Modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

In M. Of. nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 6, litera b^1) a articolului 8 se abroga.
2. La articolul I, dupa punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1 – 8^3, cu urmatorul cuprins:
“8^1. La articolul 15, alineatul (1^1) se abroga.
8^2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
«ART. 16^1
Regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art. 19 trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de catre autoritatea tutelara.»
8^3. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 19
Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.»”
3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate.”
4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire.”
5. La articolul I, dupa punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1 – 41^4, cu urmatorul cuprins:
“41^1. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).»
41^2. La articolul 190, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).»
41^3. Dupa articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 193^1, cu urmatorul cuprins:
«ART. 193^1
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.»
41^4. Dupa articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 196^1, cu urmatorul cuprins:
«ART. 196^1
Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.»”
6. La articolul I punctul 44, alineatul (1^1) al articolului 202 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^1) O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara T.V.A., reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv.”
7. La articolul I, dupa punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu urmatorul cuprins:
“44^1. La articolul 203, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 203
(1) Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp stabilita de autoritatea contractanta si care nu poate fi mai scurta de 3 zile, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.»”
8. La articolul I, dupa punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu urmatorul cuprins:
“72^1. Dupa articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 288^1, cu urmatorul cuprins:
«ART. 288^1
Partile pot conveni ca litigiile in legatura cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta sa fie solutionate prin arbitraj.»”
9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) si (3) ale articolului 294 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.”
10. La articolul I punctul 76, dupa alineatul (3) al articolului 294 se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Contraventia prevazuta la art. 293 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(3^2) Contraventia prevazuta la art. 293 lit. e^1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei.”
11. La articolul I punctul 76, dupa alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
“(8) Pentru contractele a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), amenda prevazuta ca sanctiune pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 293 reprezinta 50% din sumele prevazute la alin. (2), (3), (3^2) si (4). Prevederile alin. (3^1) raman aplicabile.
(9) In cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) In cazul prevazut la alin. (9), constatarile Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca urmare a actiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achizitie publica, sunt transmise, spre valorificare, autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.”
12. La articolul I, dupa punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu urmatorul cuprins:
“77^1. Articolul 296^1 se abroga.”
13. La articolul I, punctele 78 – 81 se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close