Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

In M. Of. nr. 456 din 24 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Consiliul Economic si Social este organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei in domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.
(2) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, organizatiile sindicale si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ai societatii civile.
ART. 2
(1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative initiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputatilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative.
(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic si Social sunt:
a) politicile economice;
b) politicile financiare si fiscale;
c) relatiile de munca, protectia sociala si politicile salariale;
d) agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;
e) protectia consumatorului si concurenta loiala;
f) cooperatie, profesii liberale si activitati independente;
g) drepturi si libertati ale asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale;
h) politicile in domeniul sanatatii;
i) politicile in domeniul educatiei, cercetarii si culturii.
(3) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de organizatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national, precum si de reprezentantii societatii civile asupra unor stari de fapt, evolutii ori evenimente economico-sociale de interes national.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3) Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari pe care le comunica autoritatilor, institutiilor sau organizatiilor patronale, sindicale ori ale societatii civile cu atributii, competente sau interese in domeniu.
ART. 3
(1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.
(2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti, potrivit actului de constituire sau statutului.
ART. 4
Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare, care va fi adoptat in termen de maximum 30 de zile de la constituirea Plenului Consiliului Economic si Social.

CAPITOLUL II
Atributiile Consiliului Economic si Social

ART. 5
Consiliul Economic si Social exercita urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevazute la art. 2 alin. (2), initiate de Guvern, precum si propunerile legislative ale deputatilor si senatorilor, invitand initiatorii la dezbaterea actelor normative;
b) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;
c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
d) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992.
ART. 6
(1) Initiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atat in comisiile permanente, cat si in Plenul Consiliului Economic si Social, la invitatia Consiliului Economic si Social.
(2) Avizul prevazut la art. 2 alin. (1), in situatia in care a fost emis in conditiile legii sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor insoti in mod obligatoriu proiectul de act normativ, pana la adoptare.
(3) Avizele favorabile nu se motiveaza.
(4) Avizele cu observatii si propuneri vor cuprinde motivarea completa a fiecarei obiectii sau propuneri.
(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde in mod obligatoriu motivarea acestora.
(6) Avizele se adopta prin votul plenului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.
(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3) – (6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor prevazute la art. 11 alin. (2), exprimate in Plenul Consiliului Economic si Social.
(8) Avizul Consiliului Economic si Social sau punctele de vedere ale partilor se transmit in scris initiatorului actului normativ, sub semnatura presedintelui.
ART. 7
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii, conform prevederilor art. 5 lit. a).
ART. 8
Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniile social si economic.
ART. 9
Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

SECTIUNEA 1
Structura Consiliului Economic si Social

ART. 10
Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:
a) plen;
b) biroul executiv;
c) presedinte si vicepresedinti;
d) comisiile de specialitate permanente;
e) secretariat tehnic.

SECTIUNEA a 2-a
Plenul Consiliului Economic si Social

ART. 11
(1) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de membri, incluzand presedintele si vicepresedintii.
(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic si Social se face dupa cum urmeaza:
a) 15 membri numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, constituind partea patronala;
b) 15 membri numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, constituind partea sindicala;
c) 15 membri reprezentand societatea civila, constituind partea societatii civile, numiti prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizatiilor pentru protectia consumatorilor, comunitatii stiintifice si academice, organizatiilor de agricultori, organizatiilor de pensionari, organizatiilor comunitatilor locale, asociatiilor care reprezinta familia si persoanele cu dizabilitati si al altor organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social.
(3) Fiecare confederatie sindicala si patronala reprezentativa la nivel national are de drept cate un loc in Plenul Consiliului Economic si Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile atat pentru partea sindicala, cat si pentru partea patronala pana la concurenta numarului de 15 locuri se face prin consens, iar, in caz de dezacord, prin vot, in cadrul fiecarei parti, cu majoritate de trei patrimi din numarul total al confederatiilor.
ART. 12
Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si fiecare organizatie a societatii civile, care detine unul sau mai multe locuri in Plenul Consiliului Economic si Social, nominalizeaza persoana ori persoanele, dupa caz, care urmeaza sa o reprezinte in cadrul Plenului Consiliului Economic si Social.
ART. 13
Pot dobandi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt desemnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic si Social;
b) au capacitate deplina de exercitiu;
c) nu au antecedente penale;
d) nu au facut politie politica.
ART. 14
(1) Mandatul Plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani.
(2) Mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic si Social poate fi reinnoit.
ART. 15
(1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.
(2) Membrii numiti in Plenul Consiliului Economic si Social sunt validati individual, prin verificarea de catre secretariatul tehnic a indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 13 si intocmirea unui raport de validare, prezentat plenului in activitate spre adoptare prin vot.
(3) In cazul in care un membru numit nu indeplineste conditiile prevazute la art. 13, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.
ART. 16
(1) Plenul Consiliului Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a cel putin 24 de membri, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin 8 persoane.
(2) Pana la data constituirii noului plen al Consiliului Economic si Social, plenul anterior isi continua activitatea.
ART. 17
(1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului;
b) in caz de deces;
c) in caz de demisie;
d) ca urmare a interzicerii, prin hotarare definitiva, a dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;
e) in situatia in care confederatia patronala, confederatia sindicala ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa;
f) in cazul in care nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 13 lit. b);
g) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a numit isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national.
(2) Procedura revocarii calitatii de membru al Plenului Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
(3) Inlocuirea unui membru al Plenului Consiliului Economic si Social se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului plenului.
ART. 18
(1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, in sesiuni ordinare la convocarea presedintelui.
(2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.
ART. 19
(1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 24 de membri. In cazul in care nu este indeplinita conditia de cvorum, iar convocarea a fost realizata regulamentar, membrii prezenti ai plenului formuleaza puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale partilor. Punctele de vedere ale partilor se adopta prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observatiilor formulate de membrii partilor si se transmit initiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) si (8).
(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.
ART. 20
Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiecte de acte normative;
b) alege, la propunerea partilor, presedintele;
c) valideaza cate un vicepresedinte propus de fiecare parte si pe membrii biroului executiv, de asemenea propusi cate unul de fiecare parte;
d) adopta regulamentul propriu de organizare si functionare;
e) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;
f) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;
g) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;
h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.
ART. 21
(1) In exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 20 lit. c) – h), Plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor.
(2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Plenului Consiliului Economic si Social prezenti.

SECTIUNEA a 3-a
Biroul executiv

ART. 22
(1) Biroul executiv al Consiliului economic si Social este alcatuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si cate un membru din fiecare parte desemnati conform prevederilor art. 20 lit. c).
(2) Functia de presedinte este asigurata prin rotatie de fiecare parte, pe durata mandatului plenului.
(3) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele plenului.
(4) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

SECTIUNEA a 4-a
Presedintele si vicepresedintii

ART. 23
(1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales la propunerea partilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.
(2) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social este valabil pe durata mandatului Plenului Consiliului Economic si Social.
(3) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. d) – g) se face de catre Plenul Consiliului Economic si Social cu votul a trei patrimi din numarul total al membrilor.
(4) Functia de presedinte al Consiliului Economic si Social este asimilata din punctul de vedere al indemnizarii celei de ministru, iar functia de vicepresedinte celei de secretar de stat.
(5) Presedintele Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.
ART. 24
Presedintele Consiliului Economic si Social indeplineste urmatoarele atributii:
a) reprezinta Consiliul Economic si Social in fata Parlamentului, a Guvernului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu tertii in baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic si Social;
b) semneaza actele Consiliului Economic si Social;
c) angajeaza si, dupa caz, numeste, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic si Social;
d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau hotararilor plenului.
ART. 25
Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

SECTIUNEA a 5-a
Comisiile de specialitate

ART. 26
(1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.
(2) In cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic si Social.
(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie de catre fiecare parte. Presedintele de comisie este ales in cazul fiecarei parti prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulament.
(4) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute si le propune aprobarii prin vot membrilor comisiei.
ART. 27
(1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.
(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:
a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;
b) Comisia pentru incluziune sociala si protectie sociala;
c) Comisia pentru relatiile de munca si politica salariala;
d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;
e) Comisia pentru educatie, cercetare, formare profesionala, sanatate si cultura;
f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;
g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;
h) Comisia pentru drepturi si libertati ale asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale;
i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica.
ART. 28
Prin regulamentul propriu de organizare si functionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domenii specifice de activitate.
ART. 29
(1) Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5, repartizati conform acordului partilor.
(2) Pana la concurenta numarului de 5 membri ai fiecarei comisii, partile vor desemna ca membri in comisii experti in domeniul de activitate al acesteia. In acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.
ART. 30
Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.

SECTIUNEA a 6-a
Secretariatul tehnic

ART. 31
(1) In structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.
(2) In cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente si alte structuri functionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic si Social.
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
(4) Functia de secretar general este incompatibila cu calitatea de membru in Consiliul Economic si Social.
(5) Functia de secretar general este asimilata din punctul de vedere al salarizarii celei de secretar general din minister.

CAPITOLUL IV
Alte dispozitii

ART. 32
Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European se face dupa cum urmeaza:
a) cate 5 membri desemnati prin consens sau, in caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic si Social;
b) in cazul in care desemnarea nu se face cu cel putin 30 de zile inaintea termenului prevazut pentru nominalizarea reprezentantilor in Comitetul Economic si Social European, desemnarea va fi facuta de catre Guvern.
ART. 33
(1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.
(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii Plenului Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.
(3) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre Plenul Consiliului Economic si Social.
(4) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;
b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Plenului Consiliului Economic si Social;
c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;
d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 5 lit. b);
e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.
(5) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.
ART. 34
Personalul Consiliului Economic si Social este contractual si are urmatoarea structura:
a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;
b) expertii comisiilor de specialitate permanente.
ART. 35
In cazul in care membrii Plenului Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara ori in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, in limita bugetului si cu aprobarea Plenului Consiliului Economic si Social.
ART. 36
(1) Pentru elaborarea unor studii in domeniul economico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi – cadre didactice din invatamantul superior, cercetatori stiintifici, magistrati sau alti specialisti, in conditiile legii.
(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, in raport cu complexitatea si importanta lucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, fara a putea depasi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic si Social.
ART. 37
Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 38
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga titlul V, alcatuit din art. 82 – 119 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close