Modificarea ordonantei privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

In M. Of. nr. 433 din 16 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 27 martie 2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite.”
2. La articolul 3, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
“p) la solicitarea altor institutii specializate ale statului, poate participa, ca organ de specialitate, la efectuarea de verificari in domeniul jocurilor de noroc, impreuna cu acestea.”
3. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin ordin al presedintelui se aproba regulamentul intern, procedura de control si procedurile de lucru ale Oficiului.”
4. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Oficiul organizeaza pregatirea personalului propriu direct sau poate colabora cu institutii abilitate nationale, din Uniunea Europeana sau internationale. Finantarea activitatilor de pregatire se realizeaza din bugetul Oficiului, din surse puse la dispozitie de alte institutii sau din fondurile Uniunii Europene.”
5. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 5^1
In exercitarea atributiilor, personalul cu atributii de control din cadrul Oficiului este investit cu exercitiul autoritatii publice, efectueaza control operativ si inopinat sau tematic, pe baza de ordin de serviciu si legitimatie de control, si are dreptul sa constate si sa sanctioneze abaterile de la dispozitiile legale in domeniul jocurilor de noroc. Activitatea de control desfasurata de Oficiu se supune reglementarilor legale in vigoare.
ART. 5^2
Competentele, actele de control si atributiile personalului din cadrul Oficiului desemnat sa efectueze controlul in domeniul jocurilor de noroc vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al presedintelui Oficiului, dupa caz.”
6. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Oficiul poate sa solicite Ministerului Afacerilor Interne sa asigure personal specializat din cadrul politiei judiciare pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfasurate de personalul Oficiului in realizarea actului de control. Conditiile concrete si modalitatile in care personalul subunitatilor specializate participa la actiunile de control se stabilesc prin protocol incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Oficiu.”
7. La articolul 8 alineatul (1), literele e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“e) membru – membru neexecutiv numit la propunerea presedintelui Consiliului Concurentei;
………………………………………………………………..
g) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicatiilor si societatii informationale;
h) membru – membru neexecutiv numit la propunerea directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala;”.
8. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
“(6^1) Calitatea de membru al Comitetului se suspenda in cazul arestarii sau trimiterii in judecata pentru o infractiune in legatura cu/sau in exercitarea atributiilor de serviciu.”
9. La articolul 8 alineatul (7), litera f) se abroga.
10. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Organizarea si functionarea Comitetului, precum si regimul juridic al deciziilor acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”
11. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 9^1
(1) Pentru buna organizare si functionare a Oficiului, precum si pentru imbunatatirea activitatii Comitetului, presedintele este sprijinit de un consiliu consultativ, care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc.
(2) Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea presedintelui, Oficiului sau Comitetului, dupa caz.
(3) Componenta Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea sedintelor acestuia, precum si orice alte dispozitii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Oficiului.”
12. La articolul 13, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
“3^1. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor instiinta Oficiul despre orice modificare, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.»”
13. La articolul 13, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
“4^1. La articolul 15 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«g) salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiu, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 30 de zile inainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie sa fie identificat in sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata Oficiului cu cel putin 15 zile inainte de a fi operationala;»”.
14. La articolul 13, dupa punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1, 6^2 si 6^3, cu urmatorul cuprins:
“6^1. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 16
(1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip “jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip “mistery”, sau a aparatelor de acelasi tip, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip “progresiv”. Organizatorii sistemelor de tip “jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt Oficiului cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a exploatarii activitatii, precum si seriile jocurilor tip slot-machine interconectate in sistem si locatia/locatiile in care sunt exploatate acestea.»
6^2. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) – (8), cu urmatorul cuprins:
«(5) Cluburile de poker sunt sali (locatii) specializate, in care se desfasoara exclusiv intre participanti jocuri de noroc cu carti de joc, denumite “poker”. Pentru activitatea de club de poker, organizatorii vor solicita licenta si autorizatie de la Oficiu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare care reglementeaza jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor.
(6) Organizatorii care detin licenta de organizare a cluburilor de poker pot organiza turnee de poker in afara locatiilor autorizate, cu conditia notificarii Oficiului, cu cel putin 30 de zile inainte, cu privire la locatia in care urmeaza sa se desfasoare turneul, perioada de desfasurare, taxa de participare si intervalul orar de desfasurare.
(7) Numarul minim de mese exploatate de un organizator al unui club de poker este de 10 pentru locatiile din Bucuresti si 5 pentru locatiile din tara.
(8) Taxa aferenta licentei pentru clubul de poker este de 50.000 lei/an, iar taxa aferenta autorizatiei este de 25.000 lei/luna/locatie, pentru municipiul Bucuresti, respectiv 10.000 lei/luna/locatie pentru locatiile din tara.»
6^3. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A. poate organiza si exploata activitatile pentru care, potrivit alin. (1), detine exclusivitate, in comun cu alte loterii nationale afiliate la European State Lotteries and Toto Association si/sau alti organizatori de jocuri de noroc autorizati.»”
15. La articolul 13, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“7^1. La articolul 20, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«ART. 20
(1) Operatorii economici care produc in Romania, importa sau realizeaza achizitii intracomunitare in Romania, astfel cum acestea sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de mijloace de joc, in scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, sunt obligati ca in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii operatiunilor respective in documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Introducerea pe teritoriul Romaniei de mijloace de joc sub orice alta forma decat cele prevazute la alin. (1) se declara cu 15 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii Oficiului, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai in conditiile in care se face dovada inregistrarii declaratiei respective la registratura Oficiului.
………………………………………………………………..
(4) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc sunt obligati sa declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la realizarea acesteia.
(5) Detinatorii de drept ai mijloacelor de joc care au facut anterior obiectul autorizarii si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc sa exploateze sau sa puna la dispozitie, sub orice forma, respectivele mijloace de joc sunt obligati sa declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.»”
16. La articolul 13, punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“14. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se inlocuieste cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice» se inlocuieste cu sintagma «Directia generala de autorizare jocuri de noroc» si sintagma «Ministerul Finantelor Publice» se inlocuieste cu sintagma «Oficiul National pentru Jocuri de Noroc».”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close