Modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

In M. Of. nr. 418 din 10 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, conditii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identitatii arhitecturale, urbanistice si culturale a localitatilor urbane si rurale, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari.”
2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
“1^1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 5
(1) Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism trebuie sa se desfasoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.
(2) Autoritatea publica are responsabilitatea dezvoltarii armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate in raza sa de competenta. In acest scop, operatorii economici sau institutiile care detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public au obligatia de a pune la dispozitia autoritatii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, in termen de 15 zile, informatiile necesare in actiunile de planificare a dezvoltarii teritoriului a localitatii in cauza.»”
1^2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 8
Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii economice, sociale si teritoriale si integrarii spatiale, la nivel national, regional si judetean.»”
3. La articolul I, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. La articolul 9, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) gestionarea in spiritul dezvoltarii durabile a peisajului, componenta de baza a patrimoniului natural si cultural si a resurselor naturale;
d) utilizarea rationala a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localitatilor si conservarea terenurilor agricole fertile;».”
4. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:
“2^1. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 10
Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung.»
2^2. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 12
Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatilor urbane si rurale, in acord cu potentialul economic, social, cultural si teritorial al acestora si cu aspiratiile locuitorilor.»”
5. La articolul I punctul 4, articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel national este coordonata de Guvern, care stabileste, in baza strategiilor nationale de dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe si proiecte prioritare.”
6. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
“4^1. La articolul 18 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«b) elaborarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national;
c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat in sectiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala;»”.
7. La articolul I punctul 5, la alineatul (1) al articolului 18, litera c^4) se abroga.
8. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“6^1. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«ART. 22
(1) Consiliul judetean stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului si organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor, prin initierea si aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judetean si zonal. In vederea transpunerii coerente si uniforme a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localitatilor, acorda asistenta tehnica de specialitate consiliilor locale.
(2) Consiliul judetean, prin institutia arhitectului-sef al judetului, asigura:
a) preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal, precum si a investitiilor prioritare de interes national, regional sau judetean, in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru teritoriile administrative ale localitatilor din judet;
b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judetean si a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean;
c) avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului apartinand unitatilor administrativ-teritoriale din componenta judetului, conform anexei nr. 1.»”
9. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
“9^1. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 31
Certificatul de urbanism cuprinde urmatoarele elemente privind:
a) regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publica care greveaza asupra acestuia; situarea imobilului – teren si/sau constructiile aferente – in intravilan sau extravilan; prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, interdictii definitive sau temporare de construire -, daca acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din Romania si asupra caruia, in cazul vanzarii, este necesara exercitarea dreptului de preemptiune a statului potrivit legii, precum si altele prevazute de lege. Informatiile privind dreptul de proprietate si dezmembrarile acestuia vor fi preluate din cartea funciara, conform extrasului de carte funciara pentru informare;
b) regimul economic al imobilului – folosinta actuala, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic in vigoare la data emiterii, privind functiuni permise sau interzise, reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei;
c) regimul tehnic al imobilului – extras din regulamentul local aferent documentatiei de urbanism aprobate in vigoare, cu precizarea documentatiei de urbanism in vigoare la data emiterii, a numarului hotararii de aprobare si, dupa caz, perioada de valabilitate, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime si maxime ale parcelelor, echiparea cu utilitati, edificabil admis pe parcela, circulatii si accesuri pietonale si auto, parcaje necesare, alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente terenului, inaltimea minima si maxima admisa;
d) regimul de actualizare/modificare a documentatiilor de urbanism si a regulamentelor locale aferent – in cazul in care intentia sa nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:
1. imposibilitatea modificarii prevederilor documentatiilor aprobate;
2. necesitatea obtinerii unui aviz de oportunitate in conditiile prezentei legi;
3. posibilitatea elaborarii unei documentatii de urbanism modificatoare, fara aviz de oportunitate conform prezentei legi.»”
10. La articolul I punctul 10, articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
a) sa respinga in mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate;
b) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica locala competenta a unui plan urbanistic zonal;
c) sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat, dupa caz, conform competentei:
– de primarul localitatii;
– de primarul general al municipiului Bucuresti;
– de presedintele consiliului judetean, cu avizul prealabil al primarului localitatilor interesate, doar in cazul in care teritoriul reglementat implica cel putin doua unitati administrativ-teritoriale;
d) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;
e) sa permita intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire, fara elaborarea unei documentatii de urbanism, in situatia construirii pe o parcela in cadrul unui front preexistent, in care cladirile de pe parcelele adiacente au acelasi regim de inaltime cu cel solicitat.
(2) In lipsa existentei structurilor de specialitate mentionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judetene si aprobat de presedintele consiliului judetean.
(3) Avizul de oportunitate se emite in baza unei solicitari scrise cuprinzand urmatoarele elemente:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
b) piese desenate, respectiv incadrarea in zona, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus – plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor, modul de asigurare a accesurilor si utilitatilor.
(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc urmatoarele:
a) teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti;
c) indicatorii urbanistici obligatorii – limitele minime si maxime;
d) dotarile de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilitatilor;
e) capacitatile de transport admise.
(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) se pot aduce urmatoarele modificari reglementarilor din Planul urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementari cu privire la accesurile auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism.
(6) Dupa aprobarea Planului urbanistic zonal sau, dupa caz, a Planului urbanistic de detaliu se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
(7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitati teritoriale de referinta, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finantata de persoane juridice si/sau fizice. In aceasta situatie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o singura data.
(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplica pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii si altele asemenea.
(9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate in integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decat cele elaborate de catre autoritatile publice locale.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), sunt admise documentatii de urbanism elaborate in baza unui aviz de oportunitate, initiate de persoane fizice si juridice, care contin modificari ale indicatorilor urbanistici in limita a maximum 20% si care nu modifica caracterul general al zonei.”
11. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, avizate si aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de institutia arhitectului-sef.”
12. La articolul I punctul 13, alineatul (7) al articolului 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Arhitectul-sef al municipiului Bucuresti convoaca lunar si ori de cate ori este necesar arhitectii-sefi ai sectoarelor in vederea comunicarii si corelarii deciziilor, in limitele legii, in scopul asigurarii coerentei dezvoltarii teritoriului, protejarii valorilor de patrimoniu si calitatii urbane si arhitecturale. La sedinte se analizeaza modul in care sunt duse la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare si a planurilor de urbanism si se prezinta informari reciproce privitoare la activitatea in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor la nivelul sectoarelor, avandu-se in vedere corelarea activitatilor din domeniu.”
13. La articolul I punctul 13, alineatul (8) al articolului 36 se abroga.
14. La articolul I punctul 13, alineatul (10) al articolului 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Pentru comunele care nu apartin unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, in vederea furnizarii in comun a serviciilor publice privind planificarea urbana si teritoriala, eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, atributiile arhitectului-sef vor fi indeplinite de catre un functionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor, organizate de institutiile publice cu atributii in domeniu, in colaborare cu Registrul Urbanistilor din Romania.”
15. La articolul I punctul 13, la alineatul (12) al articolului 36, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice situatiile cu privire la evidenta si actualizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism;”.
16. La articolul I punctul 14, articolul 36^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36^1
Functia de arhitect-sef este ocupata, in conditiile legii, de un functionar public, specialist atestat de Registrul Urbanistilor din Romania, avand formatia profesionala dupa cum urmeaza:
a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenta si master ori studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, la nivelul judetelor, municipiilor resedinta de judet, municipiului Bucuresti si sectoarelor municipiului Bucuresti;
b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenta si master ori studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, la nivelul municipiilor;
c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist si inginer in domeniul constructiilor absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraselor;
d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer in domeniul constructiilor, absolvent al cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor.”
17. La articolul I punctul 16, alineatele (1^2) si (1^3) ale articolului 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1^2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism de la nivelul consiliilor judetene si al municipiilor fundamenteaza din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef.
(1^3) Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberarii consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.”
18. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmatorul cuprins:
“17^1. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 38
(1) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se semneaza de catre specialisti cu drept de semnatura.
(2) Dreptul de semnatura se acorda de catre Registrul Urbanistilor din Romania, care se infiinteaza ca institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, cu atributii in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, finantata integral din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura, de inscriere in Registrul Urbanistilor din Romania si de exercitare a dreptului de semnatura, din tarife aferente celorlalte activitati desfasurate in exercitarea competentelor legale, precum si din alte surse legale.
(3) Specialistii cu drept de semnatura se inscriu in Tabloul national al urbanistilor, evidenta ce se gestioneaza de catre Registrul Urbanistilor din Romania.
(4) Registrul Urbanistilor din Romania indeplineste si urmatoarele atributii:
a) adopta Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism si Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
b) in cadrul controlului activitatii desfasurate de catre specialistii cu drept de semnatura in exercitarea respectivului drept, colaboreaza cu orice alte organe si institutii in drept, la nivel central sau local, inclusiv prin transfer de informatii relevante;
c) organizeaza cursuri de formare profesionala continua in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului;
d) elaboreaza studii, cercetari, analize in vederea fundamentarii de proiecte de acte normative, norme, proceduri, coduri, alte reglementari in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, inclusiv in cooperare cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, cu structurile lor de specialitate in domeniu, precum si cu structurile lor asociative;
e) elaboreaza si aproba regulamentul orientativ de organizare si desfasurare a concursurilor de solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului, in colaborare cu Ordinul Arhitectilor din Romania;
f) elaboreaza proiectul statutului profesiei de urbanist, cooperand in acest scop cu structuri asociative ale profesiei;
g) are competenta in privinta organizarii si desfasurarii examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului;
h) desemneaza specialisti cu drept de semnatura pentru a face parte din comisia de examinare/testare/intervievare a candidatilor la dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in specializarea urbanism si amenajarea teritoriului;
i) desemneaza, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialisti in comisiile de atribuire a licitatiilor publice pentru concursuri, studii si documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului.
(5) Regulamentele prevazute la alin. (4) lit. a) si e), precum si statutul prevazut la lit. f) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.»”
19. La articolul I punctul 19, alineatele (4) si (5) ale articolului 43^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru localitatile de rang 1 si 2, strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana a teritoriului si planurile de mobilitate urbana zonal periurban/metropolitan se initiaza de catre consiliul judetean sau de catre orasul-centru polarizator.
(5) In cazul municipiului Bucuresti, initierea strategiei de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana se poate face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu administratiile publice locale implicate, si de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in conditiile legii.”
20. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 46
(1) Planul urbanistic general are atat caracter director si strategic, cat si caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general in functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a necesitatilor locale.”
21. La articolul I punctul 22, alineatele (1^1) si (1^2) ale articolului 46 se abroga.
22. La articolul I punctul 22, alineatul (1^3) al articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeste o singura data, pe baza de hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general, dar fara a se depasi 5 ani de la data depasirii termenului de valabilitate.”
23. La articolul I punctul 22, alineatele (1^4) si (1^5) ale articolului 46 se abroga.
24. La articolul I punctul 23, la articolul 46^1, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) planul de mobilitate urbana.”
25. La articolul I punctul 24, alineatul (3) al articolului 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul:
a) zonelor centrale ale localitatilor;
b) zonelor construite protejate si de protectie a monumentelor;
c) zonelor de agrement si turism;
d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice si zonelor de servicii;
e) parcelarilor, pentru divizarea in mai mult de 3 parcele;
f) infrastructurii de transport;
g) zonelor supuse restructurarii sau regenerarii urbane;
h) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.”
26. La articolul I punctul 24, dupa alineatul (3) al articolului 47 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care planurile urbanistice generale reglementeaza conditiile de autorizare a investitiilor din zonele mentionate, cu exceptia zonelor construite protejate.”
27. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice.”
28. La articolul I punctul 26, articolul 48^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 48^1
(1) Toate documentatiile de urbanism se realizeaza in format digital si format analogic, la scara adecvata, in functie de tipul documentatiei, pe suport topografic realizat in coordonate in sistemul national de referinta Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor masuratori la teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor inregistrate in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispozitie de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
(2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general si zonal se va face in raport cu nevoile de dezvoltare ale localitatilor din cadrul unei anumite unitati administrativ-teritoriale. Limita propusa va fi stabilita in functie de elemente ale cadrului natural, cai majore de comunicatii, amenajari hidrotehnice, precum si de alte categorii de lucrari cu caracter tehnic.
(3) In cazul extinderii tramei stradale si a anumitor zone functionale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea si va urmari sa asigure o utilizare eficienta a terenurilor. In cazul localitatilor risipite (sate, catune, ansambluri turistice existente) cu suprafete mari de proprietati, limita intravilanului se va stabili astfel incat sa se asigure o parcelare corespunzatoare functiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/functional al terenurilor (teren agricol, pasuni, vii, livezi, paduri), in vederea unei dezvoltari economice echilibrate a acestora.
(4) Baza topografica cu situatia existenta se pune la dispozitia autoritatilor locale cu titlu gratuit si se avizeaza de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. In termen de 15 zile dupa aprobarea de catre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, un exemplar al documentatiei de urbanism se inainteaza Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in format electronic, pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara si in geoportalul INSPIRE, si un exemplar se transmite, in format electronic, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru preluarea in Observatorul teritorial national.
(5) Toate restrictiile impuse prin documentatiile de urbanism legal aprobate se fac publice de catre autoritatile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul institutiei.”
29. La articolul I punctul 28, alineatul (5) al articolului 49 se abroga.
30. La articolul I punctul 29, articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 50
(1) Initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale si a planurilor urbanistice mentionate la art. 54 alin. (2) apartine exclusiv autoritatii publice locale.
(2) Initiativa elaborarii planurilor urbanistice, altele decat cele mentionate la alin. (1), apartine autoritatii publice locale, precum si persoanelor fizice si/sau juridice interesate.”
31. La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
(1) Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazute in prezenta lege, se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat si din venituri proprii ale persoanelor juridice si fizice interesate in dezvoltarea unei localitati sau a unei zone din cadrul acesteia, precum si din alte surse legal constituite sau atrase.”
32. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmatorul cuprins:
“30^1. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 52
Pentru desfasurarea unor activitati comune de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judetene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia sau, dupa caz, pot colabora, in conditiile legii, cu persoane juridice ori fizice din tara sau din strainatate in scopul atragerii de fonduri suplimentare.»”
33. La articolul I, punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“32. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«ART. 54
(1) Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate in integralitatea lor si zone de protectie a monumentelor, precum si planurile urbanistice zonale si de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public se finanteaza din bugetul de stat ori din bugetele locale.
(2) Planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), se finanteaza de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.
(3) Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifica parti din zone protejate, se pot finanta de catre persoane fizice sau juridice interesate.»”
34. La articolul I punctul 33, alineatul (2) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul documentatiilor de urbanism finantate conform alin. (1), entitatea achizitoare poate organiza, in conditiile legii, concurs de solutii urbanistice, deschis specialistilor din domeniu, finantat din fondurile prevazute la alin. (1).”
35. La articolul I punctul 34, alineatele (6) si (7) ale articolului 56 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Documentatiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislatiei in vigoare, care au avizele si acordurile prevazute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism, precum si tarifele de exercitare a dreptului de semnatura achitate pentru specialistii care au elaborat documentatiile, se promoveaza de catre primar, in vederea aprobarii prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete la registratura primariei.
(7) In termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea expunerii de motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de catre arhitectul-sef, consiliul judetean sau local are obligatia sa emita o hotarare prin care aproba sau respinge documentatia de amenajare a teritoriului sau urbanism.”
36. La articolul I punctul 35, articolul 56^2 se abroga.
37. La articolul I, dupa punctul 35 se introduc doua noi puncte, punctele 35^1 si 35^2, cu urmatorul cuprins:
“35^1. La articolul 63 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
«h) refuzul operatorilor economici sau al institutiilor care detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public de a pune la dispozitia autoritatii publice informatiile prevazute la art. 5 alin. (2).»
35^2. La articolul 63^1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f) si h).»”
38. La articolul I punctul 36, la anexa nr. 1 “Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, competente de avizare si de aprobare a acestora”, numarul curent 1^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(…..)

46. La articolul I, dupa punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu urmatorul cuprins:
“40^1. La anexa nr. 2, dupa expresia “Peisaj” se introduce o noua expresie, expresia “Plan de mobilitate urbana”, cu urmatoarea definitie:
«Plan de mobilitate urbana – instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a localitatilor din zona periurbana/metropolitana cu nevoile de mobilitate si transport al persoanelor, bunurilor si marfurilor.»”
47. La articolul I punctul 43, la anexa nr. 2, expresia “Zona protejata”, aflata dupa expresia “Zona functionala de interes”, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Zona protejata – zona naturala ori construita, delimitata geografic si/sau topografic, determinata de existenta unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a caror protejare prezinta un interes public si declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zona protejata creeaza asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, inaltime, volumetrie, expresie arhitecturala, materiale, finisaje, imprejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii si este stabilit prin documentatii de urbanism specifice aprobate.”
48. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. II
(1) Avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism elaborate inainte de 1 februarie 2012 si neaprobate pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor face in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, cu luarea in considerare a documentatiilor intocmite si a avizelor obtinute. Actualizarea avizelor expirate se va face fara achitarea de taxe sau tarife de analiza, in termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitarilor. In cazul neemiterii unui aviz sau raspuns in termenul de 15 zile de la depunerea solicitarii, avizul respectiv se considera aprobat tacit.
(2) Modificarile ce se aduc planurilor de urbanism dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta sunt exceptate de la aplicabilitatea prevederilor art. 68 alin. (4) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2003, cu modificarile ulterioare.”
49. Articolul III se abroga.
50. Articolul IV se abroga.
51. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. V
Mentinerea in functie a arhitectilor-sefi care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 36^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este conditionata de absolvirea de catre acestia a masteratelor sau studiilor postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, pentru categoriile prevazute la art. 36^1 lit. a) – c) din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a cursurilor de formare profesionala continua de specialitate organizate de institutiile publice cu atributii in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, pentru categoriile prevazute la art. 36^1 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.”
52. Articolul VI se abroga.
53. Dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. VI^1
In termen de 6 luni de la data aprobarii prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice vor armoniza regulamentele privind informarea si consultarea publicului asupra planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prin ordin comun, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
54. Articolul VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. VII
Pentru municipiile de rang 0 si 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana este obligatorie in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, iar pentru cele de rang 2 si 3 este optionala.”
ART. II
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.
ART. III
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close