Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara si a situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale

In M. Of. nr. 410 din 8 iulie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 821/2247/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, prevazute in anexa nr. 1, si Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, prevazute in anexa nr. 2.
ART. 2
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 1
(1) In termen de 30 de zile de la sesizarea situatiei de criza financiara de catre persoanele prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia furnizarii situatiei economico-financiare si a concluziei de incadrare sau neincadrare in situatia de criza financiara. Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei hotarari, de existenta situatiei de criza financiara.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale solicita inregistrarea acesteia la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) In Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatie de criza financiara sau iesite din situatie de criza financiara.
ART. 2
In vederea solicitarii inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;
b) hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;
c) sesizarea situatiei de criza financiara de catre persoanele prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Situatia privind analiza declararii situatiei de criza financiara, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1a;
e) Lista creditorilor fata de care exista obligatii de plata mai mari de 90 de zile, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1b.
ART. 3
Directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemneaza structura organizatorica din cadrul directiei care intocmeste si gestioneaza Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 4
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile de declarare a situatiei de criza financiara in ordinea depunerii lor de catre ordonatorii principali de credite.
(2) La verificarea documentelor prevazute la art. 2, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere urmatoarele:
a) adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara sa aiba aplicata semnatura ordonatorului principal de credite si stampila unitatii administrativ-teritoriale. In cazul in care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decat primarul sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, se va atasa si documentul de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;
b) la anexa nr. 1a se verifica urmatoarele:
b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, coloana 1, sa corespunda cu totalul cheltuielilor prevazute in ultimul buget general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, depus la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
b2) valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, prevazute in coloana 2, sa corespunda cu totalul platilor restante mai vechi de 90 de zile declarate in “Situatia platilor restante” intocmita conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si ale unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile prezentate in anexa nr. 1a este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;
b3) valoarea platilor restante aferente drepturilor salariale prevazute in coloana 4 si coloana 5 corespunde cu valoarea platilor restante fata de salariati mai vechi de 90 de zile declarate in “Situatia platilor restante” intocmita conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile prezentate in anexa nr. 1a este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;
c) la anexa nr. 1b se verifica ca valoarea obligatiilor de plata mai vechi de 90 de zile, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1b, sa fie egala cu valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 1a;
d) documentatia sa fie transmisa in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara, intrucat nerespectarea termenului constituie contraventie.
(3) Ordonatorii principali de credite raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in documentele prevazute la art. 2.
ART. 5
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, intocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.
ART. 6
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale se actualizeaza permanent, ori de cate ori pentru o unitate administrativ-teritoriala este declarata situatia de criza financiara sau inceteaza starea de criza financiara.
ART. 7
(1) La cererea ordonatorului principal de credite si cu avizul consultativ al Comitetului pentru situatii de criza financiara, autoritatea deliberativa declara incetarea situatiei de criza financiara, prin adoptarea unei hotarari, cu respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Dupa adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a incetarii situatiei de criza financiara, ordonatorul principal de credite notifica, in termen de 5 zile, directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in vederea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 8
(1) In vederea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) adresa de solicitare a radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale;
b) hotararea autoritatii deliberative de declarare a incetarii situatiei de criza financiara;
c) Situatia privind analiza incetarii situatiei de criza financiara, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1a.
(2) Situatia privind analiza incetarii situatiei de criza financiara, anexa nr. 1a, se completeaza de catre ordonatorul principal de credite cu informatiile inregistrate la data incetarii situatiei de criza financiara.
ART. 9
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile de radiere a inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale in ordinea depunerii lor de catre ordonatorii principali de credite.
(2) La verificarea documentelor prevazute la art. 8 alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere verificarile enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) si c).
ART. 10
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de incetare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, intocmit potrivit modelului din anexa nr. 1c.
ART. 11
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice radierea unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 12
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti comunica lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, Ministerului Finantelor Publice, Directiei generale de sinteza a politicilor bugetare, situatiile de declarare/incetare a crizei financiare, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1d.
ART. 13
Anexele nr. 1a, 1b, 1c si 1d fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA 2

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 1
(1) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creante certe, lichide si exigibile impotriva unei unitati administrativ-teritoriale, cu o valoare insumata care depaseste 50% din bugetul acesteia pe o perioada de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul in a carui circumscriptie isi are sediul unitatea administrativ-teritoriala o cerere de deschidere a procedurii insolventei acestei unitati administrativ-teritoriale.
(2) In termen de 30 de zile de la solicitarea oricarei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia furnizarii situatiei economico-financiare si a concluziei de incadrare sau neincadrare in situatia de insolventa.
(3) Ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca, in termen de 15 zile de la constatarea starii de insolventa care a intervenit potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa solicite deschiderea procedurii privind insolventa unitatii administrativ-teritoriale, prin cerere depusa la tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(4) Ordonatorul principal de credite, in termen de 5 zile de la declararea situatiei de insolventa, solicita inregistrarea acesteia la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
(5) In Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatia de deschidere/inchidere a procedurii de insolventa.
ART. 2
In vederea solicitarii inregistrarii hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de insolventa, ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:
a) adresa de solicitare a inregistrarii hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de insolventa;
b) hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii de insolventa;
c) Situatia privind analiza deschiderii procedurii de insolventa, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2a;
d) Lista creditorilor fata de care exista obligatii de plata mai mari de 120 de zile, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2b.
ART. 3
Directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemneaza structura organizatorica din cadrul directiei care intocmeste si gestioneaza Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 4
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza situatiile de deschidere a procedurii de insolventa in ordinea depunerii lor de catre ordonatorul principal de credite.
(2) La verificarea documentelor prevazute la art. 2, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere urmatoarele:
a) adresa de solicitare a inregistrarii hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de insolventa sa fie semnata de ordonatorul principal de credite si sa aiba aplicata stampila unitatii administrativ-teritoriale. In cazul in care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decat primarul sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, se va atasa si documentul de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;
b) la anexa nr. 2a se verifica urmatoarele:
b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, coloana 1, sa corespunda cu totalul cheltuielilor prevazute in ultimul buget general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, depus la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
b2) valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, prevazute in coloana 2, sa corespunda cu valoarea platilor restante mai vechi de 120 de zile declarate in “Situatia platilor restante” intocmita conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si ale unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la finele lunii anterioare declararii deschiderii procedurii de insolventa. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 120 de zile prezentate in anexa nr. 2a este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolventa, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;
b3) valoarea platilor restante aferente drepturile salariale prevazute in coloana 4 corespunde cu valoarea platilor restante fata de salariati mai vechi de 120 de zile declarate in “Situatia platilor restante” intocmita conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolventa. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 120 de zile prezentate in anexa nr. 2a este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolventa, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;
c) la anexa nr. 2b se verifica ca valoarea obligatiilor de plata mai vechi de 120 de zile, coloana 3 din anexa nr. 2b, sa fie egala cu valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 2a;
d) documentatia sa fie transmisa in termen de 5 zile de la notificarea hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de insolventa, intrucat nerespectarea termenului constituie contraventie.
(3) Ordonatorii principali de credite raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in documentele prevazute la art. 2.
ART. 5
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii de insolventa in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, intocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.
ART. 6
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale se actualizeaza permanent, ori de cate ori pentru o unitate administrativ-teritoriala este deschisa/inchisa procedura de insolventa.
ART. 7
(1) In cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile starii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale, judecatorul-sindic pronunta o sentinta de inchidere a procedurii, chiar daca nu au fost stinse toate creantele cuprinse in planul de redresare a starii de insolventa. Sentinta de inchidere a procedurii de insolventa este notificata de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru efectuarea mentiunii in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Dupa adoptarea hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii de insolventa, ordonatorul principal de credite notifica, in termen de 5 zile, directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in vederea inregistrarii acesteia in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 8
(1) In vederea mentiunii inchiderii procedurii de insolventa in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) adresa de solicitare a mentiunii inchiderii procedurii de insolventa in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale;
b) sentinta de inchidere a procedurii de insolventa;
c) Situatia privind analiza inchiderii procedurii de insolventa, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2a.
(2) Situatia privind analiza inchiderii procedurii de insolventa, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2a, se completeaza de catre ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar cu informatiile inregistrate la data inchiderii procedurii de insolventa.
ART. 9
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile de mentiune a inchiderii procedurii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale in ordinea depunerii lor de catre ordonatorii principali de credite/administratorii judiciari.
(2) La verificarea documentelor prevazute la art. 8 alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere verificarile enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) si c).
ART. 10
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza sentinta de inchidere a procedurii de insolventa in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, intocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.
ART. 11
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice mentiunea inchiderii procedurii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale in Registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 12
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti comunica lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, Ministerului Finantelor Publice, Directiei generale de sinteza a politicilor bugetare, situatiile de deschidere/inchidere a procedurii de insolventa, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2d.
ART. 13
Anexele nr. 2a, 2b, 2c si 2d fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close