Dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 sunt neconstitutionale

In M. Of. nr. 315 din 31 mai 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 174/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de Marius Enache in Dosarul nr. 8.399/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 1.340D/2012 al Curtii Constitutionale.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public.
Acesta solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinand in acest sens ca inexistenta unei cai de atac impotriva hotararii judecatoresti prin care judecatoria solutioneaza plangerea contraventionala echivaleaza cu imposibilitatea exercitarii controlului judecatoresc garantat de art. 129 din Constitutiei si goleste de continut principiul liberului acces la justitie si al dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Legea fundamentala.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 12 septembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 8.399/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de Marius Enache intr-o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii prevazute de Legea nr. 61/1991.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate, prin care este eliminata singura cale de atac in materia contraventiilor, aduc atingere principiului liberului acces la justitie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se astfel de continut si principiul exercitarii cailor de atac. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat constant in jurisprudenta sa ca limitarile aduse accesului liber la justitie nu trebuie sa atinga substanta dreptului, legiuitorul avand obligatia de a garanta caracterul efectiv al acestuia.
Autorul exceptiei mai precizeaza ca, in practica, unele instante de judecata, in lipsa unei cai de atac impotriva propriilor hotarari, absolutizeaza prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, nu isi mai exercita rolul activ in ceea ce priveste administrarea tuturor probelor utile, pertinente si concludente in cauza, respingand astfel plangerile contraventionale fara a intra in cercetarea fondului. Aceasta conduita procesuala diferita a instantelor de judecata nesocoteste prezumtia de nevinovatie, vazuta, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, ca una dintre garantiile fundamentale ale dreptului la un proces echitabil, si afecteaza principiul unicitatii, impartialitatii si al egalitatii justitiei.
Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, avand in vedere Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a Curtii Constitutionale.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 nu ingradesc accesul liber la justitie al persoanelor interesate, nu contravin dreptului la un proces echitabil si nici dreptului la un recurs efectiv la o instanta nationala, dar impiedica prelungirea excesiva a duratei procesului si contribuie prin aceasta la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil. Eliminarea caii de atac a recursului impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata in prima instanta plangerea contraventionala nu infrange prevederile constitutionale ale art. 11 si art. 20, dispozitiile conventionale invocate consacrand posibilitatea de a accede la un grad de jurisdictie, care a si fost exercitat de autorul exceptiei. Totodata, instituirea regulilor de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie. In considerarea unor situatii deosebite, legiuitorul poate institui reguli speciale de procedura, precum si modalitati de exercitare a drepturilor procedurale, astfel incat accesul liber la justitie nu inseamna accesul in toate cazurile la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 sunt neconstitutionale, in sensul celor constatate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins:
– Art. 8 alin. (2): “(2) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.”
In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine normelor constitutionale ale art. 21 alin. (1) – (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare, art. 53 alin. (2) teza finala, potrivit carora restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati este permisa numai daca nu aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii, art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei si ale art. 129 referitor la folosirea cailor de atac. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata, urmand a fi admisa pentru urmatoarele considerente:
Din economia prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, Curtea retine ca ca impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor reglementate de acest act normativ se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, solutionarea sa fiind de competenta materiala a judecatoriei. Potrivit dispozitiilor legale criticate, hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.
Curtea observa ca prevederile actuale ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 au fost introduse initial la art. 9 alin. (2) din lege, in forma in care aceasta a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, prin art. XI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Legea nr. 61/1991 a fost republicata in temeiul art. II din Legea nr. 153/2010, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare, astfel ca art. 9 alin. (2) a devenit art. 8 alin. (2), care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Anterior modificarii legislative mentionate, Legea nr. 61/1991 prevedea, pentru contestarea hotararii pronuntate de judecatorie pentru solutionarea plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in complet format dintr-un singur judecator, posibilitatea formularii unei cereri de reexaminare solutionate in termen de 3 zile de aceeasi instanta, in complet format din 2 judecatori, aceasta hotarare fiind definitiva (art. 9, 13 si 14).
In examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea are in vedere faptul ca prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, instanta de contencios constitutional a constatat, printre altele, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care aveau urmatorul continut: “Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.” Pentru a ajunge la aceasta solutie, care a reconsiderat jurisprudenta sa in materie, Curtea a pornit de la constatarea ca “in practica, unele instante de judecata, in lipsa unei cai de atac impotriva hotararilor pe care le pronunta, absolutizeaza prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in materia circulatiei pe drumurile publice. Aceste instante nu isi mai exercita astfel rolul activ in ceea ce priveste administrarea tuturor probelor utile, pertinente si concludente in cauza, respingand astfel plangerile contraventionale fara a intra in cercetarea fondului.” Curtea a apreciat ca aceasta conduita poate constitui premisa unor viitoare condamnari ale statului roman de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului, avand in vedere jurisprudenta acestei instante.
Curtea a retinut in continuare ca, “in exercitarea prerogativelor sale privind reglementarea cailor de atac sau exceptarea de la exercitarea lor, legiuitorul trebuie sa aiba in vedere si respectarea celorlalte principii si texte constitutionale de referinta. Or, in materia contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice, prin eliminarea controlului judiciar al hotararilor pronuntate de judecatorie se aduce atingere principiului accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se astfel de continut principiul exercitarii cailor de atac.”
Dispozitiile legale ce constituie obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate se refera la hotararea judecatoreasca prin care este solutionata plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor reglementate de art. 3 din Legea nr. 61/1991. Chiar daca, in cazul de fata, obiectul de reglementare al actului normativ examinat il constituie incriminarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice – clasificate in infractiuni si contraventii – si stabilirea sanctiunilor corespunzatoare, Curtea constata existenta unei similitudini in privinta normelor de procedura criticate, referitoare la modalitatea de contestare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, cu cele analizate prin decizia mai sus indicata, referitoare la contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice. In acest sens, Curtea observa si dispozitiile art. 10 din Legea nr. 61/1991, potrivit carora prevederile acestei legi se intregesc cu cele din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor privind plata a jumatate din minimul amenzii.
Totodata, atat dispozitiile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 – constatate ca fiind neconstitutionale prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 – cat si cele ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 (avand, de altfel, continut identic), au fost introduse prin dispozitiile art. X, respectiv art. XI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
Prin urmare, fiind vorba de acelasi domeniu al dreptului – dreptul contraventional – Curtea constata ca argumentele de principiu retinute prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 sunt valabile, mutatis mutandis, si in prezenta cauza.
Curtea constata, asadar, ca eliminarea controlului judiciar al hotararii pronuntate de judecatorie in materia contraventiilor ce constituie fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice aduce atingere art. 129 din Constitutie, raportat la dreptul de acces liber la justitie si la dreptul la aparare, reprezentand in acelasi timp o incalcare a cerintelor unui proces echitabil. In plus, prin conduita procesuala diferita a instantelor de judecata, in sensul in care unele administreaza probatoriul in cauze, pe cand altele nu intra in cercetarea fondului, se aduce atingere si art. 124 alin. (2) din Constitutie privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei. Totodata, prin prisma argumentelor anterior retinute, Curtea retine ca sunt incalcate si prevederile art. 53 alin. (2) teza finala din Legea fundamentala.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Marius Enache in Dosarul nr. 8.399/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, sunt neconstitutionale.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civila si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta din data de 28 martie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close