Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

In M. Of. nr. 282 din 20 mai 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

ART. 1
Programul national de dezvoltare locala, denumit in continuare Program, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa.
ART. 2
Programul prevazut la art. 1 este compus din urmatoarele subprograme:
a) Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”;
b) Subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”;
c) Subprogramul “Infrastructura la nivel judetean”.
ART. 3
(1) Pentru subprogramul prevazut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale comunelor.
(2) Pentru subprogramul prevazut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor si oraselor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.
(3) Pentru subprogramul prevazut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale judetene.
ART. 4
Obiectivele de investitii din cadrul Programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 5
Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul Programului prin subprogramele prevazute la art. 2, dupa caz, trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice:
a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei;
b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;
c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de stat;
d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor sanitare din mediul rural, respectiv dispensare medicale, farmacii si/sau alte unitati sanitare in care functioneaza cabinete medicale si/sau farmacii, precum si realizarea de constructii noi cu destinatie de cabinete medicale si/sau farmacii;
e) reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor;
f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale;
g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre;
h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;
i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pietelor publice, comerciale, a targurilor, oboarelor, dupa caz;
j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.
ART. 6
(1) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. a), care se finanteaza pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statiilor de tratare a apei, sunt:
a) lucrari pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apa, constand in: frontul de captare a apei, inclusiv instalatiile de pompare pana la statia de clorinare, conductele de aductiune, statia de clorinare si/sau tratare a apei, rezervorul de inmagazinare a apei potabile, statiile de pompare si repompare intre componentele tehnologice si de la acestea in retelele de distributie, retelele de distributie, anexele administrative si imprejmuirile;
b) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apa existente prevazute la lit. a).
(2) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. b), care se finanteaza pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare si statiilor de epurare a apelor uzate, sunt:
a) lucrari pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare si statiilor de epurare a apelor uzate, constand in: colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizator la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, evacuarea, tratarea si depozitarea namolului rezultat in activitatea de epurare;
b) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare si statiilor de epurare a apelor uzate existente prevazute la lit. a).
(3) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniile specifice prevazute la art. 5 lit. c), d) si g) care se finanteaza sunt lucrari de construire, reparatii capitale, transformari, consolidari, modificari, extinderi, reabilitari, modernizari si reabilitare termica a constructiilor aferente obiectivelor de investitii propuse, precum si dotarea minima a acestora, dupa caz.
(4) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. e), care se finanteaza pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt:
a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului;
b) corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judetean si de interes local – profiluri transversale si longitudinale, curbe, suprainaltari;
c) amenajarea acostamentelor;
d) amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale si amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;
e) executia de sisteme colectoare si de dirijare a apelor pluviale;
f) refacerea si constructia de podete si poduri, ziduri de sprijin, consolidari de taluzuri, atunci cand acestea sunt necesare pentru siguranta circulatiei si pentru realizarea in siguranta a lucrarilor de drum propuse.
(5) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. f), care se finanteaza pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale, sunt lucrari privind infrastructura, suprastructura, calea de circulatie si asigurarea sectiunii optime de scurgere a apelor in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrarii de arta in albia minora in aval.
(6) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. h), care se finanteaza pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrari specifice pentru asigurarea conditiilor de protectie a mediului.
(7) Categoriile de lucrari ale obiectivelor de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. i) care se finanteaza sunt lucrari pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare functionarii pietelor publice, pietelor comerciale, targurilor, oboarelor, respectiv: cai de acces, platforme, parcari, alei pietonale si auto, imprejmuiri si/sau inchideri cu structura usoara, grupuri sanitare, racorduri la retelele de utilitati, platforme pentru depozitarea gunoiului.
(8) Categoriile de lucrari ale obiectivelor de investitii din domeniul specific prevazut la art. 5 lit. j) care se finanteaza sunt lucrari pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.
ART. 7
Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finanteaza prin Program sunt intocmite cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
ART. 8
(1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi care se finanteaza prin Program si sunt definite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008 sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitii, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008;
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008;
c) cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza, respectiv: constructii si instalatii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu/fara montaj si/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008;
d) cheltuieli pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008;
e) cheltuieli diverse si neprevazute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.
(2) Cheltuielile estimate in cadrul devizului general se vor incadra in prevederile standardelor de cost in vigoare, dupa caz.
(3) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi care nu se finanteaza prin Program si se finanteaza exclusiv de catre beneficiari sunt: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.
ART. 9
Dotarile minime necesare pentru domeniile specifice prevazute la art. 5 se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
ART. 10
(1) Obiectivele de investitii cuprinse in programele prevazute la art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, considerate obiective de investitii in continuare, se preiau in Program pe baza stadiului fizic realizat si a valorii actualizate a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii, semnate de catre executant, diriginte de santier si beneficiar, precum si a contractelor de achizitii publice, inclusiv actele aditionale care au fost incheiate.
(2) Obiectivele de investitii cuprinse in programele prevazute la art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, considerate obiective de investitii noi, se pot finanta cu respectarea prevederilor Programului.
(3) Toate contractele de bunuri/servicii/lucrari pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (1), incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se deruleaza in continuare in conformitate cu prevederile Programului.
(4) Obiectivele de investitii care cuprind categorii de lucrari aferente mai multor domenii specifice, preluate din programele prevazute la art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, se finanteaza in functie de investitia majoritara sau de categoriile de lucrari aferente restului de executat.
(5) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii se poate actualiza in conditiile legii, in functie de evolutia indicilor de preturi, in conformitate cu prevederile contractelor de servicii/lucrari incheiate.
(6) Obiectivele de investitii care au fost finantate de la bugetul de stat prin alte programe derulate de institutii ale administratiei publice centrale/locale pot fi incluse in cadrul Programului ca obiective de investitii noi, cu conditia incadrarii in domeniile specifice prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013.
(7) Actualizarea prevazuta la alin. (5) se realizeaza in conditiile art. 10 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
(1) In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intocmeste si aproba, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, repartizarea sumelor pentru Program pe judete, pe fiecare subprogram si domenii specifice.
(2) Repartizarea sumelor prevazute la alin. (1) se face prin aplicarea criteriilor de alocare a fondurilor prevazute in anexa A.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice comunica consiliilor judetene sumele prevazute la alin. (2) si lista obiectivelor de investitii care sunt cuprinse in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(4) Beneficiarii subprogramelor prevazute la art. 2 lit. a) si lit. b) pot solicita consiliilor judetene includerea in Program a obiectivelor de investitii noi, care nu sunt cuprinse in lista prevazuta la alin. (3), solicitarile de includere in Program fiind intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(5) Consiliile judetene centralizeaza propunerile prevazute la alin. (4), precum si solicitarile proprii de obiective de investitii noi ce fac obiectul subprogramului prevazut la art. 2 lit. c).
(6) Consiliile judetene intocmesc, pe baza criteriilor de prioritizare prevazute in anexa B si in urma consultarii autoritatilor publice locale, lista cu propuneri de obiective de investitii in continuare si noi, cu incadrarea in sumele comunicate conform alin. (3).
(7) Consiliile judetene transmit, in termen de 30 de zile, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice lista prevazuta la alin. (6), intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
(8) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice analizeaza lista cu propuneri de obiective de investitii prevazuta la alin. (7) si intocmeste lista finala a obiectivelor de investitii care se finanteaza in anul in curs, pe care o comunica consiliilor judetene in vederea transmiterii catre beneficiari.
(9) In cazul nerespectarii termenului de 30 de zile de la data comunicarii prevazuta la alin. (7) si/sau a criteriilor de prioritizare prevazute in anexa B, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intocmeste, in limita sumelor aprobate, lista cu obiectivele de investitii din judetul respectiv, fara consultarea listei cu propuneri transmise de consiliile judetene.
(10) Pentru obiectivele de investitii in continuare incluse in lista prevazuta la alin. (8) se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, conform modelului prevazut la anexa nr. 4a), lista obiectivelor de investitii care se finanteaza in anul in curs, urmand ca in termen de 5 zile de la data comunicarii sa se incheie contractele de finantare cu beneficiarii.
(11) Lista cu obiectivele de investitii noi care se finanteaza in anul in curs, incluse in lista prevazuta la alin. (8), se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, conform modelului prevazut la anexa nr. 4b), si se comunica consiliilor judetene.
(12) Pentru obiectivele de investitii noi cuprinse in listele prevazute la alin. (11), beneficiarii transmit prin consiliile judetene, in termen de 25 de zile de la data comunicarii listelor, documentatiile tehnico-economice prevazute la art. 7, pentru avizarea acestora in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(13) Beneficiarii raspund pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate.
(14) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi sunt analizate de catre directia de specialitate din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, avand in vedere urmatoarele:
a) documentatiile tehnico-economice sunt completate, intocmite si actualizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008;
b) documentatiile tehnico-economice sunt insotite de hotararile consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
c) documentatiile tehnico-economice sunt insotite de hotararile consiliului local/judetean de asigurare a cofinantarii, dupa caz;
d) cheltuielile cuprinse in devizele generale sunt defalcate si sunt calculate cu respectarea standardelor de cost in vigoare.
(15) Dupa analiza documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin. (14), directia de specialitate propune prezentarea spre avizare a acestora in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(16) Avizarea in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a obiectivelor de investitii se face cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare al acestuia, precum si cu respectarea modelului-cadru al documentelor necesar a fi intocmite in vederea avizarii, disponibile pe pagina web a ministerului, fiind sustinute in sedintele de avizare de catre reprezentanti ai beneficiarilor si proiectantilor.
(17) In baza avizului Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, obiectivele de investitii noi devin eligibile pentru finantare prin Program, urmand ca in termen de 5 zile de la data avizarii sa se incheie contractele de finantare cu beneficiarii.
ART. 12
Dupa incheierea contractelor de finantare prevazute la art. 11 alin. (17), pentru obiectivele de investitii noi, beneficiarii, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de lucrari, furnizare si servicii, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.
ART. 13
(1) Finantarea Programului se asigura din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe subprogramele prevazute la art. 2, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.
(2) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investitii noi se face in limita contractelor anuale de finantare incheiate, pe baza cheltuielilor care se finanteaza prin Program, beneficiarii avand obligatia ca dupa incheierea contractelor de achizitie publica sa recalculeze devizul general si sa il transmita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investitii in continuare se face in limita contractului anual de finantare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii, precum si pentru lucrarile executate, facturate si nedecontate, efectuate anterior emiterii prezentelor norme metodologice.
(4) In cazul in care exista solicitari de redistribuire a sumelor necheltuite intre obiectivele de investitii din Program, solicitarea trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de nota de fundamentare care sa justifice necesitatea si oportunitatea modificarilor, iar aceasta solicitare se aproba de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
ART. 14
(1) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 13, beneficiarii deschid conturi distincte pentru fiecare subprogram, pe domenii specifice, pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, la unitati ale Trezoreriei Statului, conturi in care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vireaza sumele alocate catre beneficiari in conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).
(3) Beneficiarii asigura evidenta alocarii si utilizarii sumelor virate in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului si raspund, in conditiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investitii pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevazute la art. 2.
ART. 15
(1) Situatiile de lucrari, stadiul fizic de executie si centralizatoarele situatiilor de lucrari sunt verificate si asumate de catre beneficiari, iar centralizatoarele situatiilor de lucrari se avizeaza de catre consiliile judetene, care le transmit in vederea decontarii la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Beneficiarii sunt responsabili pentru bunurile livrate, lucrarile executate si/sau serviciile prestate prin semnarea facturii fiscale cu mentiunea “Bun de Plata”, in conformitate cu prevederile legale.
ART. 16
Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu destinatia finantarii cheltuielilor eligibile prevazute in contractele anuale de finantare, unitatile administrativ-teritoriale procedeaza dupa cum urmeaza:
a) solicita in scris consiliului judetean, pana la data de 30 a lunii in curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, in completarea sumelor de la bugetul local, dupa caz, pentru decontarea lucrarilor executate in luna precedenta;
b) solicitarea prevazuta la lit. a) va fi insotita de centralizatorul situatiilor de lucrari executate in luna precedenta intocmit in baza situatiilor de lucrari verificate si asumate de executant, dirigintele de santier si beneficiar, precum si de o copie conforma cu originalul a facturilor emise si nedecontate.
ART. 17
(1) Pentru alocarea sumelor solicitate de beneficiari potrivit art. 16, precum si pentru solicitarile proprii, consiliile judetene procedeaza dupa cum urmeaza:
a) solicita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la data de 5 a lunii in curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, in completarea sumelor de la bugetul local, dupa caz, pentru decontarea lucrarilor executate/serviciilor si a altor cheltuieli, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, semnat de catre presedintele consiliului judetean;
b) solicitarea prevazuta la lit. a) va fi insotita de centralizatoarele situatiilor de lucrari prevazute la art. 16 lit. b), precum si de centralizatoarele situatiilor de lucrari pentru lucrarile proprii ale consiliului judetean, verificate si asumate de executant, dirigintele de santier si beneficiar si avizate de consiliile judetene, precum si de o copie conforma cu originalul a facturilor emise si nedecontate.
(2) Alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru lucrarile executate se va face pe baza solicitarilor transmise in mod centralizat de consiliile judetene prevazute la alin. (1), cu incadrarea in limitele bugetare aprobate.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vireaza sumele alocate si aprobate prevazute la alin. (2) prin ordin de plata in conturile beneficiarilor prevazute la art. 14 alin. (1).
ART. 18
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficienta a procesului de implementare a obiectivelor de investitii aprobate in cadrul Programului.
(2) Beneficiarii au obligatia sa puna la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investitiei, raspunzand de realitatea, exactitatea si legalitatea acestora, precum si de sumele cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.
(3) Beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o copie conforma cu originalul a documentului de plata prin care s-a efectuat plata in trezorerie pentru decontarea cheltuielilor pentru care au fost solicitate fonduri de la bugetul de stat.
(4) Beneficiarii au obligatia sa nominalizeze o persoana din aparatul propriu care sa asigure legatura cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si consiliile judetene si sa puna la dispozitie toate informatiile solicitate.
(5) Beneficiarii organizeaza receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala, in conditiile legii, si transmit, in copie conforma cu originalul, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor, iar dupa expirarea perioadei de garantie, procesele-verbale de receptie finala.
ART. 19
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de ordonator principal de credite, exercita functii de analiza, sinteza, decizie, coordonare si control in derularea Programului.
(2) In vederea exercitarii functiei de coordonare si control, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate desemna reprezentanti din aparatul propriu al ministerului care, impreuna cu reprezentanti cu atributii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., sa verifice exactitatea si realitatea datelor transmise cu situatia din teren.
(3) Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pot participa in comisiile de receptie in calitate de invitati.
(4) Reprezentantii consiliului judetean pot participa, dupa caz, in comisiile de receptie in calitate de invitati.
ART. 20
(1) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentelor norme metodologice informatiile vor fi transmise respectandu-se continutul-cadru prevazut in anexele la prezentele norme metodologice.
(2) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice semnate in original, iar contractele de lucrari/furnizare/servicii, inclusiv actele aditionale incheiate, se transmit in copie conforma cu originalul.
ART. 21
Anexele A si B, anexele nr. 1, 2, 3, 4a), 4b) si 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA A
la normele metodologice

CRITERIILE DE PRIORITIZARE
privind repartizarea fondurilor pentru Programul national de dezvoltare locala pe judete

Pentru repartizarea echilibrata a fondurilor de la bugetul de stat pe judete se folosesc urmatoarele criterii:
A. Repartizarea dupa criteriul folosirii eficiente a fondurilor acordate bugetelor locale pentru finantarea obiectivelor incluse in Programul national de dezvoltare locala. Se iau in considerare urmatorii indicatori:
1. ponderea numarului de obiective de investitii derulate de fiecare judet in totalul numarului de obiective de investitii aflate in derulare la nivel national;
2. ponderea capacitatii unitatilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investitii;
3. ponderea necesarului de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investitii incepute si nefinalizate in necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investitii incepute si nefinalizate de la nivel national;
B. Repartizarea dupa criteriul demografic si dupa criteriul organizarii administrativ-teritoriale a judetelor. Se iau in considerare urmatorii indicatori:
1. ponderea numarului de unitati administrativ-teritoriale din judet in totalul numarului de unitati administrativ-teritoriale de la nivel national;
2. ponderea populatiei judetului raportata la populatia totala a tarii;
3. ponderea suprafetei judetului raportata la suprafata totala a tarii.
C. Repartizarea dupa criteriul capacitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale. Se ia in considerare urmatorul indicator:
– raportul dintre media impozitului pe venit/locuitor pe judet si impozitul pe venit/locuitor la nivel national.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close