Republicare oficiala. Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

In M. Of. nr. 459 din 25 iulie 2013 a fost republicata Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 8 iulie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, si a mai fost modificata prin:
– Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

CAPITOLUL I
Principii generale

ART. 1
Mandatul reprezentativ
(1) Deputatii si senatorii sunt reprezentanti alesi ai poporului roman, prin care acesta isi exercita suveranitatea, in conditiile prevazute de Constitutie si de legile tarii.
(2) In exercitarea mandatului deputatii si senatorii sunt in serviciul poporului.
(3) Orice mandat imperativ este nul.

CAPITOLUL II
Validarea si regimul mandatului

ART. 2
Procedura validarii
(1) Deputatii si senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub conditia validarii alegerii si a depunerii juramantului.
(2) Validarea mandatului de deputat sau de senator se face in conformitate cu prevederile regulamentului fiecarei Camere.
ART. 3
Juramantul
(1) Dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor si a Senatului, fiecare deputat si fiecare senator depune in fata plenului Camerei din care face parte, intrunita in sedinta solemna, juramantul de credinta fata de tara si popor:
“Jur credinta patriei mele Romania;
Jur sa respect Constitutia si legile tarii;
Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei;
Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor;
Asa sa ma ajute Dumnezeu”.
(2) Juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa, care se inlocuieste cu formula:
“Jur pe onoare si constiinta”
si aceasta prefateaza juramantul.
(3) Juramantul scris se rosteste solemn, se semneaza de fiecare deputat sau senator si se incredinteaza spre pastrare presedintelui Camerei.
(4) Refuzul de a depune juramantul de credinta atrage de drept invalidarea mandatului, de care plenul Camerei ia act.
(5) Deputatii si senatorii alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale pentru ocuparea locurilor vacantate pe parcursul unei legislaturi vor depune juramantul de credinta dupa validarea mandatelor, potrivit aceleiasi proceduri si cu aceleasi consecinte juridice.
ART. 4
Declaratia de avere si declaratia de interese
(1) Dupa intrunirea legala a Camerelor si validarea mandatului, fiecare deputat si fiecare senator este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii.
(2) Deputatii si senatorii alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale au obligatia sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese la inceputul mandatului si dupa validare, potrivit legii.
(3) Deputatii si senatorii au obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese si la incetarea mandatului, inclusiv daca aceasta are loc inainte de termen.
(4) Declaratia de avere si declaratia de interese se completeaza personal, se dateaza, se semneaza olograf si se depun la persoana desemnata in acest scop de secretarul general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, care elibereaza dovada de primire.
(5) Declaratia de avere si declaratia de interese se publica pe pagina de internet a Camerei Deputatilor si, respectiv, a Senatului, potrivit legii.
(6) Deputatii si senatorii au obligatia de a actualiza anual declaratia de avere si declaratia de interese, in conditiile legii.
ART. 5
Legitimatia si insemnul distinctiv
(1) Dupa constituirea legala a fiecarei Camere, deputatilor si senatorilor li se elibereaza legitimatia de membru al Camerei, semnata de presedintele acesteia.
(2) Deputatii si senatorii primesc un insemn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti ai poporului, cu dreptul de a-l purta pe toata durata mandatului.
(3) Modelul insemnului se stabileste de Biroul permanent al fiecarei Camere, iar cheltuielile pentru confectionarea acestuia se asigura din bugetul fiecarei Camere.
ART. 6
Durata mandatului
Durata mandatului de deputat sau de senator este egala cu durata mandatului Camerei din care face parte, in afara de cazurile in care mandatul inceteaza din alte cauze prevazute de Constitutie si de prezenta lege, inainte de termen.
ART. 7
Incetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator inceteaza:
a) la data intrunirii legale a Camerelor nou-alese;
b) in caz de demisie, de la data mentionata in cuprinsul acesteia, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
c) in caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune pierderea acestor drepturi;
d) in caz de deces, de la data consemnata in certificatul de deces;
e) in caz de incompatibilitate.
(2) Incetarea mandatului de deputat sau de senator datorata incompatibilitatii are loc:
a) la data mentionata in cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
b) la data adoptarii unei hotarari a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, prin care se constata starea de incompatibilitate;
c) la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se respinge contestatia la raportul Agentiei Nationale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea;
d) la expirarea termenului prevazut in Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare, de la data luarii la cunostinta a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate, daca in acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanta de contencios administrativ. Luarea la cunostinta se face prin comunicarea raportului Agentiei Nationale de Integritate, sub semnatura de primire, catre deputatul sau senatorul in cauza ori, in cazul in care refuza primirea, prin anuntul facut de presedintele de sedinta in plenul Camerei din care face parte.
(3) In cazul in care deputatul sau senatorul si-a depus demisia, presedintele, in prima sedinta publica a plenului respectivei Camere, il intreaba pe deputat sau pe senator daca staruie in demisie si, daca acesta raspunde afirmativ sau nu se prezinta in sedinta de plen pentru a raspunde, presedintele ia act de demisie si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), precum si in cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) si d), presedintele Camerei ia act de situatia de incetare a mandatului de deputat sau de senator si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(5) Hotararile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevazute la alin. (3) si (4), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeste de drept in cazul in care mandatul Camerei din care face parte se prelungeste de drept in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata.
ART. 8
Regimul juridic
(1) Mandatul de deputat sau de senator se supune regimului juridic prevazut de Constitutie si de prezenta lege, completat cu dispozitiile regulamentelor Camerelor Parlamentului.
(2) Mandatul de deputat sau de senator nu poate fi intrerupt, suspendat sau revocat.
ART. 9
Organizarea activitatii parlamentare
(1) Activitatea deputatilor si senatorilor, precum si organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin regulament propriu. In vederea asigurarii exercitarii mandatului deputatilor si senatorilor, resursele financiare aferente desfasurarii activitatii fiecarei Camere sunt prevazute in bugetul propriu, pe care il adopta fiecare Camera.
(2) Deputatii si senatorii constituie comisii permanente si pot institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale, in conditiile prevazute de regulamente. Camerele isi pot constitui comisii comune, grupuri de prietenie cu alte parlamente si delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international. Conditiile de constituire, obiectivele activitatii si procedurile de lucru ale comisiilor se stabilesc in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului sau ad-hoc pentru comisiile speciale ori de ancheta.

CAPITOLUL III
Principii si reguli de conduita parlamentara

ART. 10
Principiul interesului national
Deputatii si senatorii au indatorirea de a actiona in interesul intregii natiuni si al locuitorilor din circumscriptiile electorale pe care le reprezinta, respectiv al cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe care ii reprezinta.
ART. 11
Principiul legalitatii si al bunei-credinte
(1) Deputatii si senatorii, in calitatea lor de reprezentanti alesi ai poporului roman, isi indeplinesc indatoririle si isi exercita drepturile in conformitate cu Constitutia, legile tarii si regulamentele Camerei Deputatilor si Senatului, pe toata durata mandatului pe care il detin.
(2) Deputatilor si senatorilor le este interzis sa isi asume fata de persoanele fizice sau juridice obligatii financiare ori de alt tip, menite sa influenteze exercitarea mandatului cu buna-credinta, potrivit propriei constiinte.
ART. 12
Principiul transparentei
(1) Deputatii si senatorii trebuie sa dea dovada de transparenta in activitatea parlamentara.
(2) Deputatii si senatorii au obligatia mentinerii unui dialog permanent cu cetatenii pe problemele care ii intereseaza si care rezulta din asumarea si exercitarea mandatului de parlamentar.
ART. 13
Principiul fidelitatii
Deputatii si senatorii sunt datori sa manifeste pe durata exercitarii mandatului fidelitate fata de Romania si popor si respect fata de oameni.
ART. 14
Respectarea regulamentelor
(1) Deputatii si senatorii sunt obligati sa respecte prevederile regulamentelor, sa se supuna normelor de conduita civilizata, de curtoazie si de disciplina parlamentara si sa nu aiba atitudini sau sa foloseasca expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.
(2) Comisiile Camerei Deputatilor si Senatului care au in competenta analiza problemelor de disciplina parlamentara elaboreaza, in sedinta comuna, proiectul Codului de conduita al deputatilor si al senatorilor si il inainteaza birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea inscrierii pe ordinea de zi a plenului celor doua Camere.
(3) Codul de conduita al deputatilor si al senatorilor se adopta prin hotarare, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul majoritatii membrilor.

CAPITOLUL IV
Incompatibilitati, interdictii si conflictul de interese

ART. 15
Principii cu caracter general
(1) Nicio persoana nu poate fi in acelasi timp deputat si senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu calitatea de membru in Parlamentul European.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.
ART. 16
Incompatibilitati
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu functiile publice de autoritate prevazute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu situatiile de incompatibilitate generate de dispozitiile art. 82^1 din aceeasi lege.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibila cu:
a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare/reasigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
b) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la lit. a);
c) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la lit. a);
d) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
e) calitatea de comerciant persoana fizica;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
h) functia de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier al federatiilor si confederatiilor sindicale.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu functiile si activitatile persoanelor care, conform statutului lor, nu pot face parte din partide politice.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica reprezentantilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru care este prevazuta interdictia de a face parte din partide politice in statutul propriu.
(5) Alte incompatibilitati cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organica.
ART. 17
Procedura declararii incompatibilitatii
(1) Deputatul sau senatorul care, la data intrarii in exercitiul mandatului, se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute in prezentul statut sau in alte legi speciale are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. Dupa expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, in termen de 30 de zile, intre mandatul de deputat sau de senator si functia ori functiile incompatibile, demisionand potrivit optiunii sale. Demisia deputatului sau a senatorului se aduce la cunostinta Biroului permanent al Camerei din care acesta face parte.
(2) Deputatul sau senatorul care nu si-a exprimat optiunea potrivit prevederilor alin. (1) ramane in stare de incompatibilitate. Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizeaza comisia care are in competenta analizarea situatiilor de incompatibilitate in vederea intocmirii unui raport, in termen de 15 zile de la sesizare. Comisia competenta solicita punctul de vedere al Agentiei Nationale de Integritate, care va raspunde solicitarii in cel mult 5 zile. Raportul comisiei se inainteaza Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, care il va informa pe deputatul sau senatorul in cauza si va supune in prima sedinta a plenului Camerei din care face parte un proiect de hotarare de constatare a starii de incompatibilitate si de incetare a mandatului.
(3) Deputatul sau senatorul aflat intr-o stare de incompatibilitate survenita in timpul exercitarii mandatului aduce la cunostinta Biroului permanent al Camerei din care face parte aceasta situatie, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La implinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care face parte, in vederea clarificarii unei eventuale stari personale de incompatibilitate. Biroul permanent inainteaza solicitarea comisiei care are in competenta analizarea situatiilor de incompatibilitate, in vederea intocmirii unui raport, in termen de 15 zile de la sesizare. In cazul in care din raportul comisiei reiese existenta unei stari de incompatibilitate, deputatul sau senatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile sa opteze intre calitatea de deputat ori de senator si functia sau functiile incompatibile. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(5) Prevederile referitoare la declararea starii de incompatibilitate prevazute la alin. (1) – (4) se completeaza in mod corespunzator cu cele ale regulamentului fiecarei Camere, precum si cu cele ale Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare.
(6) In situatia in care Agentia Nationala de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenta unei incompatibilitati a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei in cauza, precum si Camerei din care aceasta face parte, in conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana in cauza o instiinteaza de urgenta pe aceasta, punandu-i la dispozitie o copie a raportului.
ART. 18
Interdictia publicitara
Este interzisa folosirea numelui insotit de calitatea de deputat sau de senator in orice actiune publicitara privitoare la orice societate reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, financiara ori industriala sau altele asemenea cu scop lucrativ.
ART. 19
Conflictul de interese
(1) Fapta deputatului sau senatorului de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 3 luni. Sanctiunea se aplica de catre Biroul permanent al Camerei din care face parte deputatul sau senatorul.
(2) Deputatul sau senatorul se afla in conflict de interese la expirarea termenului prevazut in Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, de la data luarii la cunostinta a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate, daca in acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanta de contencios administrativ. Luarea la cunostinta se face prin comunicarea raportului Agentiei Nationale de Integritate, sub semnatura de primire, catre deputatul sau senatorul in cauza ori, in cazul in care refuza primirea, prin anuntul facut de catre presedintele de sedinta in plenul Camerei din care face parte.
(3) In situatia in care Agentia Nationala de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenta unui conflict de interese a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei in cauza, precum si Camerei din care aceasta face parte, in conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana in cauza o instiinteaza de urgenta pe aceasta, punandu-i la dispozitie o copie a raportului.

CAPITOLUL V
Imunitatea parlamentara

ART. 20
Scopul imunitatii
(1) Imunitatea parlamentara este ansamblul de dispozitii legale care asigura deputatilor si senatorilor un regim juridic derogatoriu de la dreptul comun in raporturile lor cu justitia si in scopul de a le garanta independenta.
(2) Imunitatea parlamentara este direct si indisolubil legata de mandatul de deputat sau de senator.
ART. 21
Imunitatea
(1) Imunitatea parlamentara nu este susceptibila de suspendare sau de intrerupere si nu se poate renunta la aceasta. Imunitatea parlamentara este imperativa si de ordine publica.
(2) Imunitatea parlamentara poate fi ridicata numai de catre Camera din care deputatul sau senatorul face parte, in conformitate cu prevederile art. 72 din Constitutie, republicata, si potrivit procedurii prevazute de regulamentul fiecarei Camere.
(3) Imunitatea parlamentara incepe odata cu validarea mandatului de deputat sau de senator si inceteaza la data incheierii mandatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Constitutie si de prezenta lege.
ART. 22
Imunitatea pentru opinii politice
Deputatii si senatorii nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
ART. 23
Regimul in procesul penal
(1) Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti ori arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte si numai dupa ascultarea lor.
(2) Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) Deputatii si senatorii pot fi chemati in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata in calitate de martor. In cazul in care li se solicita sa depuna marturie asupra unor fapte sau informatii de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului si care au caracter clasificat, marturia se va depune in conditiile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu informarea Biroului permanent al Camerei din care fac parte.
ART. 24
Procedura in caz de retinere, arestare sau perchezitie
(1) Cererea de retinere, arestare sau perchezitie a deputatului ori a senatorului se adreseaza presedintelui Camerei din care face parte de catre ministrul justitiei.
(2) Presedintele Camerei din care face parte deputatul sau senatorul aduce de indata cererea la cunostinta Biroului permanent, dupa care o trimite Comisiei juridice respective, care va intocmi un raport in termen de 3 zile. Hotararea Comisiei juridice se adopta prin votul secret al majoritatii membrilor sai.
(3) Cererea ministrului justitiei, insotita de raportul Comisiei juridice, se supune spre dezbatere si adoptare plenului Camerei din care face parte deputatul sau senatorul, in termen de 5 zile de la depunerea raportului.
(4) Camera hotaraste asupra cererii cu votul secret al majoritatii membrilor sai. Hotararea Camerei se comunica de indata ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile. Data comunicarii catre ministrul justitiei este data intrarii in vigoare a hotararii.
(5) In conditiile in care Parlamentul se gaseste in vacanta, presedintele Camerei ia masurile necesare respectarii termenelor prevazute in prezentul articol.
ART. 25*)
Protectia autoritatii
(1) Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar deputatii si senatorii sunt purtatori ai autoritatii publice de stat.
(2) Orice fapta prin care se aduce atingere onoarei ori reputatiei unui deputat sau senator, ca si amenintarea ori actele de violenta savarsite impotriva acestuia, in legatura cu exercitarea mandatului, se pedepsesc conform dispozitiilor Codului penal privind infractiunile contra autoritatii.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazurile in care faptele sunt savarsite impotriva sotiei sau copiilor deputatului ori senatorului in scopul de a exercita presiuni sau de a influenta deciziile acestuia in exercitarea mandatului.
(4) Protectia juridica penala prevazuta la alin. (2) si (3) se aplica si dupa incetarea mandatului daca faptele sunt comise in legatura cu exercitarea acestuia.
————
*) Potrivit art. 177 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014, art. 26, devenit prin renumerotare art. 25, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
Protectia autoritatii
(1) Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar, deputatii si senatorii sunt purtatori ai autoritatii publice de stat, dispozitiile art. 257 din Codul penal aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Protectia juridica penala prevazuta la alin. (1) se aplica si dupa incetarea mandatului daca faptele sunt comise in legatura cu exercitarea acestuia.”

ART. 26
Regimul mobilizarii sau concentrarii
Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar deputatii si senatorii nu pot fi concentrati sau mobilizati.

CAPITOLUL VI
Obligatiile deputatilor si senatorilor

ART. 27
Izvorul obligatiilor
Indatoririle fundamentale si obligatiile principale ale deputatilor si senatorilor sunt cele care decurg din Constitutie, lege, din prezentul statut si din regulamente.
ART. 28
Participarea la sedinta
(1) Participarea la lucrarile Camerei din care fac parte reprezinta pentru deputati si senatori o obligatie legala, morala si regulamentara.
(2) Deputatul sau senatorul poate solicita in scris liderului grupului parlamentar din care face parte permisiunea de a absenta de la lucrarile Camerei pentru rezolvarea unor probleme legate de exercitarea mandatului sau pentru rezolvarea unor probleme personale.
(3) In situatia in care deputatul sau senatorul absenteaza de la lucrarile Camerei datorita aparitiei unor situatii neprevazute, acesta se poate adresa in scris Biroului permanent pentru a solicita motivarea respectivelor absente.
(4) Se considera absent motivat deputatul sau senatorul care:
a) este membru al Guvernului;
b) participa la activitati stabilite prin decizia Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere sau a Biroului permanent al Camerei din care face parte ori la invitatia Guvernului sau a Presedintelui Romaniei;
c) este in concediu medical;
d) are aprobata motivarea absentei de catre liderul de grup sau de catre Biroul permanent, dupa caz.
(5) Numele deputatilor si senatorilor absenti nemotivat de la lucrarile fiecarei Camere, precum si din comisiile permanente vor fi publicate pe paginile de internet ale acestora, lunar, potrivit procedurii stabilite de regulamentul fiecarei Camere.
ART. 29
Sanctionarea pentru absentele nemotivate
(1) Neparticiparea la cel putin o activitate parlamentara desfasurata in sediul Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in cadrul programului si ordinii de zi aprobate de Biroul permanent, se considera absenta nemotivata si are drept consecinta retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta a deputatului sau a senatorului, cu exceptia motivarii absentelor in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) si (3).
(2) Regulamentele Camerelor stabilesc procedurile de urmat pentru executarea prevederilor prezentului articol, inclusiv acordarea concediilor cu plata drepturilor banesti, care nu pot fi mai mari de 8 zile pe durata unei sesiuni si care se aproba de presedintele Camerei pentru cele de pana la 4 zile si de Biroul permanent al Camerei pentru cele de peste 4 zile.

CAPITOLUL VII
Drepturile deputatilor si senatorilor in exercitarea mandatului

ART. 30
Sfera si semnificatia
(1) Drepturile si libertatile ce decurg din mandatul de deputat sau de senator sunt specifice acestei demnitati publice si se fundamenteaza pe drepturile si libertatile generale ale cetateanului, completate cu ceea ce implica in mod special exercitarea mandatului.
(2) Drepturile, libertatile, ca si obligatiile deputatului sau senatorului sunt politice si patrimoniale; prin exercitarea acestora se realizeaza continutul politic al mandatului, precum si strategia masurilor de protectie a mandatului si a titularului acestuia.
ART. 31
Dreptul de a fi ales in structuri parlamentare
(1) Deputatii si senatorii fac parte, in mod obligatoriu, dintr-o comisie permanenta a Camerei respective, cu exceptiile prevazute prin regulamentul Camerei Deputatilor sau al Senatului ori prin hotarari ale birourilor permanente ale acestora.
(2) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi, in conditiile regulamentului, in Biroul permanent al Camerei din care fac parte, in conducerea unei comisii permanente, in conducerea unui grup parlamentar, in conducerea unei comisii speciale ori a unei comisii de ancheta.
(3) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi in conducerea comisiilor comune ale celor doua Camere, in comisii de ancheta sau alte comisii comune speciale, in grupuri de prietenie cu alte parlamente si in delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international.
ART. 32
Dreptul de a alege organele de conducere
(1) Deputatii si senatorii au dreptul sa isi aleaga reprezentantii in structurile de conducere ale Camerei din care fac parte.
(2) Procedura de alegere a deputatilor si senatorilor in structurile de conducere se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentelor celor doua Camere.
(3) Pierderea sprijinului politic de catre deputat sau senator atrage de drept incetarea calitatii de titular al oricarei functii obtinute prin sustinere politica.
ART. 33
Dreptul de asociere in grup parlamentar
(1) Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecarei Camere.
(2) Grupurile parlamentare se pot constitui din deputati, respectiv senatori, care au candidat in alegeri din partea aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice ori aliante politice, aliante electorale sau din deputati ori senatori care au candidat ca independenti si au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au obtinut mandatul de deputat in conformitate cu prevederile legii si ale Constitutiei Romaniei, pot constitui un singur grup parlamentar.
(4) Deputatii sau senatorii care parasesc grupul parlamentar din care fac parte in conformitate cu alin. (1) devin deputati sau senatori neafiliati, daca nu se afiliaza unui alt grup parlamentar. Deputatii si senatorii ramasi neafiliati nu isi pot constitui grupuri parlamentare.
ART. 34
Drepturile politice specifice
Principalele drepturi politice ale deputatilor si senatorilor, precum si obligatiile corelative acestora sunt urmatoarele:
a) dreptul la initiativa legislativa;
b) dreptul de a initia si de a sustine motiuni simple sau de cenzura;
c) dreptul de a initia si de a sustine hotarari ale Camerei, in orice problema de competenta acesteia;
d) dreptul de a face declaratii politice, de a pune intrebari, de a face interpelari si alte asemenea interventii;
e) dreptul de a cere intrunirea in sesiune extraordinara a Camerei sau a structurilor de lucru ale acesteia;
f) dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. a) – c) din Constitutie, republicata;
g) dreptul de a cere suspendarea din functie sau punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei, in conditiile art. 95 si 96 din Constitutie, republicata;
h) dreptul de a cere punerea sub urmarire penala a membrilor Guvernului, in conditiile art. 109 din Constitutie, republicata;
i) dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare a acestuia, in reglementarea prevazuta de lege si de regulamentele parlamentare;
j) dreptul la cuvant, libertatea de exprimare si dreptul de vot.
ART. 35
Modalitati de exercitare
(1) Drepturile pot fi exercitate individual, prin grupurile parlamentare sau prin numarul de parlamentari stabilit de Constitutie, potrivit naturii lor juridice.
(2) Drepturile si libertatile se exercita in limitele continutului constitutional si legal al mandatului de deputat sau de senator si numai in formele si cu procedura prevazute in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
(3) Deputatii si senatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice ori al creatiei intelectuale, precum si in alte domenii stabilite de lege.

CAPITOLUL VIII
Participarea deputatilor si senatorilor la activitati legate de Uniunea Europeana

ART. 36
(1) Deputatii si senatorii examineaza proiecte de acte legislative si documente consultative ale Uniunii Europene in temeiul drepturilor constitutionale privind controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului si al tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(2) Deputatii si senatorii participa la punerea in practica a principiului democratiei participative, stipulat in art. 10 din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE), prin exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului in domeniul afacerilor europene.
(3) Deputatii si senatorii contribuie in mod activ la buna functionare a Uniunii Europene, in temeiul art. 12 din TUE, al Protocolului 1 la Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana si al Protocolului 2 la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, prin participarea la dialogul politic cu institutiile Uniunii Europene – Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul.
(4) Activitatea deputatilor si senatorilor in domeniul afacerilor europene se desfasoara in conformitate cu legislatia privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului si cu regulamentele celor doua Camere.

CAPITOLUL IX
Exercitarea mandatului in circumscriptia electorala

ART. 37
In activitatea din circumscriptiile electorale deputatii si senatorii au drepturile si indeplinesc obligatiile pe care le implica exercitarea legala a mandatului de parlamentar, adaptate in mod corespunzator naturii si formelor specifice ale acestei activitati din teritoriu.
ART. 38
Birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor
(1) In scopul exercitarii mandatului in circumscriptiile electorale, deputatilor si senatorilor li se acorda lunar o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere*), in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de o indemnizatie si jumatate bruta a deputatului, respectiv a senatorului.
(2) In limitele sumei prevazute la alin. (1), deputatii si senatorii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regula, in circumscriptiile electorale in care au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alesi la nivel national, pot organiza birouri parlamentare oriunde pe teritoriul Romaniei, in limitele sumei prevazute la alin. (1). Ceilalti parlamentari pot organiza, in aceleasi conditii prevazute la alin. (1), birouri parlamentare, la solicitarea partidelor politice din partea carora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, al Senatului.
(4) Deputatii si senatorii alesi in circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara Romaniei pot organiza birouri parlamentare in afara tarii, cu respectarea legislatiei statului respectiv, sau in Romania, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, in limita sumei prevazute la alin. (1).
(5) In cazul in care spatiile necesare birourilor parlamentare nu pot fi asigurate de catre autoritatile administratiei locale, acestea se pot inchiria de la alte persoane juridice sau fizice.
(6) Spatiile destinate birourilor parlamentare nu pot fi inchiriate in imobile aflate in proprietatea deputatilor sau senatorilor, membrilor familiilor sau rudelor acestora pana la gradul al III-lea. Interdictia este aplicabila si pentru acele spatii aflate in patrimoniul unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care deputatii sau senatorii, membrii familiilor sau rudele acestora sunt asociati ori actionari.
(7) In spatiile prevazute la alin. (6) pot fi organizate birouri parlamentare doar daca aceste spatii sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit.
(8) Chiria aferenta spatiilor, cheltuielile de intretinere, drepturile banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor si alte cheltuieli aferente exercitarii mandatului se asigura din suma forfetara pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare alocata deputatului sau senatorului.
(9) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor se face prin incheierea unui contract de munca sau a unei conventii civile, ambele pe durata determinata. In cazul angajarii pe baza unui contract de munca, incadrarea salariatilor se face la propunerea deputatului sau a senatorului in cauza, iar in cazul conventiei civile, aceasta se incheie intre deputatul sau senatorul in cauza si persoana fizica.
(10) La angajarea personalului birourilor parlamentare se va respecta nomenclatorul functiilor prevazut in hotararea pentru aprobarea normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputati si senatori pentru birourile parlamentare.
(11) Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia pana la gradul al III-lea nu pot fi angajati la respectivul birou parlamentar.
(12) Angajatii cu contract de munca sau conventie civila ai unui birou parlamentar pot fi reangajati in biroul parlamentar al aceluiasi deputat sau senator si in noul mandat, in cazul realegerii acestuia.
(13) Modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare, alocata deputatului sau senatorului, se stabileste prin hotarare a birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
————
*) A se vedea Hotararea birourilor permanente al Camerei Deputatilor si Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013.

ART. 39
Relatia cu cetatenii
(1) Deputatii si senatorii organizeaza in cadrul birourilor parlamentare din circumscriptia electorala activitati specifice relatiilor publice si audientelor acordate cetatenilor.
(2) Deputatii si senatorii pot acorda audiente cetatenilor si in alte circumscriptii electorale decat cele in care au fost alesi, in cadrul altor birouri parlamentare, la solicitarea titularilor acestora sau in alte spatii publice corespunzatoare.
(3) Deputatii si senatorii se pot adresa in scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administratiei publice centrale si locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitarilor si petitiilor cetatenilor din circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pentru rezolvarea, in conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obtine informatii cu caracter public necesare exercitarii mandatului.
(4) Organele administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa raspunda in termen de 30 de zile de la primirea solicitarilor scrise ale deputatilor si senatorilor.
ART. 40
Obligatiile autoritatilor publice centrale si locale
(1) Consiliile judetene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet/municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, la solicitarea deputatilor sau senatorilor, precum si a Biroului permanent al Camerei din care acestia fac parte, pun la dispozitia deputatilor si senatorilor spatii pentru organizarea si functionarea birourilor parlamentare ale acestora.
(2) Cheltuielile de intretinere si administrare aferente spatiilor puse la dispozitie conform alin. (1) vor fi suportate de catre deputat sau senator din suma forfetara alocata pentru organizarea si functionarea biroului parlamentar sau din venituri proprii.
(3) Consiliile judetene, prefecturile, primarii municipiilor resedinta de judet, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot pune la dispozitia birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, in limita posibilitatilor, mijloace fixe necesare bunei desfasurari a activitatii birourilor parlamentare, prin imprumut de folosinta sau inchiriere.
(4) Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, prin hotararea birourilor permanente, in functie de resursele bugetare alocate, poate pune la dispozitia deputatilor sau senatorilor mijloace fixe, obiecte de inventar sau servicii, necesare exercitarii in bune conditii a mandatului.
(5) Cheltuielile pentru taxe de posta si telecomunicatii interne, efectuate de deputati si de senatori in exercitarea mandatului, se deconteaza de Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, pana la limita valorica stabilita de Biroul permanent al fiecarei Camere, in functie de prevederile bugetare.
(6) Serviciile descentralizate si deconcentrate ale ministerelor si ale autoritatilor centrale de reglementare sunt obligate sa sprijine prin mijloacele specifice ale activitatii lor organizarea si functionarea legala a birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, precum si activitatea acestora.
ART. 41
Diurna de deplasare si cheltuielile de cazare
(1) Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunara bruta prevazuta pentru deputat sau senator.
(2) Deputatilor si senatorilor care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov li se acorda lunar, pe durata mandatului, pe baza de declaratie pe propria raspundere care reprezinta document justificativ, o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare in municipiul Bucuresti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de jumatate din indemnizatia bruta a deputatului, respectiv a senatorului.
(3) De diurna prevazuta la alin. (1) si dreptul de decontare a cazarii in teritoriu, in unitati de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizatia lunara bruta pentru fiecare noapte beneficiaza deputatii sau senatorii care:
a) efectueaza deplasari in tara din insarcinarea presedintelui Camerei Deputatilor sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor doua Camere, a birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;
b) nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii, in vederea indeplinirii activitatilor legate de desfasurarea mandatului;
c) deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care se deplaseaza in alte localitati din tara, in afara celei de domiciliu, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului.
(4) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi, altele decat cele in care au domiciliul, sau la Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de diurna de deplasare si cazare conform alin. (1) – (3), in limita numarului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.

CAPITOLUL X
Alte drepturi patrimoniale ale deputatilor si senatorilor

ART. 42
Dreptul la indemnizatie
(1) Deputatii si senatorii primesc, pe durata exercitarii mandatului de parlamentar, o indemnizatie lunara, stabilita prin lege.
(2) Indemnizatia se primeste de fiecare parlamentar de la data intrarii in exercitiul mandatului, sub conditia validarii, si pana la data incetarii mandatului.
(3) Indemnizatia lunara are regimul juridic prevazut de lege pentru salariu, cu reducerile si majorarile prevazute de lege, de regulamentele celor doua Camere si de acte normative emise in aplicarea legii.
(4) Indemnizatiile lunare sunt impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate, in aceleasi procente, odata cu indexarile salariale acordate personalului din sistemul bugetar sau prin alte prevederi legale.
(5) Pe perioada retinerii sau arestarii preventive plata indemnizatiei deputatului sau senatorului, precum si plata celorlalte drepturi se suspenda, cu exceptia sumei forfetare alocate functionarii biroului parlamentar. Drepturile suspendate, aferente perioadei retinerii sau arestarii preventive, vor fi platite daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila se pronunta achitarea respectivului deputat sau senator.
(6) Indemnizatia lunara a deputatilor si senatorilor se cumuleaza cu pensia sau cu alte venituri si se supune impozitului pe venit, conform legii.
ART. 43
Deputatii si senatorii membri ai Guvernului
(1) Deputatii si senatorii pot fi numiti membri ai Guvernului si pot fi revocati din aceste functii in conformitate cu prevederile Constitutiei si ale legilor in vigoare.
(2) Deputatilor si senatorilor care detin functia de membru al Guvernului, in perioada exercitarii acesteia, li se aplica, in privinta salarizarii, dispozitiile legale privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
ART. 44
Dreptul la cheltuieli de protocol
(1) Fondul presedintelui Camerei Deputatilor si Fondul presedintelui Senatului se aproba anual, prin bugetul fiecarei Camere. Presedintele informeaza Biroul permanent al Camerei respective, anual, cu privire la cheltuirea respectivului fond in anul anterior.
(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare materiale, ajutoare de deces, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare si burse. Ajutoarele materiale, recompensele, stimulentele, contributiile la actiunile umanitare si bursele nu se acorda deputatilor si senatorilor.
(3) Pentru primirea delegatiilor straine si a invitatilor din tara sau din strainatate se constituie Fondul de protocol, aprobat anual prin bugetul fiecarei Camere. Baremele de cheltuieli pentru actiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.
ART. 45
Dreptul la transport
(1) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferata, cu orice categorie de trenuri de calatori. Biletele de calatorie se vor elibera pe baza legitimatiei de deputat sau de senator.
(2) Deputatii si senatorii pot beneficia de autoturism pentru desfasurarea activitatilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Optional, prin renuntarea la dreptul prevazut la alin. (2), deputatii si senatorii pot beneficia de o suma forfetara al carei cuantum este stabilit prin hotarare a birourilor permanente, in functie de resursele bugetare ale celor doua Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscriptie, pe baza de declaratie pe propria raspundere, care reprezinta document justificativ.
(4) Deputatii si senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscriptia electorala in care au domiciliul la lucrarile Parlamentului si inapoi, cei care au domiciliul in Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, precum si cei care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, daca nu au folosit mijloacele de transport prevazute la alin. (1) si (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcursi, cel mult pentru un drum dus-intors saptamanal.
(5) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii si senatorii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Bucuresti si inapoi.
(6) Deputatii si senatorii care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza in municipiul Bucuresti pentru a participa la lucrarile Parlamentului, precum si deputatii si senatorii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi beneficiaza de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o calatorie dus-intors pe saptamana.
(7) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii sau senatorii care efectueaza deplasari in tara, ca urmare a hotararilor birourilor permanente ale celor doua Camere, deciziei presedintelui Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului, a liderilor de grup si a presedintilor comisiilor permanente, pentru activitati legate de exercitarea mandatului.
(8) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi sau in municipiul Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de un numar de calatorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului.
(9) La sfarsitul mandatului, pentru o perioada de 30 de zile deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi au dreptul de a deconta 6 calatorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personala, in conditiile prevazute la alin. (4), pentru efectuarea formalitatilor de lichidare.
ART. 46
Dreptul la vechime in munca
(1) Perioada de exercitare a mandatului de parlamentar constituie vechime in munca si in specialitate, cu toate drepturile prevazute de lege.
(2) Pe durata exercitarii mandatului de deputat sau de senator, contractul de munca sau raportul de serviciu al titularului se suspenda si este supus regulilor prevazute de Codul muncii si de Statutul functionarilor publici, dupa caz.
ART. 47
Dreptul la asistenta medicala
Deputatii si senatorii beneficiaza de medicamente, asistenta medicala si de concedii de boala potrivit reglementarii din sistemul public si reglementarilor speciale in domeniu.
ART. 48
Dreptul la pasaport diplomatic
Deputatii si senatorii au dreptul la pasaport diplomatic, in conditiile legii.

CAPITOLUL XI
Regimul disciplinei parlamentare

ART. 49
Sfera abaterilor disciplinare
Constituie abateri disciplinare parlamentare urmatoarele fapte savarsite de deputati sau de senatori si daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:
a) incalcarea dispozitiilor privind indatoririle deputatilor si ale senatorilor prevazute de Constitutie si de prezenta lege;
b) nerespectarea prevederilor regulamentului Camerei din care fac parte si a Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
c) exercitarea abuziva a mandatului de senator sau de deputat;
d) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar in sedintele de plen, de comisii sau de birou ori in afara acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de parlamentar;
e) incalcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese.
ART. 50
Sfera sanctiunilor disciplinare
Sanctiunile disciplinare parlamentare pentru abaterile disciplinare prevazute la art. 49 sunt urmatoarele:
a) atentionarea verbala;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) indepartarea din sala pe durata sedintei;
e) avertismentul scris.
ART. 51
Aplicarea sanctiunilor
(1) Sanctiunile prevazute la art. 50 lit. a) – c) se aplica de catre presedintele de sedinta.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 50 lit. d) se aplica la solicitarea presedintelui de sedinta sau a unui grup parlamentar de catre plenul Camerei prin votul majoritatii celor prezenti.
(3) Abaterile care implica aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 50 lit. e) se constata de catre comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina la nivelul Camerei respective, la sesizarea presedintelui de sedinta, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adreseaza presedintelui Camerei respective in termen de cel mult 30 de zile de la data savarsirii faptei.
(4) In cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina intocmeste un raport prin care constata faptul ca raportul Agentiei Nationale de Integritate cu privire la existenta conflictului de interese este definitiv.
(5) Comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina solutioneaza sesizarea in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea ei. Raportul comisiei se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti, in sedinta secreta.
(6) Raportul comisiei se inainteaza de indata, impreuna cu dosarul cauzei, Biroului permanent al Camerei respective.
(7) Biroul permanent al Camerei respective solutioneaza cauza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului. Hotararea Biroului permanent al Camerei se prezinta in sedinta publica a Camerei respective.
ART. 52
Contestatia
(1) Impotriva hotararii Biroului permanent al Camerei, care vizeaza aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 51 alin. (7), se poate face contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
(2) Contestatia se solutioneaza de catre plenul Camerei in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia, cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerei, in sedinta secreta.
(3) Hotararea plenului Camerei este definitiva si executorie si se aduce la cunostinta publica in sedinta de plen.

CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 53
Modificarea regulamentelor
(1) Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator cu dispozitiile prezentei legi si in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale pronuntate asupra prevederilor din aceste regulamente si se vor adapta in mod corespunzator.
(2) Camerele vor urmari ca reglementarile instituite prin regulamentele proprii sa fie concordate si corelate pe structuri, competente, proceduri si activitati.
ART. 54
Modificarea bugetelor
Camera Deputatilor si Senatul vor introduce in structura bugetara modificarile ce decurg prin aplicarea prevederilor prezentei legi.
ART. 55
Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare in conformitate cu art. 78 din Constitutie, republicata, la 3 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 56
Aplicarea legii
(1) Comisia permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului este insarcinata cu interpretarea unitara a prevederilor prezentului statut, cu precadere a principiilor si regulilor de conduita parlamentara, precum si cu examinarea proiectelor de lege si a propunerilor legislative referitoare la modificarea si completarea prezentului statut.
(2) Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru Statutul deputatilor si senatorilor prezinta anual, in sedinta comuna a celor doua Camere, un raport privind aplicarea prezentului statut.
ART. 57
Modificari si abrogari
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica in mod corespunzator art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu privire la senatori si deputati, se abroga art. 1 alin. (1) si (2), art. 16, 17, 18, art. 21 alin. (3^1) – (8), art. 22, 23, art. 24 alin. (1), art. 25, 26, 27, 28 si art. 37 alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale deputatilor si senatorilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 82 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II – IV din Legea nr. 219/2013, care nu au fost incorporate in forma republicata a Legii nr. 96/2006 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 219/2013:
“ART. II
In caz de incetare a mandatului unui deputat sau senator in legislatura 2012 – 2016, pentru ocuparea locului vacant se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, doar daca acestea nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare si numai daca in colegiul respectiv a fost atribuit un singur mandat.
ART. III
Prevederile art. 38 alin. (6^2)*) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
————
*) Art. 38 alin. (6^2) a devenit prin renumerotare art. 38 alin. (11).

ART. IV
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close