Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public

In M. Of. nr. 384 din 27 iunie 2013 a fost publicat Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului regulament.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public

ART. 1
Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului regulament.
ART. 2
(1) Regulamentul stabileste cadrul general pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, descrise in fisa postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in grade ori trepte profesionale imediat superioare.
(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor.
ART. 3
Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex are ca scop aprecierea obiectiva a gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva si a rezultatelor obtinute in mod efectiv.
ART. 4
(1) Activitatea profesionala a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al parchetelor este evaluata anual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara activitatea, prin acordarea calificativelor “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si “nesatisfacator”, la propunerea grefierului-sef sau prim-grefierului, dupa caz.
(2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un criteriu care se are in vedere la evaluarea anuala a personalului auxiliar al parchetelor.
(3) Evaluarile si calificativele anuale se pastreaza la dosarul profesional personal.
(4) In cazul specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se semneaza atat de conducatorul parchetului, cat si de catre seful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) La evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale specifice.
(6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament, detasat sau delegat la alte institutii, se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.
ART. 5
(1) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
(2) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu poate cuprinde mai putin de 6 luni de activitate in functia respectiva.
(3) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 28 februarie din anul urmator perioadei evaluate.
(4) Sunt supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.
(5) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:
a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
b) persoanele al caror raport de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.
ART. 6
In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raporturile de munca ale salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite.
ART. 7
(1) Performantele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex din cadrul parchetelor sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.
(2) Criteriile generale de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex sunt cele prevazute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
ART. 8
(1) De asemenea, evaluarea se realizeaza si in baza urmatoarelor criterii specifice de evaluare pentru functiile de conducere, respectiv pentru functiile de executie:
a) criterii specifice de evaluare pentru functiile de conducere:
– capacitatea de organizare;
– capacitatea de conducere;
– capacitatea de coordonare;
– capacitatea de control;
– competenta decizionala;
– capacitatea de delegare;
– capacitatea de dezvoltare a abilitatilor personalului;
– abilitati de mediere si negociere;
– capacitatea de implementare;
– capacitatea de rezolvare eficienta a problemelor;
– capacitatea de asumare a responsabilitatilor;
– capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
– creativitate si spirit de initiativa;
– capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru;
– capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate;
– integritatea morala si etica profesionala;
b) criterii specifice de evaluare pentru functiile de executie:
– capacitatea de implementare;
– capacitatea de rezolvare eficienta a problemelor;
– capacitatea de asumare a responsabilitatilor;
– capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
– creativitate si spirit de initiativa;
– capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru;
– capacitatea de a lucra independent;
– capacitatea de a lucra in echipa;
– capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate;
– integritatea morala si etica profesionala.
(2) In functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal auxiliar de specialitate si personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioara al parchetelor, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare; criteriile astfel stabilite se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.
(3) Salariatii care exercita cu caracter temporar o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare a acestei functii, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.
ART. 9
Procedura evaluarii se realizeaza in doua etape:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul.
ART. 10
Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 4, completeaza fisele de evaluare, al caror model este prevazut in anexa nr. 1, respectiv anexele nr. 2 si 3, dupa cum urmeaza:
a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.
ART. 11
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.
(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate, iar evaluatorul poate modifica fisa de evaluare in consecinta.
ART. 12
(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare prin acordarea unei note de la 1 la 5 pentru fiecare obiectiv si criteriu, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire a acestora.
(2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
(3) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim.
ART. 13
Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 – 2,00 – nesatisfacator;
b) intre 2,01 – 3,00 – satisfacator;
c) intre 3,01 – 4,00 – bun;
d) intre 4,01 – 5,00 – foarte bun.
ART. 14
(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul parchetului.
(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului parchetului.
(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
(4) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.
(5) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) si (2) se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.
ART. 15
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close