Instructiuni pentru aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 34/2006

In M. Of. nr. 371 din 21 iunie 2013 au fost publicate Instructiunile presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1/2013 emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele instructiuni sunt emise in aplicarea art. 188 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
(1) Atunci cand stabileste cerintele de calificare autoritatea contractanta are obligatia sa respecte principiul proportionalitatii si sa nu formuleze cerinte care ajung sa se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat/executat asa cum este prevazut la nivelul caietului de sarcini sau al documentatiei descriptive.
(2) Este recomandabil ca cerintele de calificare sa vizeze in special experienta specifica a personalului implicat in derularea contractului si nu experienta generala a acestuia.
ART. 3
Experienta similara a personalului de conducere, precum si cea a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului se raporteaza la domeniul aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit.
ART. 4
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state.

CAPITOLUL II
Dispozitii in legatura cu cerintele/criteriile de calificare si selectie referitoare la studiile personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari

SECTIUNEA 1
Cerinte legate de studii

PARAGRAFUL 1
Domeniul studiilor

ART. 5
Informatii referitoare la studii se pot solicita personalului de conducere, precum si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
ART. 6
Atunci cand solicita indeplinirea unor cerinte de calificare legate de studii, autoritatea contractanta are in vedere faptul ca exista situatii in care sunt relevante competentele persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari, si nu domeniul studiilor.
ART. 7
Atunci cand se solicita informatii referitoare la studii, se va justifica de ce se solicita absolvirea studiilor intr-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoana care a absolvit studiile solicitate poate indeplini activitatile din contractul ce urmeaza a fi atribuit si de ce persoane care au alte studii decat cele solicitate nu pot realiza aceste activitati.
ART. 8
(1) In masura in care exista o justificare in ceea ce priveste domeniul studiilor solicitate, domeniul va fi definit clar pentru a nu crea ambiguitati in evaluarea documentelor de calificare.
Nota exemplificativa:
Nu este suficient sa se mentioneze domeniul tehnic, ci se va preciza expres ce tip de studii se solicita, spre exemplu specializarea constructii civile, industriale si agricole (conform legislatiei relevante in vigoare).
(2) Daca se justifica solicitarea absolvirii studiilor intr-un anumit domeniu, acesta va fi corelat cu domeniul relevant care sa permita desfasurarea activitatilor aferente obiectului contractului, activitati ce vor fi derulate de persoana careia i-au fost solicitate respectivele studii.

PARAGRAFUL 2
Durata studiilor

ART. 9
Referinta la durata studiilor se face prin solicitarea fie de studii superioare, fie de studii medii.
Nota exemplificativa:
Nu se vor solicita studii superioare de lunga durata.

PARAGRAFUL 3
Studii postuniversitare

ART. 10
Nu se poate solicita ca un expert sa aiba atat studii superioare cat si studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat.
Nota exemplificativa:
Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta si master in acelasi domeniu.
ART. 11
Nu se justifica solicitarea absolvirii de catre o anumita persoana responsabila pentru indeplinirea contractului doar de studii postuniversitare/master/doctorat.
ART. 12
Daca nu se impune absolvirea cu diploma de licenta a studiilor intr-un anumit domeniu, autoritatea contractanta poate permite dovedirea specializarii intr-un anumit domeniu fie prin studii absolvite cu diploma de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international intr-un anumit domeniu.
Note exemplificative:
Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta si master (indiferent de domeniu).
Se poate solicita ca expertul sa aiba fie studii superioare absolvite cu diploma de licenta, fie studii postuniversitare, fie cursuri recunoscute la nivel national/international, spre exemplu in domeniul IT.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte legate de experienta in domeniul studiilor

ART. 13
Experienta generala solicitata de autoritatea contractanta in ceea ce priveste domeniul studiilor poate fi de pana la 5 ani.
ART. 14
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 13, autoritatea contractanta poate solicita mai mult de 5 ani vechime in specialitatea studiilor atunci cand exista reglementari specifice in vigoare si/sau atunci cand autoritatea contractanta justifica temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebita a activitatilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul contractului prin prisma pozitiei/atributiilor respectivului expert.
(2) Atunci cand exista reglementari specifice in vigoare ce determina depasirea numarului de ani precizat la art. 13, autoritatea contractanta mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ respectiv.
ART. 15
Nu se va impune indeplinirea unei experiente generale a expertului in ultimii X ani.
Nota exemplificativa:
Nu se poate impune ca expertul sa aiba o experienta generala in domeniul studiilor realizata in ultimii 7 ani.
Se poate solicita ca expertul sa aiba o experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.
ART. 16
(1) Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta si prin corelare cu functia/activitatile/atributiile pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul.
(2) Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale pot fi calculati pe baza unor documente-suport relevante care sa ateste experienta generala, si nu prin raportare efectiv la timpul alocat activitatii respective.
Nota exemplificativa:
In evaluarea ofertelor, in vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atesta experienta generala si care trebuie sa fie acceptate de autoritatea contractanta pot fi fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare.

CAPITOLUL III
Dispozitii in legatura cu cerintele/criteriile de calificare si selectie referitoare la experienta specifica a personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari

ART. 17
Experienta in domeniul specific aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit, prin prisma pozitiei/atributiilor fiecarui expert, solicitata de autoritatea contractanta poate fi de pana la 3 ani.
ART. 18
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 17, autoritatea contractanta poate solicita mai mult de 3 ani experienta specifica atunci cand exista reglementari specifice in vigoare si/sau atunci cand autoritatea contractanta justifica temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebita a activitatilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul contractului prin prisma pozitiei/atributiilor respectivului expert.
(2) Atunci cand exista reglementari specifice in vigoare ce determina depasirea numarului de ani precizat la art. 17, autoritatea contractanta mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ respectiv.
ART. 19
(1) Nu se va impune ca experienta specifica cuantificata in ani sa fie realizata la nivelul unui singur contract/proiect.
(2) Nu se va limita pentru experti dovedirea experientei specifice prin participarea la proiect/proiecte derulat/derulate in ultimii X ani.
Nota exemplificativa:
Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert sa fi participat intr-un proiect similar derulat in ultimii 3 ani.
(3) Nu se va impune indeplinirea unei experiente specifice a expertului in ultimii X ani.
Nota exemplificativa:
Spre exemplu, nu se poate impune ca un expert sa aiba o experienta specifica realizata in ultimii 5 ani.
(4) Nu se va impune ca experienta specifica sa fie realizata in perioada solicitata pentru experienta generala.
Nota exemplificativa:
Nu se poate solicita ca din cei 5 ani de experienta in domeniul studiilor 3 ani sa fie in domeniul specific activitatilor din cadrul contractului.
ART. 20
(1) Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta specifica corelat cu functia/activitatile/atributiile pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul.
(2) Anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice pot fi calculati pe baza unor documente-suport relevante care sa ateste experienta specifica a persoanelor ce au in cadrul activitatii curente atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract si nu prin raportare efectiv la timpul alocat activitatii respective.
Nota exemplificativa:
In evaluarea ofertelor, in vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele-suport relevante care atesta experienta specifica pot fi fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare.
ART. 21
(1) Daca s-a solicitat un numar de ani minim necesar in vederea dovedirii experientei specifice, nu se va solicita si dovedirea experientei specifice a respectivei persoane prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita.
(2) Daca s-a solicitat dovedirea experientei specifice a respectivei persoane prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita nu se va solicita si un numar de ani minim necesar in vederea dovedirii experientei specifice.

CAPITOLUL IV
Dispozitii in legatura cu cerintele/criteriile de calificare si selectie referitoare la atestarea/autorizarea tehnico-profesionala obligatorie conform prevederilor legale a personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari

ART. 22
Pentru specialistii pentru care, in baza unui act normativ, este obligatorie desfasurarea activitatilor in cadrul contractului/proiectului in calitatea atestata/autorizata, autoritatea contractanta:
a) mentioneaza la nivelul fisei de date prevederea expresa din actul normativ in baza caruia este obligatorie atestarea;
b) solicita doar atestatul si/sau legitimatia;
c) nu impune conditii de studii, vechime, respectiv de experienta generala si/sau specifica sau conditii ce vizeaza implicarea intr-un proiect/contract similar atunci cand institutiile abilitate pentru a emite astfel de atestate/autorizatii impun indeplinirea anumitor conditii de vechime/experienta.
Nota exemplificativa:
Exemplificam experti pentru care nu se pot impune conditii de vechime: responsabilul tehnic cu executia, diriginti de santier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.
ART. 23
(1) Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.
(2) In baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente.
(3) Operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Nota exemplificativa:
De exemplu, art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, dispune ca agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Potrivit art. 1 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor privind respectarea cerintelor prevazute de lege reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii si se efectueaza de catre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de catre comisii organizate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, iar potrivit art. 21 din acelasi act normativ asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii se face in mod diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calitatii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu executia atestati. In conformitate cu art. 2 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului 925/1995, prevederile regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL V
Dispozitii in legatura cu cerintele/criteriile de calificare si selectie referitoare la perfectionarea profesionala/formarea profesionala a personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari

Nota exemplificativa:
De exemplu, persoanele responsabile de indeplinirea contractului de achizitie publica, carora le sunt aplicabile prevederile prezentului capitol, pot fi: SSM, PM, CQ, RTQ, AQ etc. – respectiv specialisti care pot desfasura activitatea fara a exista obligativitatea atestarii lor de catre institutiile in domeniu si fara de care (atestat/autorizatie) nu pot desfasura respectivele activitati.
ART. 24
Pentru specialistii pentru care se solicita anumite certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, ce nu sunt obligatorii in baza unui act normativ, autoritatea contractanta poate solicita experienta specifica, dar nu poate impune ca aceasta sa fie realizata in calitatea detinuta ca urmare a perfectionarii/formarii.
ART. 25
(1) Se poate solicita experienta dovedita prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita, fara a se solicita persoanei respective si experienta raportata la un anumit numar de ani.
(2) Se poate solicita experienta raportata la un anumit numar de ani fara a se solicita persoanei respective si experienta dovedita prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita.
ART. 26
Pentru expertii/personalul care au/are activitati de coordonare, autoritatea contractanta:
a) nu solicita domeniul aferent studiilor superioare, putandu-se solicita ca expertul/personalul cu activitati de coordonare sa aiba studii superioare;
Nota exemplificativa:
Cerinta excesiva: Managerul de proiect sa aiba studii superioare in domeniul tehnic sau in domeniul IT;
Cerinta acceptata: Managerul de proiect sa aiba studii superioare.
b) nu solicita ca experienta specifica a managerului/coordonatorului/liderului de proiect sa fie realizata in calitatea acestuia de manager de proiect atestat/certificat – cu diploma de manager de proiect;
Nota exemplificativa:
Cerinta excesiva: participarea managerului de proiect in cel putin un proiect/contract dupa obtinerea atestatului/certificatului/diplomei de manager de proiect.
c) poate solicita experienta specifica, insa nu poate solicita simultan dovedirea experientei specifice:
– prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru care se solicita si
– prin raportarea la un anumit numar de ani;
Nota exemplificativa:
Cerinta excesiva: participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii si o experienta specifica de cel putin 3 ani.
Se poate solicita fie desfasurarea de activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienta specifica de cel putin 3 ani.
d) nu va solicita ca experienta specifica sa fie realizata intr-o pozitie de coordonator/manager/director de proiect.
Note exemplificative:
Cerinta excesiva: Managerul de proiect sa aiba experienta de minimum 3 ani ca manager/coordonator/director de proiect in domeniul IT.
Se pot formula cerinte legate de experienta specifica a managerului de proiect (de exemplu, participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii) si o alta cerinta legata de detinerea unei experiente ca manager/coordonator/director de proiect (fara a conditiona de obiectul proiectului/contractului).

CAPITOLUL VI
Alte dispozitii in legatura cu cerintele/criteriile de calificare si selectie referitoare la personalul de conducere, precum si la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari

ART. 27
In vederea dovedirii experientei solicitate persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii/lucrari autoritatea contractanta poate solicita CV-ul, precum si, dupa caz, documente-suport care sa probeze indeplinirea cerintelor.
ART. 28
Autoritatea contractanta nu poate limita dovedirea experientei solicitate prin prezentarea de “recomandari”, ci va permite si prezentarea altor documente relevante prin care se face dovada indeplinirii experientei/cerintei solicitate.
Nota exemplificativa:
Prin orice tip de document se intelege: copie de pe fisa de post, copie de pe contractul de munca, copia contractului de colaborare/prestari servicii, copie de pe Revisal etc.
ART. 29
Autoritatea contractanta nu poate impune ca documentele-suport necesare dovedirii experientei solicitate sa fie eliberate de catre beneficiarul contractului/proiectului in derularea caruia a fost implicat expertul, acestea putand fi eliberate inclusiv de prestatorul respectivelor servicii/lucrari.
Nota exemplificativa:
Spre exemplu, Primaria X a fost beneficiar, iar S.C. Y a fost prestator. Expertul Z poate prezenta recomandare din partea S.C. Y.
ART. 30
Autoritatea contractanta nu poate solicita ca expertii sa fi fost implicati intr-un proiect a carui valoare a fost de X lei sau care a presupus realizarea unei anumite cantitati ori la nivelul caruia sa se fi realizat lucrari/investitii de o anumita capacitate.
ART. 31
(1) Autoritatea contractanta nu poate solicita experienta in proiecte/contracte cu finantare externa pentru expertii/personalul ce vor/va fi implicati/implicat intr-un contract de achizitie publica.
(2) Autoritatea contractanta poate solicita expertilor/ personalului sa fi desfasurat activitati specifice, similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fara a impune ca proiectul/contractul la nivelul caruia au fost realizate respectivele activitati sa fi fost finantat din fonduri externe.
Nota exemplificativa:
Cerinta excesiva: Solicitarea implicarii expertului intr-un proiect finantat din fonduri europene la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de elaborare de cereri de rambursare.
Cerinta acceptata: Solicitarea implicarii expertului intr-un proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de elaborare de cereri de rambursare.
ART. 32
In functie de complexitatea contractului autoritatea contractanta poate interzice indeplinirea mai multor pozitii de catre acelasi expert, cu conditia justificarii si asumarii motivului pentru care se solicita prezenta in acelasi timp si loc, simultan, respectiv de ce o persoana nu poate fi desemnata pentru una sau mai multe dintre anumite categorii de activitati.
ART. 33
Prezentele instructiuni se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close