Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 299/24.05.2013 a fost publicata O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale.

Necesitatea deblocarii activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta arierate precum si volumul mare al acestora inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, au dus la emiterea acestei ordonante care stabileste cadrul general si procedurile colective pentru acoperirea pasivului unitatilor administrativ-teritoriale aflate in criza financiara sau in insolventa.

In documentarul de mai jos, prezentam principalele aspecte privind procedura de gestionare a crizei financiare si insolventei unitatilor administrativ-teritoriale.

Criza financiara

Criza financiara este starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp. Criza financiara este prezumata in urmatoarele situatii:
– neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale respective, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;
– neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul local de venituri si cheltuieli sau in bugetele institutiilor ori serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei.

Procedura de declarare a situatiei de criza financiara

Situatia de criza financiara poate fi sesizata de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducatorii societatilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diversi creditori, de directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi. Sesizarea se face la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si la ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale care se afla in situatia de criza financiara.

Ordonatorul principal de credite solicita inregistrarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a crizei financiare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia, in registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Acestea comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare inregistrate.

In termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii prin care a fost declarata starea de criza financiara, se constituie comitetul pentru situatii de criza financiara, prin ordin al prefectului.

In termen de 30 de zile de la adoptarea hotararii prin care a fost declarata starea de criza financiara, ordonatorul principal de credite impreuna cu ceilalti membri ai comitetului pentru situatii de criza financiara pregatesc un plan de redresare financiara a unitatii administrativ-teritoriale, cu avizul camerei de conturi teritoriale.

Planul de redresare financiara cuprinde masuri care sa asigure prestarea serviciilor publice esentiale de catre autoritatile administratiei publice locale pe durata aplicarii planului de redresare financiara, masuri de imbunatatire a managementului financiar si a mecanismelor de control necesare pentru eficientizarea furnizarii serviciilor publice esentiale, masuri de crestere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum si de generare de venituri suplimentare, masuri pentru reducerea cheltuielilor etc.

Planul de redresare financiara este supus spre aprobare autoritatii deliberative, respectiv consiliul local, consiliul judetean, in termen de 3 zile lucratoare de la elaborare si va fi adoptat in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunere.

Pe perioada implementarii planului de redresare financiara ordonatorul principal de credite nu poate, fara aprobarea emisa de autoritatea deliberativa si fara avizul consultativ al comitetului pentru situatii de criza financiara:

– sa ia nicio decizie care sa conduca la cresterea obligatiilor financiare;
– sa initieze infiintarea de noi servicii publice sau institutii;
– sa angajeze personal suplimentar;
– sa dea curs oricaror obligatii financiare contractate si necuprinse in planul de redresare financiara pentru rezolvarea situatiei de criza financiara;
– sa imprumute fonduri, cu exceptia imprumuturilor de refinantare;
– sa participe la infiintarea ori finantarea unor asociatii de dezvoltare intercomunitara sau orice alte forme de asociere;
– sa participe cu capital social la infiintarea de societati comerciale sau la majorarea capitalului social al celor deja existente.

Autoritatea deliberativa declara, la cererea ordonatorului principal de credite si cu avizul consultativ al comitetului pentru situatii de criza financiara, incetarea situatiei de criza financiara, prin adoptarea unei hotarari, daca nu mai exista dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduc la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o perioada de timp de 180 de zile calendaristice si daca sunt indeplinite criteriile pentru declararea starii de insolventa, caz in care unitatea administrativ-teritoriala este supusa procedurii insolventei.

In situatia prevazuta mai sus, ordonatorul principal de credite notifica, in termen de 5 zile, directia generala a finantelor publice judeteana, in vederea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Insolventa

Insolventa este starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp. Insolventa este prezumata in urmatoarele situatii:

– neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile si care depasesc 50% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, fara a se lua in calcul cele aflate in litigiu comercial;

– neachitarea drepturilor salariale izvorate din raporturile de munca si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, pe o perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei.

Procedura de declarare a starii de insolventa

Sunt competenti sa aplice procedura insolventei ordonatorul principal de credite, autoritatile deliberative, instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor si administratorul judiciar.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti gestioneaza un registru local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in stare de insolventa. Completarea registrului local se face in termen de 5 zile da la declararea starii de insolventa respectiv inchiderea acesteia. Acest registru are caracter de document public, se publica si se actualizeaza permanent pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

Procedurile privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale si inregistrarea lor la registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si gestionarea acestuia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Procedura insolventei se desfasoara sub controlul judecatoresc al judecatorului-sindic care stabileste atributiile administratorului judiciar.

Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar sau ordonatorului principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale daca acestuia nu i s-a suspendat dreptul de a exercita atributiile de ordonator principal de credite.

Administratorul judiciar examineaza activitatea unitatii administrativ-teritoriale privind situatia de fapt si intocmeste un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. De asemenea, dupa aprobarea tabelului definitiv al creantelor, impreuna cu ordonatorul principal de credite, elaboreaza in termen de 30 de zile calendaristice un plan de redresare. Acesta este supus avizarii directiei generale a finantelor publice judetene sau a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si camerei de conturi teritoriale, in termen de 3 zile de la finalizare.

Planul de redresare indica mijloacele si termenele-limita pentru lichidarea datoriilor fiecarui creditor si include un capitol distinct privind planul de achitare a debitelor catre creditori.

Administratorul judiciar negociaza cu creditorii aplicarea planului de achitare a debitelor, in cadrul caruia sunt prezentate si calendarul negociat pentru rambursarea datoriei, si conditiile de rambursare. ?n cazul in care creantele cuprinse in tabloul definitiv de creante au fost stinse integral, ordonatorul principal de credite si administratorul propun judecatorului-sindic incheierea procedurii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale.

Executarea planului de redresare nu poate dura mai mult de 3 ani, cu incepere de la data admiterii acestuia.

Orice furnizor de servicii de electricitate, gaze, apa, telecomunicatii si alte servicii similare nu are dreptul ca in perioada aplicarii procedurii de insolventa sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre unitatea administrativ-teritoriala sau catre institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean, dupa caz, indiferent de forma de finantare.

Administratorul judiciar organizeaza procedura de lichidare a activelor apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale, asa cum este prevazut in planul de redresare.

Fondurile obtinute prin vanzarea bunurilor aflate in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie de orice fel, sunt distribuite pentru achitarea impozitelor, taxelor si a altor costuri asociate vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru pastrarea si gestionarea acestor bunuri, precum si plata salariilor angajatilor si a creantelor garantate ale creditorilor, inclusiv sumele imprumutate, dobanzile, ratele modificate si orice tip de penalitati, precum si a altor cheltuieli asociate.

Procedura de inchidere a insolventei

In cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile starii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale, judecatorul-sindic pronunta o sentinta de inchidere a procedurii, chiar daca nu au fost stinse toate creantele cuprinse in planul de redresare a starii de insolventa. Restul creantelor nestinse in procedura de insolventa vor fi cuprinse in planul de redresare a starii de criza financiara. Sentinta de inchidere a procedurii este notificata de administratorul judiciar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru efectuarea mentiunii in registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.

La cererea administratorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului unitatii administrativ-teritoriale, ajunsa in stare de insolventa, sa fie suportata de catre persoanele cu atributii de administrare a patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale, care au contribuit la intrarea unitatii administrativ-teritoriale in aceasta situatie.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close