Componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale

In M. Of. nr. 323 din 4 iunie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 688/2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Activitatea de aplicare unitara a legislatiei fiscale de catre Comisia fiscala centrala, activitate prevazuta la art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se exercita prin emiterea unor decizii. Acestea se emit in urmatoarele cazuri:
– aplicarea neunitara a prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si legislatiei subsecvente acesteia, precum si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si legislatiei subsecvente acesteia, de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
– existenta unor puncte de vedere divergente, formulate de doua sau mai multe directii de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si, respectiv, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor mai sus mentionate.
(2) Activitatea de solutionare a conflictelor de competenta aparute intre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, prevazuta de art. 37 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se exercita prin emiterea de decizii de stabilire a organului fiscal competent.
ART. 2
Comisia fiscala centrala are componenta prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 3
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale, prevazut in anexa nr. 2.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. COMPONENTA  Comisiei fiscale centrale

______________________________________________________________________________
|Nr. |Functia si domeniul| Statutul in Comisia |
|crt.|  | fiscala centrala|
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 1.| Secretar de stat cu atributii in domeniul | Presedinte – membru |
|| politicii si legislatiei fiscale | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 2.| Vicepresedinte al Agentiei Nationale de  | membru |
|| Administrare Fiscala, pentru activitatea de  | |
|| inspectie fiscala | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 3.| Secretar general din Ministerul Finantelor Publice| membru |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 4.| Director general al Directiei generale legislatie | membru |
|| Cod fiscal si reglementari vamale din Ministerul | |
|| Finantelor Publice| |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 5.| Director general al Directiei generale legislatie | membru |
|| Cod procedura fiscala, reglementari nefiscale si | |
|| contabile din Ministerul Finantelor Publice  | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 6.| Director general al Directiei generale juridice  | membru |
|| din Ministerul Finantelor Publice | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 7.| Director al Directiei de legislatie si| membru |
|| reglementari contabile din Ministerul Finantelor | |
|| Publice  | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 8*.| Reprezentant al Asociatiei comunelor din Romania | membru |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 9*.| Reprezentant al Asociatiei oraselor din Romania  | membru |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|10*.| Reprezentant al Asociatiei municipiilor din  | membru |
|| Romania  | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|11*.| Reprezentant al Uniunii nationale a consiliilor  | membru |
|| judetene din Romania | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|12*.| Reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale| membru |
|| si Administratiei Publice | |
|____|___________________________________________________|_____________________|
* Numai in cazul in care se dezbat conflicte de competenta privind administrarea creantelor bugetelor locale

ANEXA 2.  REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale

I. Prevederi generale

ART. 1
Aplicarea unitara a legislatiei prevazute la art. 1 din ordin, precum si solutionarea conflictelor de competenta aparute intre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizeaza prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumita in continuare Comisia, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice si care este coordonata de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care raspunde de politicile si legislatia fiscala, in calitate de presedinte al acesteia.
ART. 2
Comisia este compusa din 7 membri cu drept de vot in cadrul sedintelor, mentionati la anexa nr. 1 din ordin. In cazul dezbaterii cauzelor ce reprezinta conflicte de competenta privind administrarea creantelor bugetelor locale, comisia se completeaza cu inca 5 membri, respectiv reprezentantii structurilor asociative ale comunelor, oraselor, municipiilor si consiliilor judetene din Romania, precum si cu reprezentantul desemnat al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
ART. 3
(1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala selecteaza problematica ce intra in sfera de competenta a Comisiei si o propun spre dezbatere.
(2) Documentatia necesara sesizarii Comisiei se inainteaza de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin presedintele acesteia, catre Compartimentul Comisia fiscala centrala, aflat in coordonarea secretarului de stat cu atributii in domeniul politicii si legislatiei fiscale din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Situatiile care privesc conflicte de competenta privind administrarea creantelor bugetelor locale sunt sesizate de catre oricare dintre partile aflate in conflict, cu anexarea documentelor care probeaza existenta acestuia.

II. Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

ART. 4
(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. In cazul absentei unuia dintre membri titulari, in vederea participarii la lucrarile Comisiei va fi desemnata in scris o persoana, de regula inlocuitorul de drept, din structura coordonata de acest membru, care ii va prelua atributiile si dreptul de vot.
(2) Comisia este coordonata de presedintele acesteia.
(3) In cazul absentei presedintelui Comisiei de la o sedinta, atributiile acestuia sunt exercitate de catre unul dintre ceilalti membrii titulari, desemnat de presedinte. In acest caz, membrul care preia atributiile presedintelui isi va delega propriile atributii, conform prevederilor alin (1).
(4) La lucrarile Comisiei vor participa in calitate de invitati permanenti, cu rol consultativ, directorii generali ai Directiei generale de metodologii fiscale, indrumare si asistenta a contribuabililor, Directiei generale de solutionare a contestatiilor, Directiei generale coordonare inspectie fiscala, Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) In functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi, la lucrarile Comisiei pot fi invitati alti specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice si din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau alte persoane care pot oferi informatii relevante pentru solutionarea problematicii care face obiectul analizei.
ART. 5
(1) Comisia se intruneste la datele stabilite de presedintele acesteia, in conditiile prevazute la art. 4. Adresa de convocare si documentatia aferenta vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucratoare inainte de desfasurarea sedintei.
(2) Pe ordinea de zi a sedintei se introduc problematicile aflate pe rolul Comisiei, selectate in ordinea vechimii. Prin exceptie, o anumita problematica se poate selecta cu prioritate, daca directia care a formulat sesizarea prezinta argumente suficiente, prin care motiveaza impactul major si importanta acesteia.
(3) Continutul dezbaterilor aferente fiecareia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi retinut intr-un proces-verbal intocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscala centrala care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.
(4) Comisia retine situatia referitoare la indeplinirea procedurii de sesizare si, in functie de obiectul sesizarii, desemneaza un membru in vederea prezentarii spetei, astfel cum rezulta din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscala centrala si din celelalte documente aflate la dosarul sesizarii. Comisia adopta, prin decizii, solutii privind aplicarea unitara a prevederilor legale sau, dupa caz, respinge solutiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei isi poate motiva, in scris, votul exprimat.
(5) Procesul-verbal si decizia vor fi semnate de toti membrii participanti, precum si de invitatii permanenti la sedinta. In cazul membrilor prevazuti la art. 37 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, insusirea procesului-verbal si a deciziei se pot face si prin corespondenta.
(6) Modalitatea de vot in cadrul Comisiei este votul deschis.
(7) Deciziile se adopta daca cel putin jumatate plus unu dintre membrii Comisiei voteaza pentru solutia propusa.
(8) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui Comisiei este decisiv.
(9) Deciziile prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Deciziile prin care se solutioneaza conflictele de competenta si deciziile avand caracter individual nu se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind insa obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finantelor Publice sau alte autoritati, dupa caz.
(11) Deciziile prin care se solutioneaza conflictele de competenta se comunica organelor fiscale aflate in conflict, precum si contribuabilului, daca este cazul, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
In termen de 10 zile lucratoare de la data sedintei, Compartimentul Comisia fiscala centrala va redacta proiectul de ordin privind aprobarea deciziei Comisiei, pe care il va inainta spre aprobare ministrului finantelor publice, sub semnatura presedintelui Comisiei si cu avizul favorabil al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
ART. 7
(1) Deciziile de aplicare unitara a legislatiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac si nu au valoare de date suplimentare in sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Solutiile adoptate prin decizii ale Comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close