Modificarea cadrului legislativ privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

In M. Of. nr. 370 din 21 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 370/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
“d) Autoritatea de implementare in sectorul transporturi – Ministerul Transporturilor, prin directiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilitati in coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezinta nivelul intermediar de monitorizare a implementarii proiectelor ex-ISPA si de verificare a cheltuielilor;
e) Structura de control fonduri europene – structura de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice avand atributii de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si de stabilire a creantelor bugetare, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
2. La articolul 1, literele b), c), f), h) si j) se abroga.
3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 1, 5 si 15 vor avea urmatorul cuprins:
“1. Ministerul Fondurilor Europene;
………………………………………………………………..
5. Autoritatea de implementare in sectorul transporturi – directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;
………………………………………………………………..
15. structura de control fonduri europene;”.
4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 3, 8 si 9 se abroga.
5. La articolul 4, alineatele (1) si (7) – (9) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acorda o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
………………………………………………………………..
(7) Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2 si avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre:
a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atributii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE si ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a fondurilor structurale si de coeziune, a mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014 si pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;
b) Ministerul Finantelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene si pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
(8) Majorarea salariala se aplica de la data incadrarii in functie, dar nu inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009, cu conditia obtinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, dupa caz.
(9) Avizul se acorda de catre ministrul fondurilor europene sau de catre ministrul finantelor publice, in conformitate cu prevederile alin. (7).”
6. La articolul 4, alineatul (10) se abroga.
7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicita avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea cuprinzand solicitarea de aviz, intocmita potrivit modelului stabilit in cuprinsul procedurii de avizare;
b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;
c) structura organizatorica a institutiei publice;
d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;
e) ordinul/decizia de numire/de incadrare a personalului pentru care se solicita avizarea pe posturi cu atributii in gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/incadrate in functie;
f) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora;
g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicita avizarea;
h) nota de fundamentare privind necesitatea si numarul de persoane alocate in cazul personalului din cadrul structurii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizata de conducerea structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1 – 15, dupa caz, si aprobata de conducatorul institutiei.”
8. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, in sensul eliberarii avizului sau respingerii motivate a solicitarii de aviz.”
9. La articolul 6, alineatele (2) – (4) se abroga.
10. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Institutiile publice al caror personal beneficiaza de majorarile salariale in conditiile prezentei hotarari au obligatia de a comunica Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare de personal, atributii, structura, organizare si/sau functionare intervenita dupa obtinerea avizului, impreuna cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.
………………………………………………………………..
(3) In toate celelalte cazuri, pe baza documentatiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii acesteia in sensul mentinerii sau retragerii avizului initial acordat.
(4) Pe perioada cuprinsa intre data modificarilor prevazute la alin. (1) si data solutionarii cererii de catre Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice personalul beneficiaza de majorarea salariala, pe raspunderea ordonatorului de credite, daca modificarile nu constituie incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2.”
11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) In situatiile in care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice constata incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1), in baza carora a fost emis avizul initial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finantelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), ordonatorii de credite vor intreprinde demersurile legale, astfel incat sumele reprezentand majorari salariale, acordate de la data neindeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, sa fie recuperate.”
ART. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul din cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) care la data incadrarii in structura beneficiaza de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare in baza avizului acordat de Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, si care nu a fost evaluat, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de baza, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
ART. III
Procedura interna de eliberare a avizului sau de respingere motivata a solicitarii de aviz, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin ordin al ministrului fondurilor europene pentru avizele acordate de catre Ministerul Fondurilor Europene si prin ordin al ministrului finantelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finantelor Publice, emise in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close