Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic

In M. Of. nr. 345 din 12 iunie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Cerere privind grupul fiscal unic”, cod 14.13.03.02/g.f., prevazut in anexa nr. 2. Instructiunile de completare a cererii sunt prevazute in anexa nr. 3;
b) “Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic”, cod 14.13.02.02/g.f., prevazut in anexa nr. 4;
c) “Decizie privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic”, cod 14.13.02.02/g.f.m., prevazut in anexa nr. 5.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor precizate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 6.
ART. 4
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1. PROCEDURA de implementare si de administrare a grupului fiscal unic

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din Codul fiscal si administrarea acestuia de catre organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri si in conditiile prevazute de pct. 4 din normele metodologice.
1.2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe toti membrii grupului fiscal unic.
1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezinta particularitati in ceea ce priveste declararea taxei pe valoarea adaugata prin formularul (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”.
1.4. Pentru celelalte declaratii fiscale sau informative, membrii grupului se comporta ca persoane impozabile independente, pastrandu-si obligatiile individuale de declarare prevazute de lege.

CAPITOLUL II
Procedura de implementare a grupului fiscal unic

2.1. Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, avand bifata caseta “Cerere de implementare”, se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
2.2. La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului si/sau alte documente justificative din care rezulta componenta actionariatului persoanelor impozabile care urmeaza sa formeze grupul fiscal unic, precum si proportia de participare a actionarilor la constituirea capitalului social.
2.3. Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, insotita de documentele prevazute la pct. 2.2.
2.4. De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza compartimentului de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.5. Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia depusa, verificand completitudinea si corectitudinea acestora.
2.6. Daca cererea si/sau documentatia anexata sunt/este incomplete/incompleta, organul fiscal notifica persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului in vederea completarii acestora. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica solicitantului in conditiile art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
2.7. Daca din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal rezulta ca nu este indeplinita cel putin una din conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1) – (5) din normele metodologice ori daca solicitantul nu completeaza documentatia in termen de 15 zile de la primirea notificarii, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.8. In baza referatului se intocmeste “Decizia privind respingerea implementarii grupului fiscal unic”, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, care va contine in mod obligatoriu si motivatia respingerii.
2.9. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
2.10. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.
2.11. Impotriva deciziei de respingere a implementarii grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
2.12. Daca, din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal, rezulta ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1) – (5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.13. In baza referatului se intocmeste “Decizia privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic”, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
2.14. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
2.15. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.
2.16. Pe baza “Deciziei privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic”, compartimentul de specialitate marcheaza in vectorul fiscal, la rubrica “Taxa pe valoarea adaugata”, atat pentru reprezentantul grupului, cat si pentru ceilalti membri, calitatea dobandita in cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fara sa fie anulate codurile de inregistrare in scopuri de TVA.
2.17. Marcajul in vectorul fiscal se face informatic si contine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel incat, in situatia nedepunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata, sa fie notificat, conform procedurii in vigoare, doar reprezentantul grupului.
2.18. De la data implementarii grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completeaza decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile proprii si il transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, in vederea intocmirii decontului consolidat de taxa pe valoarea adaugata.
2.19. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata se intocmeste de reprezentantul grupului, utilizand modelul formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in care cumuleaza informatiile privind operatiunile desfasurate de toti membrii grupului.
2.20. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata, in care reprezentantul grupului inscrie la rubrica “Date de identificare a persoanei impozabile” si sintagma “reprezentant al grupului fiscal unic”, se depune, in numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.
2.21. In primul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus dupa implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecarui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscala anterioara, ramasa neachitata, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscala anterioara, nesolicitata la rambursare.
2.22. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de catre reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odata cu decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata.
2.23. Organul fiscal prelucreaza in Sistemul informatic de administrare a creantelor numai decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus de reprezentantul grupului.
2.24. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se utilizeaza pentru verificarea datelor inscrise de reprezentantul grupului in decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata aferent aceleiasi perioade.
2.25. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucreaza in sistemul informatic, ci se arhiveaza la dosarul fiscal al fiecarui membru al grupului.
2.26. Daca, in urma verificarii efectuate conform pct. 2.24, rezulta necorelari, organul fiscal notifica reprezentantului grupului in vederea corectarii informatiilor din decont.

CAPITOLUL III
Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

3.1. In situatia in care, ulterior implementarii grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate initial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calitatii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifica organului fiscal prin completarea si depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, avand bifata caseta “Cerere de modificare”.
3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
3.3. Compartimentul de specialitate, dupa analiza informatiilor inscrise in cererea de modificare, intocmeste un referat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta procedura. Referatul sta la baza emiterii “Deciziei privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic”, prevazute in anexa nr. 5 la ordin.
3.4. Ori de cate ori organul fiscal constata ca persoanele impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, in conditiile prevazute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste documentele prevazute la pct. 3.3.
3.5. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
3.6. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.
3.7. Impotriva deciziei contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
3.8. In baza deciziei emise in conditiile prezentului capitol, compartimentul de specialitate marcheaza informatic in vectorul fiscal modificarile aprobate, inscriind si data de la care aceste modificari intra in vigoare.
3.9. In situatia in care, la incetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adaugata de plata din ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata nu a fost achitat sau suma negativa de taxa pe valoarea adaugata nu a fost solicitata la rambursare, dupa caz, persoanele impozabile care au facut parte din grupul fiscal unic intocmesc primul decont de taxa pe valoarea adaugata prin preluarea soldului taxei pe valoarea adaugata de plata sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidentiate in ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza caruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close