Metodologia privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

In M. Of. nr. 317 din 31 mai 2013 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 1760/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

METODOLOGIE
privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sunt obligati sa gestioneze, sa pastreze si sa foloseasca patrimoniul sistemului administratiei penitenciare in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
ART. 2
Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se angajeaza in situatiile prevazute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.
ART. 3
In sensul prezentei metodologii, urmatoarele cuvinte si expresii se definesc sau au urmatorul inteles:
a) paguba – orice lipsuri de bunuri materiale, mijloace banesti sau alte valori, ale caror miscari in calitate sau cantitate nu se justifica in evidenta contabila prin operatiuni care au la baza acte legale;
b) cercetare administrativa – activitatea desfasurata de comisii, stabilite in conditiile prezentei metodologii, pentru determinarea valorii pagubei si stabilirea, dupa caz, a raspunderii patrimoniale in sarcina persoanelor vinovate sau a persoanelor care, in mod necuvenit, au primit sume de bani, bunuri ori carora le-au fost prestate servicii;
c) dispozitie de imputare – act administrativ unilateral emis de directorul institutiei, prin care se angajeaza raspunderea patrimoniala in sarcina persoanelor vinovate de producerea unei pagube sau a persoanelor care, in mod necuvenit, au primit sume de bani, bunuri ori carora le-au fost prestate servicii;
d) angajament de plata – act juridic prin care o persoana recunoaste ca datoreaza institutiei suma de plata inscrisa in continutul acestuia si se obliga sa o plateasca;
e) pierderi inerente produse in executarea atributiilor de serviciu sau pregatirii de specialitate – perisabilitati, scazaminte, tolerante la bunurile perisabile sau friabile (sfaramicioase), pierderi normale in procesul manipularii, prelucrarii, transformarii, depozitarii sau transportului bunurilor, precum si pierderile pentru care nu s-au stabilit ori nu s-au putut stabili, prin acte normative, limitele lor;
f) gestionar – functionar public cu statut special care prin natura atributiilor gestioneaza efectiv bunuri materiale, mijloace banesti sau orice alte valori.

CAPITOLUL II
Raspunderea patrimoniala

ART. 4
(1) Raspunderea patrimoniala a functionarilor publici cu statut special se angajeaza daca sunt intrunite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) exista o paguba reala si certa, determinata cantitativ si valoric;
b) paguba s-a produs printr-o fapta cu caracter ilicit savarsita de catre un functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, constand in incalcarea ori neindeplinirea obligatiilor de serviciu ce ii reveneau prin actele normative in vigoare, regulamente sau fisa postului;
c) incalcarea ori neindeplinirea obligatiilor de serviciu stabilite prin actele normative in vigoare, regulamente sau fisa postului s-a produs cu vinovatie;
d) intre fapta cu caracter ilicit si paguba materiala produsa exista un raport de cauzalitate;
e) cel vinovat avea calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare la data savarsirii faptei cu caracter ilicit.
(2) In situatia in care functionarii publici cu statut special au primit sume ori bunuri in mod necuvenit sau le-au fost prestate servicii nedatorate, angajarea raspunderii patrimoniale se realizeaza fara dovedirea vinovatiei.
ART. 5
(1) Functionarii publici cu statut special nu raspund patrimonial:
a) pentru pierderile inerente, generate de riscul normal al serviciului, produse in executarea atributiilor de serviciu, instruirii sau pregatirii de specialitate, care se incadreaza in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
b) pentru pagubele produse din cauze de forta majora, caz fortuit ori in stare de necesitate;
c) pentru pagubele produse ca urmare a executarii dispozitiilor superiorilor ierarhici;
d) pentru pagubele produse in situatii de legitima aparare.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) functionarii publici cu statut special care au executat dispozitii vadit ilegale si care, avand posibilitatea de a inlatura partial sau total urmarile pagubitoare ale dispozitiei primite, nu au informat in scris si nu au luat, din neglijenta sau rea-credinta, masuri pentru evitarea pagubei, cazuri in care raspund impreuna cu cel care a dat dispozitia.
ART. 6
In situatia prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a), cel in cauza trebuie sa faca dovada imprejurarilor in care s-au provocat pierderile, iar institutia are obligatia sa asigure sau sa solicite, dupa caz, efectuarea de analize, probe de laborator, expertize.
ART. 7
(1) Functionarul public cu statut special raspunde patrimonial integral pentru paguba produsa institutiei.
(2) Suma stabilita pentru acoperirea prejudiciului se retine de catre institutia la care functionarul public cu statut special este incadrat in munca din drepturile salariale care se cuvin acestuia, integral sau in rate lunare, in functie de valoarea sumei.
(3) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul lunar net al persoanei respective.
(4) In cazul in care raporturile de serviciu inceteaza inainte ca salariatul sa fi despagubit unitatea si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului transmis in acest scop de catre unitatea pagubita.
ART. 8
(1) Cand paguba a fost produsa de mai multe persoane, cuantumul raspunderii fiecareia se stabileste in raport cu masura in care fiecare a contribuit la producerea ei.
(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata cu certitudine, raspunderea se stabileste proportional cu salariul lunar net la data constatarii pagubei al fiecarei persoane pentru care s-a stabilit raspunderea si, atunci cand este cazul, in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.
ART. 9
(1) Functionarul public cu statut special care a incasat sume nedatorate este obligat sa le restituie.
(2) Functionarul public cu statut special care a primit bunuri ce nu i se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura sau caruia i-au fost prestate servicii la care nu era indreptatit este obligat sa plateasca contravaloarea lor.
(3) Sumele acordate necuvenit, contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale ori a serviciilor prestate in mod necuvenit salariatilor, cursantilor din institutiile de invatamant ale sistemului administratiei penitenciare, minorilor din centrele de reeducare si persoanelor private de libertate se recupereaza de la cei din vina carora s-a produs paguba, numai daca sumele, bunurile, respectiv contravaloarea acestora nu pot fi recuperate de la cei care au beneficiat de acestea.

CAPITOLUL III
Cercetarea administrativa

ART. 10
(1) Conducatorii institutiilor din sistemul administratiei penitenciare pot lua cunostinta despre existenta pagubei nemijlocit sau pe baza rapoartelor, sesizarilor, proceselor-verbale sau a oricaror altor documente echivalente.
(2) Existenta faptei, a pagubei produse, a vinovatiei persoanei, a legaturii de cauzalitate si a celorlalte elemente care angajeaza raspunderea patrimoniala se stabileste in urma cercetarii administrative.
ART. 11
Sesizarea cu privire la producerea unei pagube se poate face de catre orice persoane care au cunostinta de faptul ca s-au produs pagube unitatilor din sistemul administratiei penitenciare.
ART. 12
Data constatarii pagubei este data la care comisia de cercetare administrativa inregistreaza procesul-verbal de constatare a existentei pagubei, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
ART. 13
(1) Cercetarea administrativa se efectueaza de o comisie formata din cel putin 3 membri, numita prin dispozitie scrisa a conducatorului institutiei pagubite; atunci cand conducatorul institutiei pagubite are legatura cu paguba produsa, numirea comisiei se face de conducatorul ierarhic superior acestuia.
(2) In cazul in care conducatorul institutiei pagubite sau, dupa caz, conducatorul ierarhic superior acestuia cunoaste sau este sesizat cu privire la faptul ca vreuna din persoanele numite in comisia de cercetare administrativa are legatura cu paguba produsa, este obligat sa o inlocuiasca.
(3) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si inregistrarea actului de cercetare este de 30 de zile lucratoare de la data numirii comisiei de cercetare administrativa. Termenul poate fi prelungit pentru efectuarea unor cercetari complexe; prelungirea termenului se dispune prin dispozitie a persoanei care a numit comisia de cercetare administrativa, la solicitarea membrilor acesteia.
ART. 14
Comisia de cercetare administrativa are obligatia sa stabileasca urmatoarele elemente:
a) existenta/inexistenta pagubei;
b) valoarea pagubei, in cuantum determinat;
c) cauzele si imprejurarile producerii pagubei;
d) persoana sau persoanele vinovate de producerea pagubei;
e) indeplinirea conditiilor obligatorii pentru stabilirea raspunderii patrimoniale si a cauzelor exoneratoare de raspundere;
f) vinovatia fiecarui coautor si contributia fiecaruia la producerea pagubei;
g) probele pe care se bazeaza concluziile comisiei de cercetare administrativa;
h) concluziile si propunerile comisiei de cercetare administrativa.
ART. 15
(1) Cercetarea imprejurarilor in care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor in cauza, care pot da explicatii scrise.
(2) Chemarea persoanelor cercetate in legatura cu producerea pagubei se face prin procedura de comunicare sub luare de dovada, conform modelului prevazut in anexa nr. 6; in caz de refuz de semnare, dovada de chemare se comunica prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire.
(3) In situatia in care comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, institutia pagubita va proceda la afisarea dovezii de chemare la domiciliul persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei.
(4) Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un procesverbal intocmit conform modelului din anexa nr. 7, care va fi semnat si de un martor ce nu poate avea calitatea de angajat in sistemul administratiei penitenciare. La solicitarea institutiei pagubite, procedura de afisare se poate realiza si prin intermediul unei institutii din sistemul administratiei penitenciare mai apropiate din punct de vedere teritorial de domiciliul persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei decat unitatea pagubita.
(5) Neprezentarea in fata comisiei a persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei ori refuzul de a da explicatii scrise nu impiedica finalizarea cercetarii. Neprezentarea sau refuzul de a da explicatii scrise se consemneaza intr-un procesverbal semnat de membrii comisiei de cercetare administrativa.
ART. 16
Membrii comisiilor de inspectii si controale, in situatia luarii la cunostinta de producerea unor pagube, au obligatia sa sesizeze de indata conducatorul institutiei sau, dupa caz, conducatorul esalonului superior, in vederea declansarii cercetarii administrative.
ART. 17
(1) Rezultatul cercetarii administrative se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) In cazul efectuarii cercetarii administrative pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor acordate in mod necuvenit, a unor bunuri primite care nu i se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura, precum si a contravalorii unor servicii ce i-au fost prestate in mod necuvenit functionarului public cu statut special, elementele componente ale procesului-verbal se particularizeaza in functie de obiectul si specificul cercetarii.
ART. 18
(1) Procesul-verbal de cercetare administrativa va fi insotit de anexe care sa sustina constatarile, precum: note scrise ale persoanelor vinovate de producerea pagubei, declaratii, tabele, situatii si documente justificative, in copie sau original daca sunt indoielnice, orice alte documente doveditoare. Documentele in copie vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de comisia de cercetare administrativa.
(2) Anexele mentionate la alin. (1) se numeroteaza, purtand, dupa caz, data intocmirii lor, si vor fi atasate la fiecare exemplar al procesului-verbal.
(3) Procesul-verbal se inregistreaza la institutia in care s-a efectuat cercetarea si se prezinta conducatorului institutiei sau, dupa caz, conducatorului ierarhic superior acestuia, pentru a lua masurile care se impun.
ART. 19
Pe baza dosarului cercetarii administrative, conducatorul institutiei sau, dupa caz, conducatorul ierarhic superior acestuia poate hotari:
a) obligarea la acoperirea pagubei;
b) sesizarea organelor de urmarire penala cand paguba s-a produs prin fapte ce pot constitui infractiuni;
c) inaintarea dosarului cercetarii administrative la compartimentul juridic, cand pagubele s-au produs de catre terte persoane, in vederea promovarii actiunii civile la instanta de judecata competenta;
d) scaderea din evidenta financiar-contabila, in baza calitatii de ordonator de credite, a valorii pagubei produse prin fapte sau imprejurari pentru care nu se stabileste raspunderea patrimoniala, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

CAPITOLUL IV
Dispozitia de imputare

ART. 20
(1) Obligarea la plata despagubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor si serviciilor nedatorate, precum si obligarea la restituirea sumelor incasate fara drept se fac prin dispozitie de imputare motivata, conform modelului prevazut in anexa nr. 2. Dispozitiile art. 17 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) Dispozitia de imputare se emite de catre conducatorul institutiei pagubite in termen de maximum 30 de zile de la data constatarii pagubei si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(3) Atunci cand imputarea se face in sarcina conducatorului institutiei, singur sau impreuna cu alte persoane, dispozitia de imputare se emite de conducatorul ierarhic superior acestuia.
(4) Dispozitia de imputare se comunica celui obligat la plata in termen de 15 zile lucratoare de la emitere, cu respectarea procedurii de comunicare sub luare de dovada, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Dispozitiile art. 15 alin. (2) – (4) raman aplicabile.
(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), paguba se imputa celor vinovati de neemiterea dispozitiei de imputare.
(6) Dovada privind indeplinirea procedurii de comunicare a dispozitiei de imputare se anexeaza la dosarul de cercetare administrativa existent la institutia pagubita.
ART. 21
(1) Inregistrarea in evidenta financiar-contabila a debitului se realizeaza astfel:
a) in cazurile in care dispozitia de imputare a fost emisa de conducatorul institutiei care o pune in executare, contabilul-sef mentioneaza, sub semnatura, pe toate exemplarele numarul si data notei contabile prin care s-a inregistrat debitul;
b) in cazurile in care dispozitia de imputare a fost emisa de conducatorul altei institutii decat cea care o pune in executare, institutia care a pus in executare dispozitia de imputare este obligata sa confirme, de indata, institutiei emitente preluarea in evidenta financiar-contabila a debitului cu dovada prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Dispozitia de imputare, fara mentiunea prevazuta la alin. (1) lit. a) sau neconfirmata cu dovada prevazuta la alin. (1) lit. b), nu constituie temei legal pentru regularizarea soldurilor evidentei contabile sau pentru scaderea din evidenta contabila a debitului respectiv.
ART. 22
Daca constatarea pagubei are loc dupa expirarea a 3 ani de la data producerii pagubei, dreptul institutiei de a emite dispozitie de imputare se prescrie, urmand ca paguba sa fie scazuta din evidenta potrivit competentelor, daca fapta neconstatata in termen nu constituie infractiune.

CAPITOLUL V
Angajamentul de plata

ART. 23
Recuperarea pagubelor, precum si restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se pot face prin “angajament de plata”, in scris, al celui in cauza.
ART. 24
(1) Angajamentul de plata scris este actul juridic unilateral prin care o persoana recunoaste ca datoreaza suma prevazuta in cuprinsul sau si isi asuma obligatia de a o plati; angajamentul de plata constituie titlu executoriu si pe baza lui se fac retinerile din salariul celui in cauza.
(2) Angajamentul de plata se poate face pentru pagube de orice natura si de orice valoare si se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
(3) In cazul in care cel in cauza consimte sa depuna la casierie, integral si de indata, contravaloarea pagubei, isi poate lua angajamentul de plata, in scris, pe versoul duplicatului chitantei de incasare a sumei, folosind formula: “Recunosc ca datorez institutiei ……….. suma de lei ……….., pe care consimt sa o depun la casierie”, dupa care semneaza si mentioneaza data depunerii; un exemplar al chitantei se anexeaza la dosarul cercetarii administrative.
(4) Angajamentul de plata care nu cuprinde in mod clar si cert toate elementele nu are efect legal, urmand ca in termenele si in conditiile legii sa se emita dispozitia de imputare.
(5) Existenta angajamentului de plata in scris nu exclude efectuarea cercetarii administrative.

CAPITOLUL VI
Dispozitii speciale

ART. 25
Evaluarea pagubelor produse se face la valoarea de inlocuire la data constatarii.
ART. 26
Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor produse institutiilor din sistemul administratiei penitenciare se retin in rate lunare incepand cu primul salariu lunar de la data aducerii la cunostinta a titlului executoriu.
ART. 27
Retinerile pot fi intrerupte sau suspendate in urmatoarele cazuri:
a) cand debitul nu poate fi urmarit datorita retinerilor efectuate in limita a jumatate din drepturile banesti ale debitorului si in ordinea de preferinta prevazuta de lege;
b) cand instanta de contencios administrativ hotaraste suspendarea retinerilor pana la solutionarea cauzei;
c) cand exista alte cauze legale de intrerupere sau de suspendare.
ART. 28
Acoperirea pagubelor se poate face prin depunerea in natura a bunurilor ori de cate ori paguba nu este urmarea unei infractiuni, in urmatoarele conditii:
a) bunurile sa fie identice si sa corespunda calitativ;
b) sa fie procurate licit;
c) sa fie predate unitatii la care s-a constatat paguba.
ART. 29
Procedura acoperirii in natura a pagubei, prevazuta la art. 28, nu o inlatura pe cea a constatarii, cercetarii si emiterii dispozitiei de imputare sau a asumarii unui angajament de plata in scris, in termenele si in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
ART. 30
In cazul recuperarii in natura a pagubei, cel in cauza preda bunul institutiei pagubite, iar personalul institutiei intocmeste actele de gestiune, efectueaza operatiunile de evidenta financiar-contabila si regularizeaza soldurile din evidenta financiar-contabila.
ART. 31
Daca comisia de cercetare administrativa constata ca faptele prin care s-au pricinuit pagubele pot constitui infractiuni, are urmatoarele obligatii:
a) sa propuna sesizarea organului de urmarire penala competent de indata ce a fost descoperita fapta ce poate constitui infractiune;
b) sa continue cercetarea administrativa in termenul stabilit si sa intocmeasca procesul-verbal respectiv, la care va atasa toate documentele pe care se sprijina constatarile si propunerile din procesul-verbal.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 32
Prevederile prezentei metodologii se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei si din unitatile subordonate acestuia.
ART. 33
Dispozitiile prezentei metodologii se completeaza in mod corespunzator cu prevederile cuprinse in legislatia muncii.
ART. 34
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close