Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In M. Of. nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMELE METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

ART. 1
(1) Pana la data prezentarii la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia completarii si depunerii „Situatiei angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ….”, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Pentru fiecare angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice, institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia depunerii unui „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(3) „Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” poate fi intocmit de ordonatorii de credite ai institutiilor publice prevazute la alin. (1) si depus la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (8) si (9) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia in care un angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice se incheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investitii, institutiile publice prevazute la alin. (1) depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului cate un „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte.
(5) Ordonatorii de credite ai institutiilor publice prevazute la alin. (1) au obligatia sa se asigure ca la data semnarii oricarui angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice a fost obtinut avizul unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului pe „Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”.
ART. 2
(1) „Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ….”, precum si „Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” se completeaza de institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1), pentru urmatoarele titluri de cheltuieli bugetare:
a) 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;
b) 71 “Active nefinanciare”;
c) 75 “Fondul National de Dezvoltare”.
(2) “Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ….” se completeaza de institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) astfel:
a) Coloana 1 “Denumire obiectiv/proiect/categorie de investitii aprobata” – se inscrie denumirea obiectivului/proiectului/categoriei de investitii aprobat/aprobate in anexa la bugetul ordonatorului de credite;
b) Coloana 2 “Buget – sursa de finantare” – se inscrie “02” pentru buget local, “06” pentru cheltuieli din credite externe etc.;
c) Coloana 3 “Capitol/Titlu de cheltuiala bugetara” – se inscriu capitolul si titlul de cheltuiala de la care se efectueaza finantarea obiectivului/proiectului/categoriei de investitii;
d) Coloana 4 “Credite bugetare aprobate pentru anul curent” – se inscrie valoarea creditelor bugetare aprobate in bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investitii;
e) Coloana 5 “Credite de angajament aferente anului curent” – se inscrie valoarea creditelor de angajament aprobate in anexele la bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investitii;
f) Coloana 6 “Valoare angajamente legale incheiate in anul curent pana la data depunerii situatiei” – se inscrie valoarea totala a angajamentelor legale incheiate de la inceputul anului curent pana la data intocmirii si depunerii la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului a documentului prevazut in anexa nr. 1, indiferent de anul/anii in care urmeaza a fi efectuata plata obligatiilor rezultate din acesta;
g) Coloana 7 “Credite bugetare destinate stingerii obligatiilor de plata rezultate din angajamente legale incheiate, din care pentru plata angajamentelor legale incheiate in anii anteriori, cu termen de plata in anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent” – se inscriu creditele bugetare aprobate in bugetul anului curent pentru plati restante, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Coloana 8 “Credite bugetare destinate stingerii obligatiilor de plata rezultate din angajamente legale incheiate, din care pentru plata angajamentelor legale incheiate in anii anteriori cu termen de plata in anul curent” – se inscrie valoarea totala din angajamentele legale incheiate in anii anteriori cu termen de plata in anul curent;
i) Coloana 9 “Credite bugetare destinate stingerii obligatiilor de plata rezultate din angajamente legale incheiate, din care pentru plata angajamentelor legale incheiate in anul curent cu termen de plata in anul curent” – se inscrie valoarea corespunzatoare din angajamentele legale incheiate in anul curent care au ca termen de plata tot anul curent;
j) Coloana 10 “Total credite bugetare destinate platii obligatiilor rezultate din angajamente legale incheiate” – se inscrie valoarea totala a creditelor bugetare aferente angajamentelor legale incheiate rezultate din adunarea coloanelor 7, 8 si 9.

(3) “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” se completeaza de institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) astfel:
a) Coloana 1 “Buget – sursa de finantare” – se inscrie “02” pentru buget local, “06” pentru cheltuieli din credite externe etc.;
b) Coloana 2 “Capitol/Titlu de cheltuiala” – se inscrie capitolul si titlul de cheltuiala de la care se efectueaza finantarea obiectivului/proiectului/categoriei de investitii;
c) Coloana 3 “Numar de inregistrare a proiectului de angajament la institutia publica” – se inscrie numarul de inregistrare a proiectului de angajament atribuit de institutia publica;
d) Coloana 4 “Valoare totala proiect de angajament legal” – se inscrie valoarea totala a proiectului de angajament legal aferent angajamentului legal ce se va incheia in anul curent, indiferent de anul/anii in care urmeaza a fi efectuata plata obligatiilor rezultate din acesta;
e) Coloana 5 “Credite bugetare destinate platii obligatiilor ce deriva din angajamentul legal pentru anul curent” – se inscrie valoarea creditului bugetar aprobat in anul curent, in limita caruia se vor efectua plati in anul curent aferente angajamentului legal.
ART. 3
La primirea “Situatiei angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ….”, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau in sistemul informatic datele raportate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, intocmind in acest scop, distinct, pentru fiecare institutie publica si obiectiv/proiect/categorie de investitii, “Fisa proiectului de angajament legal pentru
(…)
(denumirea institutiei publice/codul de identificare fiscala)
aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ……”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
ART. 4
(1) La primirea fiecarui proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
a) daca valoarea totala a proiectului de angajament legal inscrisa in coloana 4 din formularul prevazut in anexa nr. 2 se incadreaza in creditele de angajament disponibile la data solicitarii avizului;
b) daca creditele bugetare inscrise in coloana 5 din formularul prevazut in anexa nr. 2 se incadreaza in creditele bugetare ramase disponibile la data respectiva.
(2) In scopul avizarii “Proiectului de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica pe fiecare sursa bugetara si respectiv capitol si titlu de cheltuiala, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte, ca disponibilul de credite de angajament ramas de angajat si disponibilul de credite bugetare ramas in anul curent sa aiba o valoare pozitiva sau cel putin egala cu zero. Datele din “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”, prezentat de institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1), se preiau in sistem informatic de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in “Fisa proiectului de angajament legal pentru
(…)
(denumirea institutiei publice/codul de identificare fiscala)
aferenta obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …….”, prevazuta in anexa nr. 3.
(3) “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” avizat se transmite, cu adresa, institutiei publice deponente, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului. La unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate, scanate, proiectele de angajamente legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, avizate de aceste unitati.
(4) In situatia in care din verificarile prevazute la alin. (1) rezulta ca disponibilitatile de credite de angajament si/sau disponibilitatile de credite bugetare au valori negative, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizeaza “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu inregistreaza in anexa nr. 3 si restituie institutiilor publice deponente, cu adresa, proiectele de angajamente legale neavizate, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestora, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului. La unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate scanat proiectele de angajamente legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, neavizate de aceste unitati.
ART. 5
In situatia in care pe parcursul executarii unui obiectiv/proiect/categorie de investitii pentru care datele dintr-un “Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” deja avizat se modifica, institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) prezinta un nou “Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”, in care, in coloanele 4 si 5, vor inscrie numai diferenta in plus sau in minus fata de valoarea inscrisa in “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………” depus anterior.
ART. 6
Ordonatorii de credite ai institutiilor publice prevazute la art. 1 alin. (1) raspund de realitatea si exactitatea datelor inscrise in “Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de …………………” si in “Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii …………… la data de ………”.
ART. 7
(1) “Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de …………………….” se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:
a) ori de cate ori se efectueaza rectificari bugetare pe parcursul anului bugetar;
b) la fiecare inceput de an bugetar, incepand cu anul 2014, inainte de efectuarea cheltuielilor de investitii.
(2) In cazul in care sumele inscrise in “Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de ……………….” depusa la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului se modifica drept urmare a rectificarilor bugetare, in formular vor fi inscrise numai diferentele in plus sau in minus fata de valorile inscrise in documentul depus anterior.
ART. 8
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close