Avizul BCE. Propunere de directiva PE si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE

Avizul Bancii Centrale Europene din 11 ianuarie 2013 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de remunerare si sanctiunile

(CON/2013/4)

2013/C 96/04

Introducere si temei juridic

La 19 septembrie 2012, Banca Centrala Europeana (BCE) a primit din partea Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de remunerare si sanctiunile [1] (“directiva propusa”).
Competenta BCE de a emite un aviz cu privire la directiva propusa se întemeiaza pe articolul 127 alineatul (4) si pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, deoarece directiva propusa contine prevederi care au incidenta asupra contributiei Sistemului European al Bancilor Centrale la buna desfasurare a politicilor puse în aplicare de autoritatile competente privind supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar, în temeiul articolului 127 alineatul (5) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teza din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adopta prezentul aviz.

Observatii generale

BCE apreciaza în general directiva propusa, aceasta avand drept obiectiv consolidarea cadrului OPCVM în special în ceea ce priveste: (i) politicile si practicile de remunerare a personalului din conducerea superioara, a persoanelor responsabile cu asumarea riscurilor si a celor cu functii de control; (ii) regulile de desemnare a depozitarilor pentru fondurile OPCVM si îndeplinirea functiilor depozitarului, inclusiv regimul aferent al raspunderii; si (iii) regimul sanctiunilor si masurilor administrative. BCE apreciaza ca noile reguli pot avea un rol important în prevenirea practicilor frauduloase si consolidarea încrederii investitorilor. BCE observa ca propusa consolidare a cadrului OPCVM este o masura oportuna avand în vedere progresele înregistrate în reglementarea administratorilor de fonduri de investitii alternative prin Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 1095/2010 [2] (denumita în continuare “Directiva AFIA”).

Observatii specifice

1. Reutilizarea activelor de catre un depozitar OPCVM
BCE apreciaza ca directiva propusa ar trebui sa interzica în mod explicit unui depozitar OPCVM sau oricarei parti careia i-a fost delegata custodia unui fond OPCVM sa reutilizeze activele aflate în administrarea sa pe cont propriu. Astfel de practici pot expune investitorii la unele riscuri si pot genera riscuri cu relevanta din perspectiva stabilitatii financiare, din cauza efectului de levier generat de aceste practici. În acest context, BCE apreciaza ca acest cadru OPCVM trebuie sa fie mai strict în acest sens decat Directiva AFIA, care permite reutilizarea activelor cu conditia acordului prealabil al administratorilor fondului. Aceasta este justificata de faptul ca produsele OPCVM sunt distribuite pe scara larga investitorilor de tip retail, în timp ce fondurile administrate în temeiul Directivei AFIA sunt în general rezervate pentru investitorii profesionali.

2. Delegarea
Directiva propusa permite ca obligatiile de pastrare în siguranta ale depozitarului sa fie delegate unui subcustode în anumite conditii care, conform expunerii de motive, sunt aliniate cu cele aplicabile în temeiul Directivei AFIA. În acest sens, BCE apreciaza ca protejarea investitorilor de tip retail presupune reguli mai stricte pentru depozitarii OPCVM decat pentru depozitarii desemnati de catre administratorii fondurilor de investitii alternative. În special, delegarea de catre un depozitar OPCVM catre un subcustode situat în afara Uniunii Europene ar trebui sa faca în toate cazurile obiectul unor garantii adecvate, precum cerintele minime de capital si supravegherea efectiva în statul în cauza. În fine, este necesara o revizuire si în ceea ce priveste mentinerea exceptiilor care permit entitatilor din tari terte sa functioneze ca un subcustode pentru un depozitar OPCVM, desi astfel de entitati nu îndeplinesc cerintele pentru delegare prevazute de dreptul Uniunii Europene.

3. Eligibilitatea pentru a actiona drept custode OPCVM
BCE sustine introducerea conditiilor de eligibilitate conform carora doar institutiile de credit si societatile de investitii pot actiona drept depozitari OPCVM. Aceasta va diminua riscul ca investitorii sa fie fraudati ca urmare a desemnarii unui depozitar OPCVM care nu face obiectul unui nivel adecvat de reglementare si supraveghere. În plus, ar trebui evaluat si daca regimul propus pentru cerintele de capital pentru institutiile de credit si societatile de investitii [3] prevede garantii adecvate în ceea ce priveste exercitarea functiilor de depozitar OPCVM, avand în vedere dimensiunea si complexitatea OPCVM pentru care aceste functii sunt exercitate si riscurile de raspundere pe care aceste functii le genereaza.

4. Raspundere
BCE apreciaza ca “evenimentele exterioare aflate în afara controlului rezonabil” [4] care determina posibilitatea ca un depozitar sa introduca prin contract o scutire de raspundere ar trebui prevazuta în actele delegate ale Comisiei în mod detaliat, cu trimitere la categoriile de active care pot fi considerate pierdute din cauza unor astfel de evenimente exterioare si tipurile specifice de evenimente avute în vedere.

În cazul în care BCE recomanda modificarea directivei propuse, propunerile de redactare specifice însotite de o explicatie în acest sens se regasesc în anexa.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 11 ianuarie 2013.
Vicepresedintele BCE
Vítor Constancio

[1] COM(2012) 350 final.
[2] JO L 174, 1.7.2011, p. 1. A se vedea Avizul CON/2009/81 al BCE din 16 octombrie 2009 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2004/39/CE si 2009/…/CE (JO C 272, 13.11.2009, p. 1). Toate avizele BCE se publica pe pagina de internet a BCE, la adresa: http://www.ecb.europa.eu
[3] A se vedea propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare si a societatilor de investitii care apartin unui conglomerat financiar [COM(2011) 453 final] si propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii [COM(2011) 452 final].
[4] A se vedea articolul 26b litera (f) din Directiva 2009/65/CE introdus prin articolul 1 alineatul (8) din directiva propusa.

————————————————–

ANEXA
Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [1] |

Modificarea 1
Articolul 1 alineatul (3)
“(3)Articolul 22 se înlocuieste cu urmatorul text:”Articolul 22…(5)Activele OPCVM-ului trebuie încredintate depozitarului pentru pastrare dupa cum urmeaza:(a)…(b)……(7)Depozitarul nu poate delega unor terti functiile sale prevazute la alineatele (3) si (4).…Functiile mentionate la alineatul (5) pot fi delegate de depozitar numai unui tert care, în orice moment pe parcursul executarii sarcinilor care i s-au delegat:(a)dispune de structuri si cunostinte de specialitate adecvate si proportionale cu natura si complexitatea activelor OPCVM-ului sau ale societatii de administrare care actioneaza în numele OPCVM-ului care i-au fost încredintate;(b)în ceea ce priveste sarcinile de custodie mentionate la alineatul (5) litera (a), face obiectul unor reglementari prudentiale eficace, inclusiv al unor cerinte minime de capital, precum si al supravegherii în jurisdictia în cauza;…Fara a aduce atingere literei (b) de la paragraful al treilea, în cazul în care legislatia tarii terte impune pastrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de catre o entitate locala si nicio entitate locala nu îndeplineste cerintele privind delegarea prevazute la punctul mentionat, depozitarul îsi poate delega functiile unei astfel de entitati locale numai în masura în care se prevede în legislatia tarii terte si numai atata timp cat nu exista entitati locale care sa îndeplineasca cerintele delegarii, sub rezerva îndeplinirii urmatoarelor conditii:(a)investitorii OPCVM-ului în cauza trebuie sa fie informati corespunzator, înainte de a face investitia, ca delegarea este impusa de constrangerile legale din legislatia tarii terte si în legatura cu circumstantele care justifica delegarea;(b)OPCVM-ul sau societatea de administrare care actioneaza în numele OPCVM-ului a dat instructiuni depozitarului sa delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entitati locale…”” | “(3)Articolul 22 se înlocuieste cu urmatorul text:”Articolul 22…(5)Activele OPCVM-ului trebuie încredintate depozitarului pentru pastrare dupa cum urmeaza:(a)…(b)…5a.Instrumentele financiare si alte active detinute în custodie nu sunt reutilizate prin intermediul grevarii cu sarcini sau al transferului pe contul sau de catre depozitar sau orice alta parte careia i-a fost delegata functia de custodie, în caz contrar fiind aplicabila penalitatea invalidarii prevederilor contractuale care permit reutilizarea.…(7)Depozitarul nu poate delega unor terti functiile sale prevazute la alineatele (3) si (4).…Functiile mentionate la alineatul (5) pot fi delegate de depozitar numai unui tert care, în orice moment pe parcursul executarii sarcinilor care i s-au delegat:(a)dispune de structuri si cunostinte de specialitate adecvate si proportionale cu natura si complexitatea activelor OPCVM-ului sau ale societatii de administrare care actioneaza în numele OPCVM-ului care i-au fost încredintate;(b)în ceea ce priveste sarcinile de custodie mentionate la alineatul (5) litera (a), face obiectul unor reglementari prudentiale eficace, inclusiv al unor cerinte minime de capital, precum si al supravegherii în jurisdictia în cauza;…Fara a aduce atingere literei (b) de la paragraful al treilea, în cazul în care legislatia tarii terte impune pastrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de catre o entitate locala si nicio entitate locala nu îndeplineste cerintele privind delegarea prevazute la punctul mentionat, depozitarul îsi poate delega functiile unei astfel de entitati locale numai în masura în care se prevede în legislatia tarii terte si numai atata timp cat nu exista entitati locale care sa îndeplineasca cerintele delegarii, sub rezerva îndeplinirii urmatoarelor conditii:(a)investitorii OPCVM-ului în cauza trebuie sa fie informati corespunzator, înainte de a face investitia, ca delegarea, care nu îndeplineste pe deplin cerintele generale privind delegarea prevazute de dreptul Uniunii Europene, este impusa de constrangerile legale din legislatia tarii terte si în legatura cu circumstantele care justifica delegarea;(b)OPCVM-ul sau societatea de administrare care actioneaza în numele OPCVM-ului a dat instructiuni depozitarului sa delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entitati locale…”” |
ExplicatieBCE apreciaza ca acest cadru OPCVM trebuie sa fie mai strict decat cadrul prevazut în Directiva AFIA pentru a nu permite în niciun caz reutilizarea activelor de catre depozitar. Aceasta opinie este justificata de vreme ce: (i) produsele OPCVM sunt distribuite pe scara larga investitorilor de tip retail; si (ii) reutilizarea activelor de catre depozitar poate genera riscuri cu relevanta din perspectiva stabilitatii financiare, din cauza efectului de levier generat de aceste practici.Delegarea de catre un depozitar OPCVM catre un subcustode situat în afara Uniunii Europene ar trebui sa faca în toate cazurile obiectul unor garantii optime, precum cerintele minime de capital si supravegherea efectiva în statul în cauza, astfel cum este prevazut de dreptul Uniunii Europene. În cazul în care se aplica derogari, acestea ar trebui comunicate clar investitorului. În acest sens, protejarea investitorilor de tip retail presupune reguli mai stricte pentru depozitarii OPCVM decat pentru depozitarii desemnati de catre administratorii fondurilor de investitii alternative. |
Modificarea 2
Articolul 1 alineatul (8)
“(8)Se introduc articolele 26a si 26b, dupa cum urmeaza:”Articolul 26a…Articolul 26b(1)Comisia este împuternicita sa adopte, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 112 si sub rezerva conditiilor prevazute la articolele 112a si 112b, masuri care sa specifice:…(f)ce se întelege prin evenimente exterioare aflate în afara controlului rezonabil, ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens, în conformitate cu articolul (24) alineatul (1).”” | “(8)Se introduc articolele 26a si 26b, dupa cum urmeaza:”Articolul 26a…Articolul 26b(1)Comisia este împuternicita sa adopte, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 112 si sub rezerva conditiilor prevazute la articolele 112a si 112b, masuri care sa specifice:…(f)ce se întelege prin evenimente exterioare aflate în afara controlului rezonabil, ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens, în conformitate cu articolul (24) alineatul (1), inclusiv tipurile specifice de astfel de evenimente si categoriile de active care pot fi considerate pierdute din cauza unor astfel de evenimente exterioare.”” |
Explicatie”Evenimentele exterioare aflate în afara controlului rezonabil” care determina posibilitatea ca un depozitar sa introduca prin contract o scutire de raspundere ar trebui prevazuta în actele delegate ale Comisiei în mod detaliat, cu trimitere la categoriile de active care pot fi considerate pierdute din cauza unor astfel de evenimente exterioare si tipurile specifice de astfel de evenimente avute în vedere. |
[1] Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close