Modificarea si completarea Legii nr. 283/2010

In M. Of. nr. 347 din 12 iunie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala.

Din cuprins:
Luand in considerare prevederile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industria alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala, republicata, care de la data intrarii in vigoare si pana in prezent nu a putut fi pusa in aplicare,
avand in vedere:
– resursele financiare necesare transferurilor catre bugetele locale in vederea finantarii camerelor agricole judetene din subordinea consiliilor judetene, infiintate potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.609/2009 privind infiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, care au fost dimensionate in conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2010, republicata, pana la finele trimestrului I al anului 2013, data pana la care trebuiau sa fie constituite noile structuri;
– ca urmare a faptului ca pana la aceasta data nu au fost infiintate camerele agricole, structurile infiintate potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.609/2009, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, isi continua activitatea, fara a li se putea asigura resursele financiare necesare completarii veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor;
– disfunctionalitatile constatate in ultima perioada privind organizarea si desfasurarea efectiva a proceselor si etapelor premergatoare infiintarii camerelor agricole la nivel judetean, in special cu privire la neindeplinirea formalitatilor referitoare la inscrierea acestor camere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul;
– ca legislatia actuala confera drepturi ce decurg nemijlocit din statutul de utilitate publica, fara sa acorde explicit acest statut camerelor agricole, ceea ce face neaplicabile aceste prevederi;
– ca in prezent camerele agricole au statut de interes public, fara a fi mentionat si statutul de utilitate publica, fapt care nu permite aplicarea dispozitiilor legale privind facilitatile care se acorda organizatiilor de utilitate publica, in sensul intaririi capacitatii logistice a acestor structuri pentru a asigura operativ scopul pentru care se organizeaza;
– ca mentinerea prevederilor Legii nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, cu modificarile ulterioare, referitoare la asigurarea resurselor financiare necesare primelor alegeri de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2012 nu mai este posibila in acest moment;
– ca alocarea de resurse bugetare pentru organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judetene nu se mai justifica, in conditiile in care acestea dobandesc statut de utilitate publica, cu avantajele si facilitatile, inclusiv de natura financiara, care decurg din acest statut;
– ca actualele structuri cu atributii in organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judetene nu demonstreaza capacitatea organizatorica necesara realizarii acestui scop, fapt pentru care se impune eficientizarea acestora prin reorganizare la nivelul judetelor si transfer implicit de atributii de la nivel centralizat, la nivel local;
– ca atributiile camerelor agricole prevazute de legislatia in vigoare nu sunt corelate cu atributiile care decurg din noul statut de utilitate publica al camerelor agricole, care sunt retele nationale de structuri autonome private ce promoveaza interesul public general, prin actiune la nivel local si prin integrarea specificului local in procesul de elaborare a politicilor diferentiate pe sectoare de agricultura,
tinand cont de faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta are un impact social si economic semnificativ si exista riscul sa slabeasca increderea populatiei care desfasoara activitati in domeniile agricultura si dezvoltare rurala, piscicultura, silvicultura, industrie alimentara, in sistemul camerelor agricole si in importanta rolului acestora,
in conditiile mentionate mai sus se impune modificarea urgenta si armonizarea in consecinta a dispozitiilor legale existente care reglementeaza acest domeniu,
tinand cont de faptul ca aceasta masura vizeaza interesul public si reprezinta situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 7 august 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Camerele agricole sunt organizatii neguvernamentale deschise, apolitice, fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, cu statut de utilitate publica dobandit in conditiile prezentei legi, si create in scopul:
a) promovarii intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultura, cu toate ramurile ei, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, turism rural si agroturism, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe, in functie de competentele acestora;
b) promovarii in randul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor nationale de dezvoltare rurala, a strategiei si politicilor Romaniei de sustinere financiara a agriculturii, a cercetarii fundamentale si aplicate;
c) intensificarii absorbtiei fondurilor europene in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, pescuit si acvacultura;
d) formarii profesionale si consultantei, care se acorda fermierilor persoane fizice si/sau juridice din domenii ale agriculturii si conexe.
(2) Camerele agricole sunt organizate si functioneaza in fiecare judet, avand sediul in municipiul resedinta de judet, respectiv in municipiul Bucuresti.
(3) La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti poate functiona o singura camera agricola.
(4) Camerele agricole judetene pot infiinta camere agricole locale, fara personalitate juridica.
(5) Camera agricola nationala poate infiinta camere agricole regionale, cu personalitate juridica.
(6) Camerele agricole sunt partener de dialog al autoritatilor publice cu competente in domeniile agriculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta.”
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Autoritatile publice centrale si locale, precum si asociatiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producatorilor agricoli si proprietarilor de fond forestier conlucreaza, prin reprezentanti, in vederea asigurarii cadrului adecvat de infiintare, organizare si functionare a camerei agricole la nivel judetean si national, in conditiile legii.”
3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) La nivel judetean, prin ordin al prefectului, se constituie comitetul judetean de initiativa, format din maximum 11 membri, din care fac parte:
a) un reprezentant desemnat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel teritorial;
b) un reprezentant al consiliului judetean;
c) un reprezentant al institutiei prefectului;
d) 7 reprezentanti propusi de formele asociative din domeniile agricultura si conexe;
e) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania.
(2) Modul de constituire si functionare a comitetelor judetene de initiativa este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Comitetul judetean de initiativa solutioneaza sesizarile si contestatiile, valideaza alegerile si face publice, in termen de 10 zile, rezultatele alegerilor. Comitetele judetene de initiativa se dizolva de drept dupa validarea alegerilor pentru functiile de conducere ale camerelor agricole judetene.
(4) Comitetele judetene de initiativa sunt mandatate pentru inscrierea camerelor agricole judetene in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inscriere va fi insotita de ordinul prefectului, prevazut la alin. (1), pentru camerele agricole judetene, statutul-cadru, prevazut in anexa nr. 4, si dovada sediului social.”
4. La articolul 8, alineatul (2) se abroga.
5. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Dreptul de vot este conferit in mod egal, fara privilegii sau discriminari, tuturor membrilor camerei agricole judetene.”
6. Dupa alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Membrii camerelor agricole judetene pot fi:
a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati in agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul in judetul respectiv.
b) Membri colectivi: asociatiile profesionale din domeniul agricol, forestier si conexe inregistrate la nivel judetean, precum si grupuri de producatori legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier si conexe reprezentate in teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier si conexe reprezentate in teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administreaza/asigura servicii silvice pentru fondul forestier, altul decat proprietatea publica a statului; colegiul medicilor veterinari; institutii de invatamant si/sau cercetare agricola.”
7. La articolul 10 alineatul (1), literele h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“h) fermierii inscrisi in listele electorale;
i) fermierii tineri cu varsta pana la 35 de ani inscrisi in listele electorale.”
8. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.
9. La articolul 10 alineatul (6), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) sectia de votare se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, apartinatoare colegiilor judetene. Fiecare sectie de votare are arondati un numar de electori care va fi stabilit la nivelul fiecarui judet de catre comitetul judetean de initiativa, in baza listelor cu membrii camerelor agricole judetene. La propunerea comitetului judetean de initiativa, prin ordin al prefectului, vor fi stabilite numarul si locul sectiilor de votare. Responsabil de amenajarea sectiei de votare este primarul.”
10. La articolul 10, alineatele (7) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Listele electorale se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare si se afiseaza cu 45 de zile inainte de data alegerilor.
………………………………………………………………..
(10) Comitetul judetean de initiativa acrediteaza reprezentantii prevazuti la alin. (1) in calitate de observatori ai procesului electoral.”
11. La articolul 11 alineatul (1), literele a), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) 8 locuri pentru reprezentanti alesi dintre cei propusi pe liste de catre asociatiile profesionale din domeniul agricol, forestier si conexe, inregistrate la nivel judetean;
………………………………………………………………..
g) 4 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor;
h) 4 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor cu varsta pana la 35 de ani;”.
12. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Colegiul Camerei Agricole Nationale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu si este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judetene si cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale.”
13. La articolul 12, alineatul (7) se abroga.
14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Serviciul operational administrativ, denumit in continuare SOA, al Camerei Agricole Nationale si al camerelor agricole judetene este constituit din personal contractual angajat potrivit legislatiei in vigoare.”
15. Articolul 15 se abroga.
16. Articolul 17 se abroga.
17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
Camerele agricole judetene au urmatoarele atributii:
a) ofera asistenta tehnica si consiliere producatorilor agricoli in vederea absorbtiei fondurilor europene;
b) organizeaza activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate prin infiintarea de loturi demonstrative, demonstratii practice, targuri, expozitii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri si mese rotunde;
c) asigura asistenta tehnica de specialitate, economica si manageriala persoanelor care desfasoara activitati in domeniile agricole si conexe in aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor in scopul eficientizarii activitatilor la nivel de ferma;
d) realizeaza activitati de formare profesionala continua in domeniul agricol si conexe, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tinand cont de nevoile si oportunitatile existente;
e) colaboreaza cu institutiile de invatamant si cercetare agricola in scopul realizarii transferului tehnologic si diseminarea rezultatelor cercetarii aplicative in agricultura prin elaborarea si distribuirea gratuita de tehnologii de cultura si de cresterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele;
f) realizeaza fluxul informational catre fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea si distribuirea de materiale informative, reviste, carti, brosuri, pliante, tehnologii de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, proiecte tehnico-economice si alte materiale de specialitate;
g) indeplinesc si alte atributii, conform prevederilor legale si statutului-cadru.”
18. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
Camera Agricola Nationala are urmatoarele atributii:
a) promoveaza initiativele camerelor agricole judetene;
b) aproba nivelul cotizatiei membrilor;
c) colaboreaza cu institutiile administratiei publice centrale cu atributii in domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesionala continua;
d) colaboreaza cu institute, statiuni ori companii cu obiect de activitate in cercetarea agricola fundamentala/aplicata si inovare;
e) incheie contracte de cercetare si inovare cu institute, statiuni si companii de cercetare din domeniul agricol din Romania si din strainatate;
f) participa la proiecte cu finantare europeana, nationala sau internationala in domeniul cercetarii, inclusiv proiecte in cascada, in vederea sporirii competitivitatii sectorului agricol din Romania;
g) elaboreaza si aplica planul propriu de formare profesionala continua prin cursuri de initiere, calificare, specializare si perfectionare a fermierilor;
h) organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil, in tara si in strainatate;
i) promoveaza produsele si serviciile romanesti din domeniu, in tara si in strainatate;
j) indeplineste si alte competente stabilite prin lege sau prin statut.”
19. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
Finantarea Camerei Agricole Nationale si a camerelor agricole judetene se asigura din:
a) cotizatii ale membrilor camerelor agricole;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate in conditiile art. 3;
d) veniturile din activitatile realizate prevazute la art. 19, precum si din alte activitati economice directe;
e) donatii si/sau sponsorizari;
f) comisioane;
g) prestari de servicii de consultanta sau asistenta catre fermieri, contra cost;
h) alte venituri prevazute de lege.”
20. Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Statutul de utilitate publica al camerelor agricole”
21. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Ulterior dobandirii personalitatii juridice, camerele agricole solicita acordarea statutului de utilitate publica.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 38 – 40 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, camerele agricole legal constituite sunt, potrivit legii, de utilitate publica.”
22. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii incheie actul constitutiv si statutul camerei agricole, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea camerei agricole;
d) sediul camerei agricole;
e) durata de functionare a camerei agricole, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al camerei agricole; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii camerei agricole, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al membrilor;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale camerei agricole;
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor camerei agricole;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;
d) drepturile si obligatiile membrilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale camerei agricole;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale camerei agricole;
g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii camerei agricole, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Statutul camerei agricole se elaboreaza cu respectarea prevederilor prezentei legi si a statutului-cadru, prevazut in anexa nr. 4. Statutul camerei agricole se elaboreaza cu respectarea prevederilor prezentei legi si a statutului-cadru, anexat la prezenta lege.
(5) Camerele agricole de utilitate publica se supun prevederilor art. 41 – 43 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza proceduri specifice de control privind aplicarea prevederilor alin. (5).”
23. Articolul 24 se abroga.
24. Articolul 25 se abroga.
25. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Mandatul persoanelor alese in cadrul camerelor agricole este de 4 ani, cu exceptia mandatului primelor organe de conducere a carui durata este de un an.”
26. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
Anexele nr. 1, 2, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege.”
27. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. fermier – persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati in unul din urmatoarele domenii: agricultura si dezvoltare rurala, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, turism rural si agroturism.”
28. Anexa nr. 2 – Comitete de initiativa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ANEXA 2

COMITETE JUDETENE DE INITIATIVA
– mod de functionare –

A. Comitetele judetene de initiativa se infiinteaza prin grija prefectului. Prefectul solicita autoritatilor locale si formelor asociative din domeniile agricultura si conexe sa nominalizeze reprezentantii in comitetul judetean de initiativa. In situatia in care se inregistreaza mai mult de 7 nominalizari din partea formelor asociative din domeniile agricultura si conexe, desemnarea membrilor se face prin tragere la sorti, de catre o comisie numita de prefect. Comitetele judetene de initiativa isi incep activitatea in termen de 3 zile de la data infiintarii.
B. In prima sedinta a comitetului judetean de initiativa membrii acestuia isi vor alege presedintele prin vot secret.
C. Comitetul judetean de initiativa se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui, ori de cate ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor comitetului judetean de initiativa. In prima sedinta isi desemneaza presedintele.
Comitetul judetean de initiativa:
a) in termen de 10 zile de la data numirii, delimiteaza circumscriptiile electorale pentru alegerea colegiilor judetene ale camerelor agricole;
b) desemneaza, in termen de 20 de zile de la data delimitarii circumscriptiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale de sectie;
c) preia de la comisiile electorale de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscriptiile electorale ale camerelor agricole.”
29. Anexa 3 se abroga.
30. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Camerele agricole sunt organizatii neguvernamentale, deschise, apolitice, fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, cu statut de utilitate publica dobandit in conditiile prezentei legi, si create in scopul:
a) promovarii intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultura, cu toate ramurile ei, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, turism rural si agroturism, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe, in functie de competentele acestora;
b) promovarii in randul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor nationale de dezvoltare rurala, a strategiei si politicilor Romaniei de sustinere financiara a agriculturii, a cercetarii fundamentale si aplicate;
c) intensificarii absorbtiei fondurilor europene in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, pescuit si acvacultura;
d) formarii profesionale si consultantei, care se acorda fermierilor persoane fizice si/sau juridice din agricultura si dezvoltare rurala, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe.”
31. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (3) se abroga.
32. La anexa nr. 4, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
Camerele agricole sunt partener de dialog al autoritatilor publice cu competente in domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta.”
33. La anexa nr. 4, la articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Membrii camerelor agricole judetene pot fi:
a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati in agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul in judetul respectiv;
b) Membri colectivi: asociatiile profesionale din domeniul agricol, forestier si conexe inregistrate la nivel judetean, precum si grupuri de producatori legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier si conexe reprezentate in teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier si conexe reprezentate in teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administreaza/asigura servicii silvice pentru fondul forestier, altul decat proprietatea publica a statului; colegiul medicilor veterinari; institutii de invatamant si/sau cercetare agricola.”
34. La anexa nr. 4, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Camerele agricole judetene au urmatoarele atributii:
a) ofera asistenta tehnica si consiliere producatorilor agricoli in vederea absorbtiei fondurilor europene;
b) organizeaza activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate prin infiintarea de loturi demonstrative, demonstratii practice, targuri, expozitii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri si mese rotunde;
c) asigura asistenta tehnica de specialitate, economica si manageriala persoanelor care desfasoara activitati in domeniile agricole si conexe in aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor in scopul eficientizarii activitatilor la nivel de ferma;
d) realizeaza activitati de formare profesionala continua in domeniul agricol si conexe, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tinand cont de nevoile si oportunitatile existente;
e) colaboreaza cu institutiile de invatamant si cercetare agricola in scopul realizarii transferului tehnologic si al diseminarii rezultatelor cercetarii aplicative in agricultura prin elaborarea si distribuirea gratuita de tehnologii de cultura si de cresterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte model, altele;
f) realizeaza fluxul informational catre fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea si distribuirea de materiale informative, reviste, carti, brosuri, pliante, tehnologii de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, proiecte tehnico-economice si alte materiale de specialitate;
g) indeplinesc si alte atributii, conform prevederilor legale si statutului-cadru.”
35. La anexa nr. 4, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Camera Agricola Nationala are urmatoarele atributii:
a) promoveaza initiativele camerelor agricole judetene;
b) aproba nivelul cotizatiei membrilor;
c) colaboreaza cu institutiile administratiei publice centrale cu atributii in domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesionala continua;
d) colaboreaza cu institute, statiuni ori companii cu obiect de activitate in cercetarea agricola fundamentala/aplicata si inovare;
e) incheie contracte de cercetare si inovare cu institute, statiuni si companii de cercetare din domeniul agricol din Romania si din strainatate;
f) participa la proiecte cu finantare europeana, nationala sau internationala in domeniul cercetarii, inclusiv proiecte in cascada in vederea sporirii competitivitatii sectorului agricol din Romania;
g) elaboreaza si aplica planul propriu de formare profesionala continua prin cursuri de initiere, calificare, specializare si perfectionare a fermierilor;
h) organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil, in tara si in strainatate;
i) promoveaza produsele si serviciile romanesti din domeniu, in tara si in strainatate;
j) indeplineste si alte competente stabilite prin lege sau prin statut.”
36. La anexa nr. 4, la articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Organele de conducere ale camerelor agricole judetene constituite in urma alegerilor organizate la nivelul fiecarui judet sunt: colegiul judetean si biroul permanent al colegiului judetean.”
37. La anexa nr. 4, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
Colegiul National al Camerei Agricole Nationale este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judetene si 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Nationale.”
38. La anexa nr. 4, la articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Presedintele Camerei Agricole Nationale este presedintele Prezidiului si al Biroului permanent.”
39. La anexa nr. 4, articolul 13 se abroga.
40. La anexa nr. 4, la articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Directorii camerelor agricole judetene vor fi desemnati din randul personalului angajat.”
ART. II
Art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, se abroga.
ART. III
Comitetul National de Initiativa si comitetele judetene de initiativa ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close