Legea privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari a fost republicata

In M. Of. nr. 453 din 23 iulie 2013 a fost republicata Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 139/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 9 mai 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:
– Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobata prin Legea nr. 206/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobata prin Legea nr. 214/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare/reasigurare instituite prin prezenta lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare/reasigurare din state terte, care au sediul in Romania; procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare/reasigurare nu se aplica sucursalei unei societati de asigurare/reasigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica intermediarilor in asigurari, astfel cum sunt definiti prin Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia fiind supusi reglementarilor dreptului comun in materie de reorganizare judiciara si de faliment cuprinse in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dizolvarii si lichidarii voluntare prevazute in cap. III sectiunea a 4-a.
ART. 2
(1) Prezenta lege reglementeaza procedura redresarii financiare a asiguratorului/reasiguratorului, procedura falimentului acestuia, precum si dizolvarea si lichidarea voluntara a asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare.
(2) Masurile aplicate in cadrul procedurilor reglementate de prezenta lege urmaresc protejarea intereselor legitime si a drepturilor creditorilor de asigurari.
ART. 3
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) societate de asigurare/reasigurare – asiguratorul si/sau reasiguratorul, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) procedura de redresare financiara – totalitatea modalitatilor si a masurilor cu caracter administrativ dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara*1), ca autoritate competenta, care sunt destinate sa mentina sau sa restabileasca situatia financiara a unei societati de asigurare/reasigurare;
c) procedura falimentului – procedura de insolventa ce se aplica asiguratorului/reasiguratorului care implica masurile necesare pentru lichidarea averii acestuia in vederea acoperirii pasivului;
d) autoritate competenta – Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca autoritate administrativa autonoma de specialitate, autoritatea judiciara, precum si alte autoritati prevazute de lege, abilitate in ceea ce priveste aplicarea procedurii redresarii financiare si, respectiv, a falimentului societatilor de asigurare/reasigurare;
e) autoritati de supraveghere – autoritatile nationale care, prin lege sau prin alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze societatile de asigurare/reasigurare;
f) administrator special – orice persoana fizica sau juridica desemnata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, insarcinata cu aplicarea masurilor administrative de redresare financiara a societatii de asigurare/reasigurare;
g) lichidator – persoana fizica sau juridica, inclusiv Fondul de garantare, desemnata in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sa conduca activitatea asiguratorului/reasiguratorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 40, in cadrul procedurii falimentului;
h) creditori de asigurari – persoane asigurate, titulari de polite de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum si oricare alte terte persoane prejudiciate prin nerespectarea conditiilor de asigurare ale contractelor, ale caror creante nu au fost platite de societatea de asigurare/reasigurare;
i) creante de asigurari – creantele creditorilor de asigurari, care rezulta dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acesti creditori atunci cand unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute inca. Se considera creante de asigurari creantele Fondului de garantare, precum si primele datorate de catre societatea de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din incetarea ori, dupa caz, din anularea contractelor de asigurare sau operatiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, inainte de intrarea in procedura falimentului;
j) stare de insolventa – acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:
1. incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
2. scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta;
3. imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare in cadrul procedurii de redresare financiara;
k) acord de plata a creantelor de asigurari – conventia intervenita inainte sau dupa deschiderea procedurii falimentului, incheiata intre asigurator/reasigurator si creditorii de asigurari, avand ca obiect modul si termenele de plata a creantelor;
l) stat membru – statul membru al Uniunii Europene sau statul apartinand Spatiului Economic European;
m) stat membru de origine – statul membru in care societatea de asigurare/reasigurare a fost autorizata;
n) stat membru gazda – statul membru, altul decat statul membru de origine, in care societatea de asigurare/reasigurare are deschisa o sucursala;
o) stat tert – statul care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu apartine Spatiului Economic European;
p) filiala – unitatea operationala cu personalitate juridica, infiintata in conditiile legii, la care o societate de asigurare/reasigurare detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
r) sucursala – orice entitate fara personalitate juridica, apartinand unei societati de asigurare/reasigurare, care desfasoara in mod direct, in limita mandatului primit, activitati de asigurare pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul membru de origine;
s) persoana semnificativa – administratorul si/sau conducerea executiva a societatii de asigurare/reasigurare;
t) actionar semnificativ – orice persoana care, nemijlocit si singura sau, dupa caz, prin intermediul ori in legatura cu alte persoane, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unei societati de asigurare/reasigurare sau ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor ori care, dupa caz, dau posibilitatea acestei persoane sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii societatii de asigurare/reasigurare in cadrul careia are pozitia semnificativa;
u) Fond de garantare – fondul de protectie prevazut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Termenii: “stat membru”, “stat membru de origine”, “stat membru gazda”, “stat tert”, “filiala”, “sucursala”, “persoana semnificativa” si “actionar semnificativ” au intelesul prevazut de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
————
*1) A se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Procedura de redresare financiara. Reguli generale

ART. 4
(1) In exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de normele date in aplicarea acesteia, Autoritatea de Supraveghere Financiara procedeaza periodic la verificarea situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, fie in baza documentelor si a raportarilor transmise de aceasta, conform legii, fie in urma actiunilor de analiza, indrumare si control efectuate de organele de specialitate ale acestei autoritati.
(2) Verificarea se poate efectua oricand de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv in urma sesizarilor creditorilor de asigurari referitoare la situatia financiara a societatii de asigurare/reasigurare, in vederea prevenirii starii de insolventa si/sau a restabilirii situatiei acesteia in cadrul procedurii de redresare financiara.
ART. 5
(1) Procedura de redresare financiara implica orice interventie a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru luarea masurilor necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, in scopul prevenirii starii de insolventa a acesteia si al evitarii intrarii in procedura falimentului.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara este singura autoritate competenta abilitata sa decida aplicarea modalitatilor si a masurilor de redresare financiara in ceea ce priveste societatile de asigurare/reasigurare, inclusiv sucursalele acestora din alte state membre, precum si sucursalele si filialele societatilor de asigurare/reasigurare din state terte, care au sediul in Romania. Masurile de redresare financiara nu impiedica deschiderea, de catre statul membru de origine, a unei proceduri de faliment.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a adopta masuri de redresare financiara impotriva unei societati de asigurare/reasigurare, inclusiv efectele concrete posibile ale unor astfel de masuri.
ART. 6
(1) In toate cazurile, societatea de asigurare/reasigurare este obligata sa puna la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara toate documentele si informatiile solicitate in vederea verificarii si sa asigure desfasurarea activitatii de analiza si control in conditii optime si cu celeritate.
(2) La cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara, societatea de asigurare/reasigurare este obligata sa determine si sa comunice in termen de 48 de ore de la solicitare urmatoarele:
a) calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta;
b) indicatorul de lichiditate;
c) situatia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice si clasa de asigurare practicata;
d) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute constituite.
(3) Indicatorii vor fi determinati si raportati in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru luna anterioara datei solicitarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
ART. 7
O societate de asigurare/reasigurare intra in procedura de redresare financiara reglementata de prezenta lege atunci cand exista cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) se constata nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum si a oricaror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare/reasigurare, punandu-se in pericol onorarea obligatiilor asumate fata de creditorii de asigurari;
b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu reglementarile in vigoare;
c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta.
ART. 8
(1) In cazurile prevazute la art. 7 lit. a) si b), Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune, prin decizie motivata, deschiderea procedurii de redresare financiara prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) redresarea societatii de asigurare/reasigurare pe baza de plan de redresare financiara;
b) redresarea societatii de asigurare/reasigurare prin administrare speciala.
(2) In cazul prevazut la art. 7 lit. c) consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere este obligat, de indata, sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru efectuarea majorarii capitalului social al societatii. In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, societatea va prezenta Autoritatii de Supraveghere Financiara:
a) dovada convocarii adunarii generale extraordinare si propunerea de hotarare de majorare a capitalului social;
b) analiza detaliata a factorilor care au dus la scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta;
c) planul detaliat de masuri pe care societatea le va lua in vederea evitarii scaderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta, pentru o perioada de cel putin un an. Efectuarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv varsarea capitalului social subscris, nu va putea depasi 60 de zile calendaristice de la data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(3) Prin decizia de deschidere a procedurii, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune aplicarea de catre societatea de asigurare/reasigurare a uneia sau mai multora dintre urmatoarele masuri prudentiale principale:
a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise, pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an, astfel incat acestea sa nu depaseasca valorile stabilite prin decizia de deschidere a procedurii de redresare;
b) interzicerea reinnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadenta sau, dupa caz, doar a unor tipuri de contracte de asigurare, expres stabilite prin decizia de redresare financiara;
c) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare si a incasarii primelor aferente, pe perioada expres stabilita prin decizia de redresare financiara;
d) efectuarea de catre societatea de asigurare/reasigurare a transferului portofoliului de asigurari, in tot sau in parte, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie; in cazul dispunerii acestei masuri, societatea de asigurare/reasigurare va efectua operatiunile privind transferul de portofoliu in regim de urgenta, fara ca acestea sa poata depasi 60 de zile de la data luarii masurii;
e) obligarea administratorilor societatii de asigurare/reasigurare de a convoca de indata o adunare generala extraordinara, cu propunerea efectuarii operatiunii de majorare a capitalului social sau, dupa caz, a fondului de rezerva libera varsat; termenul de intrunire nu va putea fi mai mare de 5 zile de la data convocarii, iar efectuarea operatiunilor de majorare a capitalului social nu va putea depasi 30 de zile lucratoare de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiara;
f) interzicerea efectuarii de catre societatea de asigurare/reasigurare a anumitor investitii;
g) restrangerea retelei teritoriale a societatii de asigurare/reasigurare prin desfiintarea, in conditiile legii, a anumitor filiale si sucursale, puncte de lucru si/sau a altor sedii secundare ale societatii de asigurare/reasigurare, precum si/sau inlocuirea persoanelor semnificative cu privire la care s-a stabilit responsabilitatea pentru ajungerea societatii in procedura de redresare financiara;
h) verificarea, inventarierea si instrumentarea, dupa caz, a dosarelor de dauna, inregistrate in evidentele societatii de asigurare/reasigurare, in vederea evaluarii daunelor reale si a stabilirii obligatiilor de plata fata de creditorii de asigurari; activitatea de verificare, inventariere si instrumentare a dosarelor se va face in regim de urgenta, fara a se putea depasi un termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiara.
(4) Prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune, dupa caz:
a) luarea unor masuri cu privire la bunurile si/sau activele societatii de asigurare/reasigurare, constand in inventarierea lor de catre aceasta si conservarea pe toata perioada procedurii de redresare financiara, precum si restrangerea sau interzicerea posibilitatii de a dispune liber de acestea; raspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzatoare a acestor masuri dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara apartine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si conducerii executive a societatii de asigurare/reasigurare;
b) numirea uneia sau mai multor persoane care sa supravegheze modul de intocmire si de respectare a planului de redresare financiara;
c) orice alte masuri prudentiale necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, in vederea garantarii protejarii drepturilor si intereselor legitime ale creditorilor de asigurari.
(5) Daca este cazul, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita instantei competente incuviintarea unor masuri asiguratorii cu privire la bunurile si/sau activele societatii de asigurare/reasigurare, potrivit legii.
ART. 9
(1) Decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara prevazuta la art. 8 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si in doua ziare de circulatie nationala, in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Efectele procedurii de redresare financiara asupra unui proces civil in curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedata societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru in care procesul este in curs.
(3) Dupa publicarea deciziei, conform alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiara publica de indata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un extras din decizia sa cu privire la masurile de redresare financiara. In cazul in care statul roman, prin Autoritatea de Supraveghere Financiara, este informat cu privire la adoptarea unor masuri de reorganizare adoptate de autoritatile competente din alte state membre, acesta asigura, prin autoritatea de supraveghere, publicarea unor astfel de masuri, conform alin. (1).
(4) Publicatia prevazuta la alin. (3) va contine: denumirea autoritatii competente, legea aplicabila procedurii de redresare financiara, precum si, daca este cazul, administratorul desemnat. Publicarea extrasului din decizia de redresare se efectueaza in limba romana sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru in care este publicata informatia.
(5) Masurile de redresare financiara se aplica indiferent de dispozitiile privind publicarea prevazute la alin. (3) si (4) si isi produc toate efectele in ceea ce priveste creditorii de asigurari, inclusiv in ceea ce priveste actionarii sau asociatii si angajatii societatii de asigurare/reasigurare, considerati ca atare, ale caror drepturi sunt exclusiv afectate ca urmare a aplicarii acestor masuri.
(6) Efectele deschiderii procedurii de redresare financiara se afla sub incidenta legii romane, cu exceptia celor care poarta asupra contractelor si a drepturilor mentionate in continuare, care sunt sub incidenta urmatoarelor norme:
a) contractele de munca si relatiile de munca sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabila contractelor/relatiilor de munca;
b) contractul care confera un drept de folosinta sau prin care se dobandeste proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al carui teritoriu este situat acest bun;
c) drepturile societatii de asigurare/reasigurare privind o proprietate imobiliara, o nava sau o aeronava, supusa inscrierii intr-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a carui autoritate se tine registrul respectiv.
(7) Deschiderea procedurii de redresare financiara nu afecteaza drepturile reale ale creditorilor sau tertilor in ceea ce priveste bunurile corporale ori necorporale, activele mobiliare sau imobiliare – atat bunuri determinate, cat si ansambluri de bunuri nedeterminate – care apartin societatii de asigurare/reasigurare si care sunt situate pe teritoriul altui stat membru in momentul deschiderii procedurii. Drepturile reale ale creditorilor sau tertilor inseamna, in special:
a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia si de a beneficia de profitul ori de venitul generat, in special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci;
b) dreptul exclusiv de a recupera o creanta, in special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creante cu titlu de garantie;
c) dreptul de revendicare a bunului si/sau de restituire a acestuia de la oricine il poseda si/sau il foloseste impotriva vointei titularului de drept;
d) dreptul real de a percepe fructele unui bun; este asimilat dreptului real dreptul inscris intr-un registru public si opozabil tertilor, care da posibilitatea dobandirii unui drept real, in sensul aratat anterior.
(8) Dispozitiile alin. (7) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevazute de legislatia statului membru de origine. Cu toate acestea, legea statului membru de origine nu se va aplica atunci cand persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada ca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) actul mentionat se afla sub incidenta legislatiei unui alt stat membru decat cel de origine;
b) legea statului membru de origine nu prevede niciun mijloc de atacare a actului respectiv.
ART. 10
(1) Procedura de redresare financiara declansata impotriva unei societati de asigurare/reasigurare care cumpara un bun nu afecteaza drepturile garantate ale vanzatorului atunci cand, in momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se afla situat pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul in care procedurile respective au fost deschise.
(2) Procedura de redresare financiara declansata impotriva unei societati de asigurare/reasigurare care vinde un bun, dupa livrarea acestuia, nu constituie o cauza de rezolutiune sau de denuntare a vanzarii si nu impiedica dobandirea de catre cumparator a proprietatii, daca bunul respectiv se afla, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decat acela in care procedura respectiva a fost deschisa. In cazul in care, printr-un act incheiat dupa adoptarea masurilor de reorganizare, o societate de asigurare/reasigurare instraineaza, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o nava sau o aeronava supusa inscrierii intr-un registru public sau valori mobiliare ori titluri a caror existenta sau transfer presupune inscrierea intr-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate intr-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se afla sub incidenta legii statului membru pe al carui teritoriu se afla activul imobiliar sau sub a carui autoritate se tine registrul, contul ori sistemul respectiv.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine.
(4) Procedura de redresare financiara nu impiedica si nu afecteaza exercitarea drepturilor creditorilor de asigurari privind compensarea creantelor lor cu cele ale societatii de asigurare/reasigurare supuse acestei proceduri, in conditiile legii. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 9 alin. (7) si (8), efectele deschiderii procedurii de redresare financiara asupra drepturilor si obligatiilor participantilor la o piata reglementata se afla numai sub incidenta legii aplicabile pietei respective. Aceasta nu impiedica actiunile privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine, care se pot exercita pentru a nu tine seama de platile sau de tranzactiile efectuate in conformitate cu legea aplicabila pietei respective.
ART. 11
(1) Procedura de redresare financiara isi produce efectele in intreaga Uniune Europeana din momentul in care aceasta isi produce efectele in statul membru unde ea s-a declansat.
(2) Procedura de redresare financiara isi produce toate efectele in intreaga Uniune Europeana, in conformitate cu legislatia statului roman, fara alte formalitati, inclusiv in ceea ce priveste parti terte din alte state membre, chiar daca legislatia acelor state membre nu prevede astfel de masuri de redresare financiara sau subordoneaza aplicarea lor unor conditii care nu sunt indeplinite. Masurile de redresare financiara adoptate in conformitate cu legislatia unui stat membru se aplica in mod corespunzator pe teritoriul statului roman.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca autoritate competenta si autoritate de supraveghere, informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a declansa o procedura de redresare financiara, inclusiv efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. Informarea se face inainte de adoptarea unei astfel de decizii sau imediat dupa acest moment.

SECTIUNEA 1
Redresarea societatilor de asigurare/reasigurare pe baza de plan de redresare financiara

ART. 12
(1) In cazul deschiderii procedurii de redresare financiara pe baza de plan, consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic al societatii de asigurare/reasigurare este obligat sa intocmeasca si sa depuna la sediul Autoritatii de Supraveghere Financiara un plan de redresare financiara, in termen de cel mult 20 de zile de la data comunicarii catre societatea de asigurare/reasigurare a deciziei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a).
(2) Planul de redresare financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, perspectivele de redresare financiara a societatii, precum si modalitatile concrete si termenele de indeplinire a masurilor si dispozitiilor stabilite prin decizia de redresare financiara emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(3) Planul va include, de asemenea, pentru urmatorii 3 ani financiari, cel putin urmatoarele informatii:
a) estimari ale cheltuielilor de achizitie si de administrare;
b) bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de asigurare directa, a acceptarilor si cedarilor in reasigurare;
c) bugete anuale;
d) o estimare a resurselor financiare cu care se intentioneaza sa se acopere obligatiile asumate, luate in calcul pentru determinarea marjei de solvabilitate minima;
e) programe de reasigurare si/sau de retrocesiune;
f) programul de plata a datoriilor.
ART. 13
In urma analizarii planului de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara emite o decizie prin care, dupa caz, poate hotari:
a) aprobarea planului de redresare financiara;
b) completarea si/sau modificarea planului de redresare financiara, in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre decizia de completare si/sau de modificare;
c) respingerea planului de redresare financiara.
ART. 14
(1) De la data comunicarii deciziei de aprobare a planului de redresare financiara, societatea de asigurare/reasigurare este obligata sa indeplineasca in mod corespunzator masurile cuprinse in plan, la termenele si in conditiile stabilite, astfel cum acestea au fost dispuse si aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. De asemenea, societatea de asigurare/reasigurare este obligata sa aduca la cunostinta tuturor creditorilor de asigurari cunoscuti, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii deciziei, masurile si dispozitiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul aprobarii modificarilor si/sau completarilor ulterioare ale planului de redresare financiara, efectuate potrivit art. 13 lit. b).
ART. 15
In cazul respingerii planului de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara emite o decizie motivata prin care poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
a) obligarea societatii de asigurare/reasigurare la elaborarea unui program de finantare in regim de urgenta; in acest caz, dispozitiile prevazute la art. 12 – 14 se vor aplica in mod corespunzator;
b) aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) si desemnarea unui administrator special;
c) inchiderea procedurii de redresare financiara; in acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiara va retrage autorizatia de functionare a societatii de asigurare/reasigurare si, in situatia constatarii starii de insolventa a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de indata a procedurii falimentului, potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3.

SECTIUNEA a 2-a
Redresarea societatilor de asigurare/reasigurare prin administrare speciala

ART. 16
(1) In situatia aplicarii modalitatii de redresare financiara prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b), Autoritatea de Supraveghere Financiara desemneaza o persoana in calitate de administrator special, care, in principal, va duce la indeplinire si va lua toate masurile necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispozitiilor, a termenelor si a conditiilor cuprinse in decizia de redresare financiara.
(2) In acest sens administratorul special poate convoca, de indata, o adunare generala extraordinara a actionarilor, cu propunerea efectuarii operatiunii de majorare a capitalului social.
ART. 17
(1) In toate cazurile, administratorul societatii de asigurare/reasigurare este obligat sa aduca, de indata, la cunostinta administratorului special toate masurile stabilite in sarcina acestuia prin decizia de redresare financiara emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(2) Drepturile, obligatiile, precum si competentele administratorului special se stabilesc prin norme ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 18
(1) Odata cu desemnarea administratorului special, in conditiile prezentei legi, se suspenda:
a) atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale societatii de asigurare/reasigurare; aceste atributii se transfera administratorului special pe toata perioada administrarii speciale;
b) drepturile de vot in privinta numirii si revocarii administratorilor societatii de asigurare/reasigurare, dreptul la dividende al actionarilor, activitatea, precum si dreptul la remuneratie ale consiliului de administratie sau ale administratorului unic, dupa caz.
(2) Suspendarea opereaza pe toata perioada administrarii speciale.
ART. 19
(1) Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara prevazuta la art. 8, 13 si 15 este executorie.
(2) Impotriva deciziei, societatea de asigurare/reasigurare poate face contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.
(3) Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; contestatia nu suspenda executarea deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara. Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Inchiderea procedurii de redresare financiara. Efectele inchiderii procedurii. Drepturile si obligatiile creditorilor de asigurari

ART. 20
Inchiderea procedurii de redresare financiara a societatii de asigurare/reasigurare se dispune prin decizie motivata, emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit legii, atunci cand, dupa caz:
a) se constata restabilirea situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare, ca urmare a indeplinirii in mod corespunzator a modalitatii si a masurilor de redresare financiara;
b) masurile aplicate in cadrul procedurii de redresare financiara nu au fost indeplinite in mod corespunzator, in termenele si in conditiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, pe perioada in care au fost luate, la atingerea scopului urmarit si la inlaturarea cauzelor care le-au generat.
ART. 21
(1) Prin decizia de inchidere a procedurii de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara dispune, dupa caz:
a) revocarea deciziei prevazute la art. 8, in situatia prevazuta la art. 20 lit. a);
b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare, precum si, daca se constata insolventa acesteia, solicitarea, de indata, a intrarii in procedura falimentului, in situatia prevazuta la art. 20 lit. b).
(2) Prin decizia de inchidere a procedurii de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara dispune, daca este cazul, revocarea administratorului special desemnat in conditiile prezentei legi si incetarea atributiilor acestuia.
(3) Prevederile art. 9 alin. (1) si ale art. 19 se aplica in mod corespunzator si in cazul deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara.
ART. 22
In cazul prevazut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicarii deciziei privind inchiderea procedurii de redresare financiara si constatarea starii de insolventa a societatii de asigurare/reasigurare se naste dreptul creditorilor de asigurari de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.
ART. 23
(1) In termen de 30 de zile de la data publicarii deciziei de inchidere a procedurii de redresare financiara, societatea de asigurare/reasigurare pentru care au fost constatate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara indiciile existentei starii de insolventa este obligata sa predea Fondului de garantare evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Raspunderea pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei revine membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si conducerii executive a societatii de asigurare/reasigurare.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), Fondul de garantare desemneaza o comisie speciala, formata din proprii specialisti, cu urmatoarea componenta:
a) 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de presedinte al comisiei;
b) conducatorul departamentului financiar sau inlocuitorul legal al acestuia, dupa caz;
c) 2 reprezentanti ai directiei tehnice, cu experienta in materie de lichidare de daune;
d) 2 reprezentanti ai directiei generale juridice, cu experienta de cel putin 3 ani in domeniul juridic.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), Fondul de garantare ia toate masurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurari ale caror creante au rezultat din evidentele transmise de societatea de asigurare/reasigurare, potrivit alin. (1).
(4) Orice persoana care figureaza in lista creditorilor de asigurari publicati va formula o cerere scrisa adresata Fondului de garantare.
ART. 24
(1) Orice persoana care nu figureaza in lista creditorilor de asigurari si care pretinde vreun drept de creanta de asigurari asupra societatii de asigurare/reasigurare poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului de garantare.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se formuleaza in scris de catre fiecare pretins creditor si se depune la sediul Fondului de garantare sau prin intermediul serviciilor de posta, recomandat, cu confirmare de primire. Odata cu cererea, persoana respectiva anexeaza inscrisurile justificative, in original, si mentioneaza toate elementele necesare stabilirii cu exactitate a cuantumului sumelor solicitate. Totodata se pot anexa orice alte documente si se pot comunica alte informatii prin care se poate dovedi cuantumul sumelor pretinse.
(3) In cazul imposibilitatii de prezentare a inscrisurilor justificative in original, creditorul de asigurari poate prezenta copii ale acestora, semnate pe propria raspundere, iar in cerere va preciza motivul imposibilitatii depunerii lor in original.
(4) In cerere se vor mentiona, in principal, urmatoarele elemente: natura creantei, momentul nasterii sale si cuantumul sumei pretinse, daca exista vreun privilegiu ori o garantie reala in ceea ce priveste creanta, precum si care sunt bunurile acoperite de asigurarea lor.
(5) Cererea, precum si actele si informatiile solicitate potrivit alin. (2) – (4) se depun in limba romana; traducerile actelor se vor transmite numai sub semnatura traducatorului autorizat, conform legii.
(6) Dupa primirea fiecarei cereri in conditiile alin. (1) – (5), comisia special constituita, desemnata potrivit art. 23 alin. (2), inregistreaza si analizeaza intreaga documentatie aferenta cererii. Pe baza propunerilor comisiei, Fondul de garantare va aproba sau, dupa caz, va respinge cuantumul sumelor pretinse, in caz de respingere a cuantumului sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Impotriva deciziei se poate formula contestatie, in conditiile prevazute la art. 19.
(7) Pentru creditorii acceptati la plata prin hotarare judecatoreasca, publicarea se va face, pentru fiecare caz, dupa ce aceasta hotarare a ramas definitiva.
(8) Dreptul de actiune contra Fondului de garantare pentru plata indemnizatiilor/despagubirilor se prescrie in termen de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
ART. 25
(1) Orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului/reasiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare viabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si data intrarii in procedura falimentului, poate formula, sub sanctiunea decaderii, o cerere, in termen de 30 de zile de la data producerii riscului asigurat, in conditiile art. 24 alin. (2) – (5).
(2) In cazul in care portofoliul contractelor de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare nu a fost transferat pana la data inchiderii procedurii de redresare financiara, Autoritatea de Supraveghere Financiara dispune toate masurile necesare informarii asiguratilor atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta, in termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in procedura falimentului, contractele de asigurare incheiate cu societatea debitoare, cat si cu privire la dreptul acestora de recuperare a primelor de asigurare aferente, pentru perioada cuprinsa intre momentul denuntarii contractului de asigurare si cel al expirarii duratei de valabilitate a acestuia.
(3) In cazul producerii riscurilor acoperite prin contractele prevazute la alin. (2), intre data intrarii in procedura falimentului si cea a denuntarii acestora, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, Autoritatea de Supraveghere Financiara nominalizeaza o societate de asigurare/reasigurare, in vederea constatarii si evaluarii daunelor. Sumele cuvenite asiguratilor, stabilite de societatea de asigurare/reasigurare si acceptate la plata de comisia special constituita, prevazuta la art. 23 alin. (2), se platesc din resursele Fondului de garantare, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia.
(4) Prevederile art. 24 alin. (2) – (8) se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor persoanelor prevazute la alin. (1).
ART. 26
In toate cazurile in care considera ca este necesar, comisia special constituita, prevazuta la art. 23 alin. (2), poate solicita persoanelor prevazute la art. 24 si 25 completarea documentatiei, precum si/sau precizarea ori furnizarea de informatii suplimentare cu privire la cererea creditorului de asigurari. Informatiile solicitate se transmit comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii, in termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitarii acesteia.
ART. 27
(1) Fondul de garantare se subroga in toate drepturile creditorilor de asigurari la concurenta sumelor pe care le-a platit din disponibilitatile sale.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare poate inregistra la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, in vederea recuperarii lor, orice sume, dobanzi si/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.
(3) In conditiile alin. (1) si (2), Fondul de garantare este indreptatit sa inregistreze si sa recupereze, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe masura platilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate dupa momentul deschiderii procedurii falimentului.

CAPITOLUL III
Procedura falimentului societatilor de asigurare/reasigurare

SECTIUNEA 1
Cererea introductiva. Organele care aplica procedura si atributiile acestora

ART. 28
(1) Procedura falimentului se deschide pe baza unei cereri introduse fie de Autoritatea de Supraveghere Financiara, fie de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau de creditorii acesteia, dupa caz.
(2) Procedura falimentului unei societati de asigurare/reasigurare autorizate in Romania, precum si al sucursalelor acesteia stabilite in alte state membre este guvernata de legea romana in ceea ce priveste regimul si aplicarea procedurii falimentului, in mod special cu privire la:
a) bunurile care fac obiectul acestei proceduri, precum si regimul bunurilor dobandite de societatea de asigurare/reasigurare debitoare dupa deschiderea procedurii;
b) atributiile societatii de asigurare/reasigurare debitoare si ale lichidatorului;
c) conditiile in care se poate invoca o compensare;
d) efectele procedurii falimentului asupra contractelor in derulare, in care societatea de asigurare/reasigurare debitoare este parte;
e) efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silita promovate de creditorii de asigurari, cu exceptia cauzelor aflate pe rolul instantelor din alte state membre;
f) creantele care trebuie sa fie declarate asupra societatii de asigurare/reasigurare debitoare si regimul creantelor care iau nastere dupa deschiderea procedurii falimentului;
g) regulile privind declararea, verificarea si admiterea creantelor;
h) regulile privind distribuirea veniturilor obtinute din valorificarea activelor, ordinea de prioritate a achitarii creantelor de asigurari si drepturile creditorilor de asigurari care au obtinut o plata partiala dupa deschiderea procedurii falimentului in temeiul unui drept real sau prin invocarea compensarii;
i) conditiile si efectele inchiderii procedurii falimentului, in special prin concordat;
j) drepturile creditorilor dupa inchiderea procedurii falimentului;
k) suportarea costurilor si a cheltuielilor aferente procedurii falimentului;
l) regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care prejudiciaza drepturile si interesele legitime ale tuturor creditorilor de asigurari.
ART. 29
(1) In temeiul prezentei legi, societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflata in stare de insolventa, asa cum aceasta este definita la art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1, este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa procedurii falimentului. Cererea se depune in termen de cel mult 20 de zile de la data aparitiei starii de insolventa.
(2) Inainte de inregistrarea la tribunal, cererea prevazuta la alin. (1) se inainteaza Autoritatii de Supraveghere Financiara odata cu actele si documentele doveditoare, in vederea analizarii acesteia si a formularii intampinarii prevazute la art. 31 alin. (1). Societatea de asigurare/reasigurare debitoare va anexa la cerere, in mod obligatoriu, registrul special al activelor care acopera rezervele tehnice, prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 30
(1) Creditorii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, altii decat creditorii de asigurari prevazuti la art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (7) si la art. 25 alin. (1) ale caror sume pretinse se platesc din disponibilitatile Fondului de garantare, pot inregistra la tribunal o cerere de deschidere a procedurii de faliment impotriva societatii debitoare, in conditiile prezentei legi, daca detin o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile, cu o valoare minima de 45.000 lei.
(2) Prevederile art. 29 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste inaintarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a cererii, a actelor si documentelor doveditoare.
ART. 31
(1) Cererea prevazuta la art. 29 alin. (1) si la art. 30 alin. (1) se inregistreaza de tribunal odata cu intampinarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin care aceasta comunica daca societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiara, potrivit prezentei legi, pentru restabilirea situatiei sale financiare sau, dupa caz, pentru onorarea platilor catre creditori, in cadrul unor masuri administrative de redresare financiara.
(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunta de judecatorul-sindic daca:
a) Autoritatea de Supraveghere Financiara a comunicat, prin intampinare, ca la data formularii cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se afla in curs de desfasurare o procedura de redresare financiara a activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, in conditiile prezentei legi; sau
b) Autoritatea de Supraveghere Financiara a comunicat, prin intampinare, ca nu exista posibilitati reale de restabilire a situatiei financiare a societatii si de plata a creantelor tuturor creditorilor acesteia in cadrul unei proceduri de redresare financiara.
ART. 32
(1) In temeiul prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 2 si 3.
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele inscrisuri, dupa caz:
a) hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare debitoare, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia;
b) decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind inchiderea procedurii de redresare financiara, urmata de deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare;
c) orice alte acte sau documente care sunt necesare pentru justificarea cererii de investire a tribunalului.
ART. 33
(1) In urma inregistrarii cererii, potrivit art. 29 – 32, se va cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare si, dupa caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiara. Totodata va fi notificat si Fondul de garantare.
(2) Contestatia societatii de asigurare/reasigurare impotriva cererii prevazute la art. 30 si 32 poate fi introdusa in cel mult 5 zile de la data primirii notificarii cu privire la inregistrarea unei astfel de solicitari. Contestatia se judeca cu celeritate si cu precadere; impotriva hotararii judecatorului-sindic se poate exercita numai apel.
(3) La primul termen de judecata, judecatorul-sindic va analiza cererea introductiva si inscrisurile depuse si, in situatia in care societatea de asigurare/reasigurare debitoare nu a contestat existenta starii de insolventa, potrivit alin. (2), va pronunta o hotarare de deschidere a procedurii falimentului.
ART. 34
(1) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul comunica de indata despre aceasta partilor interesate, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii “societate de asigurare/reasigurare in faliment”. Comunicarea se publica, prin grija Fondului de garantare, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, potrivit dispozitiilor legale.
(2) In cazul in care societatea de asigurare/reasigurare debitoare are deschise sucursale si/sau filiale in alte tari, Autoritatea de Supraveghere Financiara comunica de indata autoritatii de supraveghere din tara gazda a sucursalei/filialei respective despre hotararea privind deschiderea procedurii de faliment, in conformitate cu dispozitiile legale.
(3) Toate cheltuielile aferente masurilor prevazute la alin. (1) se suporta din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare; in lipsa disponibilitatilor necesare se utilizeaza fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) De la data deschiderii procedurii, toate actele societatii de asigurare/reasigurare debitoare poarta mentiunea prevazuta la alin. (1).
ART. 35
(1) In urma deschiderii procedurii falimentului se interzice, sub sanctiunea nulitatii, actionarilor semnificativi ai societatii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au detinut functii de conducere sa instraineze actiunile detinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fara avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si fara aprobarea judecatorului-sindic.
(2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, potrivit alin. (1), in registrele speciale de evidenta tinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau in registrele independente.
ART. 36
Procedura falimentului prevazuta in prezentul capitol, cu exceptia apelului prevazut la art. 38 alin. (2), este de competenta exclusiva a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul central al societatii de asigurare/reasigurare debitoare, care figureaza in evidentele oficiului registrului comertului, si este exercitata de un judecator-sindic desemnat in conditiile legii.
ART. 37
Prin hotararea de deschidere a procedurii falimentului, judecatorul-sindic ridica administratorilor societatii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia si de a dispune de ele.
ART. 38
(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel.
(2) Apelul se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, cu celeritate si cu precadere. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
ART. 39
(1) Potrivit prezentei legi, judecatorul-sindic are urmatoarele atributii principale:
a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii falimentului asiguratorului/reasiguratorului;
b) notificarea Fondului de garantare, precum si a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la inregistrarea cererilor introductive;
c) judecarea contestatiei asiguratorului/reasiguratorului impotriva cererii introductive formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, de creditorii de asigurari si de ceilalti creditori, dupa caz, pentru inceperea procedurii;
d) desemnarea motivata a lichidatorului care va administra procedura, stabilirea remuneratiei, a atributiilor acestuia in conditiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si inlocuirea acestuia, pentru motive temeinice;
e) judecarea actiunilor introduse de lichidatorul judiciar pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de deschidere a procedurii falimentului;
f) judecarea cererilor Autoritatii de Supraveghere Financiara privind nulitatea sau anularea unor acte prejudiciabile intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari, anterioare deschiderii procedurii de faliment;
g) judecarea cererilor de compensare a creantelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurari, dupa caz, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
h) judecarea contestatiilor formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, de creditorii de asigurari ori de oricare persoana interesata, dupa caz, impotriva masurilor dispuse de lichidator;
i) admiterea si confirmarea planului de lichidare a unor bunuri din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara;
j) admiterea si confirmarea acordului de plata a creantelor de asigurari, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara;
k) solutionarea contestatiilor la rapoartele lichidatorului judiciar;
l) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, a cenzorilor, a auditorilor financiari si a personalului de executie sau cu atributii de control din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare care au contribuit la ajungerea asiguratorului/reasiguratorului in insolventa, potrivit art. 51;
m) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.
(2) In indeplinirea atributiilor sale, care presupun aplicarea unor reglementari specifice activitatii de asigurare desfasurate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, judecatorul-sindic poate cere si opinia Autoritatii de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate.
ART. 40
Potrivit prezentei legi, principalele atributii ale lichidatorului sunt urmatoarele:
a) analizarea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si a imprejurarilor care au condus la starea de insolventa a acesteia, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila intrarea in faliment a societatii de asigurare/reasigurare, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. 51. Raportul intocmit este supus judecatorului-sindic, in cel mult 40 de zile de la data desemnarii sale; un exemplar al acestui raport se va transmite si Autoritatii de Supraveghere Financiara. La cererea lichidatorului, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate, prin incheiere, sa prelungeasca perioada de prezentare a raportului;
b) notificarea cu privire la pronuntarea hotararii de intrare in procedura falimentului a societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
c) verificarea creantelor asupra societatii de asigurare/reasigurare debitoare si, dupa caz, formularea obiectiunilor impotriva acestora, precum si intocmirea tabelelor de creante;
d) verificarea creantelor Fondului de garantare, precum si a oricaror altor sume cuvenite acestuia, potrivit legii, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor si/sau a garantiilor sale legale;
e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
f) conducerea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operatiunilor in interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare;
g) incheierea acordurilor de plata a creantelor de asigurari, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, si confirmarea lor de catre judecatorul-sindic, cu sau fara garantarea acestora cu activele societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
h) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor societatii de asigurare/reasigurare debitoare si luarea tuturor masurilor corespunzatoare pentru conservarea acestora;
i) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face si din cadrul personalului existent al societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
j) introducerea actiunilor pentru anularea actelor frauduloase, incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare in dauna drepturilor creditorilor de asigurari in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
k) introducerea actiunilor pentru anularea constituirilor de garantii sau transferuri de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, efectuate de catre societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin:
1. acte de transfer cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
2. acte incheiate cu un actionar ce detine cel putin 5% din actiunile societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
3. acte incheiate cu un administrator, director sau cu orice alt membru al organelor de conducere si supraveghere ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
4. acte incheiate cu orice alta persoana fizica sau juridica aflata in legatura stransa cu societatea de asigurare/reasigurare debitoare. O persoana se afla in legatura stransa cu societatea atunci cand:
– detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
– este permanent legata de societatea de asigurare/reasigurare debitoare prin intermediul unei relatii de control sau, dupa caz, infaptuieste o politica comuna fata de aceasta;
– exercita atributii de control asupra societatii de asigurare/reasigurare debitoare;
l) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii, executate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare in dauna creditorilor de asigurari prin:
1. acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia partilor implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditorii de asigurari sau de a leza in orice mod drepturile acestora;
2. operatiuni comerciale in care prestatia societatii de asigurare/reasigurare debitoare o depaseste in mod vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
3. acte de transfer de proprietate catre un creditor in folosul acestuia sau pentru stingerea unei datorii anterioare, efectuate in cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in cadrul procedurii este mai mica decat valoarea actului de transfer;
4. constituirea sau perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
5. acte de transfer cu titlu gratuit, cu exceptia sponsorizarilor in scop umanitar derulate conform dispozitiilor legale, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii falimentului;
6. acte incheiate de persoanele semnificative sau de actionarii semnificativi cu societatea de asigurare/reasigurare debitoare in cadrul careia detin aceasta calitate, in anul anterior inceperii procedurii falimentului;
m) urmarirea incasarii oricaror creante din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta anterior inregistrarii cererii introductive de deschidere a procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor societatii de asigurare/reasigurare;
n) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii de faliment, pe care il va prezenta judecatorului-sindic si il va transmite, spre aprobare, Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si Fondului de garantare;
o) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
p) incheierea oricaror documente, in numele societatii de asigurare/reasigurare debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
r) intocmirea bilantului final de lichidare. Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa il depuna la organele si la termenele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) indeplinirea oricaror dispozitii ale Autoritatii de Supraveghere Financiara, emise in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate competenta, in cazurile expres prevazute de lege, cu confirmarea judecatorului-sindic, in vederea garantarii apararii intereselor si drepturilor creditorilor de asigurari;
t) lichidarea bunurilor si valorificarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si cu instiintarea Fondului de garantare, sub conditia confirmarii acestora de catre judecatorul-sindic, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditorii de asigurari, prin:
1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive prin care o societate de asigurare/reasigurare, cu o situatie financiara buna sau foarte buna, achizitioneaza, in tot sau in parte, activele societatii de asigurare/reasigurare debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia;
2. vanzarea de bunuri, precum: cladiri, terenuri, aparatura, valori mobiliare;
3. orice alte tehnici de valorificare a activelor societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cum ar fi cesiunile de creanta sau novatiile realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
u) intocmirea de rapoarte lunare in legatura cu activitatea de lichidare, care vor fi supuse aprobarii judecatorului-sindic; dupa aprobarea lor, rapoartele vor fi inaintate atat Autoritatii de Supraveghere Financiara, cat si Fondului de garantare;
v) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta lege.
ART. 41
(1) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, judecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si stabileste atributiile si remuneratia acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare va putea fi desemnat lichidator.
(2) Fondul de garantare poate fi desemnat prin hotarare judecatoreasca lichidator in baza unei oferte depuse de acesta la dosarul avand ca obiect deschiderea procedurii de faliment a asiguratorilor/reasiguratorilor. Oferta se depune dupa obtinerea avizului prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara asupra propunerii conducerii Fondului de garantare, facuta in acest sens.
(3) Activitatea Fondului de garantare in calitate de lichidator se desfasoara printr-un reprezentant desemnat de conducerea Fondului, cu aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) Fondul de garantare poate fi numit lichidator in orice stadiu al falimentului unui asigurator/reasigurator, in locul altui lichidator, de catre adunarea creditorilor, la recomandarea comitetului creditorilor si pe baza ofertei Fondului de garantare, adresata comitetului creditorilor, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) si art. 24 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 42
(1) Societatea de asigurare/reasigurare debitoare si/sau oricare dintre creditorii de asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Fondul de garantare, precum si orice alta persoana interesata, dupa caz, pot formula contestatie impotriva masurilor luate de lichidator. Contestatia se formuleaza in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre masurile contestate.
(2) Contestatia se solutioneaza de judecatorul-sindic de urgenta si cu precadere. Judecatorul-sindic tine o sedinta, cu citarea contestatorului, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a creditorilor de asigurari si/sau a Fondului de garantare.
ART. 43
Pentru motive temeinice, lichidatorul poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, prin incheiere definitiva data in sedinta camerei de consiliu, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 44
Rapoartele pe care lichidatorul este obligat sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile legii se transmit in mod obligatoriu si Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si Fondului de garantare. Neindeplinirea obligatiei lichidatorului constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de inlocuire a acestuia, potrivit art. 43.

SECTIUNEA a 2-a
Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii

ART. 45
(1) In conditiile prezentei legi, deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotararea judecatorului-sindic.
(2) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are drept consecinta retragerea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare debitoare, daca aceasta masura nu s-a dispus anterior pronuntarii hotararii. Lichidatorul va publica hotararea judecatorului-sindic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, potrivit modalitatilor prevazute de lege in materie de publicare, precum si in cel putin doua ziare de circulatie nationala. Odata cu publicarea va comunica hotararea atat Autoritatii de Supraveghere Financiara, cat si Fondului de garantare.
(3) Retragerea autorizatiei de functionare nu impiedica lichidatorul sau orice alta persoana imputernicita in acest sens de catre acesta sa desfasoare unele dintre operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare, in masura in care acest lucru este necesar sau adecvat, in scopul finalizarii procedurii de faliment. Aceste operatiuni se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(4) Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a masurilor de executare silita indreptate impotriva societatii de asigurare/reasigurare debitoare. Creantele pretinse in aceste procese se inregistreaza la dosarul de faliment al tribunalului si se supun examinarii si inscrierii lor in tabelul creantelor, potrivit legii. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil in curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedata societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru in care procesul este in curs.
(5) Creantele de asigurari, constatate prin titluri executorii obtinute ulterior momentului pronuntarii hotararii de faliment, se inregistreaza la tribunal, sub sanctiunea decaderii din drept, in termen de cel mult 10 zile de la data obtinerii titlului. Lichidatorul este obligat sa verifice si, daca este cazul, sa inscrie aceste creante in tabelul creantelor, cu respectarea ordinii de preferinta si/sau a privilegiilor ori a garantiilor legale ale acestora. In toate cazurile, cererea de inregistrare a acestor creante nu poate fi depusa mai tarziu de data intocmirii tabelului definitiv consolidat al creantelor, conform legii.
ART. 46
(1) Dupa darea hotararii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul intocmeste raportul prevazut la art. 40 lit. a), cu precizarea, intre altele, si a propunerilor privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si a drepturilor din patrimoniul debitoarei, prevazute la art. 40 lit. t).
(2) In cazul aprobarii de catre judecatorul-sindic a modalitatii de lichidare prevazute la art. 40 lit. t) pct. 1, lichidatorul organizeaza de indata, daca modalitatea confirmata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive. Lichidatorul organizeaza in acest scop o sedinta de informare cu toate societatile de asigurare/reasigurare considerate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in vederea prezentarii termenilor si conditiilor negocierii. Inainte de tinerea sedintei, lichidatorul este obligat sa semneze cu societatile de asigurare/reasigurare respective un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza, in conditiile legii, sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii.
ART. 47
(1) Lichidatorul redacteaza si transmite societatilor de asigurare/reasigurare interesate in efectuarea unei tranzactii conform art. 46, participante la sedinta de informare, o cerere de oferta privind cumpararea de active si asumarea de pasive; transmiterea cererii de oferta se face in regim de confidentialitate.
(2) In functie de interesul manifestat de societatile de asigurare/reasigurare participante la sedinta de informare, cererea de oferta va cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
a) categoriile de active si pasive ce urmeaza a face obiectul tranzactiei, precum si volumul acestora, incadrate in functie de gradul de lichiditate si exigibilitate;
b) valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active;
c) termenul de inaintare catre lichidator a ofertelor societatilor de asigurare/reasigurare respective privind tranzactiile propuse de cumparare de active si de asumare de pasive;
d) elementele cuprinse in registrul special de evidenta a activelor prevazut in anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Ofertele societatilor de asigurare/reasigurare se transmit lichidatorului, in plic inchis, in termen de cel mult 10 zile de la data primirii cererii de oferta a acestuia; lichidatorul va analiza ofertele in cel mai scurt timp si va alege oferta societatii/societatilor de asigurare/reasigurare cu care urmeaza sa incheie tranzactia, cu respectarea principiului costului minim presupus.
ART. 48
In situatia in care nu se primesc oferte in termenul mentionat la art. 47 alin. (3) sau ofertele primite nu sunt corespunzatoare cerintelor de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii ori aceasta tranzactie nu este avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sau nu este confirmata de judecatorul-sindic, dupa caz, lichidarea bunurilor si a drepturilor din patrimoniul societatii debitoare urmeaza a se efectua prin alte metode/procedee/modalitati prevazute de lege.
ART. 49
(1) La data publicarii deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara constata existenta indiciilor starii de insolventa a societatii de asigurare/reasigurare si imposibilitatea redresarii se naste dreptul creditorilor de asigurari de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.
(2) De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, in conditiile prezentei legi, Fondul de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, potrivit legii.
(3) Este interzis creditorilor de asigurari ale caror creante de asigurari au fost platite de la Fondul de garantare sa mai inregistreze cereri si/sau sa mai solicite valorificarea creantelor si/sau plata sumelor pretinse, in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare debitoare. Fondul de garantare este indreptatit sa solicite autoritatilor competente stabilirea raspunderii pretinsilor creditori si sa ii oblige pe acestia la restituirea sumelor incasate in mod necuvenit.
ART. 50
(1) Creantele de asigurari se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale societatii de asigurare/reasigurare aflate in procedura de faliment. Aceste creante se platesc in lei, imediat dupa plata creantelor prevazute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Creantele Fondului de garantare sunt creante de asigurari, in sensul prezentei legi, si se achita in ordinea de preferinta prevazuta la alin. (1), beneficiind de toate drepturile si/sau garantiile ori privilegiile legale ale acestora, ca urmare a subrogarii in drepturile creditorilor de asigurari ale caror sume cuvenite au fost achitate din disponibilitatile Fondului de garantare.

SECTIUNEA a 3-a
Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a auditorilor financiari, a organelor de control intern si a personalului de executie din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, ajunsa in stare de insolventa. Inchiderea procedurii falimentului

ART. 51
(1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul societatii de asigurare/reasigurare ajunsa in stare de insolventa sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, precum si orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a asiguratorului/reasiguratorului, prin una dintre urmatoarele fapte:
a) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii in interes personal, sub acoperirea societatii de asigurare/reasigurare;
b) au dispus in interes personal continuarea unei activitati care conducea in mod vadit societatea de asigurare/reasigurare la incetarea de plati;
c) au folosit activele si/sau creditele societatii de asigurare/reasigurare in folosul lor propriu;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facilitat disparitia unor documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare;
e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societatii de asigurare/reasigurare sau au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura societatii de asigurare/reasigurare fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
g) in cele 30 de zile premergatoare intervenirii starii de insolventa, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori de asigurari;
h) au intocmit situatii financiare anuale, alte situatii contabile ori raportari, cu nerespectarea prevederilor legale;
i) nu au indeplinit sau au indeplinit in mod necorespunzator masurile administrative de redresare financiara aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara ori, dupa caz, au dat dispozitii fara avizul sau aprobarea acestei autoritati, conducand astfel la starea de insolventa si la declansarea procedurii de faliment impotriva societatii de asigurare/reasigurare;
j) in cadrul actiunilor interne de verificare, nu au identificat si/sau nu au sesizat, din culpa acestora, faptele care au condus la fraude si/sau la o gestiune defectuoasa a patrimoniului societatii de asigurare/reasigurare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si acelor persoane care exercita functiile mentionate la data sau ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART. 52
Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 51 alin. (1) intra in patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare si sunt destinate platii datoriilor acesteia, potrivit legii.
ART. 53
(1) In vederea pronuntarii hotararii de obligare a persoanelor prevazute la art. 51 alin. (1) la plata partiala a pasivului societatii de asigurare/reasigurare in insolventa, judecatorul-sindic poate fi sesizat de catre lichidator, de oricare dintre creditorii de asigurari, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si de presedintele comitetului creditorilor, in conditiile prevazute la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe baza actelor din dosarul cauzei, judecatorul-sindic poate incuviinta instituirea unor masuri asiguratorii.
(2) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 51 alin. (1) se efectueaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor cand prin lege se dispune altfel.
ART. 54
(1) In conditiile prezentei legi, procedura falimentului se inchide de judecatorul-sindic, prin hotarare, la solicitarea lichidatorului, in situatia in care se constata, dupa caz, una dintre urmatoarele imprejurari:
a) s-a aprobat raportul final;
b) toate fondurile si/sau bunurile din averea societatii de asigurare/reasigurare debitoare au fost distribuite;
c) creantele creditorilor de asigurari au fost platite in baza unui concordat ori a unei alte masuri asemanatoare;
d) toate sumele cuvenite Fondului de garantare au fost recuperate de catre acesta.
(2) Hotararea de inchidere a procedurii se notifica de catre judecatorul-sindic tuturor partilor implicate, in conditiile prezentei legi si ale prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele ramase dupa satisfacerea drepturilor tuturor persoanelor indreptatite, potrivit legii, se vireaza la Fondul de garantare, in vederea administrarii si gestionarii lor potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 55
In orice stadiu al procedurii, judecatorul-sindic poate pronunta o hotarare de inchidere a procedurii daca se constata ca nu exista active in patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare ori ca acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative si niciun creditor nu se ofera sa avanseze sumele necesare.
ART. 56
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in ceea ce priveste procedura de faliment a unei societati de asigurare/reasigurare, cu Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a
Dizolvarea si lichidarea voluntara a asigurarilor/reasigurarilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

ART. 57
Dizolvarea si lichidarea voluntara a asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare se face potrivit prevederilor prezentei sectiuni, precum si normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia si se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 58
(1) Dizolvarea si lichidarea voluntara si repartizarea patrimoniului social al unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau de reasigurare se pot face numai cu avizul prealabil si sub supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Odata cu retragerea autorizatiei de functionare a unui asigurator/reasigurator care nu se afla in stare de insolventa, astfel cum este prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j), sau a unui broker de asigurare si/sau reasigurare, care nu se afla in stare de insolventa, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca actionarii/asociatii nu hotarasc schimbarea obiectului de activitate, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate dispune, dupa 30 de zile de la retragerea autorizatiei, dizolvarea urmata de lichidare.
ART. 59
(1) Creantele de asigurare se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorilor/reasiguratorilor aflati in procedura de dizolvare si lichidare voluntara.
(2) Creantele provenind din sumele incasate cu titlu de prime nedepuse la asiguratori/reasiguratori de catre brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, precum si creantele Autoritatii de Supraveghere Financiara fata de brokerii de asigurare si/sau reasigurare se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in procedurile de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de insolventa potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale acestor intermediari de asigurari.
ART. 60
Lichidatorii nu pot plati actionarilor/asociatilor nicio suma in contul actiunilor/partilor ce li s-ar cuveni din dizolvarea si lichidarea voluntara, inaintea achitarii creantelor prevazute la art. 59.
ART. 61
(1) Numirea lichidatorilor unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau reasigurare se face numai cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Lichidarea asiguratorilor si/sau reasiguratorilor poate fi asigurata si prin numirea Fondului de garantare in calitate de lichidator in conditiile alin. (1), iar cheltuielile efectuate de Fondul de garantare ocazionate de desfasurarea activitatii de lichidare sunt considerate cheltuieli de lichidare.
(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la atributiile lichidatorului, ordinea de stingere a creantelor, privilegiul creditorilor de asigurari si cheltuielile legate de lichidare se aplica in mod corespunzator si lichidarii voluntare a asiguratorilor/reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare potrivit prezentei sectiuni.
(4) Atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare se transfera lichidatorului pe toata perioada lichidarii voluntare.
(5) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si persoanele semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare.
ART. 62
Lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita catre Autoritatea de Supraveghere Financiara rapoarte lunare privind stadiul procedurii de dizolvare si lichidare si sa indeplineasca orice alte dispozitii ale Autoritatii de Supraveghere Financiara necesare asigurarii apararii drepturilor si intereselor legitime ale creditorilor de asigurari.
ART. 63
(1) Pentru motive intemeiate, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita oricand, in cursul procedurii de dizolvare si lichidare voluntara, adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau judecatorului delegat/sindic care a numit lichidatorul inlocuirea acestuia.
(2) Neindeplinirea obligatiilor lichidatorului prevazute la art. 62 constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de inlocuire a acestuia.
(3) Numirea noului lichidator se face tot cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara.
ART. 64
(1) In cazul in care asiguratorul/reasiguratorul aflat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara este in stare de insolventa, astfel cum aceasta este definita de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1, lichidatorul este obligat sa solicite deschiderea procedurii de faliment.
(2) In termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii privind deschiderea procedurii falimentului asiguratorului/reasiguratorului, lichidatorul este obligat sa predea Fondului de garantare evidenta contractelor de asigurare in vigoare, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1).
(3) Prevederile art. 23 alin. (2) si art. 24 – 27 se aplica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care brokerul de asigurare si/sau reasigurare aflat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

CAPITOLUL IV
Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei societatilor de asigurare/reasigurare

SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare. Competente si legea aplicabila

ART. 65
Prezentul capitol reglementeaza:
a) procedura falimentului societatilor de asigurare/reasigurare persoane juridice romane si a sucursalelor acestora, cu sediul pe teritoriul altor state membre, aflate in stare de insolventa;
b) conditiile in care autoritatile implicate se informeaza si se consulta reciproc in ceea ce priveste procedura de faliment a societatilor de asigurare/reasigurare.
ART. 66
(1) Instanta determinata conform legii romane este singura autoritate competenta imputernicita sa decida cu privire la aplicarea procedurii falimentului in ceea ce priveste o societate de asigurare/reasigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotararea instantei se poate lua in absenta ori dupa adoptarea unor masuri de redresare financiara. Hotararea de deschidere a procedurii falimentului, precum si efectele acesteia se afla sub incidenta legii statului roman. Prevederile art. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator.
(2) Hotararea autoritatii competente prevazute la alin. (1), privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare, persoana juridica romana, inclusiv in ceea ce priveste sucursalele acesteia din alte state membre, este recunoscuta, fara o alta formalitate, pe teritoriile tuturor celorlalte state membre si isi produce efectele in aceste state, de indata ce decizia isi produce efectele in statul roman.
(3) Autoritatea competenta prevazuta la alin. (1) informeaza de indata Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la hotararea de a deschide o procedura de faliment, inclusiv cu privire la efectele practice pe care o astfel de procedura le poate avea; informarea se face inainte de adoptarea hotararii sau imediat dupa aceea. Autoritatea de Supraveghere Financiara informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre despre hotararea de a deschide procedura falimentului, inclusiv despre efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri.
(4) Dispozitiile alin. (1) – (3) nu impiedica aplicarea prevederilor referitoare la exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor instantei.
ART. 67
(1) Dupa informarea prevazuta la art. 66 alin. (3), Autoritatea de Supraveghere Financiara va lua de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea de deschidere a procedurii falimentului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prevederile art. 9 – 11 se aplica in mod corespunzator.
ART. 68
(1) Instanta determinata potrivit legii romane este in drept si poate solicita inregistrarea hotararii de deschidere a procedurii falimentului unei societati de asigurare/reasigurare debitoare in registrul imobiliar, in registrul comertului, precum si/sau in orice alt registru public tinut in alte state membre.
(2) In toate cazurile in care inregistrarea prevazuta la alin. (1) este obligatorie conform legii statului membru respectiv, instanta dispune toate masurile necesare efectuarii acestei operatiuni. Cheltuielile ocazionate cu inregistrarea se considera cheltuieli ale procedurii.
ART. 69
(1) Lichidatorul desemnat potrivit art. 39 alin. (1) lit. d) poate actiona pe teritoriul unor state membre gazda, fara a fi necesara o alta formalitate, fie in baza unei copii certificate de pe hotararea instantei competente care l-a desemnat, fie in temeiul unui certificat emis de aceasta. Actul de desemnare poate fi tradus in limba oficiala sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia lichidatorul urmeaza sa actioneze, fara a fi necesara legalizarea acestuia sau orice alta forma similara.
(2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane si poate numi oricare persoana care sa il ajute si/sau sa il reprezinte in derularea procedurii pe teritoriul acelor state, in special in scopul de a inlatura dificultatile intampinate de creditorii de asigurari din aceste state. In aceleasi conditii, lichidatorul desemnat potrivit legii unui alt stat membru poate actiona pe teritoriul statului roman, atunci cand acesta este stat membru gazda.
(3) In exercitarea competentelor sale, lichidatorul se supune legilor statului pe al carui teritoriu actioneaza, in special in ceea ce priveste procedurile de valorificare a activelor si furnizarea informatiilor angajatilor societatii de asigurare/reasigurare din statul membru respectiv; competentele exclud utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute de orice fel.
ART. 70
In situatia in care, dupa deschiderea procedurii falimentului, o societate de asigurare/reasigurare instraineaza cu titlu oneros un activ imobiliar, o nava si/sau o aeronava supusa inscrierii intr-un registru public sau, dupa caz, valori mobiliare si/sau titluri a caror existenta sau transfer presupune introducerea intr-un registru sau cont stabilit prin lege ori care sunt plasate intr-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se afla sub incidenta legii statului membru pe al carui teritoriu se afla activul imobiliar sau sub a carui autoritate se tine registrul/contul/sistemul respectiv.

SECTIUNEA a 2-a
Informarea si drepturile creditorilor de asigurari

ART. 71
(1) Dupa deschiderea procedurii de redresare financiara sau, dupa caz, a falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare, persoana juridica romana, Autoritatea de Supraveghere Financiara sau, dupa caz, lichidatorul ii informeaza de indata pe creditorii de asigurari cunoscuti, care au resedinta obisnuita, domiciliul ori sediul social in Romania sau intr-un alt stat membru.
(2) Informarea se face sub forma unei notificari scrise, comunicata in mod individual fiecarui creditor de asigurari, si se refera in special la termenele-limita, sanctiunile prevazute pentru nesocotirea acestor termene, organismul sau autoritatea abilitata sa accepte prezentarea creantelor sau observatiile referitoare la creante si alte masuri prevazute, cerintele legale pentru luarea in considerare a creantelor de catre instanta competenta cu inregistrarea cererilor de admitere a acestora sau a observatiilor in legatura cu aceste creante. Notificarea va indica, de asemenea, daca sunt sau nu sunt supuse verificarii creantele preferentiale sau cele pentru care au fost constituite garantii reale. In cazul creantelor de asigurare, notificarea va indica in plus efectele generale ale procedurii de lichidare asupra contractelor de asigurare, in special data la care contractele de asigurare sau operatiunile vor inceta sa produca efecte, precum si drepturile si indatoririle persoanelor asigurate in ceea ce priveste contractul sau operatiunea.
(3) Informarea prevazuta la alin. (2) se face in limba romana. In acest scop se foloseste un formular cu titlul: “Invitatie de a prezenta o creanta; termene ce trebuie respectate” sau, dupa caz, “Invitatie de a prezenta observatii referitoare la o creanta; termene ce trebuie respectate”, scris in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. In orice caz, daca un creditor cunoscut detine o creanta de asigurare, informarea cuprinsa in notificare va fi furnizata in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale a/ale statelor membre in care creditorul isi are resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central, dupa caz.
ART. 72
(1) Creditorii de asigurari care, dupa caz, au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central pe teritoriul unui stat membru, inclusiv autoritatile publice din acel stat, au dreptul sa prezinte si sa inregistreze creante de asigurari sau sa faca observatii scrise referitoare la acestea, in conditiile prezentei legi.
(2) Declaratiile de creante si/sau, dupa caz, observatiile cu privire la acestea se adreseaza Fondului de garantare si/sau lichidatorului si se transmit in limba oficiala ori in una dintre limbile oficiale a/ale statului membru, situatii in care aceste inscrisuri vor purta in mod obligatoriu mentiunea in limba romana “Declaratie de creante” sau, dupa caz, “Observatii referitoare la creante”.
(3) Creantele creditorilor de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central intr-un stat membru beneficiaza de acelasi tratament si de acelasi rang ca si creantele de asigurari de aceeasi natura, susceptibile de a fi prezentate de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul central in Romania.
(4) Creditorii de asigurari care isi exercita drepturile prevazute la alin. (1) sunt obligati sa transmita copii de pe actele care atesta creantele lor, daca acestea exista, sa indice natura creantei, momentul nasterii si valoarea acesteia, daca exista privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi, precum si care sunt creantele astfel garantate. Creditorii de asigurari nu sunt obligati sa indice prioritatea acordata creantelor de asigurare in conformitate cu art. 50.
(5) Fondul de garantare si/sau lichidatorul, dupa caz, este obligat sa asigure informarea periodica a creditorilor de asigurari in conditiile legii, in special cu privire la stadiul valorificarii activelor societatii de asigurare/reasigurare debitoare.
(6) Autoritatile de supraveghere ale statelor membre pot solicita informatii privind evolutia procedurii de faliment de la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli privind procedura redresarii financiare si a falimentului, aplicabila sucursalelor societatilor de asigurare/reasigurare din alte state membre, care au sediul in Romania

ART. 73
Autoritatile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt singurele imputernicite sa decida in ceea ce priveste deschiderea unei proceduri de redresare financiara sau, dupa caz, a unei proceduri de faliment impotriva unei societati de asigurare/reasigurare, inclusiv cu privire la sucursalele acesteia stabilite in statele membre. Legea statului membru de origine se aplica in conformitate cu dispozitiile art. 9 – 11 si ale art. 70.
ART. 74
(1) Procedura redresarii financiare sau a falimentului, dispusa asupra unei societati de asigurare/reasigurare dintr-un alt stat membru care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, se aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia din statul membru respectiv. In aceleasi conditii, procedurile instituite prin prezenta lege se aplica pe teritoriul statelor membre in ceea ce priveste o societate de asigurare/reasigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia stabilite pe teritoriul acelor state.
(2) Procedura falimentului se aplica potrivit legislatiei din statul membru de origine, cu exceptiile expres prevazute de lege.
(3) La primirea notificarii corespunzatoare de la autoritatea competenta a statului membru de origine, Autoritatea de Supraveghere Financiara informeaza de indata creditorii de asigurari despre decizia de deschidere a unei proceduri de faliment, prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 75
(1) Persoanele imputernicite sa aplice masurile dispuse de autoritatile competente din statul membru de origine pot actiona fara nicio alta formalitate pe teritoriul Romaniei in baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat emis de autoritatea respectiva, insotite de traducerea in limba romana.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot sa isi exercite pe teritoriul Romaniei toate competentele care le revin potrivit legislatiei statului membru de origine; aceste persoane vor putea sa numeasca alte persoane care sa le reprezinte pe teritoriul Romaniei, inclusiv in scopul acordarii asistentei creditorilor de asigurari pe parcursul aplicarii masurilor in cauza.
(3) In exercitarea atributiilor si competentelor lor pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa respecte legislatia romana, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor din Romania ai societatii de asigurare/reasigurare straine.
ART. 76
Autoritatile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine sau lichidatorul, dupa caz, au obligatia sa comunice in ceea ce priveste decizia de deschidere a procedurii de redresare financiara sau a procedurii de faliment, dupa caz, oficiului registrului comertului la care societatea de asigurare/reasigurare respectiva este inregistrata, pentru a fi efectuate mentiunile corespunzatoare.
ART. 77
(1) Instanta competenta, potrivit legii romane, este obligata sa informeze de indata, prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara, autoritatile competente din statele membre gazda asupra hotararii de deschidere a procedurii falimentului, inclusiv asupra efectelor pe care le poate avea aceasta procedura, daca hotararea a fost dispusa cu privire la o sucursala sau o filiala din Romania a unei societati de asigurare/reasigurare avand sediul stabilit in alt stat decat un stat membru, dar care are deschise sucursale si/sau filiale pe teritoriul altor state membre.
(2) Informarea se va face inainte de pronuntarea hotararii de deschidere a procedurii sau imediat dupa acest moment si va preciza daca autorizatia de functionare a sucursalei sau a filialei respective a fost retrasa.

SECTIUNEA a 4-a
Sucursalele societatilor de asigurare/reasigurare din statele terte

ART. 78
(1) Sub rezerva definitiilor prevazute la art. 3 si in scopul aplicarii prezentei legi la procedura de redresare financiara si, respectiv, la procedura de faliment privind o sucursala situata intr-un stat membru si apartinand unei societati de asigurare/reasigurare al carei sediu central este localizat in afara Uniunii Europene:
a) stat membru de origine inseamna statul membru in care sucursala a primit o autorizatie de functionare;
b) autoritati de supraveghere si autoritati competente inseamna autoritatile statului membru in care sucursala a primit autorizatia.
(2) In cazul in care o societate de asigurare/reasigurare al carei sediu central se afla in afara Uniunii Europene are sucursale stabilite in cel putin doua state membre, fiecare sucursala beneficiaza de un tratament independent in ceea ce priveste aplicarea prezentei legi. Autoritatile competente si autoritatile de supraveghere, precum si lichidatorii desemnati din aceste state membre vor coopera si isi vor coordona actiunile, in vederea exercitarii atributiilor si competentelor stabilite de lege.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

ART. 79
Incalcarea prevederilor prezentei legi si/sau ale normelor emise in aplicarea acesteia se constata si se sanctioneaza de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
ART. 80
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea obligatiei de punere la dispozitie Autoritatii de Supraveghere Financiara a documentelor si a informatiilor solicitate, conform art. 6 alin. (1);
b) nedeterminarea si/sau necomunicarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in termen de 48 de ore de la solicitare, a situatiei financiare, precum si a marjei de solvabilitate minime ale societatii de asigurare/reasigurare, conform art. 6 alin. (2);
c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzatoare a masurilor dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia de redresare financiara, conform art. 8 alin. (3) si alin. (4) lit. a);
d) neintocmirea si/sau nedepunerea in termen la sediul Autoritatii de Supraveghere Financiara a planului de redresare financiara ori, dupa caz, a programului de finantare, conform art. 12 si art. 15 lit. a);
e) nerespectarea si/sau indeplinirea in mod necorespunzator a masurilor si a dispozitiilor cuprinse in planul de redresare financiara sau, dupa caz, in programul de finantare, aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform art. 14 alin. (1) si art. 15 lit. a);
f) incalcarea in orice mod a obligatiei de aducere la cunostinta creditorilor de asigurari despre masurile de redresare financiara dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform art. 14;
g) incalcarea in orice mod a obligatiei de aducere la cunostinta administratorului special despre decizia de redresare financiara si masurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform art. 17 alin. (1);
h) incalcarea in orice mod a obligatiei de predare catre Fondul de garantare a evidentei contractelor de asigurare in vigoare, a evidentei complete a dosarelor de dauna, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestora, potrivit art. 23 alin. (1) si art. 64 alin. (2);
i) incalcarea in orice mod a obligatiilor privind inregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, in conformitate cu dispozitiile art. 29;
j) incalcarea in orice mod a obligatiei de numire a lichidatorilor unui asigurator/reasigurator sau broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara, potrivit art. 61;
k) neindeplinirea in orice mod de catre lichidatori a obligatiilor prevazute de art. 60, 62 si 64 alin. (1) si (4).
(2) Faptele contraventionale prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, dupa cum urmeaza, cu:
a) amenda, aplicabila asiguratorului/reasiguratorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei;
b) amenda, aplicabila persoanelor semnificative ale asiguratorului/reasiguratorului, de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c) amenda, aplicabila persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei;
d) amenda, aplicabila lichidatorilor asiguratorului/reasiguratorului sau brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenda va fi aplicata asiguratorului/reasiguratorului, brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor contraventionale. Sanctiunea amenzii se va aplica separat fiecarei persoane care a participat la savarsirea contraventiei.
(4) In functie de natura si de gravitatea faptei, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate aplica, odata cu amenda prevazuta la alin. (2), oricare dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (3) lit. d) si e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 81
Procedura de faliment deschisa impotriva societatilor de asigurare/reasigurare si aflata pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa se desfasoare si se inchide in conditiile prezentei legi.
ART. 82
Dispozitiile art. 65 – 78 se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste raporturile de drept international privat in domeniul redresarii financiare a societatilor de asigurare, de asigurare-reasigurare, de reasigurare, a societatilor mutuale de asigurari, inclusiv sucursalele acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare/reasigurare din alte state terte, care au sediul in Romania, inclusiv in ceea ce priveste informarea si drepturile creditorilor de asigurari.
ART. 83
(1) Procedura falimentului reglementata de prezenta lege, declansata impotriva unei societati de asigurare/reasigurare care cumpara un bun, nu afecteaza drepturile garantate ale vanzatorului atunci cand, in momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se afla situat pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul in care procedurile respective au fost deschise.
(2) Procedura de faliment deschisa impotriva unei societati de asigurare/reasigurare care vinde un bun, dupa livrarea acestuia, nu constituie o cauza de rezolutiune sau de denuntare a vanzarii si nu impiedica dobandirea de catre cumparator a proprietatii, daca bunul respectiv se afla, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel in care procedurile respective au fost deschise.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului roman.
ART. 84
(1) Redresarea financiara si falimentul reglementate de prezenta lege nu impiedica si nu afecteaza exercitarea drepturilor creditorilor de asigurari privind compensarea creantelor lor cu creantele societatii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, in conditiile legii.
(2) Prevederile art. 83 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
ART. 85
(1) Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 9 – 11, efectele deschiderii unei proceduri de redresare financiara sau de faliment, dupa caz, asupra drepturilor si obligatiilor participantilor la o piata reglementata se afla numai sub incidenta legii aplicabile pietei respective.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu impiedica actiunile privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului roman, care pot fi exercitate pentru a nu tine seama de platile sau de tranzactiile efectuate in conformitate cu legea aplicabila pietei respective.
ART. 86
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 87
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2001/17/CE privind reorganizarea si lichidarea societatilor de asigurari, cu exceptia anexei la directiva.
ART. 88
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 89
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) capitolul VI “Redresarea, reorganizarea si lichidarea asiguratorilor” din Legea nr. 32/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002;
c) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002;
d) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002.
ART. 90
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara va emite norme specifice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close