Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

In M. Of. nr. 365 din 19 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 546/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(12) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor conditii. Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a participarii la concurs, intervenite anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor mentionate in teza anterioara. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”
2. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
3. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In cazul in care concursul de admitere in magistratura se desfasoara in acelasi timp cu concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si exista intrebari identice, admiterea unei contestatii la vreuna dintre aceste intrebari la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii produce efecte si in privinta concursului de admitere in magistratura, in conditiile alin. (2) – (4).”
4. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regula, din randul celor ce au gradul didactic de profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei. Membrii comisiilor neactivate dobandesc calitatea de membru supleant, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, dispozitiile art. 8 alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.”
5. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1) – (5^3), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda.
(5^2) Se considera frauda si depasirea neautorizata a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului pentru elaborarea analizei prevazute la alin. (2) lit. a).
(5^3) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri faptele si masurile luate se consemneaza intr-un proces-verbal care se comunica comisiei de admitere si candidatului respectiv.”
6. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Daca nu exista posturi vacante sau daca Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numarului de posturi scoase la concurs, departajarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in succesiunea sustinerii acestora.
Cand notele obtinute de candidati la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face in functie de vechimea in specialitate juridica, de detinerea titlului stiintific de doctor in drept, a calitatii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate.”
7. La articolul 26^1 alineatul (2), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- caracterizarea de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative;”.
8. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
Daca unul dintre candidati a fost respins in conditiile art. 27 sau a renuntat la optiunea formulata conform art. 25 alin. (4) pana la data deciziei Plenului privind propunerea de numire in functie, procedura prevazuta la art. 25 alin. (4) se reia pentru candidatii admisi care ocupa pozitiile urmatoare acestui candidat in lista cuprinzand rezultatele definitive ale concursului. In termenul prevazut de comisia de admitere a concursului, candidatii isi pot mentine optiunea initiala sau pot formula o noua optiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul renuntator ori respins sau, dupa ocuparea acestuia, pentru postul ramas astfel neocupat, dupa caz.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close