Modificarea si completarea art. 13 din OUG nr. 64/2009

In M. Of. nr. 327 din 5 iunie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor, evitandu-se astfel intarzierile majore in implementarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor,
tinand cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007 – 2013.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Articolul 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in euro la nivel de program operational, din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de coeziune si cofinantare de la bugetul de stat in limita sumelor rezultate din creante bugetare, economii, reduceri procentuale si din rezilierea contractelor de finantare estimate a se realiza.”
2. Dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) In scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot dezangaja, in vederea contractarii, fondurile ramase neutilizate in urma atribuirii si/sau finalizarii contractelor de achizitie publica aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in conditiile legii.
(4) Beneficiarii proiectelor finantate din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de coeziune care au incheiat contracte de finantare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, si care nu finalizeaza proiectul in perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa aceasta perioada.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close