uniunii;
(i) posibilitatea extinderii distribuirii de fonduri de antreprenoriat social eligibile catre investitorii de pe piata cu amanuntul;
(j) oportunitatea includerii fondurilor de antreprenoriat social eligibile in cadrul activelor eligibile in temeiul Directivei 2009/65/CE;
(k) oportunitatea completarii prezentului regulament cu un regim pentru depozitari;
(l) o examinare a eventualelor bariere fiscale in calea fondurilor de antreprenoriat social si o evaluare a potentialelor stimulente fiscale vizand incurajarea antreprenoriatului social in Uniune;
(m) o evaluare a eventualelor bariere care au impiedicat investitiile in fondurile care au utilizat denumirea “EuSEF”, inclusiv impactul produs asupra investitorilor institutionali de alte acte juridice ale Uniunii.
(2) Revizuirea mentionata la alineatul (1) este efectuata:
(a) pana la data de 22 iulie 2017 referitor la literele (a)-(e) si (g)-(m); si
(b) pana la data de 22 iulie 2015 referitor la litera (f).
(3) In urma revizuirii mentionate la alineatul (1) si dupa consultarea AEVMP, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.
Articolul 28
(1) Pana la 22 iulie 2017, Comisia initiaza o reexaminare a modului in care prezentul regulament interactioneaza cu alte dispozitii referitoare la organisme de plasament colectiv si administratorii acestora, mai ales cele prevazute in Directiva 2011/61/UE. Aceasta reexaminare priveste domeniul de aplicare a prezentului regulament. In cadrul reexaminarii respective se colecteaza datele necesare pentru a evalua daca este necesara extinderea domeniului de aplicare pentru a permite administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibil, ale caror active totale in administrare depasesc plafonul prevazut la articolul 2 alineatul (1), sa devina administratori ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile.
(2) In urma reexaminarii mentionate la alineatul (1) si dupa consultarea AEVMP, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.
Articolul 29
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplica de la 22 iulie 2013, cu exceptia articolului 3 alineatul (2), a articolului 9 alineatul (5), a articolului 10 alineatul (2) si a articolului 14 alineatul (4), care se aplica de la 15 mai 2013.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 17 aprilie 2013.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
L. Creighton
[1] JO C 175, 19.6.2012, p. 11.
[2] JO C 229, 31.7.2012, p. 55.
[3] Pozitia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 21 martie 2013.
[4] JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
[5] JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
[6] JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
[7] JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
[8] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[9] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[10] JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
[11] JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close