Modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala

Codul fiscalIn M. Of. nr. 310 din 29 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“1^1. La articolul 8, alineatul (7^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(7^1) Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania apartinand persoanelor juridice straine beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.»”
2. La articolul I punctul 3, litera k) a articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) venituri din servicii prestate in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si celor prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici, contabili, auditori; nu reprezinta venituri impozabile in Romania veniturile din transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;”.
3. La articolul I, dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 4^1 si 4^2, cu urmatorul cuprins:
“4^1. La articolul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente in Romania;».
4^2. La articolul 14, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;»”.
4. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
“10^1. La articolul 21 alineatul (3), litera b) se abroga.”
5. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins:
“18^1. La articolul 24 alineatul (11), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
«e^1) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscala utilizate inainte de casarea acestora, pe perioada ramasa. Aceste prevederi se aplica si pentru valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul retratarii mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale;»”.
6. La articolul I punctul 19, alineatul (11^1) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11^1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplica prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situatiile in care mijloacele de transport respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii, precum si pentru test drive si pentru demonstratii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchiriere catre alte persoane, transmiterea dreptului de folosinta, in cadrul contractelor de leasing operational sau pentru instruire de catre scolile de soferi.”
7. La articolul I, dupa punctul 19 se introduc trei noi puncte, punctele 19^1 – 19^3, cu urmatorul cuprins:
“19^1. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) In cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1), respectiv alin. (5) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile si cheltuielile atribuibile fiecarui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat in Romania. Pierderile fiscale inregistrate pana la data de 30 iunie 2013 de sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine, care aplica prevederile art. 29^1, nerecuperate pana la aceasta data, se transmit sediului permanent desemnat si se recupereaza in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate, astfel:
a) pierderea fiscala inregistrata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2013 inclusiv este luata in calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti anului 2013, perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv nefiind considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi;
b) pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2013, ramasa nerecuperata la data de 30 iunie 2013, se recupereaza, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza acestei date, pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5 ani, respectiv 7 ani, in ordinea inregistrarii acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal in sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.»
19^2. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) In situatia in care persoana juridica straina isi desfasoara activitatea in Romania printr-un singur sediu permanent, acesta este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.»
19^3. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
«ART. 29^1
Profitul impozabil al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania
(1) Incepand cu data de 1 iulie 2013, persoana juridica straina care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania are obligatia sa stabileasca unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumuleaza veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente apartinand aceleiasi persoane juridice straine.
(2) Sediile permanente care aplica dispozitiile alin. (1) inchid perioada impozabila potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata si declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut de fiecare sediu permanent in perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectueaza pana la 25 iulie 2013 inclusiv, prin exceptie de la prevederile art. 34 si 35.
(3) Profitul impozabil al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determina la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile care ii revin potrivit prezentului titlu, in conformitate cu regulile stabilite in cap. II, in urmatoarele conditii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale;
b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii veniturilor fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale.
(4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determina pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de fiecare sediu permanent apartinand aceleiasi persoane juridice straine, cu respectarea prevederilor alin. (3) si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.
(5) Sediul permanent desemnat in Romania calculeaza, declara si plateste obligatiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de toate sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine.
(6) In situatia in care sediul fix care indeplineste obligatiile fiscale potrivit titlului VI constituie si sediu permanent in sensul art. 8, sediul fix este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.»”
8. La articolul I, dupa punctul 24 se introduc doua noi puncte, punctele 24^1 si 24^2, cu urmatorul cuprins:
“24^1. La articolul 48 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
«e) sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare.»
24^2. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abroga.”
9. La articolul I punctul 25, litera i) a alineatului (2) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) indemnizatia si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine;”.
10. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmatorul cuprins:
“25^1. La articolul 55 alineatul (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
«i^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii si detasarii, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;»”.
11. La articolul I punctul 26, litera g) a alineatului (4) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;”.
12. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu urmatorul cuprins:
“26^1. La articolul 55 alineatul (4), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele g^1) si g^2), cu urmatorul cuprins:
«g^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii si detasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in limitele prevazute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
g^2) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii si detasarii, in Romania, in interesul serviciului, in limita nivelului legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;»”.
13. La articolul I, dupa punctul 26^1 se introduc doua noi puncte, punctele 26^2 si 26^3, cu urmatorul cuprins:
“26^2. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
«(6) Pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura impozabile primite pe perioada delegarii si detasarii, in alta localitate, in Romania si in strainatate, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 si 60, dupa caz.»
26^3. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abroga.”
14. La articolul I punctul 29, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 71 si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 71
(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:
……………………………………………………………………………….
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;”.
15. La articolul I punctul 29, alineatul (3) al articolului 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. IX.”
16. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 72
Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:
a) produse culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. In cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate;
b) produse capturate din fauna salbatica, cu exceptia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente.»”
17. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:
_____________________________________________________
|   Produse vegetale  |   Suprafata   |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahar | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun   | pana la 1 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod| pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Legume in camp  | pana la 0,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Legume in spatii protejate  | pana la 0,2 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe| pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod | pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod  | pana la 1 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Arbusti fructiferi  | pana la 1 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Flori si plante ornamentale | pana la 0,3 ha|
|_____________________________|_______________________|
|  Animale| Nr. capete/nr. de |
| | familii de albine |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci| pana la 2 |
|_____________________________|_______________________|
| Bivolite| pana la 2 |
|_____________________________|_______________________|
| Oi  | pana la 50|
|_____________________________|_______________________|
| Capre   | pana la 25|
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru ingrasat   | pana la 6 |
|_____________________________|_______________________|
| Albine  | pana la 75 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Pasari de curte | pana la 100”  |
|_____________________________|_______________________|

18. La articolul I punctul 29, dupa alineatul (2) al articolului 72 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale.
(4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) nu genereaza venit impozabil.”
19. La articolul I punctul 29, alineatele (3) si (4) ale articolului 73 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:
______________________________________________________________________________
| Produse vegetale   | Suprafata destinata productiei | Norma de venit |
|| vegetale/cap de animal/familie |- lei – |
|| de albine  ||
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale| peste 2 ha |449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase | peste 2 ha |458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof | peste 2 ha |  2.900 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfecla de zahar| peste 2 ha |697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun  | peste 1 ha |  1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod   | peste 2 ha |  1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume in camp | peste 0,5 ha   |  2.326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume in spatii protejate | peste 0,2 ha   |  5.117 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha   |801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod| peste 1,5 ha   |  3.800 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod | peste 1 ha |  1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Arbusti fructiferi | peste 1 ha |  1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori si plante| peste 0,3 ha   | 11.773 |
| ornamentale|||
|____________________________|________________________________|________________|
|  Animale   |||
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci   | peste 2 capete |453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Bivolite   | peste 2 capete |326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Oi | peste 50 capete| 47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Capre  | peste 25 capete| 47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru ingrasat  | peste 6 capete | 56 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine | peste 75 familii   | 40 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pasari de curte| peste 100 capete   |  3 |
|____________________________|________________________________|________________|

(4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.”
20. La articolul I punctul 29, dupa alineatul (4) al articolului 73 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.”
21. La articolul I, dupa punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
“29^1. La articolul 78 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
«g) venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare. Fac exceptie veniturile realizate din exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat veniturile neimpozabile realizate din:
1. exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, acordata fiecarui membru asociat.»”
22. La articolul I, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
“37^1. La articolul 112^1, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
«e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.»”
23. La articolul I punctul 38, dupa alineatul (4) al articolului 112^2 se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), persoana juridica romana nou-infiintata care, incepand cu data inregistrarii in registrul comertului, intentioneaza sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (6) nu intra sub incidenta prezentului titlu.
(4^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), persoana juridica romana nou-infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro poate opta sa aplice prevederile titlului II. Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective. In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile prezentului titlu, incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea reprezentand echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro de la data inregistrarii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii persoanei juridice.”
24. La articolul I punctul 38, partea introductiva a alineatului (6) al articolului 112^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentului titlu persoanele juridice romane care:”.
25. La articolul I, dupa punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu urmatorul cuprins:
“40^1. La articolul 115 alineatul (1), literele c), e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
……………………………………………………………………………………
e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
……………………………………………………………………………………
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;»”.
26. La articolul I punctul 42, litera k) a alineatului (1) al articolului 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) venituri din servicii prestate in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si celor prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici, contabili, auditori; nu reprezinta venituri impozabile in Romania veniturile din transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;”.
27. La articolul I, dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu urmatorul cuprins:
“42^1. La articolul 115 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat in Romania;»”.
28. La articolul I punctul 44, litera c^1) a alineatului (2) al articolului 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c^1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) si l), daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile de natura celor prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) si l) sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1).”
29. La articolul I, dupa punctul 68 se introduc sapte noi puncte, punctele 68^1 – 68^7, cu urmatorul cuprins:
“68^1. La articolul 160, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplica pana la data de 31 mai 2014 inclusiv.»
68^2. La articolul 206^7, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(5) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea totala sau pierderea iremediabila de produse accizabile, daca acestea intervin in timpul in care se afla intr-un regim suspensiv de accize si daca:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii, incendierii, contaminarii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora;
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului;
c) distrugerea este autorizata de catre autoritatea competenta.
(6) In sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin inutilizabile ca produse accizabile.»
68^3. La articolul 206^7, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1) – (6^5), cu urmatorul cuprins:
«(6^1) Pentru produsele accizabile aflate in una dintre situatiile prevazute la alin. (5) nu se datoreaza accize, atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) se prezinta imediat autoritatii competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum si informatii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania, in cazul prevazut la alin. (5) lit. a);
b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;
c) se incadreaza, in cazul mentionat la alin. (5) lit. b), in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor si instalatiilor sau in coeficientii maximi de pierderi specifice activitatilor de depozitare, manipulare, distributie si transport prevazuti in studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de catre institute/societati comerciale care au inscris in obiectul de activitate una dintre activitatile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 si au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001; si
d) sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.
(6^2) In situatia prevazuta la alin. (6^1) lit. c) responsabilitatea fata de corectitudinea coeficientilor maximi de pierderi revine persoanei care a intocmit studiile respective.
(6^3) Antrepozitarii autorizati au obligatia ca o copie de pe studiile prevazute la alin. (6^1) lit. c) sa fie depusa la autoritatea competenta.
(6^4) Conditiile privind autorizarea distrugerii intr-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci cand se datoreaza unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produsele nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(6^5) In cazul pierderilor inregistrate intr-un antrepozit fiscal autorizat pentru productia si/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferenta pierderilor, atunci cand acestea nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la alin. (5) si cand pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculeaza cu cota cea mai mare practicata in antrepozitul fiscal respectiv.»
68^4. La articolul 206^10, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, cu o productie ce nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
……………………………………………………………………………………
(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind productia pe anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»
68^5. La articolul 206^22, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) In cazul productiei de produse energetice, cererea va fi insotita de un referat care sa cuprinda semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde si o rubrica aferenta asimilarii produselor din punctul de vedere al accizelor.
(3^2) Referatele prevazute la alin. (3^1) se intocmesc de institute/societati comerciale care au inscris in obiectul de activitate una dintre activitatile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 si au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.»
68^6. La articolul 206^54, dupa alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu urmatorul cuprins:
«(4^2) Valoarea garantiei nu poate fi mai mare decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de grupa produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.»
68^7. La articolul 206^69, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu urmatorul cuprins:
«(13^1) Prevederile alin. (13) nu se aplica in urmatoarele situatii:
a) comercializarea produselor accizabile in regim suspensiv de la plata accizelor;
b) comercializarea produselor accizabile pentru care exista o cotatie internationala sau bursiera.»”
30. La articolul I, dupa punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu urmatorul cuprins:
“76^1. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:
«y) intocmirea studiilor prevazute la art. 206^7 alin. (6^1) lit. c) sau a referatelor prevazute la art. 206^22 alin. (3^1) cu date inexacte ori incorecte si care au influente fiscale, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune.»”
31. La articolul I, punctul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“77. La titlul VII «Accize si alte taxe speciale», in anexa nr. 1, la nr. crt. 1 – Bere, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 – Bere produsa de producatorii independenti cu o productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste niveluri de acciza se aplica pana la data de 31 decembrie 2015 inclusiv.”
32. La articolul I punctul 80, litera m) a alineatului (1) al articolului 296^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine.”
33. La articolul I, dupa punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 80^1, cu urmatorul cuprins:
“80^1. La articolul 296^4 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu urmatorul cuprins:
«m^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii si detasarii, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;»”.
34. La articolul I punctul 81, litera g) a articolul 296^15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;”.
35. La articolul I, dupa punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 81^1, cu urmatorul cuprins:
“81^1. La articolul 296^15, dupa litera g) se introduc doua litere noi, literele g^1) si g^2), cu urmatorul cuprins:
«g^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii si detasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in limitele prevazute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
g^2) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii si detasarii, in Romania, in interesul serviciului, in limita nivelului legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;»”.
36. La articolul I punctul 86, alineatul (2) al articolului 296^21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Persoanele prevazute la alin. (1) datoreaza contributii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai daca aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod.”
37. La articolul II, inaintea punctului 1 se introduc doua noi puncte, cu urmatorul cuprins:
“- La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin mai multe sedii permanente, obligatia prevazuta la alin. (3) se indeplineste prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»
– La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. In cazul inregistrarii fiscale declaratia de inregistrare fiscala se depune la organul fiscal in raza caruia se afla sediul permanent ce urmeaza a fi desemnat.»”
38. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
“1^1. La articolul 72, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
«(7^1) In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, odata cu depunerea declaratiei de inregistrare fiscala acesta are obligatia sa indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»
1^2. La articolul 74, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
«(4^1) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.»”
ART. II
Studiile privind coeficientii maximi de pierderi specifice activitatilor de depozitare, manipulare, distributie si transport depuse la autoritatea competenta in conditiile pct. 73 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, isi mentin valabilitatea.
ART. III
(1) Modificarile si completarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, respectiv pct. 37 si 38, intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.
(2) Contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013 sunt obligati sa depuna, in perioada 1 – 31 iulie 2013, declaratia de inregistrare fiscala.
(3) Declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de lista sediilor permanente inregistrate fiscal care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, precum si de lista celorlalte sedii permanente. Pentru fiecare sediu permanent se mentioneaza datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de inregistrare fiscala.
(4) La data atribuirii codului de inregistrare fiscala pentru contribuabilul nerezident se anuleaza codul de inregistrare fiscala a sediului permanent care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii si venituri asimilate salariilor.
(5) Obligatiile fiscale ale sediilor permanente inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013 si neachitate pana la aceasta data se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care este noul debitor al acestor obligatii fiscale.
ART. IV
Prevederile art. I pct.: 1, 3, 7, 25 si 27 din prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.
ART. V
(1) Contribuabilul care desfasoara in perioada impozabila din anul fiscal 2013, cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, are obligatia de a depune o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa la declaratia depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligatiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor si normelor de venit prevazute in prezenta lege.
(2) In anul 2013, contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care veniturile se determina pe baza de norma de venit aplica si urmatoarele reguli:
a) in cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au depus/nu au depus declaratia pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor depune o noua declaratie/declaratie pana la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informatii privind suprafete cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai 2013;
b) in cazul celor care depun declaratia dupa data de 25 mai 2013, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafete cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai 2013. Nu se considera depuse cu intarziere declaratiile care sunt depuse pana la data de 25 iunie 2013 inclusiv;
c) modificarea structurii suprafetelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, dupa data de 25 mai 2013, nu va fi luata in considerare la stabilirea obligatiilor fiscale.
ART. VI
In termen de 120 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza metodologia de stabilire a normelor de venit prevazute la art. 73 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepand cu anul fiscal 2014. Metodologia se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close