Orientarea BCE privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare

Orientarea Bancii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand în vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 si 14.3,
avand în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informatiilor statistice de catre Banca Centrala Europeana [1],
avand în vedere Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Bancii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) [2],
întrucat:
(1) Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) prevede ca agentii raportori rezidenti într-un stat membru din zona euro trebuie sa raporteze date titlu cu titlu cu privire la pozitii, tranzactii si, atunci cand sunt disponibile, alte modificari ale volumului titlurilor de valoare pe care le detin. Bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (BCN) trebuie sa clasifice si sa agrege aceste date. Prin urmare, este necesara definirea procedurilor pentru raportarea de catre BCN catre Banca Centrala Europeana (BCE), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), a informatiilor statistice derivate din datele colectate de la unitatile de observare statistica efective cu obligatii de raportare.
(2) Comisia a publicat o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana [3] (denumita în continuare “SEC 2010”), care reprezinta un sistem contabil compatibil la nivel international utilizat pentru a descrie economiile statelor membre si care va înlocui SEC 95. Clasificarea datelor de raportat în temeiul prezentei orientari ar trebui sa respecte regulile prevazute în SEC 2010.
(3) Este necesar sa se instituie o procedura pentru efectuarea eficienta a modificarilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu conditia ca modificarile respective sa nu afecteze cadrul conceptual aferent si nici sarcina de raportare a agentilor raportori,
ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
Articolul 1
Domeniul de aplicare
Prezenta orientare stabileste obligatiile BCN de a raporta BCE statistici privind detinerile de titluri de valoare colectate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Articolul 2
Definitii
Termenii utilizati în prezenta orientare au sensul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Articolul 3
Obligatiile BCN de raportare cu privire la detinerile de titluri de valoare cu un cod ISIN
(1) BCN colecteaza si raporteaza BCE informatii statistice cu privire la detinerile de titluri de valoare cu un cod ISIN, pe sistemul titlu cu titlu, în conformitate cu schemele de raportare din anexa I, partea 1 (tabelele 1-3) si partea 2 (tabelele 1-3) si cu standardele de raportare electronica prevazute separat, pentru urmatoarele tipuri de instrumente: titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31); titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32); actiuni cotate (F.511) si actiuni/unitati ale fondurilor de investitii (F.52).
Obligatiile de raportare ale BCN acopera pozitiile de sfarsit de trimestru si fie (i) tranzactiile financiare de sfarsit de trimestru pentru trimestrul de referinta; fie (ii) date de sfarsit de trimestru sau de sfarsit de luna care sunt necesare pentru deducerea tranzactiilor financiare, astfel cum este prevazut la alineatul (2).
Tranzactiile financiare sau datele necesare pentru deducerea tranzactiilor financiare care sunt raportate BCN de agentii raportori efectivi în conformitate cu partea 1 a anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) sunt masurate astfel cum este prevazut în partea 3 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
(2) BCE raporteaza BCE datele mentionate la alineatul (1) pentru urmatoarele perioade de referinta si în conformitate cu urmatoarele termene:
(a) în ceea ce priveste detinerile de titluri de valoare de catre investitori rezidenti, exclusiv BCN, titlurile de valoare detinute în custodie de custozi rezidenti în numele investitorilor rezidenti în alte state membre din zona euro si titlurile de valoare emise de entitati din zona euro detinute în custodie de custozi rezidenti în numele investitorilor rezidenti în afara zonei euro:
(i) BCN raporteaza trimestrial datele cu privire la pozitiile titlu cu titlu de sfarsit de trimestru pana la închiderea celei de a 70-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele;
(ii) BCN raporteaza (1) trimestrial, tranzactii pe sistemul titlu cu titlu si, atunci cand sunt disponibile, alte modificari ale volumului pe parcursul trimestrului de referinta pana la închiderea celei de a 70-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele; sau (2) pozitiile titlu cu titlu si, atunci cand sunt disponibile, alte modificari ale volumului, care sunt necesare pentru deducerea tranzactiilor. În acest din urma caz, BCN raporteaza în conformitate cu abordarile descrise în partea 1 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) pana la închiderea celei de a 70-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele pentru datele trimestriale titlu cu titlu si pana la închiderea celei de a 63-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele pentru datele lunare titlu cu titlu.
(b) în ceea ce priveste detinerile de titluri de valoare de catre grupurile cu obligatii de raportare, inclusiv entitatile nerezidente, BCN raporteaza date trimestrial cu privire la pozitiile titlu cu titlu de sfarsit de trimestru pana la urmatoarele termene:
(i) din 2013 pana în 2015, pana la închiderea celei de a 70-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele; si
(ii) din 2016, pana la închiderea celei de a 55-a zile calendaristice urmatoare sfarsitului trimestrului la care se refera datele.
(3) Pana în luna septembrie a fiecarui an, BCE comunica BCN datele exacte de transmitere a datelor ce urmeaza a fi raportate sub forma unui calendar de raportare pentru anul urmator.
(4) În ceea ce priveste revizuirea datelor lunare si trimestriale se aplica urmatoarele reguli generale:
(a) BCN raporteaza revizuiri normale dupa cum urmeaza:
(i) revizuiri ale datelor lunare cu trimitere la cele trei luni precedente celui mai recent trimestru, care sunt transmise trimestrial, sunt transmise împreuna cu datele pentru cel mai recent trimestru (transmitere regulata de date); revizuirile datelor lunare cu trimitere la luna precedenta celei mai recente luni, care sunt transmise lunar, se transmit împreuna cu datele pentru cea mai recenta luna (transmitere regulata de date);
(ii) revizuirile datelor trimestriale cu trimitere la trimestrul anterior celui mai recent trimestru se transmit împreuna cu datele pentru cel mai recent trimestru (transmitere regulata de date);
(iii) revizuirile pentru ultimii trei ani (12 trimestre) se transmit cu ocazia transmiterilor regulate de date referitoare la trimestrul III al anului;
(iv) raportarea oricaror altor revizuiri normale care nu se încadreaza la punctele (i)-(iii) este stabilita cu BCE.
(b) BCN raporteaza revizuirile exceptionale care îmbunatatesc semnificativ calitatea datelor imediat ce acestea sunt disponibile si în afara perioadelor de transmitere regulata, cu conditia unui acord prealabil cu BCE.
BCN transmit BCE note explicative care prevad motivele revizuirilor semnificative. BCN pot, de asemenea, transmite în mod voluntar note explicative pentru orice alte revizuiri.
(5) Cerintele de raportare prevazute în prezentul articol fac obiectul urmatoarelor cerinte de raportare retrospectiva a datelor.
(a) BCN raporteaza, în masura posibila, date retrospective pentru perioada de referinta cuprinsa între trimestrul I din 2009 si trimestrul IV din 2013.
(b) în cazul în care un stat membru adopta euro dupa începerea aplicarii prezentei orientari, se aplica urmatoarele reguli:
(i) BCN ale statelor membre care au aderat la UE înainte de decembrie 2012 raporteaza BCE cu maxima diligenta date retrospective care acopera cel putin (1) perioadele de referinta pentru date începand cu martie 2014; sau (2) ultimii cinci ani dinainte de adoptarea euro de catre statul membru relevant, fiind aleasa perioada mai scurta dintre cele doua;
(ii) BCN ale statelor membre care au aderat la UE dupa decembrie 2012 raporteaza BCE cu maxima diligenta date retrospective care acopera cel putin (1) perioadele de referinta pentru date începand cu martie 2016; sau (2) ultimii cinci ani dinainte de adoptarea euro de catre statul membru relevant, fiind aleasa perioada mai scurta dintre cele doua.
(6) Regulile contabile prevazute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) se aplica si în cazul raportarii de date de catre BCN în conformitate cu prezenta orientare.
Articolul 4
Metodele de raportare cu privire la detinerile de titluri de valoare fara un cod ISIN
(1) BCN pot decide sa raporteze BCE informatii statistice care acopera titlurile de valoare fara un cod ISIN detinute de IFM, FI, SVI si conducatorii grupurilor cu obligatii de raportare care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) sau detinute de custozi în numele (i) unor investitori rezidenti care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24); (ii) investitorilor nefinanciari rezidenti în alte state membre din zona euro; sau (iii) investitori rezidenti în state membre din afara zonei euro, astfel cum sunt definiti în Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), care nu beneficiaza de o derogare de la cerintele de raportare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
(2) BCN care raporteaza informatii statistice în temeiul alineatului (1) respecta în acest sens regulile prevazute la articolul 3 alineatul (2) si utilizeaza schemele de raportare prevazute în anexa I partea 1 (tabelele 1, 2 si 4) si partea 2 (tabelele 1,2 si 4), precum si standardele de raportare electronica prevazute separat.
(3) Datele trimestriale sunt revizuite în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) literele (a) si (b).
(4) BCN transmit BCE note explicative care prevad motivele revizuirilor semnificative. BCN pot, de asemenea, transmite în mod voluntar note explicative pentru orice alte revizuiri. În plus, BCN transmit informatii privind reclasificarile semnificative din sectoarele detinatorilor sau din clasificarea instrumentelor, atunci cand sunt disponibile.
Articolul 5
Metode pentru compilarea statisticilor privind detinerile de titluri de valoare detinute în custodie
(1) Fara a aduce atingere scutirilor de la obligatiile de raportare statistica pe care BCN le pot acorda custozilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), pentru a respecta articolul 3, BCN, dupa consultarea BCE, stabilesc metoda cea mai potrivita pentru compilarea statisticilor privind titlurile de valoare detinute de investitori care nu fac obiectul cerintelor de raportare statistica prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), în functie de organizarea pietelor relevante si de disponibilitatea altor informatii statistice, publice sau de supraveghere relevante în statele membre.
(2) Daca datele privind detinerile de titluri de valoare nu sunt raportate de custozi ca urmare a scutirii acordate în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) si daca BCN obtin aceste date din alte surse de date statistice sau de supraveghere sau daca acestea le colecteaza direct de la investitori în conformitate cu aranjamentele nationale, BCN iau urmatoarele masuri:
(a) se asigura ca aceste surse sunt aliniate într-o masura suficienta cu conceptele si definitiile statistice prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24);
(b) monitorizeaza calitatea datelor în conformitate cu standardele statistice minime prevazute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012(BCE/2012/24);
(c) daca datele raportate nu respecta standardele de calitate prevazute la litera (b), îmbunatatesc calitatea acestor date, inclusiv colectarea datelor de la custozi, astfel cum este prevazut la articolul 4 alineatele (10) si (11) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
(3) În plus, BCN transmit informatii cu privire la alte modificari semnificative ale volumului, atunci cand sunt disponibile, astfel cum sunt definite în anexa II partea 3 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Articolul 6
Derogari
(1) BCN informeaza BCE, cel putin o data pe an, cu privire la derogarile acordate, reînnoite sau retrase agentilor raportori pentru anul calendaristic urmator, precum si orice cerinte de raportare introduse ad-hoc în ceea ce priveste agentii raportori efectivi carora le-a fost acordata o derogare.
(2) BCN verifica în mod regulat, cel putin o data pe an, îndeplinirea conditiilor prevazute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) în ceea ce priveste acordarea, reînnoirea sau anularea unei derogari.
Articolul 7
Date de referinta cu privire la activele bilantiere consolidate ale grupurilor cu obligatii de raportare
(1) Consiliul guvernatorilor BCE identifica grupurile cu obligatii de raportare prin folosirea metodelor si criteriilor prevazute la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) pe baza datelor de la sfarsitul lunii decembrie a anului calendaristic precedent transmise BCE de BCN (denumite în continuare “date de referinta”) în scopul elaborarii statisticilor SEBC privind datele bancare consolidate pentru statele membre.
(2) Pana în luna septembrie a fiecarui an, BCE comunica BCN data din anul urmatorul pana la care BCN trebuie sa transmita datele de referinta. Aceasta comunicare se efectueaza în timp util pentru a permite deducerea activelor consolidate totale ale bancilor din Uniunea Europeana în luna iulie a fiecarui an.
Articolul 8
Procedura de notificare a conducatorilor grupurilor cu obligatii de raportare
(1) În numele BCE, BCN utilizeaza modelul de scrisoare din anexa II (denumit în continuare “scrisoare de notificare”) pentru a transmite conducatorilor grupurilor cu obligatii de raportare din decizia Consiliului guvernatorilor adoptata în temeiul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) o notificare cu privire la obligatiile de raportare ce le revin în temeiul regulamentului. Aceasta scrisoare de notificare contine criteriile care justifica clasificarea entitatii notificate drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare.
(2) BCN relevanta transmite scrisoarea de notificare conducatorului grupului cu obligatii de raportare în termen de 10 zile lucratoare BCE de la data adoptarii deciziei Consiliului guvernatorilor, iar o copie a acelei scrisori este transmisa Secretariatului BCE.
(3) Procedura descrisa la alineatul (2) nu se aplica în cazul notificarii transmise conducatorilor grupurilor cu obligatii de raportare care au fost identificati de Consiliul guvernatorilor conform articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) anterior aplicarii prezentei orientari.
Articolul 9
Procedura de revizuire de catre Consiliul guvernatorilor
(1) În cazul în care un conducator al unui grup cu obligatii de raportare notificat în temeiul articolului 8 transmite BCN relevante, în termen de 15 zile lucratoare BCE de la primirea respectivei notificari, o solicitare motivata scrisa pentru revizuirea clasificarii sale drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare, BCN relevanta transmite aceasta solicitare Consiliului guvernatorilor în termen de 10 zile lucratoare BCE.
(2) Dupa primirea solicitarii scrise prevazute la alineatul (1), Consiliul guvernatorilor revizuieste clasificarea si comunica BCN relevante decizia sa motivata scrisa, în termen de doua luni de la primirea solicitarii; BCN respectiva transmite conducatorului grupului cu obligatii de raportare decizia Consiliului guvernatorilor în termen de 10 zile lucratoare BCE.
Articolul 10
Cooperarea cu autoritatile competente, altele decat BCN
(1) În cazurile în care datele prevazute în Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) pot fi obtinute partial sau integral de la alte autoritati competente decat BCN, BCN stabilesc mecanismele adecvate de cooperare cu aceste autoritati pentru a asigura o structura permanenta pentru primirea de astfel de date.
(2) Înainte de a le transmite BCE în conformitate cu articolul 3, BCN se asigura ca datele prevazute la alineatul (1) îndeplinesc standardele statistice minime ale BCE prevazute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), precum si orice alte cerinte prevazute în Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Articolul 11
Verificare
(1) Fara a aduce atingere drepturilor de verificare ale BCE prevazute în Regulamentele (CE) nr. 2533/98 si (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), BCN monitorizeaza si asigura calitatea si fiabilitatea informatiilor statistice pe care le pun la dispozitia BCE si coopereaza îndeaproape cu operatorii Bazei de date statistice privind detinerile de titluri de valoare a SEBC (ESCB Securities Holdings Statistics Database) (denumita în continuare “SHSDB”) ca parte a managementului general al calitatii datelor.
(2) BCE evalueaza aceste date în mod similar, în stransa cooperare cu operatorii SHSDB. Evaluarea este efectuata în timp util.
Articolul 12
Standarde de transmitere
BCN utilizeaza ESCB-Net pentru transmiterea electronica a informatiilor statistice solicitate de BCE. Informatiile statistice sunt puse la dispozitia BCE în conformitate cu standardele de raportare electronica prevazute separat. Sub rezerva aprobarii prealabile de catre BCE, pot fi folosite si alte mijloace pentru transmiterea informatiilor statistice.
Articolul 13
Procedura simplificata de modificare
Ținand seama de avizele Comitetului de statistica al SEBC, Comitetul executiv al BCE poate aduce modificari tehnice anexelor la prezenta orientare, cu conditia ca modificarile respective sa nu modifice cadrul conceptual de baza si sa nu afecteze sarcinile de raportare ale agentilor raportori. Comitetul executiv informeaza fara întarzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.
Articolul 14
Producerea de efecte si punerea în aplicare
Prezenta orientare produce efecte de la data notificarii sale catre BCN. Bancile centrale din Eurosistem asigura respectarea articolelor 8 si 9 de la data notificarii orientarii catre BCN si a restului dispozitiilor orientarii de la 1 ianuarie 2014.
Articolul 15
Destinatari
Prezenta orientare se adreseaza tuturor bancilor centrale din Eurosistem.

Adoptata la Frankfurt pe Main, 22 martie 2013.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi

[1] JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
[2] JO L 305, 1.11.2012, p. 6.
[3] COM(2010) 774 final.
————————————————–

ANEXA I
SCHEME DE RAPORTARE

PARTEA 1
Detinerile de titluri de valoare pe sectoare, exclusiv detinerile bancilor centrale nationale
Tabelul 1
Informatii generale si note explicative
Informatii raportate [1] | Atribut | Status [2] | Descriere |
1.Informatii generale | Institutia raportoare | O | Codul de identificare a institutiei raportoare |
Data transmiterii | O | Data la care datele sunt transmise catre SHSDB |
Perioada de referinta | O | Perioada la care se refera datele |
Frecventa raportarii | O | | Date trimestriale |
| Date lunare [3] |
2.Note explicative (metadate) | O | Tratamentul rascumpararilor anticipate |
O | Tratamentul dobanzii acumulate |
Tabelul 2
Informatii privind detinerile de titluri de valoare
Informatii raportate [4] | Atribut | Status [5] | Descriere |
Informatii aferente titlurilor de valoare | Sectorul detinatorilor | O | Sectorul/subsectorul investitorului |
| | Societati nefinanciare (S.11) [6] |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banci centrale (S.122) |
| Fonduri de piata monetara (FPM) (S.123) |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara (S.124) |
| Alte societati financiare [7] exclusiv societatile vehicul investitional |
| Societatile vehicul investitional |
| Societati de asigurare (S.128) |
| Fonduri de pensii (S.129) |
| Societati de asigurare si fonduri de pensii (subsector neidentificat) (S.128 + S.129) (perioada de tranzitie) |
| Administratia centrala (S. 1311) (defalcare voluntara) |
| Administratiile statelor federale (S. 1312) (defalcare voluntara) |
| Administratiile locale (S. 1313) (defalcare voluntara) |
| Administratiile de securitate sociala (S.1314) (defalcare voluntara) |
| Alte administratii publice (subsector neidentificat) |
| Gospodariile populatiei exclusiv institutii fara scop lucrativ în serviciul gospodariilor populatiei (S.14) (defalcare voluntara pentru investitorii rezidenti, obligatorie pentru detinerile tertilor) |
| Institutii fara scop lucrativ în serviciul gospodariilor populatiei (S.15) (defalcare voluntara) |
| Alte gospodarii ale populatiei si institutii fara scop lucrativ în serviciul gospodariilor populatiei (S.14 + S.15) (subsector neidentificat) |
| Investitori nefinanciari exclusiv gospodariile populatiei (doar pentru detinerile tertilor) (S.11 + S.13 + S.15) [8] |
| Bancile centrale si administratia publica de raportat doar pentru detinerile statelor din afara zonei euro (S.121 + S.13) [9] |
| Investitori altii decat bancile centrale si administratia publica de raportat doar pentru detinerile statelor din afara zonei euro (S.121 + S.13) [9] |
| Sector necunoscut [10] |
Țara detinatorului | O | Țara de resedinta a investitorului |
Sursa | O | Sursa informatiilor transmise cu privire la detinerile de titluri de valoare |
| | Raportare directa |
| Raportare de catre custode |
| Raportare mixta [11] |
| Nu este disponibila |
Functia | O | Functia investitiei în conformitate cu clasificarea din statistica balantei de plati |
| | Investitii directe |
| Investitii de portofoliu |
| Nespecificat |
Baza de raportare | O/V [12] | Indica daca titlul de valoare este cotat în procente sau în unitati. |
| | Procent |
| | Unitati |
Moneda nominala | V | Moneda în care este exprimat codul ISIN, raportata cand baza de raportare este egala cu procentul |
Pozitii | O | Valoarea totala a titlurilor de valoare detinute |
| | La valoarea nominala [13]. Numarul de actiuni sau de unitati de titluri de valoare sau valoarea nominala agregata (în moneda nominala sau euro), daca titlul de valoare este tranzactionat în cantitati si nu unitati, cu excluderea dobanzii acumulate. |
| La valoarea de piata. Cantitatea detinuta la pretul cotat pe piata în euro, inclusiv dobanda acumulata [14] |
Pozitii: din a caror valoare | O [15] | Cantitatea de titluri de valoare detinute de cei doi cei mai mari investitori |
| | La valoarea nominala, conform aceleiasi metode de evaluare ca si pozitiile |
| La valoarea de piata, conform aceleiasi metode de evaluare ca si pozitiile |
Format | O [13] | Precizeaza formatul utilizat pentru pozitii la valoarea nominala |
| | Valoarea nominala în euro sau alta moneda relevanta |
| Numarul de actiuni/unitati [16] |
Alte modificari ale volumului | O | Alte modificari ale cantitatii de titluri de valoare detinute |
| | Valoarea nominala în acelasi format ca si pozitiile la valoarea nominala |
| La valoarea de piata în euro |
Alte modificari ale volumului: din a caror valoare | O [15] | Alte modificari ale volumului în cantitatea detinuta de cei doi cei mai mari investitori |
| | La valoarea nominala, conform aceleiasi metode de evaluare ca si pozitiile |
| La valoarea de piata, conform aceleiasi metode de evaluare ca si pozitiile |
Tranzactii financiare | O [17] | Suma achizitiilor minus vanzarile unui anumit titlu de valoare, înregistrate la valoarea de tranzactionare în euro inclusiv dobanda acumulata [18] |
Tranzactii financiare: din a caror valoare | O [15], [19] | Suma celor mai mari doua tranzactii în termeni absoluti efectuate de detinatori individuali, conform aceleiasi metode de evaluare ca si tranzactiile financiare |
Regimul confidentialitatii | O [20] | Regimul confidentialitatii pentru pozitii, tranzactii, alte modificari ale volumului |
| | Nu pentru publicare, restrictionat doar pentru uz intern |
| Informatii statistice confidentiale |
| Nu este aplicabil [21] |
Tabelul 3
Detinerile de titluri de valoare cu cod ISIN
Informatii raportate [22] | Atribut | Status [23] | Descriere |
Date de referinta | Cod ISIN | O | Cod ISIN |
Tabelul 4
Detinerile de titluri de valoare fara cod ISIN
Informatii raportate [24] | Atribut | Status [25] | Descriere |
1.Date de referinta de baza | Indicatorul de agregare | O | Tipul de date |
| | Date raportate titlu cu titlu |
| Date agregate (nu titlu cu titlu) |
Numarul de identificare al titlurilor de valoare/agregatelor | O | Numarul de identificare interna pentru titlurile de valoare fara cod ISIN si datele agregate privind detinerile de titluri de valoare |
Tipul numarului de identificare a titlurilor de valoare | O [26] | Precizeaza numarul de identificare pentru titlurile de valoare raportate titlu cu titlu [27] |
| | Numar intern BCN |
| CUSIP |
| SEDOL |
| altul (de specificat în metadate) |
Clasificarea instrumentelor | O | Clasificarea titlului de valoare conform SEC 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
| | Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31) |
| Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32) |
| Actiuni cotate (F.511) |
| Actiuni/unitati ale fondurilor de investitii (F.52) |
| Alte tipuri de titluri de valoare [28] |
Sectorul emitentului | O | Sectorul institutional al emitentului conform SEC 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
Țara emitentului | O | Țara în care emitentul titlului de valoare a fost constituit legal sau are sediul |
Valoarea la pretul curent [29] | V | Pretul titlului de valoare la sfarsitul perioadei de referinta |
Baza valorii la pretul curent [29] | V | Baza pe care valoarea la pretul curent este data |
| | Euro sau alta moneda relevanta |
| Procent |
2.Date de referinta suplimentare | Denumirea emitentului | V | Denumirea emitentului |
Denumire scurta | V | Denumirea scurta a titlului data de emitent, definita conform caracteristicilor titlului de valoare si orice alte informatii disponibile |
Data emisiunii | V | Data la care titlurile de valoare sunt transmise subscriitorului de catre emitent în schimbul platii. Aceasta este data la care titlurile de valoare sunt disponibile pentru a fi transmise investitorilor pentru prima data |
Data scadentei | V | Data la care un instrument este rascumparat |
Soldul emisiunii | V | Soldul emisiunii convertit în euro |
Capitalizare de piata | V | Ultima capitalizare de piata în euro disponibila |
Dobanda acumulata | V | Dobanda acumulata de la ultima plata a cuponului sau de la data de începere a calcularii dobanzii |
Ultimul factor de divizare | V | Divizari de actiuni si multiplicari de actiuni |
Ultima data de divizare | V | Data de la care se aplica divizarea actiunilor |
Tip de cupon | V | Tip de cupon (fix, variabil, în trepte etc.) |
Tip de datorie | V | Tipul titlului de valoare de natura datoriei |
Valoarea dividendului | V | Valoarea ultimei plati de dividende pe actiune pe tipuri de valoare a dividendului înainte de impozitare (dividend brut) |
Tip de valoare a dividendului | V | Valoarea nominala în moneda dividendului sau în numar de actiuni |
Moneda dividendului | V | Moneda ultimei plati de dividende |
Tip de securitizare a activelor | V | Tipul activului folosit pentru securitizare |
PARTEA 2
Detinerile de titluri de valoare pe grupuri cu obligatii de raportare
Tabelul 1
Informatii generale si note explicative
Informatii raportate [30] | Atribut | Status [31] | Descriere |
1.Informatii generale | Institutia raportoare | O | Codul de identificare a institutiei raportoare |
Data transmiterii | O | Data la care datele sunt transmise catre SHSDB |
Perioada de referinta | O | Perioada la care se refera datele |
Frecventa raportarii | O | Date trimestriale |
2.Note explicative (metadate) | O | Tratamentul rascumpararilor anticipate |
O | Tratamentul dobanzii acumulate |
Tabelul 2
Informatii privind detinerile de titluri de valoare
Informatii raportate [32] | Atribut | Status [33] | Descriere |
Informatii aferente titlurilor de valoare | Identificatorul grupului cu obligatii de raportare | O | Identificatorul grupului cu obligatii de raportare [34] |
Resedinta entitatilor din grup | V | Resedinta entitatilor din grup, atunci cand sunt raportate separat de sediul principal [35] |
| | Rezident în tara unde se afla sediul principal |
| Nerezident în tara unde se afla sediul principal |
| Daca nerezident în tara unde se afla sediul principal, rezident în alte state membre din zona euro |
| Daca nerezident în tara unde se afla sediul principal, rezident în afara zonei euro |
Identificatorul entitatii | V | Identificatorul entitatii grupului [34] |
Țara de resedinta a entitatii | V | Țara în care entitatea a fost constituita legal sau are sediul |
Tipul grupului | O | Tipul grupului |
| | Grup bancar |
Baza de raportare | O | Indica modul de cotare a titlului de valoare, ca procent sau în numar de unitati |
| | Procent |
| Unitati |
Moneda nominala | V | Moneda în care ISIN este exprimat, raportata atunci cand baza de raportare este procentul |
Format | O [36] | Precizeaza formatul utilizat pentru pozitiile la valoarea nominala |
| | Valoarea nominala în euro sau alta moneda relevanta |
| Numarul de actiuni/unitati [37] |
Pozitii | O | Valoarea totala a titlurilor de valoare detinute |
| | La valoarea nominala [36]. Numarul de actiuni sau unitati de titluri de valoare sau valoarea nominala agregata în moneda nominala sau euro daca titlul de valoare este tranzactionat în cantitati si nu unitati, cu excluderea dobanzii acumulate |
| La valoarea de piata. Cantitatea de titluri de valoare detinute la pretul stabilit pe piata în euro, inclusiv dobanda acumulata [38]. |
Alte modificari ale volumului | V | Alte modificari de volum în cantitatea de titluri de valoare detinute |
| | La valoarea nominala în acelasi format ca si pozitiile la valoarea nominala [36] |
| La valoarea de piata în euro |
Tranzactii financiare | V | Suma achizitiilor minus vanzarile unui anumit titlu de valoare, înregistrate la valoarea de tranzactionare în euro inclusiv dobanda acumulata [38] |
| Emitentul face parte din grupul cu obligatii de raportare | V | Indica daca titlul de valoare a fost emis de o entitate din acelasi grup cu obligatii de raportare |
Tabelul 3
Detinerile de titluri de valoare cu cod ISIN
Informatii raportate [39] | Atribut | Status [40] | Descriere |
Date de referinta | Cod ISIN | O | Cod ISIN |
Tabelul 4
Detinerile de titluri de valoare fara cod ISIN
Informatii raportate [41] | Atribut | Status [42] | Descriere |
1.Date de referinta de baza | Indicatorul de agregare | O | Tipul de date |
| | Date raportate titlu cu titlu |
| Date agregate (nu titlu cu titlu) |
Numar de identificare a titlului de valoare | O | Numar de identificare intern BCN pentru detinerile de titluri de valoare fara un cod ISIN raportat titlu cu titlu, sau pe baza agregata |
Tipul numarului de identificare a titlurilor de valoare | O [43] | Precizeaza numarul de identificare pentru titlurile de valoare raportate titlu cu titlu [44] |
| | Numar intern BCN |
| CUSIP |
| SEDOL |
| altul [45] |
Clasificarea instrumentelor | O | Clasificarea titlului de valoare conform SEC 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
| | Titluri de natura datoriei pe termen scurt |
| Titluri de natura datoriei pe termen lung |
| Actiuni cotate |
| Actiuni ale fondurilor de investitii |
| Alte tipuri de titluri de valoare [46] |
Sectorul emitentului | O | Sectorul institutional al emitentului conform SEC 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) |
Țara emitentului | O | Țara în care emitentul titlului de valoare a fost constituit legal sau are sediul |
Valoarea la pretul curent [47] | V | Pretul titlului de valoare la sfarsitul perioadei de referinta |
Baza valorii la pretul curent [47] | V | Precizeaza baza pe care valoarea la pretul curent este data |
| | Euro sau alta moneda relevanta |
| Procent |
2.Date de referinta suplimentare | Denumirea emitentului | V | Denumirea emitentului |
Denumire scurta | V | Denumirea scurta a titlului data de emitent, definita conform caracteristicilor emisiunii si orice alte informatii disponibile |
Emitentul face parte din grupul cu obligatii de raportare | V | Indica daca titlul de valoare a fost emis de o entitate din acelasi grup cu obligatii de raportare pentru titlurile de valoare raportate titlu cu titlu |
Data emisiunii | V | Data la care titlurile de valoare sunt transmise subscriitorului de catre emitent în schimbul platii. Aceasta este data la care titlurile de valoare sunt disponibile pentru a fi transmise investitorilor pentru prima data |
Data scadentei | V | Data la care titlul de valoare de natura datoriei este rascumparat |
Soldul emisiunii | V | Soldul emisiunii convertit în euro |
Capitalizare de piata | V | Ultima capitalizare de piata în euro disponibila |
Dobanda acumulata | V | Dobanda acumulata de la ultimele plati ale cuponului sau de la data de începere a calcularii dobanzii |
Ultimul factor de divizare | V | Divizari de actiuni si multiplicari de actiuni |
Ultima data de divizare | V | Data de la care se aplica divizarea actiunilor |
Tip de cupon | V | Tip de cupon (fix, variabil, în trepte etc.) |
Tip de datorie | V | Tipul titlului de valoare de natura datoriei |
Valoarea dividendului | V | Valoarea celei mai recente plati de dividende pe actiune pe tipuri de valoare a dividendului înainte de impozitare (dividend brut) |
Tip de valoare a dividendului | V | Valoarea nominala în moneda dividendului sau în numar de actiuni |
Moneda dividendului | V | Moneda ultimei plati de dividende |
Tip de securitizare a activelor | V | Tipul activului folosit pentru securitizare |
[1] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[2] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[3] Doar pentru pozitii, daca tranzactiile sunt deduse din pozitiile lunare din SHSDB.
[4] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[5] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[6] Numerotarea categoriilor în prezenta orientare reflecta numerotarea introdusa prin SEC 2010.
[7] Alti intermediari financiari (S.125) plus auxiliarii financiari (S.126), institutiile financiare captive si alte entitati creditoare (S.127).
[8] Doar daca sectoarele S.11, S.13 si S.15 nu sunt raportate separat.
[9] Pentru datele raportate de bancile centrale nationale din afara zonei euro, doar pentru raportarea detinerilor investitorilor nerezidenti.
[10] Rezident dintr-un sector nealocat din tara detinatorului; si anume sectoarele necunoscute ale statelor necunoscute nu ar trebui raportate. BCN informeaza operatorii SHSDB cu privire la motivele legate de sectorul necunoscut, în cazul unor valori relevante din punct de vedere statistic.
[11] Doar daca nu se poate face distinctia dintre raportarea directa si cea facuta de catre custode.
[12] Obligatoriu pentru raportarea titlurilor de valoare cu un cod ISIN; voluntara pentru raportarea titlurilor de valoare fara un cod ISIN.
[13] Neraportat daca valorile de pe piata (si celelalte modificari relevante ale volumului/tranzactiilor) sunt raportate.
[14] Includerea dobanzii acumulate este recomandata, pe principiul depunerii tuturor diligentelor în acest sens.
[15] Daca o BCN raporteaza regimul de confidentialitate, acest atribut nu poate fi raportat. Valoarea se poate referi la cel mai mare investitor, în loc de cei doi cei mai mari investitori, pe raspunderea BCN raportoare.
[16] BCN sunt încurajate sa raporteze valoarea nominala în numar de unitati atunci cand titlurile de valoare sunt cotate în unitati în CSDB.
[17] De raportat doar daca tranzactiile nu sunt derivate din pozitiile din SHSDB.
[18] Includerea dobanzii acumulate este recomandata, pe principiul depunerii tuturor diligentelor în acest sens.
[19] De raportat doar pentru tranzactiile colectate de la agentii raportori, neraportate pentru tranzactiile derivate din pozitii de BCN.
[20] De raportat daca valoarea corespunzatoare a celor doi cei mai mari investitori pentru pozitii, tranzactii, alte modificari ale volumului nu sunt disponibile/furnizate.
[21] De utilizat doar daca tranzactiile sunt derivate din pozitii de BCN. În aceste cazuri regimul de confidentialitate va fi derivat de SHSDB, respectiv daca pozitiile initiale si/sau finale sunt confidentiale, tranzactia derivata este marcata drept confidentiala.
[22] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[23] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[24] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[25] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[26] Nu este necesar pentru titlurile de valoare raportate pe baza agregata.
[27] BCN ar trebui sa foloseasca de preferinta acelasi numar de identificare pentru fiecare titlu de valoare pe parcursul mai multor ani. În plus, fiecare numar de identificare a titlurilor de valoare ar trebui legat de un singur titlu de valoare. BCN trebuie sa informeze operatorii SHSDB daca nu se afla în situatia de a proceda astfel. Codurile CUSIP si SEDOL pot fi tratate drept numere interne BCN.
[28] Aceste titluri de valoare nu vor fi incluse în producerea de date agregate.
[29] Pentru calcularea pozitiilor la valoarea de piata din pozitiile la valoarea nominala.
[30] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[31] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[32] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[33] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[34] Identificatorul urmeaza a fi definit separat.
[35] BCN pot raporta în conformitate cu patru optiuni alternative: (1) agregat pentru toate entitatile din grup inclusiv sediul principal; (2) agregat pentru entitatile rezidente în tara unde se afla sediul principal; si, respectiv, agregat pentru entitatile care nu sunt rezidente în tara unde se afla sediul principal; (3) agregat pentru entitatile rezidente în tara unde se afla sediul principal; agregat pentru entitatile rezidente în alt stat membru din zona euro; agregat pentru entitatile rezidente în afara zonei euro; (4) entitate cu entitate.
[36] Nu este raportat daca sunt raportate valorile de piata.
[37] BCN sunt încurajate sa raporteze valoarea nominala în numar de unitati atunci cand titlurile de valoare sunt indicate în unitati în CSDB.
[38] Includerea dobanzii acumulate este recomandata, pe principiul depunerii tuturor diligentelor în acest sens.
[39] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[40] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[41] Standardele de raportare electronica sunt prevazute separat.
[42] O: atribut obligatoriu; V: atribut voluntar.
[43] Nu este necesar pentru titlurile de valoare raportate pe baza agregata.
[44] BCN ar trebui sa foloseasca de preferinta acelasi numar de identificare pentru fiecare titlu de valoare pe parcursul mai multor ani. În plus, fiecare numar de identificare a titlurilor de valoare ar trebui legat de un singur titlu de valoare. BCN trebuie sa informeze operatorii SHSDB daca nu se afla în situatia de a proceda astfel. Codurile CUSIP si SEDOL pot fi tratate drept numere interne BCN.
[45] BCN ar trebui sa precizeze în metadate tipul numarului de identificare utilizat.
[46] Aceste titluri de valoare nu vor fi incluse în producerea de date agregate.
[47] Pentru calcularea pozitiilor la valoarea de piata din pozitiile la valoarea nominala
————————————————–
ANEXA II
SCRISOARE DE NOTIFICARE ADRESATA CONDUCATORILOR GRUPURILOR CU OBLIGAȚII DE RAPORTARE
Notificarea clasificarii drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Bancii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare (ECB/2012/24) [1]
[Stimate Domn/Stimata Doamna],
Prin prezenta va informam în numele Bancii Centrale Europene (BCE) ca [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] a fost clasificat de Consiliul guvernatorilor BCE drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 1 alineatul (11) si articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Obligatiile de raportare ale [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] în calitate de conducator al unui grup cu obligatii de raportare sunt prevazute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
Motivele clasificarii drept “conducator al unui grup cu obligatii de raportare”
Consiliul guvernatorilor a stabilit ca [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] se califica drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare conform urmatoarelor criterii, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24):
(a) [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] este conducatorul unui grup bancar, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24);
(b) grupul bancar pe care [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] îl conduce îndeplineste urmatoarele criterii [2]:
(i) [activele bilantiere consolidate ale grupului bancar, calculate conform titlului V capitolul 4 sectiunea 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [3], sunt mai mari de 0,5 % din totalul activelor bilantiere consolidate ale grupurilor bancare din Uniunea Europeana, conform celor mai recente date de care dispune BCE, respectiv (a) datele cu referinta la sfarsitul lunii decembrie din anul calendaristic precedent transmiterii prezentei scrisori de notificare; sau (b) daca datele prevazutele la litera (a) nu sunt disponibile, datele cu referinta la sfarsitul lunii decembrie din anul calendaristic anterior];
(ii) [grupul bancar este important pentru stabilitatea si functionarea sistemului financiar din zona euro deoarece: (adaugati aici justificarea importantei grupului bancar pentru stabilitatea si functionarea sistemului financiar din zona euro:
– grupul bancar este strans si extins interconectat cu alte institutii financiare din zona euro;
– grupul bancar are o puternica si extinsa activitate transfrontaliera;
– activitatea grupului bancar este în mare masura concentrata pe un segment al sectorului bancar din zona euro, pentru care reprezinta un jucator major;
– grupul bancar are o structura corporativa complexa care depaseste teritoriul national)];
(iii) [grupul bancar este important pentru stabilitatea si functionarea sistemului financiar din (statele membre relevante din zona euro) deoarece: (adaugati aici justificarea importantei grupului bancar pentru stabilitatea si functionarea sistemului financiar din statele membre relevante din zona euro:
– grupul bancar este strans si extins interconectat cu alte institutii financiare din teritoriul national;
– activitatea grupului bancar este în mare masura concentrata pe [specificati segmentul sectorului bancar], pentru care reprezinta un jucator intern major)].
Sursele informatiilor care justifica clasificarea drept “conducator al unui grup cu obligatii de raportare”
BCE determina totalul activelor bilantiere consolidate ale grupurilor bancare din Uniunea Europeana pe baza informatiilor colectate de la bancile centrale nationale referitoare la bilantul consolidat ale grupurilor bancare din statul membru relevant, calculate conform titlului V capitolul 4 sectiunea 1 din Directiva 2006/48/CE.
[Dupa caz, explicatii suplimentare cu privire la metodologia aplicata în cazul unor criterii suplimentare de includere aprobate de Consiliul guvernatorilor ar trebui incluse aici.]
Obiectii si revizuirea de catre Consiliul guvernatorilor
Orice solicitare de revizuire de catre Consiliul guvernatorilor BCE a clasificarii [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] drept conducator al unui grup cu obligatii de raportare ca urmare a justificarilor prezentate mai sus trebuie solutionata în termen de 15 zile lucratoare BCE de la primirea prezentei scrisori la [introduceti denumirea si adresa BCN]. [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] include motivele unei astfel de solicitari si toate informatiile justificative.
Data de început a obligatiilor de raportare
În lipsa oricarei obiectii, [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] trebuie sa raporteze informatii statistice în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) de la [introduceti data de început a raportarii, respectiv nu mai tarziu de sase luni de la trimiterea scrisorii].
Modificari ale statutului entitatii notificate
Sunteti rugati sa informati [denumirea BCN care efectueaza notificarea] cu privire la orice modificare a denumirii sau a formei juridice a [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare], orice fuziuni sau restructurari si orice alte evenimente sau circumstante cu efect asupra obligatiilor de raportare ale [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] în termen de 10 zile lucratoare BCE de la producerea unui astfel de eveniment.
În ciuda producerii unui astfel de eveniment, [denumirea juridica a conducatorului grupului cu obligatii de raportare] va continua sa faca obiectul obligatiilor de raportare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) pana la comunicarea unor informatii diferite în numele BCE.
Cu stima,
[semnatura]
[1] JO L 305, 1.11.2012, p. 6.
[2] A se introduce criteriile relevante pe care entitatea notificata le îndeplineste pentru a se califica drept grup cu obligatii de raportare, astfel cum a fost stabilit de Consiliul guvernatorilor.
[3] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close