Modificarea si completarea HG nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

In M. Of. nr. 475 din 31 iulie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 514/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
“k^1) de monitorizare impreuna cu celelalte ministere/autoritati competente potrivit legii a asistentei tehnice oferite acestora de institutiile financiare internationale si bancile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internationala;”.
2. La articolul 3 alineatul (1), punctele 41 si 79 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“41. reprezinta statul roman in exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar la societatile prevazute in anexa nr. 2, conform legii;
………………………………………………………………..
79. solutioneaza plangerile prealabile formulate impotriva dispozitiei obligatorii emise de catre organul de inspectie economico-financiara, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, contestatiile administrative formulate impotriva titlului de creanta emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice responsabila cu inspectia economico-financiara, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de inspectie emise potrivit competentelor legale de structurile cu atributii privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
3. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 48 se introduc doua noi puncte, punctele 48^1 si 48^2, cu urmatorul cuprins:
“48^1. participa la elaborarea strategiei de tara pe termen mediu a institutiilor financiare internationale;
48^2. faciliteaza dialogul dintre institutiile financiare internationale, bancile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internationala si autoritatile romane beneficiare sau potential beneficiare de asistenta tehnica in contextul necesitatii urmaririi permanente a evolutiei integrate a activitatii acestor institutii in Romania;”.
4. La articolul 5, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) sa exprime opinia privind derularea procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia din domeniu si sa o inscrie in Raportul de activitate al procedurii de atribuire in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
5. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.433, exclusiv demnitarii.”
6. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Persoanele care ocupa functii publice de conducere specifice activitatii de trezorerie din cadrul unitatilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al ministrului finantelor publice.”
7. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II
(1) Incadrarea personalului Ministerului Finantelor Publice in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2) Aplicarea procedurilor legale prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. III
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close