Decizia CE. Instituirea Platformei pentru buna guvernanta fiscala, planificare fiscala agresiva si dubla impunere

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2013 privind instituirea unui grup de experti al Comisiei, cu denumirea Platforma pentru buna guvernanta fiscala, planificare fiscala agresiva si dubla impunere

2013/C 120/07

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

intrucat:
(1) In comunicarea sa din 6 decembrie 2012 [1], Comisia a prezentat un plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei fiscale si evaziunii fiscale. Comunicarea a fost insotita de doua recomandari, una privind planificarea fiscala agresiva [2] si una privind masurile menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale [3]. In prezent, aceste domenii sunt de o deosebita importanta, dupa cum a subliniat si Parlamentul European in rezolutia sa din 19 aprilie 2012 referitoare la identificarea unor modalitati concrete de combatere a fraudei fiscale si a evaziunii fiscale [4].
(2) In conformitate cu Recomandarea privind planificarea fiscala agresiva, statele membre ar trebui sa adopte o regula generala antiabuz conform careia sa nu ia in considerare acordurile artificiale care au fost introduse in scopul esential de a evita impozitarea si sa aplice normele fiscale in functie de natura economica a acestor acorduri. De asemenea, recomandarea incurajeaza statele membre sa includa in cadrul conventiilor de evitare a dublei impuneri o prevedere destinata sa previna o forma specifica de dubla neimpozitare.
(3) Recomandarea cu privire la masurile menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale ofera criterii care permit identificarea tarilor terte care nu respecta aceste standarde minime. De asemenea, recomandarea contine o serie de masuri pe care statele membre le pot lua in ceea ce priveste aceste tari terte, precum si in favoarea tarilor terte care respecta standardele respective sau se angajeaza sa faca acest lucru.
(4) Este important ca aceste recomandari sa fie puse in aplicare in cea mai mare masura posibil, intr-un mod care sa tina seama pe deplin de experienta, competentele si punctele de vedere relevante. In plus, aceste elemente ar trebui sa fie incorporate si in raportul referitor la aplicarea recomandarilor mentionate anterior, pe care Comisia s-a angajat sa il publice pana la sfarsitul anului 2015. Acestea ar trebui sa fie utilizate de Comisie si in scopul viitoarelor sale lucrari in domeniul vizat.
(5) In comunicarea sa privind dubla impunere pe piata unica [5], Comisia a concluzionat ca va examina beneficiile potentiale ale infiintarii unui forum al UE pentru dubla impunere, si anume un grup de experti care sa discute problemele referitoare la acest subiect. Avand in vedere importanta lor pentru functionarea pietei interne, se pare ca aceste probleme ar trebui discutate in mod regulat in cadrul unui grup de experti. In plus, raspunsurile din cadrul consultarii publice lansate de Comisie privind exemple concrete si modalitatile posibile de eliminare a dublei neimpozitari au subliniat faptul ca, din punct de vedere practic, dubla neimpozitare si dubla impunere sunt adesea asociate si, prin urmare, nu ar trebui tratate separat. Dat fiind faptul ca dubla neimpozitare in sine prezinta o legatura cu planificarea fiscala agresiva, unul dintre subiectele mentionate mai sus, este adecvat ca problema dublei impuneri sa fie tratata in cadrul aceluiasi grup de experti, si anume platforma propusa.
(6) Platforma ar trebui sa permita un dialog in aceste domenii care sa favorizeze schimburile de experienta si de expertiza si sa garanteze ca toate partile interesate isi pot face cunoscute opiniile.
(7) Forumul trebuie sa fie prezidat de Comisie si sa fie compus din reprezentanti ai autoritatilor fiscale ale statelor membre, ai organizatiilor intreprinderilor sau ale societatii civile, precum si din profesionisti din domeniul fiscal.
(8) Trebuie prevazute norme privind dezvaluirea de informatii de catre membrii platformei.
(9) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [6],

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiect
Se instituie grupul de experti denumit “Platforma pentru buna guvernanta fiscala, planificare fiscala agresiva si dubla impunere” (denumit in continuare “platforma”).

Articolul 2
Sarcini
Sarcinile platformei sunt:
(a) sa incurajeze schimbul de opinii intre intreprinderi, societatea civila si expertii autoritatilor fiscale nationale privind aspectele referitoare la buna guvernanta in chestiuni fiscale, la planificarea fiscala agresiva si la dubla impunere. Termenul buna guvernanta in chestiuni fiscale se refera la transparenta, la schimbul de informatii si la concurenta fiscala loiala;
(b) sa furnizeze Comisiei informatii relevante pentru identificarea prioritatilor in aceste domenii si pentru alegerea mijloacelor si a instrumentelor adecvate pentru a inregistra progrese in aceste domenii;
(c) sa contribuie la aplicarea si implementarea optima a recomandarilor Comisiei mentionate mai sus, prin identificarea aspectelor tehnice si practice care pot fi relevante in acest domeniu, precum si a solutiilor posibile;
(d) sa furnizeze Comisiei informatii relevante in vederea elaborarii raportului privind punerea in aplicare a recomandarilor sale referitoare la masurile destinate sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale si la planificarea fiscala agresiva;
(e) sa discute aspecte practice semnalate de autoritatile fiscale, de intreprinderi, de societatea civila si de profesionistii din domeniul fiscal si sa elaboreze modalitati posibile de abordare mai eficienta a problemelor actuale de dubla impozitare care afecteaza buna functionare a pietei interne.

Articolul 3
Consultare
Comisia poate consulta platforma cu privire la orice chestiune referitoare la buna guvernanta in chestiuni fiscale, la planificarea fiscala agresiva si la dubla impunere.

Articolul 4
Componenta – Numirea membrilor
(1) Platforma este formata din maximum 45 de membri.
(2) Membrii platformei sunt:
(a) autoritatile fiscale ale statelor membre;
(b) maximum 15 organizatii ale intreprinderilor, ale societatii civile si ale profesionistilor din domeniul fiscal.
(3) Autoritatile fiscale din fiecare stat membru nominalizeaza cate un reprezentant din randul functionarilor responsabili cu fiscalitatea transfrontaliera, cu accent pe combaterea planificarii fiscale agresive.
(4) In urma unei cereri de candidaturi, directorul general pentru impozitare si uniune vamala numeste organizatiile mentionate la alineatul (2) litera (b) care au competente in domeniile mentionate la articolul 2 si care au raspuns la cererea de candidaturi.
(5) Cand raspund la cererea de candidaturi, organizatiile nominalizeaza un reprezentant si un supleant pentru situatiile in care reprezentantul este absent sau indisponibil. Directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate prezenta obiectii la numirea unui reprezentant sau a unui supleant de catre o organizatie in cazul in care considera ca acesta nu prezinta profilul solicitat in cererea de candidaturi. In astfel de cazuri, organizatia respectiva este invitata sa nominalizeze un alt reprezentant sau un alt supleant.
(6) Supleantii sunt nominalizati in acelasi conditii ca si membrii; ei ii inlocuiesc in mod automat pe membrii absenti sau indisponibili.
(7) Organizatiile sunt desemnate pentru o perioada de trei ani, cu exceptia cazului in care sunt inlocuite sau excluse in conformitate cu alineatul (9). Mandatul lor poate fi reinnoit in urma unei noi cereri de candidaturi.
(8) Organizatiile considerate apte pentru a deveni membre, dar nedesemnate, pot fi inscrise pe o lista de rezerva care se pastreaza timp de trei ani si pe care Comisia o poate folosi pentru numirea unor inlocuitori.
(9) Organizatiile mentionate la alineatul (2) litera (b), sau reprezentantii acestora, pot fi inlocuite sau excluse pentru restul perioadei mandatului in oricare dintre urmatoarele cazuri:
(a) daca organizatia sau reprezentantul sau nu mai este in masura sa contribuie in mod concret la lucrarile platformei;
(b) daca organizatia sau reprezentantul sau nu respecta conditiile prevazute la articolul 339 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
(c) daca organizatia sau reprezentantul sau isi prezinta demisia;
(d) daca inlocuirea sau excluderea este de dorit pentru a mentine o reprezentare echilibrata a diferitelor domenii de expertiza si de interes.
In vederea solutionarii situatiilor mentionate la primul paragraf, directorul general pentru impozitare si uniune vamala poate, daca este cazul, sa desemneze o organizatie inlocuitoare de pe lista de rezerva mentionata la alineatul (8) sau sa solicite unei organizatii sa desemneze un alt reprezentant sau un alt membru supleant.
(10) Numele organizatiilor si ale reprezentantilor acestora se publica in Registrul grupurilor de experti si al altor entitati similare al Comisiei, denumit in continuare “registru”, precum si pe un site internet dedicat.
(11) Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si publicate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5
Functionare
(1) Platforma este prezidata de directorul general pentru impozitare si uniune vamala sau de reprezentantul acestuia.
(2) Cu acordul presedintelui, platforma poate institui subgrupuri pentru a analiza probleme specifice, pe baza unui mandat stabilit de aceasta. Aceste subgrupuri sunt desfiintate imediat dupa ce si-au indeplinit mandatul.
(3) Presedintele poate invita ad-hoc experti din afara platformei, care detin competente specifice in legatura cu un subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa la activitatea platformei sau a subgrupului. De asemenea, presedintele poate acorda statutul de observator unor persoane sau organizatii, asa cum sunt definite in regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experti [7], precum si unor tari candidate. Mai exact, pot fi invitati ca observatori reprezentanti ai tarilor in curs de aderare si ai organizatiilor internationale.
(4) Membrii si reprezentantii acestora, precum si expertii si observatorii invitati trebuie sa respecte obligatiile de secret profesional prevazute in tratate si in alte norme relevante ale UE, precum si normele de securitate privind protectia informatiilor clasificate ale UE, prevazute in anexa la Regulamentul de procedura al Comisiei [8]. Daca aceste obligatii nu sunt respectate, Comisia poate lua toate masurile pe care le considera necesare.
(5) Reuniunile platformei si ale subgrupurilor acesteia vor avea loc in principiu la unul dintre sediile Comisiei. Comisia va asigura serviciile de secretariat. La reuniunile platformei si ale subgrupurilor acesteia pot asista si pot fi implicate alte servicii ale Comisiei interesate de lucrari.
(6) Platforma isi adopta propriul regulament de procedura pe baza regulamentului de procedura standard pentru grupurile de experti.
(7) Comisia publica toate documentele relevante legate de activitatile desfasurate de platforma (agende de lucru, minute si contributii ale participantilor), fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link al registrului catre un site internet dedicat. Nu se publica documentele a caror divulgare ar submina protectia interesului public sau privat in sensul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 [9].

Articolul 6
Cheltuieli aferente reuniunilor
(1) Participantii la activitatile platformei nu sunt remunerati pentru serviciile prestate.
(2) Comisia ramburseaza cheltuielile de calatorie si, daca este cazul, cheltuielile de sedere ale participantilor la activitatile platformei in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.
(3) Cheltuielile respective se ramburseaza in limitele creditelor disponibile alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7
Aplicabilitate
Prezenta decizie se aplica pe o perioada de trei ani.

Adoptata la Bruxelles, 23 aprilie 2013.

Pentru Comisie
Algirdas Šemeta
Membru al Comisiei

[1] COM(2012) 722.
[2] C(2012) 8806 final.
[3] C(2012) 8805 final.
[4] P7_TA(2012)0030.
[5] COM(2011) 712 final.
[6] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[7] Comunicarea presedintelui Comisiei: Cadru pentru grupurile de experti ale Comisiei: reguli orizontale si registru public, C(2010) 7649 final.
[8] JO L 308, 8.12.2000, p. 26.
[9] JO L 145, 31.5.2001, p. 43. Scopul acestor exceptii este sa se protejeze securitatea publica, afacerile militare, relatiile internationale, politica financiara, monetara sau economica, viata privata si integritatea persoanelor, interesele comerciale, procedurile judiciare si consultanta juridica, anchetele/inspectiile/auditurile si procesul decizional al institutiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close