Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European si a Consiliului

Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste increderea excesiva acordata ratingurilor de credit

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 53 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],

intrucat:
(1) Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului [4] prevede reglementarea la nivelul Uniunii a institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP). Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului [5] prevede reglementarea la nivelul Uniunii a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM). In mod similar, Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului [6] prevede reglementarea la nivelul Uniunii a administratorilor fondurilor de investitii alternative (AFIA). Toate cele trei directive prevad cerinte prudentiale referitoare la administrarea riscurilor de catre IORP, de catre societatile de administrare si de investitii in privinta OPCVM si respectiv de catre AFIA.
(2) Unul dintre efectele crizei financiare este existenta unei increderi excesive din partea investitorilor, inclusiv IORP, OPCVM si fondurilor de investitii alternative (FIA), acordate ratingurilor de credit pentru a efectua investitii in instrumente de creanta, fara a evalua ei insisi bonitatea emitentilor unor astfel de instrumente. Pentru a imbunatati calitatea investitiilor efectuate de IORP, de OPCVM si de FIA si a-i proteja astfel pe investitorii in aceste fonduri, este adecvat sa se prevada ca IORP, societatile de administrare si de investitii cu privire la OPCVM si AFIA sa evite sa se bazeze exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit sau sa le utilizeze ca fiind singurul parametru atunci cand evalueaza riscurile pe care le implica investitiile efectuate de IORP, de OPCVM si de FIA. Principiul general al evitarii increderii excesive in ratingurile de credit ar trebui asadar integrat in procesele si sistemele de administrare a riscurilor utilizate de IORP, de societatile de administrare si de investitii cu privire la OPCVM si AFIA si adaptat particularitatilor acestora.
(3) In vederea detalierii principiului general al evitarii increderii excesive in ratinguri de credit, care ar trebui introdus in Directivele 2009/65/CE si 2011/61/UE, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ar trebui delegata Comisiei pentru a se garanta ca societatile de administrare si de investitii cu privire la OPCVM si AFIA sunt impiedicate efectiv sa se bazeze in mod excesiv pe ratinguri de credit atunci cand evalueaza bonitatea activelor detinute. In acest sens, este adecvat sa se modifice competentele conferite Comisiei prin directivele respective de a adopta acte delegate in ceea ce priveste dispozitiile generale referitoare la procesele si sistemele de administrare a riscurilor utilizate de societatile de administrare si de investitii cu privire la OPCVM si AFIA. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti, si sa publice rezultatele acestor consultari. Comisia, atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, ar trebui sa asigure o transmitere simultana, in timp util si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(4) Masurile pertinente prevazute in prezenta directiva ar trebui sa fie complementare celorlalte dispozitii din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit [7]. Dispozitiile respective prevad obiectivul general de a reduce increderea excesiva a investitorilor in ratingurile de credit si ar trebui sa faciliteze atingerea respectivului obiectiv.
(5) Deoarece obiectivul prezentei directive, si anume de a contribui la reducerea increderii excesive a IORP, a OPCVM si a FIA in ratingurile de credit atunci cand efectueaza investitii, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre, actionand intr-o maniera coordonata, si, in consecinta, avand in vedere structura si impactul la nivelul Uniunii ale activitatilor IORP, ale OPCVM si ale FIA si ale agentiilor de rating de credit, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(6) Prin urmare, Directivele 2003/41/CE, 2009/65/CE si 2011/61/UE ar trebui modificate in consecinta.
(7) In conformitate cu Declaratia politica comuna a statelor membre si a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative [8], statele membre s-au angajat sa anexeze, in cazuri justificate, la notificarea masurilor lor de transpunere, unul sau mai multe documente care explica relatia dintre componentele unei directive si partile corespondente din instrumentele nationale de transpunere. In ceea ce priveste prezenta directiva, legiuitorul considera ca este justificata transmiterea unor astfel de documente,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Modificarea Directivei 2003/41/CE
La articolul 18 din Directiva 2003/41/CE se introduce urmatorul alineat:
“(1a) Ținand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor institutiilor supravegheate,statele membre se asigura ca autoritatile competente monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor institutiilor de evaluare a creditelor, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile de credit emise de agentiile de rating de credit definite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credite [] in cadrul politicilor lor de investitii si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor referiri, in vederea reducerii bazarii exclusive si mecanice pe astfel de ratinguri de credit.
Articolul 2
Modificari ale Directivei 2009/65/CE
Articolul 51 din Directiva 2009/65/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (1), primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) O societate de administrare sau de investitii trebuie sa utilizeze un sistem de gestionare a riscurilor care sa ii permita sa monitorizeze si sa aprecieze in orice moment riscul asociat pozitiilor si contributia acestora la profilul de risc general al portofoliului unui OPCVM. Mai exact, aceasta nu trebuie sa se bazeze in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agentiile de rating de credit definite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credite [] pentru a evalua bonitatea activelor OPCVM-ului.
2. Se introduce urmatorul alineat:
“(3a) Ținand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor OPCVM, autoritatile competente monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de catre societatile de administrare sau de investitii, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt mentionate la alineatul (1) primul paragraf, in cadrul politicilor lor de investitii cu privire la OPCVM si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor referiri, in vederea reducerii bazarii exclusive si mecanice pe astfel de ratinguri de credit.”
3. Alineatul (4) se modifica dupa cum urmeaza:
(a) litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(a) criteriile de evaluare a gradului de adecvare a sistemului de gestionare a riscurilor utilizat de societatea de administrare sau de investitii, in conformitate cu alineatul (1) primul paragraf;”;
(b) se adauga urmatorul paragraf:
“Criteriile mentionate la primul paragraf litera (a) trebuie sa garanteze ca societatea de administrare sau de investitii nu se poate baza in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit, astfel cum sunt mentionate la alineatul (1) primul paragraf, pentru a evalua bonitatea activelor OPCVM-ului.”
Articolul 3
Modificari ale Directivei 2011/61/UE
Articolul 15 din Directiva 2011/61/UE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (2), primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) AFIA implementeaza sisteme adecvate de administrare a riscurilor pentru a identifica, evalua, administra si monitoriza in mod corespunzator toate riscurile relevante pentru strategia de investitii a fiecarui FIA si la care este sau poate fi expus fiecare FIA. Mai exact, AFIA nu trebuie sa se bazeze in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agentiile de rating de credit definite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credite [], pentru a evalua bonitatea activelor FIA.
2. Se introduce urmatorul alineat:
“(3a) Ținand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor FIA, autoritatile competente monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor AFIA de evaluare a creditelor, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt mentionate la alineatul (2) primul paragraf, in cadrul politicilor lor de investitii cu privire la FIA si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor referiri, in vederea reducerii bazarii exclusive si mecanice pe astfel de ratinguri de credit.”
3. La alineatul (5) se adauga urmatorul paragraf:
“Masurile care specifica sistemele de administrare a riscurilor mentionate la primul paragraf litera (a) trebuie sa asigure impiedicarea AFIA de a se baza in mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit, astfel cum sunt mentionate la alineatul (2) primul paragraf, pentru a evalua bonitatea activelor FIA.”
Articolul 4
Transpunere
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 21 decembrie 2014. Statele membre informeaza de indata Comisia cu privire la aceasta.
Atunci cand statele membre adopta aceste masuri, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 5
Intrarea in vigoare
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 6
Destinatari
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Strasbourg, 21 mai 2013.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
L. Creighton
[1] JO C 167, 13.6.2012, p. 2.
[2] JO C 229, 31.7.2012, p. 64.
[3] Pozitia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 13 mai 2013.
[4] JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
[5] JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
[6] JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
[7] JO L 302, 17.11.2009, p. 1.
[8] JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
[] JO L 302, 17.11.2009, p. 1.”
[] JO L 302, 17.11.2009, p. 1.”
[] JO L 302, 17.11.2009, p. 1.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close