Modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM

In M. Of. nr. 365 din 19 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 546 bis/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor conditii. Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a participarii la concurs, intervenite anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor mentionate in teza anterioara. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”
2. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”
3. La articolul 19, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^2) In cazul in care concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se desfasoara in acelasi timp cu concursul de admitere in magistratura si exista intrebari identice, admiterea unei contestatii la vreuna dintre aceste intrebari la concursul de admitere in magistratura produce efecte si in privinta concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile alin. (2) – (3^1).”
4. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regula, din randul celor ce au gradul didactic de profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei. Membrii comisiilor neactivate dobandesc calitatea de membru supleant, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, dispozitiile art. 9 alin. (8) aplicandu-se in mod corespunzator.”
5. La articolul 23, dupa alineatul (1^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^4) – (1^6), cu urmatorul cuprins:
“(1^4) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda.
(1^5) Se considera frauda si depasirea neautorizata a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului pentru elaborarea analizei prevazute la alin. (1^1) lit. a).
(1^6) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri faptele si masurile luate se consemneaza intr-un proces-verbal care se comunica comisiei de admitere a concursului si candidatului respectiv.”
6. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in succesiunea sustinerii acestora. Cand notele obtinute de candidati la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face in functie de vechimea in specialitate juridica, de detinerea titlului stiintific de doctor in drept, a calitatii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate.”
7. La articolul 27^1 alineatul (2), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative;”.
8. Articolul 27^2 se abroga.
9. La articolul 30^3 alineatul (1), punctele 2, 5 si 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
………………………………………………………………..
5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
………………………………………………………………..
10. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrul de examen dupa incheierea fiecarei probe si asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii.”
10. Articolul 30^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30^8
(1) Pe durata desfasurarii probelor este permisa consultarea legislatiei indicate in bibliografie, cu exceptia celei comentate si adnotate.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare proba de examen este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(3) Accesul candidatilor in salile de examen este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de organizare a examenului, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen.
(4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(5) Candidatii se aseaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de examen tipizata, cu stampila Institutului National al Magistraturii, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(6) Din momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(7) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
(8) Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de organizare a examenului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari acestora si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(9) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Tezele folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele “Anulat”, se semneaza de supraveghetor si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(10) Fiecare candidat primeste atatea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(11) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(12) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(13) Presedintele ori vicepresedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(14) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice mijloace de comunicare, precum si orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu exceptia celor prevazute la alin. (1). Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din examen.
(15) Frauda dovedita atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea “Frauda”. Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.
(16) Sanctiunea prevazuta la alin. (15) se aplica si pentru depasirea timpului de examen, stabilit potrivit alin. (2).
(17) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces-verbal.”
11. La articolul 30^9, alineatele (7) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderoul de notare, separat de catre fiecare corector, semnat de catre acestia pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare disciplina o reprezinta media celor doua note acordate, calculata cu doua zecimale. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori de catre presedintele comisiilor, prin tragere la sorti. Nota data la reevaluare se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a foii de examen, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a examenului.
Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
………………………………………………………………..
(13) Nota acordata in urma solutionarii contestatiei este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.”
12. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In cazul prevazut la alin. (1), precum si in cazul in care auditorul de justitie nu a sustinut examenul de absolvire in prima sesiune, acesta nu beneficiaza de bursa si de alte drepturi ale auditorilor pana la promovarea examenului.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri

In M. Of. nr. 367 din 20 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 549/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Scolii sunt alesi in adunarea generala a acesteia, convocata si prezidata de directorul sau de unul dintre directorii adjuncti ai Scolii, fara drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, conform procedurii stabilite prin hotarare a Consiliului de conducere.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close