Modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 700/2012

In M. Of. nr. 351 din 13 iunie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera d) se abroga.
2. La articolul 5, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
“d) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristica nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;
e) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.”
3. Anexa nr. 1 se modifica dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I “Dispozitii generale” punctul 6, literele e), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
“e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este luna si care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, precum si a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;
g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au ca perioada fiscala luna calendaristica, sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare;”.
b) La capitolul I, punctele 7 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
“7. Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, in situatiile prevazute la pct. 6 lit. a) si b), compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal si in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.
8. Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA in situatiile prevazute la pct. 6 lit. c) – g) si i), compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in aceste registre la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.”
c) La capitolul III “Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA” sectiunea a 3-a, punctele 1 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
“1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
5. Pentru persoanele impozabile care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, datorita faptului ca asociatii/administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM) daca asociatii/administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii. Documentele prevazute la pct. 4 se intocmesc dupa verificarea mentinerii conditiilor de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. Documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.”
d) La capitolul III, sectiunile a 4-a si a 5-a vor avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile, altele decat cele declarate inactive sau aflate in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, daca nu au depus niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic.
2. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, dupa caz.
3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selecteaza din aplicatia informatica persoanele inregistrate in scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau doua trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont – formular (300) <<Decont de taxa pe valoarea adaugata>> si intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa, prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA;
b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, avand bifata casuta corespunzatoare pentru fiecare contribuabil selectat.
4. Documentele prevazute la pct. 3 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
5. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristica nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive.
7. Incepand cu data prevazuta la pct. 5 sau 6, dupa caz, se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
8. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 5-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidentiate operatiuni realizate in cursul perioadelor de raportare

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
2. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, dupa caz.
3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selecteaza din aplicatia informatica persoanele inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA si care, in deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor doua trimestre calendaristice consecutive, dupa caz, nu au evidentiat nicio achizitie de bunuri/servicii si nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.
4. Compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa, prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA;
b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, avand bifata casuta corespunzatoare pentru fiecare contribuabil selectat.
5. Documentele prevazute la pct. 4 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, daca nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
7. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
8. Incepand cu data prevazuta la pct. 6 sau 7, dupa caz, se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
9. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.”
e) Capitolul IV “Indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA” se abroga.
4. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
5. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
6. Anexa nr. 5 se abroga.
7. La anexa nr. 6 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor”, punctul 4 se abroga.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close