Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali

In M. Of. nr. 295 din 23 mai 2013 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 8 si 9, sectorul 2, din care fac parte consultantii fiscali care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.”
2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in conditiile ordonantei si ale prezentului regulament.”
3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) documentul de plata a cotizatiei fixe, in copie;”.
4. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania este obligata sa obtina autorizarea Camerei pe baza unei evaluari.
(2) In cazul in care in urma evaluarii persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana obtine calitatea de consultant fiscal in Romania, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, in termen de 60 de zile de la data comunicarii rezultatului, inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 3;
b) actul de identitate, in copie;
c) documentul de plata a cotizatiei fixe, in copie;
d) doua fotografii de 2/3 cm.”
5. La articolul 7 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:
“f) documentul de plata a cotizatiei fixe, in copie;”.
6. La articolul 9 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
“d) sa achite la termen cotizatiile;”.
7. La articolul 12 alineatul (1) punctul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) ca urmare a neachitarii cotizatiilor, precum si a neindeplinirii altor obligatii fata de Camera, la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului superior al Camerei, atunci cand intarzierea depaseste 12 luni, desi consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situatii;”.
8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
Orice membru care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prevazute de ordonanta, precum si de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata cotizatiei fixe, al carei cuantum este egal cu al cotizatiei datorate de noii membri ai Camerei.”
9. La articolul 15, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Revenirea la statutul de membru activ pentru situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere si produce efecte de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de Camera. Trecerea in categoria membrilor activi se face dupa plata cotizatiei fixe, al carei cuantum este egal cu al cotizatiei datorate de noii membri ai Camerei.
(5) Persoanele juridice care au suspendata activitatea la registrul comertului sunt membri inactivi. Reluarea activitatii declarata la registrul comertului va fi comunicata si Camerei, in vederea reautorizarii si trecerii in categoria membrilor activi. Pe perioada inactivitatii societatile in cauza nu datoreaza cotizatia. Trecerea in categoria membrilor activi se face dupa plata cotizatiei fixe, al carei cuantum este egal cu al cotizatiei datorate de noii membri ai Camerei.”
10. La articolul 36 alineatul (1), literele f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
“f) stabileste componenta Comisiei de evaluare, precum si continutul si modul de desfasurare a interviului pentru consultantii fiscali din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana care vor desfasura activitate in Romania;
g) stabileste cuantumul taxei pentru examen si, respectiv, cuantumul taxei pentru interviu;”.
11. La articolul 42, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 42
(1) Consiliul superior al Camerei poate decide infiintarea unor comitete de lucru in domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale.”
12. La articolul 50 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.
13. La articolul 50 alineatul (1), litera i) va avea urmatorul cuprins:
“i) taxe (tarife) de participare la conferinte, seminare, forumuri si alte servicii prestate de Camera in conformitate cu prevederile legale;”.
14. La articolul 50, alineatul (2) se abroga.
15. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
Consultantii fiscali, membri activi si inactivi, sunt obligati sa plateasca cotizatiile in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului superior al Camerei.”
16. Anexele nr. 2, 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3.
17. In tot cuprinsul regulamentului, sintagma “societate comerciala” se inlocuieste cu termenul “societate”.
ART. II
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. III
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la regulament)

CERERE DE INSCRIERE
a persoanelor care au obtinut calitatea de consultant fiscal in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….., CNP ……………………………, legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria ….. nr. ………….., emis/emisa la data de …………………….. de …………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………………………., str. ………………….. nr. …, bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., judetul/sectorul ………………….., tel. ……………………, fax …………………………, e-mail ………………………………….., avand calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovarii examenului la Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea ……………………, va rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultantilor Fiscali si inscrierea in evidentele acesteia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
– BI/CI/pasaport seria …… nr. ………………., emis/emisa la data de …………. de ………………., in copie;
– documentul de plata a cotizatiei fixe, in copie;
– doua fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere ca:
– locul de desfasurare a activitatii este in localitatea ……………………, str. …………………… nr. ….., bl. ….., sc. …., et. ….., ap. ….., judetul/sectorul ……………………….;
– detin functia de ……………………….. in cadrul ………………………………………………….;
– sunt membru/membra al/a altei organizatii profesionale ………………………………. .
Totodata, ma angajez sa respect dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificarile ulterioare, si ale normelor interne si sa nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultantilor Fiscali, in caz de retragere a calitatii de membru al acesteia.
Ma oblig sa declar in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in datele mentionate mai sus.

Data …………………Semnatura ……………..

ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la regulament)

CERERE DE INSCRIERE
a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., CNP …………………, legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria …… nr. …………….., emisa/emis la data de …………………. de ……………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………………., str. ……………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judetul/sectorul ……………………….., tel. …………………….., fax ……………………, e-mail …………………………………., avand calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovarii examenului-interviu la Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea …………………………………, va rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultantilor Fiscali si inscrierea in evidentele acesteia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
– actul de identitate, in copie;
– documentul de plata a cotizatiei fixe, in copie;
– doua fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere ca locul de desfasurare a activitatii este in localitatea ……………………, str. ……………………………… nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ……, judetul/sectorul …………………………., si ma oblig sa declar in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in datele mentionate mai sus.
Totodata, ma angajez sa respect dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificarile ulterioare, si ale normelor interne si sa nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultantilor Fiscali, in caz de retragere a calitatii de membru al acesteia.

Data ……………….Semnatura …………….

ANEXA 3
(Anexa nr. 4 la regulament)

CERERE DE INSCRIERE
in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali si de eliberare a autorizatiei de functionare a societatilor de consultanta fiscala

Societatea ……………………………………………….., cu sediul in localitatea ………………………, str. ………………….. nr. …., bl. …, sc. …, et. …, judetul/sectorul ……………………, tel. ………………………., fax ……………………, e-mail …………………………………, CUI ………………………, prin reprezentant

………………………………………,
(numele si prenumele)
avand functia de ……………………………., legitimat cu BI/CI/pasaport seria ……… nr. ……………………….., emis/emisa la data de ……………………… de ……………………, va rugam sa dispuneti eliberarea autorizatiei de functionare, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si inscrierea in evidentele Camerei Consultantilor Fiscali, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea cererii noastre depunem alaturat urmatoarele:
– certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
– actul constitutiv autentificat, in copie;
– certificatul constatator emis de registrul comertului nr. …………… din data de ……………….., din care rezulta numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor si administratorilor;
– certificatul de cazier fiscal nr. ……….. din data ………….;
– delegatia reprezentantului legal nr. ………… din data ………….;
– documentul de plata a cotizatiei fixe nr. ……………….. din data ………………, in copie, cu prezentarea actului in original.
Asociatii/Actionarii si administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt urmatorii (numele, prenumele, domiciliul, numarul si data carnetului profesional vizat la zi):
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Consultantii fiscali care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii sunt urmatorii (numele, prenumele, domiciliul, numarul si data carnetului profesional vizat la zi):
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

Data ………….. Semnatura autorizata si stampila ……………..

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close