Modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

In M. Of. nr. 343 din 11 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.

Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate sunt urmatoarele:
a) pasaport diplomatic;
b) pasaport de serviciu;
c) pasaport diplomatic electronic;
d) pasaport de serviciu electronic;
e) pasaport simplu;
f) pasaport simplu electronic;
g) pasaport simplu temporar;
h) titlu de calatorie.”
2. La articolul 6, alineatul (3) se abroga.
3. La articolul 7 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) minorii sub varsta de 12 ani;”.
4. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Pasapoartele diplomatice electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub varsta de 12 ani.”
5. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Pasapoartele de serviciu electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub varsta de 12 ani.”
6. La capitolul II, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“SECTIUNEA a 4-a
Pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar”
7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Pasaportul simplu electronic se elibereaza, la cerere, cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate.
(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(3) In cazul in care solicitantul pasaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliu sau resedinta, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(4) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, in cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, pot fi depuse in numele titularului de catre reprezentantul legal sau de catre autoritatile medicale romane, prezenta titularului fiind obligatorie.
(5) Pasapoartele simple electronice se elibereaza titularului sau reprezentantului legal, dupa achitarea contravalorii acestora si a taxelor consulare prevazute de lege.
(6) In situatia in care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constata faptul ca datele inscrise in pasaportul simplu electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie sa sesizeze cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, care este obligat sa ii elibereze un nou document. In acest caz, eliberarea noului pasaport se face fara plata sumelor prevazute la alin. (5).”
8. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Minorilor cetateni romani care nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate li se elibereaza pasapoarte simple electronice in urmatoarele conditii:
a) in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani, numai la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 sau, dupa caz, a reprezentantului legal;
b) in cazul minorului care a implinit varsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 sau, dupa caz, a reprezentantului legal.
(2) Emiterea pasaportului simplu electronic pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii.”
9. La articolul 17^1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) pentru persoanele care declara ca nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;”.
10. La articolul 17^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se depun la autoritatile prevazute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) si (6), respectiv ale art. 17, se aplica, in mod corespunzator, si cu privire la cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare.”
11. La articolul 17^1, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1) – (4^3), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, in cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercitiu, pot fi depuse in numele titularului de catre reprezentantul legal sau de catre autoritatile medicale romane, fara ca prezenta titularului sa fie obligatorie.
(4^2) In situatii temeinic justificate, pentru minorii aflati in strainatate sub o forma de protectie speciala dispusa de autoritatile locale competente si care nu detin documente de identitate sau de calatorie valabile, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei elibereaza, cu titlu gratuit, pasapoarte simple temporare, la solicitarea autoritatilor straine competente, in scopul reglementarii situatiei juridice a minorilor in statul de resedinta, daca nu este posibila repatrierea acestora.
(4^3) Costurile aferente producerii si emiterii pasapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevazuti la alin. (4^2) sunt suportate de statul roman prin autoritatile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza protocolului incheiat cu producatorul.”
12. La articolul 18 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 12 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani.”
13. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice si pasapoartele simple temporare pot fi retinute numai de organele de politie, autoritatile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, precum si de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, doar in cazul in care situatia o impune, pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege. In aceste situatii, autoritatile care retin pasapoartele au obligatia sa elibereze titularului o dovada care sa ateste faptul ca pasaportul a fost retinut, precum si motivele care au stat la baza acestei masuri.”
14. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Daca in urma depunerii cererii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic ori a pasaportului simplu temporar se constata faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege in acest sens, solicitantului i se respinge cererea.”
15. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Pierderea documentelor de calatorie se declara de indata de catre titular sau, dupa caz, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2), la cea mai apropiata unitate de politie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori la Directia Generala de Pasapoarte, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.”
16. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Documentele de calatorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autoritatile emitente, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite in continuare, daca mai sunt valabile si intr-o stare fizica corespunzatoare si daca titularilor nu li s-au eliberat documente noi in locul acestora, in conditiile prezentei legi.”
17. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Documentele de calatorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autoritatile emitente dupa eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite in continuare, in conditiile prezentei legi, numai daca mai sunt valabile si intr-o stare fizica corespunzatoare si dupa anularea documentului de calatorie eliberat in conditiile art. 27 alin. (1), la solicitarea scrisa a titularului.”
18. La articolul 27, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Documentul declarat pierdut ori furat, gasit de titular sau de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) dupa eliberarea unui nou document, poate fi folosit in continuare, in conditiile prezentei legi, numai dupa prezentarea la autoritatile competente a documentului gasit, aflat in termenul de valabilitate si intr-o stare fizica corespunzatoare, si dupa anularea documentului de calatorie eliberat in conditiile alin. (1), la solicitarea scrisa a titularului.”
19. La articolul 30 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate si care calatoreste in strainatate impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta, fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor face dovada faptului ca i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau ca exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau, dupa caz, al unei carti de identitate si care calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate a insotitorului respectiv.”
20. La articolul 30 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pe langa informatiile prevazute la alin. (1) lit. d), declaratia parintilor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului legal, dupa caz, trebuie sa cuprinda si urmatoarele mentiuni:”.
21. La articolul 34 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate poate solicita eliberarea unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, cand se afla in una dintre urmatoarele situatii:”.
22. La articolul 34, alineatele (2) – (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Cetateanul roman posesor al unui certificat de inregistrare ori al unui document care atesta rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, eliberat de autoritatile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana, poate solicita eliberarea unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu in acel stat.
(3) In cazul solicitarii unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, in a carui raza teritoriala a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta, iar, in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei. In situatiile prevazute la art. 15 alin. (3) si (4), cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, respectiv a pasaportului simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic cu mentionarea tarii de domiciliu se solutioneaza de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
………………………………………………………………..
(6) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate are obligatia ca, la inmanarea pasaportului simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, sa predea actul de identitate care atesta existenta domiciliului in Romania, emis de autoritatile romane.”
23. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 37
Minorul isi stabileste domiciliul in strainatate sau, dupa caz, in Romania, in conditiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale altor legi speciale care cuprind reglementari in aceasta materie.”
24. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) In vederea punerii in executare de catre autoritatile competente a masurii de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, autoritatile care au dispus masurile prevazute la art. 40 lit. a) – c) au obligatia de a le comunica autoritatilor competente sa elibereze pasaportul, Directiei Generale de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.”
25. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 43
Pe durata suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate cetateanului roman i se refuza temporar eliberarea documentelor de calatorie prevazute la art. 6 alin. (1) de catre autoritatea competenta sa elibereze aceste documente, iar daca i-au fost eliberate, ii sunt retrase de catre autoritatile competente sa puna in executare masura.”
26. La articolul 46, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) nerespectarea de catre titularii pasapoartelor simple, pasapoartelor simple electronice sau ai pasapoartelor simple temporare a obligatiei prevazute la art. 20 alin. (1);”.
27. Articolul 52 se abroga.
28. Articolul 55 se abroga.
ART. II
(1) In tot cuprinsul Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, referirile la “pasaportul simplu”, “pasaportul diplomatic” si “pasaportul de serviciu” se considera a fi facute la pasapoartele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, cu modificarile ulterioare, aflate in uz si pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate pe toata perioada de valabilitate inscrisa in pasaport. Aceste pasapoarte se retrag treptat din circulatie, potrivit solicitarilor cetatenilor.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si mentiunilor efectuate in cuprinsul acestor pasapoarte.
ART. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului, potrivit modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.
ART. IV
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. V
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. III^1, IV si V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 264/2009, cu modificarile ulterioare, se abroga.
ART. VI
Cererile pentru eliberarea documentelor de calatorie depuse la autoritatile competente si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile la data depunerii cererii.
ART. VII
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close