Organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte

In M. Of. nr. 315 din 31 mai 2013 a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Camerele de corpuri delicte se organizeaza si functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane sau, dupa caz, la nivelul structurilor teritoriale ale acestor institutii.
(2) In camerele de corpuri delicte se depun spre pastrare, in conditiile prevazute de prezentul ordin, bunurile care constituie mijloace materiale de proba, ridicate cu ocazia constatarii sau cercetarii unor infractiuni, precum si alte categorii de bunuri ridicate potrivit legii de catre personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) In raport cu natura bunurilor ridicate, la nivelul unitatilor Ministerului Afacerilor Interne prevazute la alin. (1) se organizeaza, in conditiile prezentului ordin, urmatoarele tipuri de camere de corpuri delicte:
a) camere de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special;
b) camere de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate;
c) camere de corpuri delicte in care se pastreaza armele si munitiile;
d) camere de corpuri delicte in care pastreaza substante aflate sub control national.
ART. 2
(1) Bunurile din categoria celor care se introduc in camera de corpuri delicte se predau la camerele de corpuri delicte organizate la nivelul unitatii din care face parte personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat, cu exceptia situatiei in care organul de urmarire penala sau instanta de judecata dispune altfel.
(2) Bunurile mobile pierdute sau abandonate ai caror proprietari sunt neidentificati se ridica si se predau unitatii de politie pe a carei raza teritoriala a fost gasit bunul respectiv.
(3) In cazul in care la nivelul unitatii nu este organizata o camera de corpuri delicte, bunurile se depun la cea mai apropiata camera de corpuri delicte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
(4) Şeful/Comandantul unitatii stabileste, prin dispozitie/ordin de zi, camera de corpuri delicte la care se depun bunurile in situatia prevazuta la alin. (3).
(5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) si (4), intre unitatile Ministerului Afacerilor Interne pot fi incheiate protocoale de cooperare.
ART. 3
(1) Camerele de corpuri delicte se amenajeaza in incaperi special destinate, corespunzatoare depozitarii fiecarei categorii de bunuri in parte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, spatioase, uscate, cu conditii de aerisire, dotate cu mijloace de depozitare si identificare a obiectelor, asigurate cu usi metalice sau grilaje metalice la usi, grilaje metalice la ferestre, sisteme de inchidere si de alarmare sigure, cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor.
(2) Ordonatorii de credite la nivelul carora sunt organizate camere de corpuri delicte aloca resursele necesare conservarii si mentinerii starii tehnice corespunzatoare a bunurilor.
ART. 4
(1) Pentru executarea activitatilor specifice de primire, pastrare, predare si evidenta a bunurilor care se depun la camera de corpuri delicte, seful/comandantul unitatii desemneaza, prin dispozitie/ordin de zi pe unitate, un politist/jandarm ori personal contractual in calitate de gestionar, cu respectarea conditiilor legale privind ocuparea unei functii cu atributii de gestiune, precum si un inlocuitor al gestionarului, pentru perioada cat acesta lipseste din unitate/subunitate.
(2) Prin aceeasi dispozitie/ordin de zi pe unitate se stabilesc situatiile in care inlocuitorul gestionarului indeplineste atributiile acestuia. Perioadele de inlocuire nu vor depasi 60 de zile, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare.
(3) Gestionarul este obligat la constituirea de garantii, conform prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificarile ulterioare.
(4) Inlocuitorul gestionarului nu este obligat la constituirea de garantii materiale.
(5) Incadrarea functiei de gestionar al camerei de corpuri delicte in care se pastreaza armele si munitiile, precum si a functiei de inlocuitor se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind incadrarea functiilor in compartimentele armament si tehnica speciala.
ART. 5
(1) Gestionarii camerelor de corpuri delicte raspund de evidenta, pastrarea, conservarea, gestionarea si predarea spre valorificare, in conditiile legii, a bunurilor introduse in camerele de corpuri delicte.
(2) Pe timpul pastrarii bunurilor, gestionarul asigura mentinerea ordinii si curateniei, aerisirea incaperii, iar pentru prevenirea degradarii bunurilor din cauza daunatorilor sau a rozatoarelor, solicita masuri de dezinsectie sau deratizare, atunci cand se impune.
ART. 6
Se interzic:
a) folosirea in alte scopuri a bunurilor ridicate in vederea confiscarii, gasite ori abandonate, precum si a celor care se afla depuse in camerele de corpuri delicte, de catre personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat sau le-a gasit, de catre gestionari ori de catre alte persoane;
b) substituirea, inlocuirea, modificarea sau orice alte operatiuni de natura a afecta integritatea fizica a bunurilor depuse in camera de corpuri delicte.
ART. 7
(1) In camera de corpuri delicte au acces doar gestionarul, persoanele care executa activitati de control, precum si membrii comisiilor de predare-primire, inventariere, evaluare si valorificare.
(2) In situatia in care gestionarul lipseste din unitate, accesul in camera de corpuri delicte este permis inlocuitorului acestuia, in conformitate cu dispozitiile/ordinele de zi pe unitate emise in conditiile art. 4 alin. (2).
ART. 8
(1) In vederea cunoasterii modului de solutionare a cauzelor penale in care au fost ridicate bunuri, precum si a contestatiilor introduse impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, gestionarii camerelor de corpuri delicte sunt obligati sa solicite in scris informatiile necesare de la unitatile de parchet si instantele judecatoresti.
(2) Şefii unitatilor de politie care au avut in lucru cauzele in care s-au ridicat bunuri au obligatia de a colabora cu gestionarii pentru clarificarea situatiei juridice a acestora si de a propune masuri pentru eficientizarea comunicarii cu cei in drept, in vederea atingerii acestui scop.
ART. 9
In situatia in care se constata ca organele prevazute la art. 8 alin. (1) nu s-au pronuntat cu privire la bunurile in cauza, gestionarul informeaza de indata prim-procurorul sau presedintele instantei de judecata, pentru completarea ordonantei procurorului sau a hotararii judecatoresti, in sensul inlaturarii omisiunilor.
ART. 10
(1) In situatia in care a fost dispusa, potrivit legii, masura restituirii bunurilor, informarea proprietarului sau a persoanei indreptatite care are domiciliul pe teritoriul Romaniei cu privire la modul in care poate intra in posesia acestora se face prin scrisoare recomandata sau afisare la domiciliu ori sediu, prin grija:
a) gestionarului, in cazul in care bunul este introdus in camera de corpuri delicte;
b) politistului/jandarmului care a lasat bunul in custodie sau sefului acestuia, in cazul bunurilor lasate in custodia unor persoane fizice sau juridice.
(2) In situatia in care proprietarul sau persoana indreptatita nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, informarea acesteia se face prin scrisoare recomandata sau prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationala, in termen de 30 de zile de la obtinerea deciziei de restituire.
ART. 11
Gestionarul, in cazul in care bunurile sunt introduse in camera de corpuri delicte, sau personalul Ministerului Afacerilor Interne care a ridicat bunurile, in cazul celor lasate in custodia unor persoane fizice ori juridice, are obligatia de a verifica aparitia situatiilor ce fac posibila valorificarea bunurilor anterior intrarii in proprietatea statului si de a sesiza, dupa caz:
a) seful/comandantul unitatii, in vederea formularii cererii prevazute la art. 6^1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) procurorul competent, in vederea aplicarii prevederilor art. 168^1 si urmatoarele din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 12
(1) Şefii/Comandantii unitatilor desemneaza, prin dispozitie/ordin de zi pe unitate, o comisie care va executa controale inopinate, ori de cate ori este nevoie, precum si inventarierea faptica a bunurilor din camera de corpuri delicte, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unitatii si la schimbarea gestionarului.
(2) Inainte de inceperea operatiunii de control sau inventariere, gestionarul da o declaratie scrisa din care sa rezulte daca gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare, daca are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor, primite cu sau fara documente, daca are plusuri ori lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, daca a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale, precum si daca are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii.
(3) Gestionarul mentioneaza in declaratia scrisa numarul si data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune.
(4) Declaratia se dateaza si se semneaza de gestionar si de catre comisia de control sau inventariere, care atesta ca a fost data in prezenta acesteia.
(5) Cu ocazia controalelor sau a inventarierilor se au in vedere existenta si integritatea bunurilor din gestiune, in raport cu starea acestora la momentul introducerii in camera de corpuri delicte, modul de inregistrare si evidenta a bunurilor introduse si iesite din gestiune, precum si modul in care se respecta normele specifice.
(6) Concluziile desprinse in urma controalelor si a inventarierilor se consemneaza intr-un proces-verbal ce se inregistreaza la secretariatul unitatii la nivelul careia s-a constituit comisia. In cazul constatarii unor nereguli, comisia propune sefului/comandantului unitatii masuri pentru remedierea deficientelor constatate, declansarea cercetarii administrative, disciplinare sau, dupa caz, sesizarea organelor competente, conform prevederilor legale.
(7) La finalizarea actiunilor de control/inventariere, valorificarea rezultatelor actiunilor respective va implica si actualizarea evidentei specifice camerei de corpuri delicte, cu inregistrarea diminuarii sau majorarii cantitatilor de bunuri gestionate in camera.
ART. 13
In situatia in care intervin evenimente care afecteaza integritatea fizica a bunurilor din camerele de corpuri delicte, gestionarul informeaza, de indata, organul de urmarire penala care instrumenteaza cauza sau instanta de judecata pe rolul careia se afla aceasta, pentru luarea masurilor ce se impun.
ART. 14
Declararea, evaluarea, distrugerea, predarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se fac in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 14/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata.
ART. 15
Competentele stabilite prin prezentul ordin sefilor/comandantilor de unitati referitoare la aprobarea documentelor de introducere/scoatere a bunurilor in/din camera de corpuri delicte pot fi delegate in scris unui adjunct al acestora sau:
a) sefului serviciului de cazier judiciar, statistica si evidente operative, in cazul structurilor Politiei Romane;
b) sefului structurii din care face parte gestionatul camerei de corpuri delicte, in cazul structurilor Politiei de Frontiera Romane;
c) sefului serviciului de prevenire si combatere a faptelor antisociale, in cazul structurilor Jandarmeriei Romane.
ART. 16
Şefii/Comandantii de unitati dispun masurile necesare tinerii evidentei centralizate la nivel de unitate a bunurilor lasate in custodie.
ART. 17
Normele specifice privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte, in raport cu tipul acestora stabilit potrivit art. 1 alin. (3), sunt prevazute in anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 18
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 245/2010 privind introducerea armelor si munitiilor in camerele de corpuri delicte ale Politiei Romane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 17 noiembrie 2010, se abroga.

ANEXA 1

NORME SPECIFICE
privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special

CAPITOLUL I
Organizarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special

ART. 1
(1) Camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate si functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precum si la nivelul structurilor teritoriale ale acestor institutii.
(2) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate si functioneaza in cadrul Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, iar la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor judetene de politie, sectiilor regionale de politie transporturi, politiilor municipale si orasenesti, in cadrul structurilor de cazier judiciar, statistica si evidente operative.
(3) La nivelul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate si functioneaza in cadrul Serviciului de evidenta operativa, iar la nivelul unitatilor teritoriale, in cadrul structurilor de evidenta operativa.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate si functioneaza la sediile unitatilor de jandarmi, in cadrul serviciilor/compartimentelor de prevenire si combatere a faptelor antisociale.
ART. 2
La camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special se depun spre pastrare urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile ridicate in vederea confiscarii speciale sau a repararii pagubelor produse prin infractiuni;
b) bunurile care constituie mijloace materiale de proba, ridicate cu ocazia constatarii sau cercetarii unor infractiuni;
c) bunurile ridicate in vederea confiscarii/confiscate ca urmare a aplicarii unor sanctiuni contraventionale;
d) bunurile interzise la detinere, gasite si ridicate in vederea confiscarii/confiscate cu ocazia controalelor in centrele de retinere si arestare preventiva;
e) bunurile ridicate ca urmare a aplicarii procedurii cooperarii politienesti internationale;
f) bunurile pierdute sau abandonate care se depun la organele de politie de catre persoanele care le-au gasit;
g) substantele aflate sub control national sau care au efecte psihotrope, altele decat cele prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, ambalate in mod corespunzator.
ART. 3
Este interzisa primirea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special a urmatoarelor categorii de bunuri:
a) metale si pietre pretioase ori obiecte confectionate din acestea, mijloace de plata, titluri de valoare, acestea urmand a se depune la Ministerul Finantelor Publice, respectiv la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in termen de 48 de ore de la intocmirea actului de constatare;
b) mijloace de plata in lei, care se depun, in termen de 48 de ore de la intocmirea actului de constatare, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in contul bugetului de stat ori, dupa caz, se pun la dispozitia organelor judiciare si se declara organelor de valorificare in acelasi termen, impreuna cu o copie a actului de constatare si foaia de varsamant;
c) mijloace de plata in valuta neconvertibila, care se depun la Banca Nationala a Romaniei in termen de 48 de ore de la intocmirea actului de constatare si se declara organelor de valorificare in acelasi termen, impreuna cu o copie a actului de constatare si a procesului-verbal de predare-primire. Valuta se consemneaza pe numele celui de la care a fost ridicata si la dispozitia organului judiciar. Recipisele in original se depun la dosar;
d) mijloace de plata in valuta liber convertibila, care se depun, in termen de 48 de ore de la intocmirea actului de constatare, in conturile in valuta deschise la dispozitia organelor de valorificare, la bancile comerciale selectate de acestea, si se declara organelor de valorificare in acelasi termen, impreuna cu o copie a actului de constatare si foaia de varsamant. Valuta se consemneaza pe numele celui de la care a fost ridicata si la dispozitia organului judiciar. Recipisele in original se depun la dosar;
e) arme de foc si munitii, care se predau de catre personalul care le-a ridicat la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, organizata la nivelul structurilor Politiei Romane sau la serviciile de logistica din cadrul Politiei Romane, in situatia celor retrase spre casare;
f) substante stupefiante, care se predau de catre personalul care le-a ridicat la camera de corpuri delicte in care se pastreaza droguri, organizata la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane sau, dupa caz, al unitatilor subordonate;
g) substante si materiale toxice, explozive, inflamabile, nucleare sau radioactive, care se lasa in custodia operatorilor autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de substante;
h) medicamente si materiale consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, care se predau de catre personalul care le-a ridicat Ministerului Sanatatii;
i) documente istorice, materiale de arhiva, obiecte, vesminte si carti de cult, timbre filatelice, obiecte de arta sau colectii de valoare, care se predau de catre personalul care le-a ridicat organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri sau catre operatori autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de produse, conform prevederilor legale;
j) material lemnos/combustibil solid si cereale, care se predau de catre personalul care le-a ridicat operatorilor autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de produse;
k) deseuri metalice si alte bunuri care au un volum sau o masa insemnata, ce nu se pot depozita fizic in camerele de corpuri delicte, care se lasa in custodia unor persoane fizice sau juridice de catre personalul care le ridica;
l) bunuri de consum alimentar si materii prime necesare pentru prepararea acestora, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele, care se predau, de indata, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie si se declara organelor de valorificare, in termen de 48 de ore, impreuna cu procesul-verbal de predare-primire si o copie de pe nota de intrare-receptie intocmita de persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri;
m) mijloace materiale de proba purtatoare de urme biologice ce urmeaza a fi valorificate in activitatea de cercetare a infractiunilor, care nu sunt ambalate corespunzator de catre specialisti pentru a fi conservate la camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, ce se depun in camere speciale de depozitare, care pot asigura conditii de conservare a urmelor biologice.

CAPITOLUL II
Documentele in baza carora se depun bunurile nesupuse unui regim special la camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special

ART. 4
In vederea introducerii la camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, bunurile ce fac obiectul prezentelor norme specifice sunt insotite de urmatoarele documente:
a) adresa de inaintare, prin care se solicita depunerea bunurilor, in cazul structurilor centrale, sau raportul aprobat de seful/comandantul unitatii la nivelul careia este organizata camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, in cazul unitatilor teritoriale. Adresa si raportul cuprind in mod obligatoriu numarul si data inregistrarii dosarului penal, numarul unic si unitatea de parchet unde a fost inregistrat dosarul, formatiunea care instrumenteaza cauza, seria si numarul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in cazul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare a confiscarii, datele de stare civila ale persoanei de la care s-au ridicat bunurile, enumerarea si descrierea bunurilor;
b) copia procesului-verbal prin care s-au ridicat bunuri in vederea confiscarii sau in vederea cercetarii, in cazul constatarii ori cercetarii unor infractiuni, copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau actele din care rezulta gasirea ori constatarea abandonarii bunurilor;
c) dupa caz, fisa de custodie a mijloacelor de proba, prevazuta de reglementarile interne privind procedura efectuarii cercetarii la fata locului, in situatia in care aceasta se intocmeste cu ocazia ridicarii mijloacelor de proba;
d) dupa caz, copia ordonantei procurorului sau a incheierii instantei prin care s-a instituit sechestrul asigurator si copia procesului-verbal de aplicare a sechestrului.
ART. 5
In documentele prezentate la introducerea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special se realizeaza descrierea amanuntita a fiecarui bun, respectiv: denumirea, marca, modelul, seria si numarul, anul de fabricatie, dimensiunile, starea calitativa, aspectul, starea de functionare, uzura, cantitatea, unitatea de masura si orice alte date de individualizare si identificare a acestora.
ART. 6
(1) Cu ocazia primirii bunurilor, gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special verifica personal, in mod amanuntit, existenta fiecarui bun, concordanta acestuia cu descrierea din procesul-verbal, realitatea caracteristicilor si cantitatilor descrise in actele de ridicare, iar in cazul existentei unor nepotriviri sau a necesitatii unor precizari care trebuie consemnate, face mentiune expresa despre acestea in dovada de primire pe care o va elibera depunatorului.
(2) In situatia bunurilor prezentate in diverse ambalaje si sigilate, gestionarul camerei de corpuri delicte verifica integritatea ambalajelor si a sigiliului si face mentiuni cu privire la acestea in dovada de primire.
ART. 7
(1) Introducerea bunurilor in camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special se face in baza dovezii-tip, inseriata si intocmita potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, exemplarul nr. 1 constituind document de justificare a predarii bunurilor la camera, iar exemplarul nr. 2, impreuna cu actele de constatare, reprezentand document de intrare in gestiune.
(2) Operatiunea este confirmata prin semnarea dovezii-tip de catre predator, respectiv gestionar.
ART. 8
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special are obligatia de a inregistra in evidenta tehnico-operativa bunurile nesupuse unui regim special in baza:
a) dovezii-tip de primire, inseriata, intocmita potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
b) procesului-verbal tip, inseriat, intocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cel in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune;
c) registrului de evidenta a bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, intocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
ART. 9
(1) Depunerea bunurilor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special se face de catre personalul care le-a ridicat, cu respectarea urmatoarelor termene:
a) cel mult 5 zile lucratoare de la data ridicarii in vederea confiscarii, in cazul constatarii sau cercetarii unor infractiuni, daca bunurile nu sunt necesare la efectuarea unor acte procedurale;
b) cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea expertizelor, constatarilor sau a altor acte procedurale la care acestea au fost necesare;
c) cel mult doua zile lucratoare de la incheierea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei;
d) cel mult doua zile lucratoare de la primirea/gasirea bunului pierdut/abandonat.
(2) In situatia in care termenul de depunere nu este respectat, personalul care depune bunurile va motiva depasirea termenului in adresa sau raportul prin care se solicita introducerea.

CAPITOLUL III
Modul si termenele de pastrare a obiectelor in camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special

ART. 10
(1) Bunurile primite se pastreaza grupate, in raport cu succesiunea primirii acestora, in functie de cauze sau persoanele de la care s-au ridicat, ambalate in saci, cutii sau alte mijloace destinate acestui scop si prevazute cu eticheta, pe care se mentioneaza seria si numarul dovezii de predare-primire si numarul de ordine/pozitia din registrul de evidenta a bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special.
(2) Bunurile ridicate in cauze cu autori necunoscuti se grupeaza, pe cat posibil, separat de celelalte obiecte.
ART. 11
(1) Bunurile ridicate in vederea confiscarii se pastreaza la camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, pana la ramanerea definitiva a solutiilor de confiscare sau de restituire.
(2) In cazul bunurilor gasite ai caror posesori legali nu au fost identificati, precum si al celor considerate abandonate potrivit legii se aplica procedura legala privind bunurile intrate in proprietatea privata a statului.
ART. 12
Bunurile intrate in proprietatea privata a statului care din punct de vedere calitativ si al caracteristicilor corespund nevoilor de dotare a unitatilor Ministerului Afacerilor Interne se comunica imediat structurilor de logistica, in vederea efectuarii demersurilor necesare intrarii acestora in patrimoniul unitatii.

CAPITOLUL IV
Scoaterea obiectelor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special

ART. 13
Scoaterea din camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor aflate spre pastrare se face in baza raportului gestionarului, aprobat de seful/comandantul unitatii, insotit, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) hotararea definitiva a instantei de judecata;
b) ordonanta sau rezolutia emisa de procuror;
c) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in care sanctiunea contraventionala complementara a confiscarii a ramas definitiva;
d) cererea persoanei careia ii apartine bunul gasit, abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobata de seful/comandantul unitatii;
e) documentele din care rezulta ca bunurile au fost abandonate;
f) solicitarea scrisa a organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata de a pune bunurile la dispozitia lor ori a altor institutii pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;
g) raportul organului de cercetare al politiei judiciare care instrumenteaza cauza, aprobat de seful/comandantul unitatii din care face parte, in cazul in care bunurile urmeaza a fi restituite de catre acesta potrivit competentelor stabilite de Codul de procedura penala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti, atunci cand corpurile delicte trebuie sa insoteasca dosarul penal.
ART. 14
Gestionarii camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special au obligatia sa declare bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului organelor de valorificare, respectiv directiilor generale ale finantelor publice judetene sau Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata (Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata).
ART. 15
Bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, cu exceptia celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire si a celor care pot face, ca atare, obiectul unor prelucrari ulterioare al caror rezultat poate fi comercializat, se distrug in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere, constituita in conditiile prevazute de art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata.
ART. 16
Bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aflate in camerele de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special, se predau, dupa caz, astfel:
a) directiilor generale ale finantelor publice judetene sau Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la declararea lor organelor de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata;
b) executorilor judecatoresti, in cazul bunurilor ridicate pentru asigurarea repararii pagubelor produse prin infractiuni.
ART. 17
(1) Bunurile care constituie obiect al dreptului de autor, potrivit art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, care au intrat, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, in vederea distrugerii, se predau de gestionarii acestora Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, potrivit art. 19 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata.
(2) Bunurile dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala se distrug in prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevazute la art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata.
ART. 18
In cazul in care s-a dispus, in mod expres, distrugerea bunurilor confiscate, gestionarii sesizeaza, prin seful/comandantul unitatii, dupa caz, instanta de judecata sau unitatea de parchet care a solutionat dosarul penal, pentru a se asigura prezenta judecatorului sau a procurorului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 19
Tutunurile prelucrate, confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau pentru distrugere antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, operatorilor inregistrati sau importatorilor de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati, in nomenclatorul de achizitii al operatorilor inregistrati sau al importatorilor se predau in totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, a caror cota de piata reprezinta peste 5%.
ART. 20
Predarea bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special se face pe baza de proces-verbal tip, intocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cel in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune.
ART. 21
(1) Restituirea bunurilor catre persoanele indreptatite, in cauzele penale nesolutionate definitiv, se efectueaza prin intermediul organului de cercetare al politiei judiciare care efectueaza acte de urmarire penala in cauza.
(2) Restituirea/Predarea bunurilor lasate in custodia persoanelor fizice sau juridice catre persoanele indreptatite se va efectua de catre personalul care le-a ridicat si le-a lasat in custodie sau de catre personalul anume desemnat de seful/comandantul unitatii.
ART. 22
Concomitent cu iesirea din gestiune a bunurilor mentionate la art. 21, gestionarii efectueaza mentiuni cu privire la acest fapt in registrele de evidenta.

ANEXA 2

NORME SPECIFICE
privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate

CAPITOLUL I
Organizarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate

ART. 1
(1) Camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate sunt organizate si functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precum si la nivelul structurilor teritoriale ale acestor institutii.
(2) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehicule ridicate sunt organizate si functioneaza in cadrul Directiei Cazier judiciar, statistica si evidente operative, iar la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor judetene de politie, sectiilor regionale de politie transporturi, politiilor municipale si orasenesti, in cadrul structurilor de cazier judiciar, statistica si evidente operative.
(3) La nivelul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate sunt organizate si functioneaza in cadrul Serviciului de evidenta operativa, iar la nivelul unitatilor teritoriale, in cadrul structurilor de evidenta operativa.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate sunt organizate si functioneaza la sediile unitatilor de jandarmi, in cadrul serviciilor/compartimentelor de prevenire si combatere a faptelor antisociale.
ART. 2
(1) Spatiile de pastrare a autovehiculelor indisponibilizate sunt asigurate de structurile de logistica, la nivelul unitatilor in care sunt organizate camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, in locuri corespunzatoare, amenajate in acest scop, aflate in dotarea sau administrarea acestor unitati.
(2) Aceste spatii se amenajeaza de regula, in garaje, tarcuri acoperite, care pot asigura pastrarea autovehiculelor in conditii bune de conservare si securitate.
ART. 3
(1) In sensul prezentelor norme specifice, termenul autovehicul include toate mijloacele de transport auto-moto, utilaje, precum si mijloacele de transport aerian si naval.
(2) Motoarele auto-moto si piesele de schimb aferente autovehiculelor sunt considerate bunuri comune.
(3) Motoarele auto-moto si piesele de schimb aferente autovehiculelor se introduc la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehicule indisponibilizate, numai in situatia in care spatiul de depozitare poate asigura pastrarea si conservarea acestor bunuri in deplina siguranta.
ART. 4
(1) In situatia in care camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate se amenajeaza in spatii in care se depoziteaza si alte autovehicule decat cele indisponibilizate, in vederea conservarii si asigurarii integritatii acestora, alaturi de gestionarul prevazut la art. 4 alin. (1) din ordin, se desemneaza si un custode.
(2) La nivelul Politiei Romane, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de cazier judiciar, statistica si evidente operative, iar custodele din cadrul structurilor administrative sau de logistica.
(3) La nivelul Politiei de Frontiera Romane, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de evidenta operativa, iar custodele, dupa caz, din cadrul structurilor administrative sau de logistica.
(4) La nivelul Jandarmeriei Romane, gestionarul va fi desemnat din cadrul structurilor de prevenire si combatere a faptelor antisociale, iar custodele din cadrul structurilor de logistica.
(5) In situatia in care camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate este organizata in spatii apartinand altor institutii sau persoane juridice, prin actul juridic incheiat cu acestea se va desemna custodele si se vor stabili obligatiile acestuia.

CAPITOLUL II
Categorii de autovehicule care pot fi introduse la camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate

ART. 5
Autovehiculele indisponibilizate in vederea confiscarii sau recuperarii prejudiciului, de regula, se lasa in custodia persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea si pastrarea acestora in conditii optime.
ART. 6
(1) In situatii temeinic justificate, autovehiculele indisponibilizate asupra carora s-a instituit sechestru asigurator, precum si cele confiscate ca urmare a aplicarii sanctiunii contraventionale complementare se introduc la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate organizata la nivelul unitatii din care face parte personalul care le-a indisponibilizat sau unitatii din localitatea unde isi are sediul unitatea de parchet competenta a solutiona cauza.
(2) In cazul cererilor de asistenta judiciara internationala in materie penala, autovehiculul indisponibilizat va fi predat la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate.
(3) La camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate nu se introduc autovehiculele indisponibilizate provizoriu pentru expertize sau constatari tehnico-stiintifice.
(4) Mijloacele plutitoare, precum si mijloacele de transport aerian indisponibilizate, care din motive obiective nu au fost lasate in custodie, se pastreaza in locuri special amenajate pentru stationarea unor astfel de mijloace, din zona de competenta a organului care le-a indisponibilizat.
ART. 7
(1) Autovehiculele care au fost abandonate in urma accidentelor rutiere nu se introduc la camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate.
(2) In cazul abandonarii autovehiculelor avariate in urma accidentelor rutiere, documentele intocmite cu ocazia constatarii acestui fapt se comunica serviciilor/birourilor de cazier judiciar, statistica si evidente operative, care efectueaza demersuri pentru a fi declarate organelor de valorificare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata.

CAPITOLUL III
Documentele in baza carora se introduc autovehiculele la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate

ART. 8
Autovehiculele se introduc la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate in baza urmatoarelor documente:
a) adresa de inaintare, prin care se solicita introducerea autovehiculelor, in cazul structurilor centrale sau raportul depunatorului, in cazul unitatilor teritoriale, aprobate de seful unitatii la nivelul careia este organizata camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate. Adresa si raportul cuprind in mod obligatoriu urmatoarele date: numarul si data inregistrarii dosarului penal, numarul unic si unitatea de parchet unde a fost inregistrat dosarul, formatiunea care instrumenteaza cauza penala, seria si numarul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in cazul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare a confiscarii, datele de stare civila ale persoanei de la care s-a ridicat autovehiculul, descrierea autovehiculului;
b) copia procesului-verbal prin care s-a ridicat autovehiculul in vederea confiscarii sau in vederea restituirii, copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau documentele din care rezulta abandonarea autovehiculului, precum si demersurile efectuate pentru restituirea acestuia sau identificarea proprietarului;
c) copia ordonantei procurorului sau a incheierii instantei prin care s-a instituit sechestru asigurator si copia procesului-verbal de aplicare a sechestrului, in cazul aplicarii acestei masuri asiguratorii.
ART. 9
Documentele prezentate la introducerea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate cuprind descrierea amanuntita a autovehiculului, facandu-se mentiuni cu privire la marca, an de fabricatie, serie motor si sasiu, numarul de km inregistrati la bord, numarul de cilindree, tipul motorului, puterea motorului, capacitatea de transport, numarul de locuri, gradul de uzura apreciat in procent, culoarea, starea tehnica si functionala, avarii ale caroseriei, precum si orice alte date privind accesoriile interioare sau exterioare ale autovehiculului.

CAPITOLUL IV
Termenele si modul de depunere a autovehiculelor indisponibilizate in camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate

ART. 10
(1) Autovehiculele indisponibilizate se depun in camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate in termen de:
a) cel mult 5 zile lucratoare de la data ridicarii acestora in vederea confiscarii sau recuperarii prejudiciului sau de la data intocmirii actelor din care rezulta abandonarea autovehiculului;
b) cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea expertizelor, constatarilor sau a altor acte procedurale, in cazul in care acestea au fost necesare.
(2) In situatia in care termenul de depunere nu este respectat, depasirea termenului se motiveaza in adresa de inaintare sau in raport.
ART. 11
(1) Personalul care a ridicat autovehiculul in vederea indisponibilizarii il va depune la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate in prezenta unei comisii formate din gestionar, un specialist cu pregatire tehnica din cadrul serviciilor de logistica care au atributii privind asigurarea si organizarea spatiului de depozitare si, dupa caz, custode.
(2) Cu ocazia predarii-primirii autovehiculului, comisia va proceda la efectuarea unei constatari cu privire la starea tehnica a autovehiculului indisponibilizat si la evaluarea starii fizice a acestuia.
(3) Membrii comisiei verifica, in mod amanuntit, concordanta datelor inscrise in documentele de ridicare cu datele fizice prezentate de autovehiculul in cauza, iar in cazul constatarii unor neconcordante ori daca se impun precizari suplimentare, acestea se mentioneaza expres in dovada de predare-primire, pe care gestionarul o va elibera depunatorului.
(4) Constatarile membrilor comisiei se inscriu in fisa de inventariere si evaluare a autovehiculului, denumita FIŞA M, intocmita in 3 exemplare, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme specifice. Primul exemplar insoteste autovehiculul indisponibilizat si va ramane la primitor, al doilea exemplar ramane la persoana care l-a ridicat in vederea confiscarii si care instrumenteaza cauza penala, iar al treilea insoteste dosarul penal.
ART. 12
(1) Predarea autovehiculelor indisponibilizate se va face dupa efectuarea constatarii tehnice, inventarierii si a evaluarii de catre comisia prevazuta la art. 11 si intocmirea FIŞEI M, ocazie cu care se va proceda la sigilarea acestora, in vederea asigurarii unei depline securitati, operatiune ce se mentioneaza in dovada de predare-primire, incheiata intre persoana care a ridicat autovehiculul in vederea indisponibilizarii si gestionar.
(2) In situatia in care este numit custode, autovehiculul indisponibilizat va fi predat de catre gestionar acestuia, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de lasare in custodie.
(3) Autovehiculele pot fi desigilate si scoase temporar din spatiul amenajat pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare, precum si in situatii de exceptie, ocazionate de starea de necesitate, urmand ca acestea sa fie resigilate la finalizarea activitatilor necesare mentinerii starii tehnice corespunzatoare sau revenirea la situatia de normalitate in cazul starii de necesitate.
ART. 13
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate va emite dovada de primire inseriata in care se va mentiona faptul ca mijlocul auto indisponibilizat a fost sigilat in vederea asigurarii unei securitati depline. Exemplarul nr. 1 al dovezii de primire se inmaneaza depunatorului.
ART. 14
Dupa eliberarea dovezii de primire a autovehiculelor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, gestionarul va inregistra in registrul de evidenta, in ordine cronologica, fiecare lucrare pentru care a eliberat dovada de primire. La scoaterea autovehiculelor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate se fac mentiunile corespunzatoare in registrul de evidenta.
ART. 15
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate este obligat sa inregistreze in evidenta tehnico-operativa a bunurilor primite spre pastrare, in baza:
a) dovezii de primire, inseriata, intocmita potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru personalul care depune bunurile spre pastrare, iar cel de-al doilea, act de intrare in gestiune;
b) registrului de evidenta a bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal-tip, inseriat, intocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cel in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune.

CAPITOLUL V
Modul de pastrare, conservare si valorificare a autovehiculelor indisponibilizate

ART. 16
Autovehiculele primite in gestiune se pastreaza grupate in raport cu succesiunea primirii acestora, in functie de cauzele penale sau de persoanele de la care s-au ridicat, fiind etichetate in vederea individualizarii, cu mentionarea numarului de ordine/pozitiei din registrul de evidenta a bunurilor.
ART. 17
Pe timpul indisponibilizarii autovehiculelor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, specialistul cu pregatire tehnica din cadrul serviciilor de logistica care face parte din comisia de specialitate ia masurile necesare mentinerii starii tehnice corespunzatoare a acestora.
ART. 18
Cheile aferente autovehiculelor indisponibilizate sunt insotite de o eticheta pe care se mentioneaza numarul de ordine/pozitia din registrul de evidenta, marca, modelul autovehiculului si numarul de inmatriculare si sunt pastrate intr-o cutie metalica, in interiorul camerei, daca aceasta este amenajata in spatii inchise. Cheile pot fi pastrate si in biroul gestionarului camerei de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, daca spatiul nu este amenajat corespunzator.
ART. 19
(1) Autovehiculele indisponibilizate in vederea confiscarii sau recuperarii prejudiciului se pastreaza la camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate pana la ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti de confiscare sau de restituire.
(2) Personalul care le-a ridicat sau organele de cercetare ale politiei judiciare care instrumenteaza cauzele penale in care au fost abandonate autovehicule sunt obligate sa intreprinda demersurile necesare pentru identificarea posesorilor legali si, dupa caz, pentru informarea acestora in vederea intrarii in posesia autovehiculelor. Rezultatul verificarilor se comunica gestionarului camerei de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate.
(3) In cazul autovehiculelor ai caror posesori legali nu au fost identificati, precum si al celor considerate ca abandonate potrivit legii, se aplica procedura legala privind bunurile intrate in proprietatea privata a statului.
ART. 20
Autovehiculele intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care din punct de vedere tehnic, functional, calitativ si al caracteristicilor corespund nevoilor de dotare ale unitatilor Ministerului Afacerilor Interne, se comunica, de indata, structurilor de logistica din inspectoratele generale, in vederea intocmirii formalitatilor necesare de trecere a lor in patrimoniul unitatilor, potrivit dispozitiilor legale in domeniu.

CAPITOLUL VI
Scoaterea autovehiculelor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate

ART. 21
Scoaterea autovehiculelor indisponibilizate din camerele de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate se face numai in baza raportului gestionarului, aprobat de seful unitatii, insotit, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) hotararea definitiva a instantei de judecata;
b) ordonanta sau rezolutia procurorului;
c) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prin care masura confiscarii a ramas definitiva;
d) cererea persoanei careia ii apartine autovehiculul abandonat, pentru care s-a dispus restituirea, aprobata de seful unitatii;
e) documente din care rezulta abandonul autovehiculului;
f) raportul organului de cercetare al politiei judiciare care instrumenteaza cauza, aprobat de seful/comandantul unitatii din care face parte, in cazul in care bunurile urmeaza a fi restituite de catre acesta potrivit competentelor stabilite de Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) solicitarea scrisa a organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata de a pune bunurile la dispozitia lor ori a altor institutii, pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale.
ART. 22
(1) Predarea autovehiculelor catre proprietar sau alta persoana indreptatita se face pe baza de proces-verbal-tip inseriat, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cei in drept, iar cel de-al doilea, impreuna cu actele care atesta existenta unei situatii de scoatere din camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate, act de scadere din gestiune.
(2) In cazurile in care autovehiculele sunt predate organelor de valorificare, scaderea din evidenta se va face in baza proceselor-verbale-tip inseriate, care poarta numar de inregistrare si stampila din partea acestor organe.
(3) Predarea autovehiculelor indisponibilizate catre persoanele indreptatite se va face de catre gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate in prezenta custodelui, consemnandu-se in procesul-verbal de predare-primire aspectele cu privire la starea tehnica a autovehiculului, in raport cu starea existenta la momentul introducerii in camera de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate.
ART. 23
Gestionarii camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele indisponibilizate au obligatia sa declare autovehiculele intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului organelor de valorificare, respectiv directiilor generale ale finantelor publice judetene sau Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata (Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata).
ART. 24
Autovehiculele intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, se predau, pe baza de proces-verbal-tip inseriat, catre societatile comerciale specializate in colectarea deseurilor metalice, dupa ce au fost supuse unei comisii de preluare si distrugere, constituita in conditiile prevazute de art. 2 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata.

ANEXA 3

NORME SPECIFICE
privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 1
Camerele de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii sunt organizate si functioneaza in cadrul Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cadrul serviciilor/birourilor cazier judiciar, statistica si evidente operative, la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al inspectoratelor judetene de politie.
ART. 2
Pe langa cerintele prevazute la art. 3 din ordin, camerele de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii trebuie:
a) sa fie amenajate intr-o incapere situata intr-o cladire care are asigurata paza inarmata;
b) sa aiba sistem de alarmare conectat la camera ofiterului de serviciu.
ART. 3
Gestionarii camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii pot fi numiti si din randul celor care gestioneaza camera de corpuri delicte pentru bunuri nesupuse unui regim special.
ART. 4
La camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii se depun urmatoarele bunuri:
a) arme si munitii ridicate de catre politisti in vederea confiscarii speciale sau a repararii pagubelor produse prin infractiuni;
b) arme si munitii care constituie mijloace materiale de proba, ridicate cu ocazia cercetarii unor infractiuni;
c) arme si munitii confiscate ca urmare a aplicarii unor sanctiuni contraventionale;
d) arme si munitii pierdute sau abandonate, inclusiv cele abandonate in vama;
e) arme si munitii care au fost ridicate ca urmare a suspendarii sau anularii dreptului de detinere, port si folosire a armelor si munitiilor.
ART. 5
Este interzisa primirea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii a materialelor explozive, substantelor toxice si radioactive, precum si a altor bunuri decat cele prevazute la art. 4.
ART. 6
Armele si munitiile retrase in vederea casarii se predau direct structurilor de logistica, in conditiile art. 19 si 23.

CAPITOLUL II
Documentele in baza carora se depun armele si munitiile la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 7
(1) In vederea introducerii la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, politistii care le-au ridicat ori gasit prezinta bunurile insotite de urmatoarele documente:
a) adresa de inaintare, prin care se solicita depunerea bunurilor, avizata de catre directorul Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, in cazul celor care se depun la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii organizata la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, sau raportul lucratorului, aprobat de seful unitatii de politie la nivelul careia este organizata camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, la nivelul unitatilor teritoriale. In cazul armelor ridicate de catre alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, depunerea la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii se face pe baza de adresa semnata de seful structurii;
b) copia procesului-verbal prin care s-a dispus ridicarea armelor si munitiilor in vederea confiscarii sau in vederea cercetarii, copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau copia procesului-verbal prin care s-a constatat abandonul ori gasirea unor arme si munitii fara proprietar;
c) copia referatului de declinare a competentei catre unitatea de parchet competenta, in situatia in care armele in cauza fac obiectul unei infractiuni din competenta exclusiva a procurorului;
d) copia raportului de constatare tehnico-stiintifica sau de expertiza criminalistica, daca s-au efectuat in cauza;
e) fisa armei, completata doar pentru armele ce fac obiectul traficului ilegal, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme specifice;
f) dupa caz, fisa de custodie a mijloacelor de proba, prevazuta de reglementarile interne privind procedura efectuarii cercetarii la fata locului, in situatia in care aceasta se intocmeste cu ocazia ridicarii mijloacelor de proba.
(2) Adresa si raportul prevazute la alin. (1) lit. a) cuprind in mod obligatoriu: numarul si data inregistrarii dosarului penal, numarul unic si unitatea de parchet unde a fost inregistrat dosarul, formatiunea care instrumenteaza cauza, seria si numarul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in cazul in care s-a dispus sanctiunea contraventionala complementara a confiscarii, datele de stare civila ale persoanei de la care s-au ridicat armele si munitiile, descrierea armelor si munitiilor (denumire, marca, model, calibru, serie, cantitatea si orice alte date de individualizare).
ART. 8
(1) Fisa armei se completeaza doar pentru armele de foc care fac obiectul traficului ilegal, astfel cum este acesta definit de prevederile Protocolului impotriva fabricarii si traficului ilegal de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptata la New York la 15 noiembrie 2000, la care Romania a aderat prin Legea nr. 9/2004.
(2) Completarea fisei armei se face, pentru fiecare arma in parte, de catre politistul care depune armele de foc, iar gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii verifica corectitudinea datelor completate comparativ cu caracteristicile armei si a documentelor insotitoare.
(3) Nu se introduc in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii arme de foc provenite din trafic ilegal, pe baza unei fise incomplete sau fara completarea fisei.
(4) In termen de 10 zile de la data introducerii armei ce face obiectul traficului ilegal, gestionarul este obligat sa transmita formatiunii arme, explozivi si substante periculoase din cadrul unitatii in care isi desfasoara activitatea o copie a fisei armei. Exceptie fac cazurile in care armele si munitiile au fost introduse de catre lucratori din cadrul formatiunilor arme, explozivi si substante periculoase.
ART. 9
(1) Inspectoratul General al Politiei Romane centralizeaza situatiile statistice transmise de unitatile teritoriale cu privire la traficul ilegal cu arme de foc.
(2) Inspectoratul General al Politiei Romane transmite, in fiecare an, pana la data de 31 iulie, tuturor partilor semnatare ale Acordului dintre guvernele statelor Uniunii Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea controalelor de la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, datele anuale nationale pentru anul precedent, prevazute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (2) se aplica de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul Deciziei Consiliului Uniunii Europene emise in acest sens.

CAPITOLUL III
Termenele si modul de depunere a armelor si munitiilor in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 10
(1) Politistii care ridica ori preiau arme si munitii le predau in termen de 5 zile lucratoare la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii din raza de competenta a unitatii din care fac parte.
(2) In cazul armelor si munitiilor care sunt supuse unei constatari tehnico-stiintifice sau unei expertize, termenul de predare este de doua zile lucratoare de la data finalizarii acestor proceduri.
(3) In situatia depasirii termenului de predare, in adresa de inaintare sau raportul lucratorului se motiveaza depasirea acestui termen.
(4) Armele si munitiile ridicate de catre politistii de frontiera si jandarmi se predau in conditiile Codului de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, organelor de urmarire penala competente, impreuna cu actele intocmite, sau direct la camerele de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, in cazul celor abandonate in vama.
ART. 11
(1) La introducerea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, armele si munitiile se prezinta, de regula, nesigilate.
(2) Cu ocazia prezentarii armelor si munitiilor, pentru a fi introduse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, gestionarul verifica existenta fizica a bunurilor, concordanta cu descrierea, caracteristicile si cantitatile inscrise in actele de ridicare, iar in cazul existentei unor nepotriviri sau a necesitatii consemnarii unor precizari suplimentare, face mentiuni exprese despre acestea in dovada de primire pe care o elibereaza depunatorului.
(3) Dupa verificarea documentelor si a bunurilor prezentate, gestionarul primeste armele si munitiile in gestiune si intocmeste o dovada-tip, in doua exemplare, semnata atat de catre acesta, cat si de catre depunator, celui din urma fiindu-i predat primul exemplar al acestui document.
(4) In dovada se consemneaza date privind: gradul, numele si prenumele depunatorului, unitatea de politie din care face parte, numarul unic si unitatea de parchet unde a fost inregistrat dosarul, formatiunea care instrumenteaza cauza, seria si numarul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in cazul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare a confiscarii, datele de stare civila ale persoanei de la care s-au ridicat armele si munitiile, descrierea armelor si munitiilor (denumire, marca, model, calibru, serie, cantitatea si orice alte date de individualizare).

CAPITOLUL IV
Evidenta armelor si munitiilor depuse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 12
Dupa eliberarea dovezii de primire a armelor si munitiilor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, gestionarul consemneaza in registrul de evidenta, in ordine cronologica, fiecare lucrare pentru care a eliberat dovada de primire. La scoaterea bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii se fac mentiuni corespunzatoare in registru.
ART. 13
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii este obligat sa tina la zi evidenta tehnico-operativa a armelor si munitiilor primite spre pastrare, pe baza:
a) dovezii de primire, inseriata, stabilita potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru politistul care depune bunurile spre pastrare, iar cel de-al doilea, impreuna cu actele de ridicare – act de intrare in gestiune;
b) registrului de evidenta a bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal tip, inseriat, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cel in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune.

CAPITOLUL V
Termenele si modul de pastrare a armelor si munitiilor in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 14
(1) Armele si munitiile primite se pastreaza grupate in raport cu succesiunea primirii acestora, pe cauze sau persoane, ordonate in rastele, cutii ori alte mijloace destinate acestui scop, prevazute cu o eticheta pe care se inscrie numarul dovezii de primire si numarul de ordine din registrul de evidenta.
(2) Este interzisa pastrarea armelor incarcate cu munitia aferenta.
(3) Pe timpul pastrarii bunurilor, gestionarul este obligat sa asigure intretinerea acestora pentru a fi prevenita degradarea sau distrugerea. Fac exceptie de la aceste prevederi, armele si munitiile introduse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, ambalate si sigilate.
ART. 15
(1) Armele si munitiile ridicate in vederea confiscarii se pastreaza in camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii pana la ramanerea definitiva a solutiilor de confiscare sau de restituire.
(2) Armele si munitiile gasite ai caror posesori legali nu au fost identificati, precum si cele considerate ca abandonate potrivit legii se pastreaza in camerele de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii pana la solutionarea cauzei, perioada in care se fac demersurile necesare de catre unitatea ce are in lucru cauza, pentru identificarea persoanei care le-a pierdut sau abandonat.
ART. 16
Armele si munitiile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau in termen de maximum 15 zile formatiunilor logistice, in vederea dotarii unitatilor de politie, valorificarii sau, dupa caz, distrugerii, potrivit prevederilor instituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
ART. 17
Din comisia de inventariere desemnata potrivit art. 12 din ordin fac parte un reprezentant al structurii de cazier judiciar, statistica si evidente operative si un reprezentant al structurii arme, explozivi, substante periculoase, iar in cazul in care se constata nereguli de natura tehnica sau din punct de vedere al evidentei tehnic-operative, poate fi cooptat si un specialist din cadrul structurii logistice.

CAPITOLUL VI
Scoaterea armelor si munitiilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii

ART. 18
Scoaterea din camerele de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii a armelor si munitiilor aflate spre pastrare se face numai in baza:
a) hotararii definitive a instantei de judecata;
b) ordonantei sau rezolutiei emise de procuror;
c) procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, devenit titlu executoriu;
d) cererii persoanei careia ii apartine arma si/sau munitia pierduta sau abandonata, pentru care s-a dispus restituirea de catre organul de urmarire penala ori de catre instanta de judecata, avizata de catre formatiunea arme, explozivi si substante periculoase si aprobata de seful unitatii de politie ori de inlocuitorul acestuia la conducere;
e) raportul organului de cercetare al politiei judiciare care instrumenteaza cauza, aprobat de seful/comandantul unitatii din care face parte, in cazul in care bunurile urmeaza a fi restituite de catre acesta potrivit competentelor stabilite de Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) solicitarii scrise a organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata de a pune bunurile la dispozitia acestora sau a altor institutii pentru efectuarea unor constatari, expertize ori acte procedurale;
g) solicitarii scrise a procurorului sau a instantei judecatoresti, cand bunurile trebuie sa insoteasca dosarul penal.
ART. 19
Predarea armelor si munitiilor catre formatiunile logistice, lucratorilor de politie care instrumenteaza cauza sau persoanelor indreptatite se efectueaza pe baza de proces-verbal inseriat, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cei in drept, iar cel de-al doilea, impreuna cu actele care atesta existenta unei situatii de scoatere din camera de corpuri delicte in care se pastreaza arme si munitii, acte de scadere din gestiune.
ART. 20
In cazul restituirii armelor si munitiilor persoanelor indreptatite, cererea de restituire este supusa avizarii de catre formatiunile arme, explozivi si substante periculoase, care verifica daca sunt indeplinite formalitatile de inregistrare si autorizare a detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, potrivit normelor legale.
ART. 21
In cazul armelor si munitiilor care au fost ridicate ca urmare a suspendarii sau anularii dreptului de detinere, port si folosire a armelor si munitiilor, dupa pronuntarea unei solutii definitive in cauza, gestionarul solicita formatiunilor arme, explozivi si substante periculoase efectuarea de verificari privind indeplinirea formalitatilor legale de catre detinator.
ART. 22
In situatia in care proprietarul nu mai are dreptul de a detine, purta si folosi armament si munitie, gestionarul preda armele si munitiile fie lucratorilor din cadrul formatiunilor arme, explozivi si substante periculoase pentru a fi depuse in magazinele autorizate, daca proprietarul doreste acest fapt, fie directiei/serviciilor de logistica, in cazul in care proprietarul isi da acordul pentru casarea acestora.
ART. 23
Armele si munitiile retrase in vederea casarii se predau formatiunilor logistice in termen de 15 zile de la data retragerii.

ANEXA 4

NORME SPECIFICE
privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national

ART. 1
(1) Camera de corpuri delicte destinata depozitarii in conditii de siguranta a substantelor aflate sub control national, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, se organizeaza si functioneaza la nivelul Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) In functie de evolutia situatiei operative si de dotarea tehnico-materiala, inspectorul general poate dispune infiintarea unor camere de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national la unitatile teritoriale ale Politiei Romane.
ART. 2
Camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se amenajeaza intr-un spatiu special destinat, apartinand Inspectoratului General al Politiei Romane, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice:
a) sa fie situat intr-o incinta care are asigurata paza armata;
b) sa fie spatios si bine aerisit;
c) sa fie asigurat cu usi metalice, prevazute cu sisteme sigure de inchidere si grilaje de fier la ferestre; usile vor avea cate 3 sisteme de inchidere, cu chei diferite;
d) sa aiba sisteme de alarmare;
e) sa fie dotat cu rafturi, mijloace de manipulare, depozitare si identificare a bunurilor, de natura a preveni deteriorarea mecanica si fizica a produselor, precum si confundarea acestora;
f) sa fie prevazut cu sisteme specifice de stingere a incendiilor, in functie de natura produselor depozitate.
ART. 3
(1) Prin aceeasi dispozitie prin care au fost numiti gestionarul si inlocuitorul acestuia potrivit art. 4 din ordin, se desemneaza 2 politisti titulari si 2 inlocuitori ai acestora, care insotesc gestionarul in mod permanent la deschiderea camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national, la operatiunile pe care acesta le efectueaza in incinta, precum si la inchiderea acesteia.
(2) Atat gestionarul/inlocuitorul, cat si cei 2 politisti/inlocuitori desemnati sa insoteasca gestionarul vor avea in posesie cate o cheie separata pentru cate una dintre incuietori.
(3) Intrarea in depozit se face dupa verificarea sigiliilor de pe usa de acces, care se aplica de catre fiecare dintre cei 3 politisti la parasirea incintei.
(4) La fiecare intrare-iesire in/din depozit se intocmeste un proces-verbal, in care se consemneaza gradul, numele si prenumele celor 3 persoane, numerele de sigilii gasite aplicate la deschidere, felul operatiunilor efectuate, cu descrierea sumara a acestora, ora de intrare si iesire din depozit, numerele sigiliilor aplicate la inchidere.
(5) In situatiile in care se introduc sau se scot cantitati mari de substante, pentru a caror manipulare sunt necesare mai multe persoane, in procesul-verbal se consemneaza numele si prenumele acestora, documentul fiind semnat si de cei mentionati.

CAPITOLUL II
Categoriile de substante care se depun la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national

ART. 4
(1) La camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se depun spre pastrare urmatoarele categorii de substante:
a) substante aflate sub control national potrivit Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) bunurile ridicate care poarta urme de substante aflate sub control national;
c) substantele aflate sub control national care au fost inlocuite in cazul livrarilor supravegheate.
(2) Precursorii de droguri se introduc la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national doar in situatia in care nu se pot preda unor operatori autorizati.
(3) Substantele aflate sub control national sau care au efecte psihotrope, altele decat cele prevazute de Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc in camera de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri comune.
(4) Este interzisa depozitarea in camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national a inhalantilor toxici cu pericol ridicat de contaminare.
ART. 5
(1) Substantele aflate sub control national si bunurile care poarta urme de astfel de substante se predau la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national in urmatoarele conditii:
a) ambalate de asa maniera incat sa se evite scurgeri materiale ale substantelor;
b) ambalajele sa aiba sigiliul laboratorului care a efectuat constatarea tehnico-stiintifica sau expertiza, aplicat pe ceara rosie sau pe alt material cu durabilitate;
c) intre sistemul de asigurare a ambalajului si sigiliu se intercaleaza o eticheta pe care se mentioneaza: numarul cauzei penale, numarul de inregistrare a constatarii tehnico-stiintifice sau a expertizei, dupa caz, cu indicarea laboratorului care a efectuat-o, a continutului ambalajului si a masei substantei;
d) la aplicarea sigiliilor se are in vedere ca acestea sa faca imposibila deschiderea ambalajului sau substituirea substantei.
(2) Substantele aflate sub control national sunt insotite de contraprobe ambalate, sigilate si etichetate in modalitatile prevazute mai sus.
(3) In cazul unor cantitati mici de substanta care se inscriu in limitele stabilite conform practicii internationale, acestea se predau fara contraproba si urmeaza regimul acestora din urma.
(4) In acelasi mod se procedeaza si in cazul drogurilor si precursorilor care au fost inlocuiti in cadrul livrarilor supravegheate, situatie in care pe eticheta atasata se mentioneaza numai datele de identificare a cazului, astfel incat sa se asigure conspirativitatea actiunii.
ART. 6
Este interzisa primirea spre pastrare temporara a substantelor pentru care nu exista constatare tehnico-stiintifica sau expertiza din care sa rezulte cu certitudine ca acestea fac parte din categoria celor prevazute la art. 4.
ART. 7
In mod exceptional, in situatiile in care, datorita disimularii in anumite materiale sau ambalaje, substantele nu pot fi separate, acestea sunt primite spre pastrare asa cum se gasesc, fara ambalare si sigilare-tip, insa cu luarea unor masuri speciale care sa nu permita substituirea.

CAPITOLUL III
Documentele in baza carora se depun substantele la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national si termenele in care se depun

ART. 8
(1) Depunerea acestor categorii de substante la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se efectueaza in baza unei solicitari scrise, adresata Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, in care se mentioneaza numarul si data inregistrarii cauzei penale, numarul unic si unitatea de parchet competenta, datele de stare civila ale persoanei de la care s-au ridicat sau date privind locul si data unde au fost descoperite, in situatia cauzelor cu autor necunoscut, felul substantei, greutatea neta a acesteia, greutatea contraprobei si numerele sigiliilor aplicate pe ambalaje, impreuna cu urmatoarele documente:
a) copia procesului-verbal de ridicare;
b) copia raportului de constatare tehnico-stiintifica sau expertiza, dupa caz.
(2) In cazul substantelor si precursorilor inlocuiti in cadrul unor livrari supravegheate, introducerea acestora in camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se face pe baza unei adrese semnate de catre directorul Directiei de combatere a criminalitatii organizate, ce contine datele care sa asigure conspirativitatea cazului, insotita de raportul de constatare tehnico-stiintifica.
ART. 9
(1) Termenul de predare la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national a substantelor respective este de doua zile lucratoare de la data ridicarii acestora de la laboratorul de analiza.
(2) In situatii bine justificate, termenul poate fi prelungit cu inca 5 zile, depasirea termenului urmand a fi justificata in adresa de inaintare a substantelor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
ART. 10
(1) La nivelul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate se poate asigura pastrarea temporara, in conditii de siguranta, a substantelor ridicate de la laboratoarele de analiza, pana la predarea la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
(2) Pastrarea temporara a substantelor la nivelul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate nu trebuie sa depaseasca o perioada de 30 zile de la data ridicarii substantelor de la laboratorul de analiza.
ART. 11
(1) Cu ocazia primirii substantelor, gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national verifica existenta fizica si aspectele descrise in documentele de predare, numerele sigiliilor aplicate si integritatea ambalajului.
(2) In situatia constatarii unor neconcordante, gestionarul refuza primirea substantelor, pana la clarificarea situatiei.
(3) Dupa preluarea substantelor, gestionarul elibereaza dovada-tip care este semnata inclusiv de catre cel care a facut predarea.
ART. 12
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national este obligat sa inregistreze in evidenta tehnico-operativa bunurile si substantele primite spre pastrare, pe baza:
a) dovezii de primire, inseriata, stabilita potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul exemplar constituind act justificativ pentru politistul predator, iar cel de-al doilea impreuna cu documentele insotitoare, act de intrare in gestiune;
b) registrului de evidenta a bunurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
c) procesului-verbal-tip, inseriat, stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care se completeaza in doua exemplare, primul constituind actul de preluare de catre cel in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune.

CAPITOLUL IV
Modul si termenele de pastrare a substantelor in camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national

ART. 13
(1) Substantele primite de gestionar pentru a fi introduse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se pastreaza temporar, in conditii de siguranta, cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii, in spatiile alocate Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, pana la introducerea acestora in camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national conform procedurii prevazute la art. 3 alin. (3) – (5).
(2) Transportul substantelor la depozitul unde este amenajata camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se efectueaza cu o autospeciala, de catre gestionar, impreuna cu cei 2 politisti desemnati conform prevederilor art. 3 alin. (1).
(3) La depunerea substantelor in camera de corpuri delicte gestionarul procedeaza la verificarea existentei fizice si a aspectelor descrise in documentele de predare, numerele sigiliilor aplicate si integritatea ambalajului.
ART. 14
(1) Substantele ridicate in vederea distrugerii se pastreaza grupate in raport cu succesiunea primirii acestora, pe cauze si persoane, precum si dupa natura lor, aplicandu-se pe fiecare o eticheta pe care se inscrie numarul de ordine/pozitia din registrul de evidenta a bunurilor si anul introducerii.
(2) Pentru evitarea unor confuzii, contraprobele se pastreaza separat de substantele primite in vederea distrugerii, urmarindu-se aceleasi reguli de ordonare si etichetare mentionate anterior.
(3) Cantitatile mici de substante, de la care nu s-au prelevat contraprobe, se pastreaza in regim de contraprobe.
ART. 15
(1) Substantele primite in vederea distrugerii se pastreaza pana la constituirea comisiei prevazute de lege si asigurarea conditiilor necesare pentru ca distrugerea sa se faca in conditii optime.
(2) Contraprobele se pastreaza pana la implinirea termenului de prescriptie a faptei ce face obiectul dosarului penal in care au fost ridicate. Acestea se distrug odata cu cantitatile de substante primite in vederea distrugerii cu ocazia primei operatiuni ulterioare ramanerii definitiva a masurii de confiscare.
(3) Drogurile si precursorii care au fost inlocuiti in cazul livrarilor supravegheate se scot din gestiune la finalizarea operatiunii, dupa care se procedeaza astfel:
a) substantele scoase sunt reintroduse in camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national prin emiterea unei noi dovezi, urmandu-se procedura ulterioara obisnuita;
b) precursorii se predau organului de cercetare al politiei judiciare care instrumenteaza cauza penala, in vederea depunerii la unitatile autorizate sa-i foloseasca.

CAPITOLUL V
Scoaterea substantelor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national

ART. 16
(1) Scoaterea substantelor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se face in baza:
a) raportului gestionarului, aprobat de inspectorul general sau de inlocuitorul acestuia aflat la conducere, pentru substantele ce urmeaza a fi distruse;
b) raportului lucratorului care instrumenteaza cauza, aprobat de directorul Directiei de combatere a criminalitatii organizate si avizat de seful Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, in cazul substantelor stupefiante si al precursorilor inlocuiti in cadrul unei livrari supravegheate;
c) raportului directorului Directiei de combatere a criminalitatii organizate, aprobat de inspectorul general, in cazul in care substantele sunt necesare in vederea unor operatiuni speciale;
d) adresei parchetului sau a instantei, insotita, dupa caz, de ordonanta procurorului sau de incheierea instantei prin care s-a dispus o noua constatare tehnico-stiintifica sau expertiza;
e) solicitarii unitatilor care au in dotare caini de serviciu, avizata de catre directorul Directiei de combatere a criminalitatii organizate si aprobata de inspectorul general al Politiei Romane sau solicitarii formulate in conditiile stabilite prin protocolul prevazut la art. 39;
f) raportului comisiei de verificare a gestiunii, aprobat de seful Directiei cazier judiciar si evidenta operativa, in situatiile in care pe perioada depozitarii s-au deteriorat ambalajele, astfel incat a fost afectata sau exista posibilitatea afectarii continutului acestora, precum si in cazul in care, datorita timpului, sigiliul aplicat s-a deteriorat si ar putea prezenta suspiciuni de violare, urmand ca substantele sa fie resigilate de Laboratorul central de analiza si profil al drogurilor.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), scoaterea din depozit este efectuata de catre gestionar in prezenta celor 2 politisti desemnati potrivit art. 3 alin. (1) si a personalului insarcinat cu efectuarea transportului pana la locul distrugerii.
(3) In toate cazurile, scoaterea din camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se va consemna in procesul-verbal-tip inseriat stabilit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ce se intocmeste in doua exemplare, primul constituind act de preluare de catre cei in drept, iar cel de-al doilea, act de scadere din gestiune.
(4) In situatia in care, cu ocazia predarii-primirii, se constata diferente in plus sau in minus, substantele se retin in depozit, urmand ca predarea acestora sa se faca numai dupa clarificarea situatiei.

CAPITOLUL VI
Distrugerea substantelor aflate sub control national

ART. 17
(1) In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, drogurile ridicate in vederea confiscarii se distrug. Pastrarea de contraprobe este obligatorie.
(2) Sunt exceptate de la distrugere, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) medicamentele utilizabile care au fost remise farmaciilor sau unitatilor spitalicesti, dupa avizul prealabil al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sanatatii;
b) plantele si substantele utilizabile in industria farmaceutica sau in alta industrie, in functie de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat autorizat sa le utilizeze ori sa le exporte;
c) unele cantitati corespunzatoare, care se pastreaza in scop didactic si de cercetare stiintifica sau au fost remise institutiilor care detin caini si alte animale antrenate pentru depistarea drogurilor, pentru pregatirea si mentinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.
ART. 18
Distrugerea drogurilor se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, in prezenta unei comisii constituite potrivit Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care are urmatoarea componenta:
a) un procuror din cadrul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) un reprezentant al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice;
c) un ofiter specialist din cadrul Directiei de combatere a criminalitatii organizate;
d) un ofiter din cadrul Agentiei Nationale Antidrog;
e) gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
ART. 19
(1) Transportul drogurilor spre locul de incinerare se realizeaza cu mijloace auto tip autoduba, prevazute cu sisteme sigure de incuietori la portiere, sigilate, dupa incarcare, cu sigiliul tip M.A.I. al gestionarului camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
(2) Deplasarea se efectueaza pe un itinerar prestabilit, fara opriri, mijlocul auto fiind asigurat cu paza inarmata in cabina conducatorului si escorta inarmata.
(3) Paza si escorta se asigura de catre Serviciul independent pentru interventii si actiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(4) Comisia de distrugere insoteste in permanenta substantele stupefiante, atat pe traseul de deplasare, pana la locul unde se efectueaza distrugerea, cat si la operatiunile de incarcare/descarcare.
ART. 20
(1) Inainte de a se trece la activitatea de incinerare, comisia verifica existenta faptica a drogurilor transportate.
(2) Incinerarea propriu-zisa se realizeaza de catre personalul ce deserveste instalatia de ardere, sub stricta supraveghere a membrilor comisiei si a personalului de paza inarmat, pus la dispozitie de catre Serviciul independent pentru interventii si actiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(3) Este interzis accesul unor persoane straine la activitatea de distrugere ce se executa.
(4) La terminarea operatiunii, comisia se asigura de distrugerea completa a drogurilor, dupa care intocmeste procesul-verbal de distrugere, in 5 exemplare (cate un exemplar pentru fiecare membru al comisiei), in care se consemneaza in detaliu:
a) data si locul executarii operatiunii;
b) persoanele participante si calitatea acestora;
c) cantitatile de droguri distruse, pe tipuri de substante;
d) descrierea metodei folosite;
e) aspecte despre care membrii comisiei apreciaza ca se impun a fi consemnate;
f) ora inceperii si incheierii operatiunii de distrugere.
(5) Procesul-verbal de distrugere este semnat, in mod obligatoriu, de catre toti membrii comisiei si de catre toate persoanele participante la distrugere.
ART. 21
Gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national opereaza in registrul de evidenta orice operatiune cu privire la scoaterea si/sau introducerea bunurilor si substantelor in/din gestiune.
ART. 22
(1) Ambalajele, substantele ori alte obiecte folosite la ascunderea drogurilor si precursorilor si care nu prezinta niciun risc sau pericol de contaminare se valorifica conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1), fara valoare ori care prezinta riscuri sau pericole de contaminare, se distrug odata cu drogurile, dupa procedura prevazuta de prezentele norme specifice.

CAPITOLUL VII
Distribuirea, manipularea, folosirea si pastrarea drogurilor necesare desfasurarii antrenamentelor cainilor de serviciu antidrog

ART. 23
In indeplinirea atributiilor specifice, Politia Romana si Politia de Frontiera Romana au in dotare si folosesc caini de serviciu, special pregatiti si antrenati pentru depistarea drogurilor.
ART. 24
Drogurile necesare pregatirii cainilor de serviciu la Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu, precum si antrenarii acestora la nivelul unitatilor Ministerului Afacerilor Interne care ii au in dotare se pun la dispozitie de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, din cantitatile de droguri depuse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national asupra carora a fost dispusa masura confiscarii ramasa definitiva.
ART. 25
(1) Cantitatile de droguri care se pun la dispozitie sunt urmatoarele:
a) pentru Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu: un kilogram de heroina, un kilogram de cocaina, un kilogram de amfetamine, un kilogram de hasis, un kilogram de canabis si 200 de comprimate de ecstasy;
b) pentru unitatile care au in dotare caini de serviciu antidrog: 20 grame de heroina, 20 grame de cocaina, 20 grame de amfetamine, 20 grame de hasis, 20 grame de canabis si 20 de comprimate de ecstasy, pentru fiecare caine antidrog.
(2) Durata de utilizare a drogurilor pentru pregatirea/antrenamentul cainilor este de 3 ani de la data ridicarii de la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
(3) In situatii justificate se poate solicita Inspectoratului General al Politiei Romane punerea la dispozitie si, respectiv, restituirea anumitor cantitati de droguri inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (2).
ART. 26
(1) In vederea obtinerii drogurilor, unitatile care au in dotare caini de serviciu antidrog adreseaza Inspectoratului General al Politiei Romane o cerere cuprinzand cantitatile necesare, precum si persoanele imputernicite cu ridicarea acestora.
(2) Cererea se analizeaza de catre directorul Directiei de combatere a criminalitatii organizate, iar in cazul in care sunt indeplinite conditiile legale, aceasta se supune aprobarii inspectorului general al Politiei Romane.
(3) Pentru obtinerea drogurilor necesare pregatirii/antrenamentului cainilor aflati in dotarea Politiei Romane, cererea prevazuta la alin. (1) este formulata de catre brigazile de combatere a criminalitatii organizate, respectiv de catre Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu.
(4) Pentru obtinerea drogurilor necesare pregatirii/antrenamentului cainilor aflati in dotarea Politiei de Frontiera Romane, cererea prevazuta la alin. (1) se formuleaza de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.
ART. 27
La nivelul unitatilor prevazute la art. 26 alin. (3) si (4) se desemneaza o persoana cu atributii privind predarea/primirea drogurilor in raporturile cu Inspectoratul General al Politiei Romane si cu instructorii dresori sau conductorii care au in dotare caini de serviciu, precum si evidenta acestor activitati.
ART. 28
(1) Scoaterea drogurilor din camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se face pe baza cererii aprobate in conditiile art. 26 alin. (2), de catre gestionarul acesteia si cei 2 insotitori numiti prin dispozitia inspectorului general al Politiei Romane
(2) Pachetele din care sunt prelevate cantitatile de droguri ce urmeaza a fi folosite pentru pregatirea sau antrenamentul cainilor de serviciu se desigileaza, se cantaresc, se reambaleaza si se resigileaza de catre specialisti ai Laboratorului central de analiza si profil al drogurilor, in prezenta gestionarului camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national si a persoanei imputernicite cu ridicarea acestora.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in doua exemplare.
(4) Predarea-primirea drogurilor se face pe baza de proces-verbal incheiat in doua exemplare, din care un exemplar se preda persoanei care ridica drogurile, iar celalalt gestionarului camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national.
ART. 29
(1) Drogurile ridicate de la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se distribuie instructorilor dresori sau conductorilor care au in dotare caini de serviciu pe baza de proces-verbal.
(2) Activitatea de distribuire este evidentiata intr-un registru inregistrat la secretariatul unitatii.
ART. 30
Drogurile preluate de catre instructorii dresori sau conductorii care au in dotare caini de serviciu se inscriu intr-un caiet de evidenta, inregistrat la secretariatul unitatii, ce cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, numarul si data procesului-verbal de predare-primire, natura drogului, cantitatea si observatii.
ART. 31
(1) In termen de 48 de ore de la data ridicarii drogurilor necesare pregatirii sau antrenarii cainilor de serviciu, instructorii dresori sau conductorii sunt obligati sa le introduca in saculeti de panza impermeabila, cu diametrul de 1 – 3 cm, care se disimuleaza in diferite obiecte.
(2) Obiectele in care sunt introduse droguri se pastreaza intr-un fiset metalic prevazut cu un compartiment separat din fabricatie sau constituit dintr-o cutie metalica sudata ori prinsa cu suruburi in interiorul fisetului.
(3) Atat fisetul metalic, cat si cutia metalica sunt prevazute cu sisteme proprii de inchidere si se sigileaza cu sigiliul celui care are in primire drogurile.
ART. 32
(1) Conductorii cainilor de serviciu tin o evidenta a antrenamentelor efectuate cu cainele din dotare prin intermediul unui registru de antrenament, inregistrat la secretariatul unitatii, ce cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, data si locul antrenamentului, ora inceperii/incheierii antrenamentului, perioada folosirii drogurilor (obiectelor), observatii.
(2) In registrul de antrenament se mentioneaza, pentru fiecare antrenament in parte, daca au fost/nu au fost folosite obiectele in care sunt introduse droguri.
(3) Evidenta activitatilor de pregatire a cainilor de catre instructorii dresori se tine in caietul de dresaj al grupei, inregistrat la secretariatul unitatii.
ART. 33
Scoaterea din fiset a obiectelor in care sunt introduse droguri, in vederea folosirii acestora la sedintele de dresaj, pentru pregatire si exercitii de antrenament, se efectueaza cu aprobarea sefului nemijlocit al instructorului dresor sau al conductorului cainelui de serviciu antidrog, consemnata in documentele prevazute la art. 32.
ART. 34
(1) La expirarea termenului de 3 ani de la data primirii, instructorii dresori si conductorii predau drogurile lucratorului prevazut la art. 27.
(2) Restituirea drogurilor la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se efectueaza de catre unitatile prevazute la art. 26 alin. (3) si (4) in baza unei cereri de reintroducere, cuprinzand cantitatea ce se introduce, precum si numele persoanei desemnate cu introducerea acestora.
ART. 35
Drogurile ce urmeaza a fi restituite la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national se cantaresc si, in vederea atestarii naturii acestora, se supun unei constatari tehnico-stiintifice in cadrul Laboratorului central de analiza si profil al drogurilor, urmand sa fie ambalate si sigilate cu sigiliul acestei unitati.
ART. 36
Cererea de reintroducere este avizata de catre directorul Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative, fiind insotita de adresa/raportul emisa/emis de Laboratorul central de analiza si profil al drogurilor prin care se atesta natura si masa substantelor.
ART. 37
La primirea substantelor, gestionarul camerei de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national verifica existenta fizica a fiecarei pozitii din cererea de reintroducere, sub aspectul descrierii, numerelor sigiliilor aplicate, integritatii ambalajului, dupa care emite dovada-tip.
ART. 38
In situatia distrugerii accidentale a anumitor cantitati de droguri in procesul de pregatire sau de antrenament al cainilor de serviciu antidrog ori cu ocazia manipularii acestora, persoana care le are in gestiune sesizeaza de indata seful ierarhic in vederea declansarii verificarilor necesare stabilirii situatiei de fapt in care s-a produs distrugerea acestora.
ART. 39
(1) Inspectoratul General al Politiei Romane poate pune la dispozitia altor institutii care au in dotare si folosesc, potrivit legii, caini de serviciu special pregatiti si antrenati pentru depistarea drogurilor cantitati de droguri din cele depuse la camera de corpuri delicte in care se pastreaza substante aflate sub control national asupra carora a fost dispusa masura confiscarii ramasa definitiva.
(2) Cantitatile ce se pun la dispozitie, durata de utilizare a drogurilor, precum si procedura de predare-primire se stabilesc prin protocol de colaborare.
ART. 40
Este interzisa utilizarea drogurilor distribuite in conditiile prezentului capitol in alte scopuri decat pentru pregatirea cainilor de serviciu.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close