Modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 468 din 29 iulie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 711/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 83 alineatul (1), punctele 5, 9 si 25 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“5. Condica sedintelor de judecata
In acest registru se trec, in ordinea inscrisa in lista, dosarele din fiecare sedinta, separat pe complete, noul termen de judecata in caz de amanare a judecatii, hotararea pronuntata si numarul acesteia, precum si initialele judecatorului care o va redacta.
La judecatoriile cu volum mare de activitate se tin doua condici, una pentru cauzele penale si una pentru cauzele civile.
La instantele unde functioneaza sectii se tine cate o condica pentru fiecare sectie; la instantele unde nu exista sectii, condicile se tin pe materii.
La curtile de apel si tribunale se tin condici separate pentru activitatea de prima instanta, de apel si de recurs.
Se vor tine condici separate pentru sedintele de judecata desfasurate in camera de consiliu, pentru sedintele de judecata privind adoptia, pentru sedintele de judecata a sesizarilor privind efectuarea perchezitiilor, efectuarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice, emiterea incheierilor privind solutionarea solicitarilor de transmitere a datelor retinute in baza Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si pentru sedintele de judecata a recursurilor solutionate prin incheiere.
………………………………………………………………..
9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data adresei parchetului, data inregistrarii cererii persoanei vatamate; numarul dosarului instantei; data pronuntarii incheierii; solutia pe scurt, numarul de autorizatie, data si ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecatorul care a emis autorizatia; data comunicarii incetarii operatiunii de interceptare si inregistrare inainte de expirarea duratei autorizatiei; data prelungirii.
Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuarii interceptarilor si inregistrarilor pe banda magnetica sau pe orice tip de suport nu este destinat publicitatii.
………………………………………………………………..
25. Registrul de evidenta a incheierilor emise in baza Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data adresei parchetului, numarul dosarului instantei si data inregistrarii; data pronuntarii incheierii; solutia pe scurt, echipamentul de comunicatie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este aprobata masura; numele si prenumele judecatorului care a pronuntat incheierea.
Registrul de evidenta a incheierilor emise in baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicitatii.”
2. La articolul 92, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta secreta, cele privind adoptiile, precum si cele privind autorizarea efectuarii perchezitiilor si confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice si emiterea incheierilor privind solutionarea solicitarilor de transmitere a datelor retinute in baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de catre persoanele mentionate la alin. (2) teza finala, in conditiile legii. In acelasi mod pot fi consultate documentele si evidentele speciale ale instantei care presupun confidentialitate. Prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite si alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori partial doar de persoanele mentionate la alin. (2) teza finala.”
3. Dupa articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 95^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 95^1
(1) In cauzele cu mai multi invinuiti/inculpati cercetati in acelasi dosar de urmarire penala, daca se formuleaza distinct sau la date diferite propuneri de arestare preventiva pentru unii dintre acestia, judecatorul care a solutionat prima propunere de arestare preventiva in cursul urmaririi penale cu privire la unul ori mai multi invinuiti/inculpati solutioneaza si urmatoarele propuneri de arestare preventiva cu privire la alti invinuiti/inculpati din aceeasi cauza.
(2) Judecatorul care a solutionat propunerea de arestare preventiva in cursul urmaririi penale cu privire la unul sau mai multi invinuiti/inculpati cercetati in acelasi dosar de urmarire penala solutioneaza si propunerile de prelungire a arestarii preventive a acestora, daca exista asemenea cereri.
(3) Cauzele prevazute la alin. (1) si (2) se vor inregistra in sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidentiate in legatura cu dosarul avand ca obiect prima propunere de arestare preventiva in acelasi dosar de urmarire penala.
(4) Persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea procurorului de arestare preventiva sau de prelungire a arestarii preventive, verifica in sistemul ECRIS daca in dosarul de urmarire penala respectiv au fost formulate si alte cereri similare si intocmeste un proces-verbal pe care il depune la dosar. Dosarele formate pentru propunerile ulterioare de arestare preventiva sau de prelungire a arestarii preventive se repartizeaza judecatorului initial investit.”
4. La articolul 98, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Cauzele in care toti judecatorii unei sectii au devenit incompatibili sa judece se repartizeaza ciclic intre sectiile care judeca in aceeasi materie. Daca nu exista o alta sectie care judeca in aceeasi materie, cauza se repartizeaza ciclic intre completele speciale pentru aceste incompatibilitati stabilite de colegiul de conducere anual. In componenta acestor complete intra judecatori de la alte sectii selectati dupa urmatoarele criterii:
a) au functionat anterior in sectia in care s-a ivit incidentul;
b) au a doua specializare in acea materie;
c) au solutionat anterior cauze in aceeasi materie;
d) au sustinut concursul de promovare in functii de executie in acea materie;
e) au pregatirea profesionala in acea materie realizata prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, referate sau lucrari in congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii aparute in publicatii de specialitate.
(3^2) In situatiile prevazute in alin. (3^1), daca nu exista niciun judecator care sa indeplineasca vreunul dintre criteriile enumerate, cauza va fi repartizata aleatoriu intre completele sectiei care judeca in materia cea mai apropiata.”
5. La articolul 99^1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) In cazurile in care calea de atac impotriva hotararilor judecatorului sindic este apelul, pentru toate cererile de apel formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel caruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va solutiona toate apelurile urmatoare privind aceeasi procedura, exercitate impotriva aceleiasi hotarari sau a hotararilor succesive pronuntate de judecatorul-sindic in acelasi dosar de insolventa. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator, mentiunea de pe coperta dosarului fiind <<supliment apel>>.
(4) In cauzele avand ca obiect recursuri sau, dupa caz, apeluri impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul sindic, persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifica in sistemul ECRIS daca exista alt dosar format in apel/recurs privind aceeasi procedura de insolventa, intocmind in acest sens un referat in care mentioneaza rezultatul verificarii, pe care il ataseaza la dosar, si repartizeaza dosarele ulterioare completului care a solutionat primul apel/recurs.”
6. La articolul 105, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 105
(1) Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta care va fi scrisa pe cererea de chemare in judecata, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima incheiere. Transcrierea minutei, integral sau in extras, in condica sedintelor de judecata pe suport hartie se face de presedintele completului ori de un alt judecator, membru al acestuia, iar in sistem informatizat, de catre grefierul de sedinta. Procurorilor li se asigura accesul la dosarul de minute al instantei si li se elibereaza, la solicitare, copii ale minutelor pronuntate in cauze penale, in vederea exercitarii cailor de atac prevazute de lege.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii ANL

In M. Of. nr. 466 din 26 iulie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 502/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrari publice, in conditiile legii, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructiile existente, in aplicarea masurilor stabilite prin programe guvernamentale;”.
2. La articolul 1^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1^1
(1) Pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, in valorificarea studiilor efectuate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), se au in vedere promovarea unor solutii arhitecturale moderne si utilizarea tehnologiilor avansate de executie si a unor materiale si produse noi, calitativ superioare. In situatia repetarii solutiilor alese se are in vedere individualizarea ansamblurilor de locuinte prin planuri urbanistice zonale si prin adaptarea respectivelor solutii la conditiile pedoclimatice existente in amplasament. Pentru locuintele care se construiesc prin investitii din fonduri publice se adopta solutii de suprafata si de confort minim prevazute in Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in standardele de cost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 2, alineatele (1), (1^2), (1^5) si (2^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Terenurile destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala de Locuinte pot fi proprietate publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se preiau de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in folosinta gratuita, potrivit legii, numai in conditiile in care sunt libere de orice sarcina si sunt cuprinse cu aceasta destinatie in planurile urbanistice aprobate. In mod corespunzator, aceste conditii trebuie respectate si pentru alte terenuri destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, care se pot prelua de catre aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) si (4) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(1^2) Terenurile care sunt in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori trec, in conditiile legii, in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, inclusiv cele prevazute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt destinate realizarii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte se dau sau raman, in conditiile legii, in folosinta gratuita a agentiei, libere de orice sarcina, pana la finalizarea lucrarilor de constructie a locuintelor respective, astfel incat regimul juridic al acestora sa asigure categoria de folosinta prevazuta in planurile urbanistice si in studiile de prefezabilitate si/sau in studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de constructii de locuinte.
………………………………………………………………..
(1^5) Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate constructiei de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizeaza in conditiile legii.
………………………………………………………………..
(2^1) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru programul privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau de investitori privati, dupa caz, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte.”
4. La articolul 2 alineatul (2), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transmiterea fara plata a terenurilor din proprietatea statului in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, in administrarea consiliilor judetene se face astfel incat regimul juridic al acestora sa asigure categoria de folosinta prevazuta in planurile urbanistice si in studiile de prefezabilitate si/sau in studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de constructii de locuinte. Terenurile aferente constructiilor de locuinte se transmit defalcat de cele destinate realizarii retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit, astfel:
………………………………………………………………..
b) pentru constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, altele decat cele destinate inchirierii personalului propriu al institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor, pentru asigurarea terenurilor destinate stramutarii locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, si pentru constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, terenurile aferente constructiilor de locuinte se transmit in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizarii retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit se transmit in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.”
5. La articolul 2, dupa alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu urmatorul cuprins:
“(1^6) In aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru identificarea constructiilor aflate in diverse stadii de executie ori finalizate si neexploatate ce pot fi preluate in vederea realizarii de locuinte.”
6. La articolul 2 alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In actele de transmitere a terenurilor potrivit prevederilor alin. (2), in conformitate cu legislatia in vigoare, se consemneaza, dupa caz, in mod obligatoriu, urmatoarele:”.
7. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se abroga.
8. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
“d) obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a realiza, pe cheltuiala proprie, evaluarea constructiilor existente, aflate in diverse stadii de executie ori finalizate si neexploatate;
e) obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a realiza, pe cheltuiala proprie, o expertiza tehnica si energetica, dupa caz, pentru constructiile existente, aflate in diverse stadii de executie ori finalizate si neexploatate, de catre experti tehnici si auditori energetici autorizati potrivit legii.”
9. La articolul 2, alineatul (3^1), partea introductiva a alineatului (3^3) si alineatele (3^4), (4), (6) si (6^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3^1) Pentru constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau din sanatate, terenurile urmeaza regimul juridic prevazut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Terenurile aferente constructiilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau din sanatate, se transmit defalcat de cele destinate realizarii retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit, astfel terenurile aferente acestor constructii de locuinte se transmit in proprietatea privata a statului, iar terenurile destinate realizarii retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit pot fi proprietatea publica sau privata a statului, potrivit legii.
………………………………………………………………..
(3^3) In cadrul contractelor prevazute la alin. (3^2) se stabilesc in mod obligatoriu urmatoarele obligatii ale proprietarilor terenurilor:
………………………………………………………………..
(3^4) Constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat se poate realiza de Agentia Nationala pentru Locuinte si pe terenuri proprietate privata a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte incheiate cu proprietarii terenurilor, in conditiile prevazute de lege.
(4) Promovarea investitiilor publice in constructia de locuinte si dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinte prin credit ipotecar si construirea de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a caror viabilizare se realizeaza, corelat cu termenele de receptie si punerea in functiune a locuintelor.
………………………………………………………………..
(6) Lucrarile tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit in interiorul ansamblurilor de locuinte proprietate privata construite prin credit ipotecar si in interiorul ansamblurilor de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot include in devizul general al obiectivului de investitii, cu conditia ca terenurile aferente acestora sa fie libere de orice sarcina si sa fie trecute sau sa ramana, dupa caz, in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte pe perioada de realizare a investitiilor respective. In aceste cazuri, contractele prevazute la alin. (5) vor avea in vedere numai lucrarile tehnico-edilitare necesar a fi realizate pana la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinte.
(6^1) Pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit in interiorul ansamblurilor de locuinte proprietate privata construite prin credit ipotecar, Agentia Nationala pentru Locuinte incheie, in conditiile legii, contracte de proiectare si executie direct cu operatori de retele, operatori economici specializati in astfel de lucrari si/sau cu operatori in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, autorizati potrivit legii. Finantarea lucrarilor este in sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuintelor.”
10. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Tinerii, in sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt persoane majore in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, destinata inchirierii, si care pot primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste.”
11. Articolul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3^1
In sensul prevederilor art. 5 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate operatiuni imobiliare incheierea, intermedierea si gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in cadrul unor programe proprii de construire, finalizare si predare a locuintelor catre beneficiari.”
12. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Pentru obiectivele de investitii in executie, finantate din fondurile special constituite pentru constructii de locuinte, precum si din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte, inclusiv locuintele proprietate publica sau privata a statului ori proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, autoritatile publice locale si/sau agentii economici in a caror evidenta sunt constructiile de locuinte asigura depunerea in conturi special deschise la institutii bancare agreate de Agentia Nationala pentru Locuinte a sumelor reprezentand garantii de buna executie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) si g) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru sumele respective Agentia Nationala pentru Locuinte asigura plata unei dobanzi la nivelul dobanzii la vedere practicate de banci.”
13. La articolul 13^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
(1) In aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte intocmeste anual un program de constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, in baza cererilor inregistrate, pe terenuri dobandite in acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriasi din locuintele preluate in mod abuziv de catre stat si care s-au retrocedat in natura fostilor proprietari, precum si cererile formulate de tineri sunt rezolvate cu prioritate; in acest scop, Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte adopta criterii si reglementari specifice.”
14. La articolul 13^2, dupa alineatul (4) se introduc douasprezece noi alineate, alineatele (5) – (16), cu urmatorul cuprins:
“(5) In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte identifica locuintele care nu sunt contractate la data finalizarii lucrarilor pentru a fi transmise, cu aprobarea consiliului de administratie, autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, in conditiile legii.
(6) Locuintele prevazute la alin. (5) se predau unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevazut in anexa nr. 17.
(7) Locuintele prevazute la alin. (5) apartin domeniului privat al statului si sunt administrate de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Locuintele prevazute la alin. (5) se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale specialistilor din invatamant, sanatate, precum si specialistilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, ai autoritatii judecatoresti si ai administratiei nationale a penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate locuintele prevazute la alin. (5) stabilesc prin hotarare a consiliului local masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte, precum si modul de repartizare a acestora. In acest scop, stabilesc si dau publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
(10) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate locuintele prevazute la alin. (5) stabilesc, in functie de necesitatile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, carora le sunt repartizate aceste locuinte.
(11) Contractele de inchiriere se incheie pe o durata de un an de la data repartizarii locuintei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de cate un an, in conditiile legii. Chiria se stabileste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, de catre autoritatile administratiei publice locale si acopera cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, impozitele pe cladiri si pe teren, un profit supus negocierii intre parti, precum si recuperarea investitiei, in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale.
(12) Pentru recuperarea amortizarii prevazute la art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentand recuperarea investitiei se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in termen de maximum 30 de zile de la incasarea acesteia, si se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte.
(13) Locuintele prevazute la alin. (5) se pot vinde, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate acestea.
(14) Pentru vanzarea locuintelor prevazute la alin. (5), pretul locuintei se achita integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din sursele proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(15) Valoarea de vanzare a locuintei se stabileste conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, potrivit reglementarilor in vigoare.
(16) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (5) se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale, prin bugetul propriu, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in termen de maximum 30 de zile de la vanzarea acestora, si se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte, in conditiile legii.”
15. La articolul 13^3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13^3
(1) In aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de dezvoltare a unor programe de constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, destinate in mod exclusiv personalului institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, altor institutii din administratia publica centrala si autoritatilor administratiei publice locale, se pot efectua de catre fiecare persoana juridica sau, dupa caz, prin asociere intre acestea, potrivit reglementarilor in vigoare. In acelasi mod, dar fara a se intersecta cu solicitarile institutiilor publice, se pot efectua si solicitarile unor persoane juridice cu capital privat, in conditiile legii.”
16. La articolul 13^5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Terenurile pentru constructia de locuinte prevazuta la art. 13^3 alin. (1) se asigura in conditiile prevazute la art. 25 alin. (4) – (6) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
17. Titlul capitolului II^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II^1
Constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat”

18. Articolul 13^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13^6
Modalitatea de promovare si derularea investitiilor in cadrul programului privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat – realizarea montajului financiar, inclusiv a operatiunilor imobiliare conexe, contractarea si realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmarirea si realizarea lucrarilor de executie, inclusiv administrarea, exploatarea, precum si repartizarea acestor locuinte se fac potrivit prevederilor legale in vigoare.”
19. Articolul 13^7 se abroga.
20. La articolul 14, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate dupa criterii care nu sunt avizate si aprobate in conditiile prevederilor alin. (7) si (8), intra sub incidenta prevederilor art. 11 sau, dupa caz, ale art. 24 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
21. La articolul 15, alineatele (5) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) La data repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate incepe efectiv repartizarea locuintelor si la care se raporteaza indeplinirea conditiilor referitoare la varsta solicitantilor de locuinte, prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este data preluarii in administrare a locuintelor respective de catre cei indreptatiti, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
………………………………………………………………..
(10) Administrarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, se face in conditiile prevazute de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat. Pentru incheierea si/sau prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor se aplica si prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul de inchiriere initial se incheie conform repartitiei si cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, in functie de varsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, potrivit legii.”
22. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
(1) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul stabilit prin hotarare a Guvernului din numarul total de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, realizate pe terenurile prevazute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fac obiectul proprietatii publice a statului si nu pot fi vandute.
(2) Locuintele prevazute la alin. (1) sunt administrate de autoritatile institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor si se repartizeaza personalului propriu din domeniile respective, in conditiile legii.
(3) Pentru locuintele prevazute la alin. (1), prin ordin al conducatorului institutiei publice care a preluat administrarea locuintelor, se stabilesc criteriile de repartizare, precum si durata contractului de inchiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
23. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) In aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea programelor de investitii in constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, autoritatile administratiei publice locale raspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilitati publice si a dotarilor edilitare necesare conditiilor de locuit, conform documentatiei urbanistice aprobate, in conditiile legii.”
24. Articolul 19^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19^1
(1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa finalizarea lucrarilor de constructie a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, acestea fac obiectul proprietatii private a statului si se administreaza de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, se administreaza de consiliile judetene din unitatile administrativ-teritoriale in care sunt amplasate, in conditiile prevazute de lege.
(2) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant si din sanatate, dupa finalizarea lucrarilor de constructie, fac obiectul proprietatii private a statului si se administreaza de autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si din domeniul sanatatii, care au solicitat construirea acestora, sau de unitatile aflate in subordinea sau in coordonarea acestor autoritati, dupa caz, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Predarea-preluarea locuintelor prevazute la alin. (1) si (2), precum si a terenurilor aferente, dupa caz, se face odata cu receptia la terminarea lucrarilor, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si cei indreptatiti, conform modelului prevazut in anexa nr. 18, in conditiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La aceasta data folosinta gratuita acordata Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor inceteaza de drept.
(4) Predarea-preluarea locuintelor prevazute la art. 15^1 alin. (1), precum si a terenurilor aferente se face odata cu receptia la terminarea lucrarilor, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si cei indreptatiti, conform modelului prevazut in anexa nr. 18. La aceasta data folosinta gratuita acordata Agentiei Nationale pentru Locuinte asupra terenurilor aferente locuintelor inceteaza de drept.”
25. La articolul 19^2, alineatele (1), (2^1), (2^2), (2^4), (2^5), (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 19^2
(1) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant si din sanatate, cu exceptia celor prevazute la art. 15^1, se pot vinde numai la solicitarea titularilor contractelor de inchiriere, in conditiile prevazute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(2^1) Odata cu stabilirea valorii de inlocuire a locuintelor se calculeaza, acolo unde este cazul, cota procentuala din aceasta valoare care revine constructiilor aflate in diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2^2) Valoarea de vanzare a locuintei se stabileste potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data vanzarii acesteia. Valoarea de vanzare a locuintelor reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat multiplicata cu suprafata construita efectiva a fiecarei locuinte, inclusiv cotele indivize aferente fiecarei locuinte, diminuata cu amortizarea calculata in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia.
………………………………………………………………..
(2^4) Pentru stabilirea cotei-parti din valoarea de vanzare care revine constructiilor aflate in diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituita din valoarea de vanzare calculata potrivit alin. (2^2) se aplica procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (2^1).
(2^5) Valoarea de inlocuire pe metru patrat calculata in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale alin. (2) din prezentul articol se stabileste anual, cel tarziu pana la data de 31 iulie a anului urmator, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este valabila pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a urmatorului ordin.
(3) Indeplinirea conditiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste raportat la castigul salarial mediu brut pe economie, comunicat in ultimul buletin statistic lunar al Institutului National de Statistica, inainte de data incheierii contractului de vanzare-cumparare.
………………………………………………………………..
(5) In contractele de vanzare-cumparare a locuintelor prevazute la alin. (1) se inscriu si clauza de interdictie a instrainarii locuintei prin acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia, precum si exceptia de neaplicare a acesteia, prevazute la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate in conditiile exceptiei de neaplicare a interdictiei, dreptul de proprietate se transmite sub conditie suspensiva.
(6) Contractele de vanzare-cumparare incheiate de beneficiar in conditiile prevederilor alin. (5) se inscriu provizoriu in cartea funciara, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate al dobanditorului se justifica la expirarea termenului de 5 ani, devenind inscriere definitiva. Interdictia de instrainare inceteaza dupa implinirea termenului de 5 ani de la data dobandirii prin contractul de vanzare-cumparare, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. f), radierea acesteia efectuandu-se potrivit legii. Radierea eventualelor ipoteci – instituite in aplicarea art. 10 alin. (2) lit. f) teza a 3-a din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu are efect asupra termenului de aplicare a interdictiei de instrainare care afecteaza dreptul de proprietate asupra locuintei, potrivit legii.”
26. La articolul 19^2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora, dupa retinerea comisionului prevazut la art. 19^2 alin. (2^3), vireaza la bugetul local al autoritatilor publice locale de la care au preluat in administrare locuintele realizate pe constructiile prevazute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la art. 19^2 alin. (2^4), care se constituie ca venituri destinate constructiei de locuinte, potrivit legii.”
27. La articolul 19^3, alineatele (1), (3), (4), (4^1) si (5) – (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 19^3
(1) Pentru constituirea resurselor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte tine o evidenta extracontabila, in care sunt incluse toate locuintele finalizate pana in prezent si care este completata pe masura finalizarii si receptionarii unor noi locuinte prin Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
………………………………………………………………..
(3) Pentru luarea in evidenta a valorii de inventar a locuintelor, prevazuta la alin. (2), Agentia Nationala pentru Locuinte solicita date si informatii de la autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, de la operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele, precum si de la autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau de la autoritatile unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care ii consiliaza si ii sprijina in stabilirea valorii de investitie, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (2).
(4) Agentia Nationala pentru Locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si din domeniul sanatatii, in a caror administrare se afla locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, finalizate si inregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinte, elaboreaza documentele necesare si initiaza, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiecte de acte normative necesare in aplicarea prevederilor art. II alin. (1) si (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 159/2011.
(4^1) Locuintele prevazute la alin. (4), pentru care nu se finalizeaza actiunile prevazute la art. II alin. (1) si (2) din Legea nr. 89/2008 si la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 159/2011, isi pastreaza regimul juridic initial si nu se pot vinde, fiind administrate si exploatate in continuare in regim de inchiriere, in conditiile prevazute de Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele obtinute din vanzarea locuintelor se inregistreaza in contul <<Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului>>, deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si pe seama institutiilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau a unitatilor aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor institutii, la Trezoreria Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv la Trezoreria Statului din municipiul Bucuresti.
(6) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor, prevazute la alin. (5), dupa retinerea sumelor reprezentand comisionul prevazut la art. 19^2 alin. (2^3) si a sumelor prevazute la art. 19^2 alin. (2^4), dupa caz, se vireaza lunar de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau de la unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte deschis la Trezoreria Statului. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului. Sumele prevazute la art. 19^2 alin. (2^4) se vireaza la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate constructiei de locuinte. Sumele prevazute la art. 19^2 alin. (2^3) se incaseaza si se constituie venituri ale bugetului local sau, dupa caz, la bugetul propriu al institutiilor publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau al unitatilor aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora, in cazul in care administrarea si vanzarea locuintelor se fac de autoritatile administratiei publice locale, respectiv de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau de autoritatile unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directa, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizeaza vanzarea locuintelor, in cazul in care administrarea si vanzarea locuintelor se fac de autoritatile administratiei publice locale prin gestiune delegata, in conditiile legii.
(7) Agentia Nationala pentru Locuinte monitorizeaza actiunea de vanzare-cumparare a locuintelor, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor institutii fiind obligate sa transmita lunar stadiul contractelor de vanzare-cumparare. Eventualele diferende dintre Agentia Nationala pentru Locuinte si autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obtinute din vanzarea locuintelor si la termenele de virare a acestora in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte, se clarifica si se rezolva prin interventia directiilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la solicitarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data incheierii anului financiar-bancar.”
28. La articolul 19^4, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 19^4
(1) Locuintele prevazute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt inregistrate cereri de cumparare de catre cei in drept sau cele care nu pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere datorita faptului ca acestia nu indeplinesc cerintele prevazute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care nu fac obiectul unor contracte de inchiriere se exploateaza in continuare in regim de inchiriere, in conditiile prevazute de Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru recalcularea chiriei prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16, administratorii locuintelor avand posibilitatea sa stabileasca si sa aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea si mentinerea in stare de folosinta a cladirilor de locuit in care sunt amplasate acestea, in conformitate cu reglementarile in vigoare.”
29. La articolul 27, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Finantarea constructiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se efectueaza potrivit prezentelor norme metodologice si prevederilor legale in vigoare privind investitiile publice, din sursele prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(3) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte solicita lunar Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, in baza unei situatii intocmite conform modelului din anexa nr. 12.”
30. La articolul 31^4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31^4
(1) In aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente se realizeaza de Agentia Nationala pentru Locuinte in conditii similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare prin care se reglementeaza regimul juridic si cadrul general de realizare, exploatare si administrare a respectivelor locuinte.”
31. Articolul 31^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31^5
Materialele provenite din donatii si/sau sponsorizari, prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot utiliza numai in cadrul programelor prevazute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice.”
32. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
Anexele nr. 1, 2, 2a) si 3 – 18 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”
33. Anexa nr. 13 la normele metodologice se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
34. Dupa anexa nr. 16 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 17 si 18, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
35. In tot cuprinsul Normelor metodologice denumirea “Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului” se inlocuieste cu denumirea “Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”.
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close