Modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

In M. Of. nr. 348 din 13 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie.
(2) Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie.”
2. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1 – 1^3, cu urmatorul cuprins:
“ART. 1^1
Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:
a) sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;
b) sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;
c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;
e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si implinire personala;
f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.
ART. 1^2
Ucenicia la locul de munca se adreseaza:
a) persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;
b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.
ART. 1^3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) angajator – persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca;
b) ucenic – persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari;
c) furnizori de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, denumiti in continuare furnizori – unitati si institutii de invatamant, angajatori, alti formatori, autorizati/acreditati pentru calificarea respectiva;
d) coordonatorul de ucenicie – salariatul angajatorului sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei in care se califica ucenicul;
e) contract de prestari de servicii de formare profesionala – contractul incheiat intre angajator si furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, daca este alta persoana juridica, in temeiul caruia se asigura formarea profesionala a ucenicului si sustinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.”
3. Articolul 2 se abroga.
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.”
5. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la:
a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;
g) obligatiile ucenicului;
h) alte clauze, potrivit legii.”
6. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt:
a) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;
b) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;
c) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.
(5^2) Obligatiile ucenicului sunt:
a) sa desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;
b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.”
7. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.”
8. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
b) a implinit varsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
9. La articolul 5, alineatul (2) se abroga.
10. La articolul 5, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.”
11. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.
12. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1;
b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3.
………………………………………………………………..
(3) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.
………………………………………………………………..
(6) Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.”
13. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia:
a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;
b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).”
14. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.”
15. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.”
16. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.”
17. Articolul 14 se abroga.
18. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:
a) resurse proprii ale angajatorilor;
b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
c) fonduri structurale europene;
d) bugetul asigurarilor de somaj;
e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.
(2) Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie;
b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.
(4) Suma lunara prevazuta la alin. (2) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.
(5) Modalitatea concreta de realizare a finantarii se detaliaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
19. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Nu beneficiaza de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.”
20. Articolul 17 se abroga.
21. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Angajatorii care beneficiaza de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) si d) sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata perioada contractului de ucenicie incheiat in conditiile prezentei legi.
(2) In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
22. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul activitatii furnizorilor de formare autorizati ce desfasoara programe de formare pentru ucenicie la locul de munca.”
23. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele cu atributii de control conform art. 20, cu amenda de 10.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) si (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4) – (6), art. 9, 10, art. 12 alin. (3) si art. 13.”
ART. II
Prevederile art. I intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Contractele de ucenicie incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele pana la expirarea perioadei pentru care au fost incheiate potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.
ART. IV
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va elabora si va supune spre aprobare modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. V
In tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, sintagma “Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale” se inlocuieste cu sintagma “Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice”, iar sintagma “contract de ucenicie la locul de munca” se inlocuieste cu sintagma “contract de ucenicie”.
ART. VI
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close