Modificarea si completarea OUG nr. 23/2004

In M. Of. nr. 403 din 4 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 192/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Din cuprins:
ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare A.A.A.S., este institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului economiei.”
2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Veniturile realizate din activitatea de administrare si privatizare urmeaza regimul stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Veniturile realizate din activitatea de valorificare a creantelor preluate vor asigura executarea obligatiilor de plata a sumelor prevazute prin titluri executorii avand ca obiect creante detinute impotriva A.A.A.S. – altele decat cele privind drepturi salariale, stabilite prin titluri executorii, inclusiv sumele datorate pagubitilor FNI, in limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.”
4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 5^1
(1) Pentru executarea silita a titlurilor executorii, astfel cum sunt definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, A.A.A.S. isi poate organiza corpul propriu de executori fiscali.
(2) Corpul propriu de executori fiscali se numeste prin ordin al presedintelui A.A.A.S. si are competenta pe intregul teritoriu al tarii.
(3) Procedura de executare silita pentru valorificarea activelor pusa in aplicare de catre corpul propriu de executori fiscali ai A.A.A.S. se realizeaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.”
5. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Coordonarea activitatii A.A.A.S. este asigurata de ministrul economiei. In exercitarea atributiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere si indrumare a activitatii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Economiei, care va indeplini rolul de presedinte, al Ministerului Justitiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educatiei Nationale si al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere si indrumare se realizeaza prin ordin al conducatorului institutiilor prevazute la alin. (1).
………………………………………………………………..
(5) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare se realizeaza prin ordin al conducatorului institutiei al carui reprezentant a fost revocat, caz in care se va desemna o noua persoana, in termen de 10 zile de la data revocarii.”
6. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
“(6) Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de supraveghere si indrumare se aproba prin ordin al ministrului economiei.
(7) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului economiei. Indemnizatia nu poate depasi 50% din cea a presedintelui A.A.A.S.”
7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) A.A.A.S. este condusa de un presedinte si de 3 vicepresedinti.”
8. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Functia de presedinte al A.A.A.S. este asimilata functiei de secretar de stat, iar functia de vicepresedinte al A.A.A.S. este asimilata functiei de subsecretar de stat.”
9. La articolul 9 alineatul (1), literele f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“f) acorda, prin ordin, inlesniri la plata creantelor fiscale preluate in temeiul unor acte normative, cu respectarea prevederilor in materia ajutorului de stat;
………………………………………………………………..
h) prezinta, cu avizul ministrului economiei, prim-ministrului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a A.A.A.S.; la solicitarea ministrului economiei sau a prim-ministrului, presedintele A.A.A.S. prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;”.
10. In toate actele normative, sintagma “Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului” sau “A.V.A.S.” se inlocuieste cu sintagma “Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului”, respectiv “A.A.A.S.”
ART. II
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, platile efectuate catre organele fiscale, in mod nedatorat, aferente creantelor restante detinute de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), ce au facut obiectul incasarii ori aplicarii unor masuri de compensare sau scutire la plata, de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), altele decat cele reglementate prin hotarari judecatoresti irevocabile, raman valabile, urmand ca, pe baza confirmarii scrise, insotite de documentele doveditoare aferente, transmise de catre organele fiscale ale A.N.A.F., A.A.A.S. sa procedeze la modificarile corespunzatoare asupra valorii creantelor respective, existente in evidentele sale contabile.
(2) Sumele incasate de A.A.A.S. in temeiul drepturilor de creanta, in contul creantelor prevazute la alin. (1), prin plata, executare silita si/sau alte modalitati prevazute de reglementarile legale in materie, reprezentand obligatii de plata restante catre Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel aferente, nu se restituie si nu se compenseaza cu alte obligatii ale debitorilor fata de A.A.A.S. Respectivele sume vor face obiectul stingerii din evidenta organelor fiscale ale A.N.A.F. in conditiile prevazute de titlul VIII cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close