Procedura de aplicare a unor prevederi din OG nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

In M. Of. nr. 525 din 21 august 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3) – (17) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.

Din cuprins:
ART. 1
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor prevazute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, repartizate de Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 2, se utilizeaza pe destinatiile prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, potrivit normelor metodologice prevazute in anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, dupa caz.
ART. 2
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor prevazute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti de Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) – (10) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si ale normelor metodologice prevazute in anexa nr. 3.
(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Administratiile judetene ale finantelor publice repartizeaza sumele pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) – (10) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si ale normelor metodologice prevazute in anexa nr. 3.
(3) Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti repartizeaza sumele atat pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, cat si pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) – (10) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si ale normelor metodologice prevazute in anexa nr. 3.
ART. 3
Se aproba urmatoarele formulare:
a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4;
b) Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5;
c) Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6;
d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
e) Cererea privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate conform prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8.
ART. 4
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral din bugetul local pe destinatiile prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

ART. 1
(1) In vederea alocarii sumelor prevazute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, unitatile administrativ-teritoriale transmit directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 31 octombrie 2013, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante prevazute la art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata restante, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
b) certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumite in continuare acorduri, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin;
d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare cerere de control de tip preventiv, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin;
e) documentele inscrise in ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in care se inscriu creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii, din care creante fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data eliberarii certificatului. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local are/au obligatii de plata restante, pentru stingerea obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) suma aferenta obligatiilor de plata restante ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care va face obiectul cererii;
b) suma aferenta obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii;
c) sumele prevazute la lit. a) si b) trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 care face obiectul cererii.
(6) Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) si documentele anexate prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) – c) sunt intocmite si respecta prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si prezentele norme metodologice;
c) daca suma din cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adauga, dupa caz, si suma necesara achitarii platilor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscala;
e) daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata restante ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre furnizorul de bunuri, servicii si lucrari, cu care s-a incheiat acordul;
– suma reprezentand obligatiile fiscale restante la data de 31 iulie 2013 din certificatul de atestare fiscala al furnizorului de bunuri, servicii si lucrari, cu care s-a incheiat acordul;
f) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (3) lit. d) este intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin.
(2) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (1) si in cadrul aceluiasi termen, cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) se transmite, in vederea avizarii, persoanei imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv introdus conform art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013. Dupa acordarea vizei pentru control de tip preventiv, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti vor proceda potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile impreuna cu documentele anexate care nu respecta prevederile alin. (1) si prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, precum si cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(5) In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarii de la Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, cu incadrarea in sumele comunicate si cu respectarea solicitarilor din cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 64 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, insotite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situatiilor obligatiilor de plata restante si ale certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor.
(7) In limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unitatile administrativ-teritoriale/institutiile finantate integral de la bugetul local prezinta, dupa caz, unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti documentele prevazute la art. 64 alin. (14) lit. a), b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013. Sumele care se achita in contul obligatiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari si sumele care reprezinta obligatii fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local se vireaza de catre acestea in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” codificat cu codul de identificare fiscala al furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale restante se sting/codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale sau al institutiilor publice finantate integral din bugetul local, dupa caz, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari respectivi sau a unitatilor administrativ-teritoriale sau a institutiilor publice finantate integral din bugetul local, dupa caz.
(8) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local, in termenul prevazut la art. 64 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale institutiei publice finantate integral din bugetul local care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari/unitatii administrativ-teritoriale sau institutiei publice finantate integral din bugetul local ale carui/carei obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia/acesteia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN aferent contului prevazut la alin. (7).
(9) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 repartizate conform prevederilor alin. (5);
– sumele din ordinele de plata trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate in conditiile art. 64 alin. (14) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie;
– cererea depusa de unitatile administrativ-teritoriale sa fie vizata pentru control de tip preventiv, iar sumele din ordinele de plata sunt egale sau inferioare sumelor din cerere;
– sumele din ordinele de plata respecta destinatiile pentru care au fost alocate si sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 si, respectiv, 6, dupa caz, din situatia obligatiilor de plata restante.
(10) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea refacerii in prima zi lucratoare de la primirea acestora.
(11) Ordinele de plata pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se transmit cu adresa organelor fiscale impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(12) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale restante. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(13) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau scanate prin posta electronica, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari, prin fax sau scanata prin posta electronica, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(14) In ziua primirii documentelor prevazute la alin. (12) si (13) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata respective;
b) restituie cu adresa unitatilor administrativ-teritoriale ordinele de plata care nu au fost confirmate de organele fiscale, impreuna cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local se depun in termenul prevazut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(15) La virarea sumei corespunzatoare in contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, unitatile Trezoreriei Statului au obligatia de a verifica respectarea prevederilor art. 64 alin. (15) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(16) Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale si/sau institutiile publice finantate integral din bugetul local, dupa caz, se depun in termenul prevazut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
(1) Inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local a stingerii obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza extraselor de cont eliberate de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrari si servicii a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor de pe extrasele de cont si de pe documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

ANEXA 2

NORME METODOLOGICE
de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru destinatiile prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

ART. 1
(1) In vederea alocarii sumelor prevazute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, unitatile administrativ-teritoriale prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 31 octombrie 2013, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale prevazute la art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013. Cererile aferente obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice se intocmesc distinct de cererile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata restante, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
b) certificatele de atestare fiscala ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumite in continuare acorduri, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin;
d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumita in continuare cerere de control de tip preventiv, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin.;
e) documentele inscrise in ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in care se inscriu creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii, din care creante fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data eliberarii certificatului. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii si lucrari fata de care institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatii de plata restante, pentru stingerea obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) suma aferenta obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, care va face obiectul cererii;
b) suma aferenta obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii;
c) sumele prevazute la lit. a) si b) trebuie sa fie egale cu suma aferenta stingerii obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 care face obiectul cererii.
(6) Raspunderea pentru respectarea realitatii si exactitatii sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum si a sumelor inscrise in situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) si documentele anexate acesteia prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) – c) sunt intocmite si respecta prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si prezentele norme metodologice;
c) daca suma din cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adauga, dupa caz, si suma necesara achitarii platilor restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscala;
e) daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre furnizorul de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul;
– suma reprezentand obligatii fiscale restante la data de 31 iulie 2013 din certificatul de atestare fiscala al furnizorului de bunuri, servicii si lucrari cu care s-a incheiat acordul;
f) daca cererea prevazuta la art. 1 alin. (3) lit. d) este intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin.
(2) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (1) si in cadrul aceluiasi termen, cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) se transmite, in vederea avizarii, persoanei imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv introdus conform art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013. Dupa acordarea vizei pentru control de tip preventiv, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti vor proceda potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Cererile impreuna cu documentele anexate care nu respecta prevederile alin. (1) si prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, precum si cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(5) In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarii de la Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, cu incadrarea in sumele comunicate si cu respectarea solicitarilor din cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 64 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, insotite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situatiilor obligatiilor de plata restante si ale certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor. Copii ale deciziilor directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, insotite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situatiilor obligatiilor de plata restante si certificatele de atestare fiscala aferente acestora, se transmit si unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in situatia in care acestea sunt diferite de unitatile Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale, astfel incat sa poata fi efectuate verificarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si de prezentele norme metodologice.
(7) In scopul alimentarii bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligatiilor de plata restante ale institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, unitatile administrativ-teritoriale vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate, dupa caz, in care sunt cuprinse si sumele repartizate pentru institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013;
c) ordinele de plata prin care vireaza sumele aferente obligatiilor de plata restante in contul institutiilor publice finantate partial din bugetul local 50.10.07 “Disponibil din sume primite de la bugetul local de institutiile publice finantate partial din bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr. 17/2013” si, respectiv, in contul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale 50.47.24 “Disponibil din sume primite de la bugetul local de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale conform Ordonantei Guvernului nr. 17/2013”, care sa corespunda cu sumele din ordinele de plata prevazute la alin. (8).
(8) Concomitent cu depunerea de catre unitatile administrativ-teritoriale a documentelor prevazute la alin. (7), institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului ordinele de plata prin care se achita sumele in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” codificat cu codul de identificare fiscala al furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari/institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale ale caror obligatii fiscale restante se sting, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari/institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.
(9) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale institutiei publice finantate partial din bugetul local/spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari/institutiei publice finantate partial din bugetul local/spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale ale carui/carei obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia/acesteia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN al contului 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013”.
(10) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
a) intocmirea ordinelor de plata prezentate de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (9);
b) sumele din ordinele de plata, care trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, repartizate conform prevederilor alin. (5);
c) sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa fie egale cu sumele din ordinele de plata prezentate de catre institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
d) sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate sau rectificate in conditiile art. 64 alin. (14) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie;
e) cererea depusa de unitatile administrativ-teritoriale sa fie vizata pentru control de tip preventiv, iar sumele din ordinele de plata sunt egale sau inferioare sumelor din cerere;
f) sumele din ordinele de plata respecta destinatiile pentru care au fost alocate si sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 si, respectiv 6, dupa caz, din situatia obligatiilor de plata restante.
(11) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (10) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul refacerii in prima zi lucratoare de la primirea acestora. In cadrul aceluiasi termen, unitatile administrativ-teritoriale vor lua masurile necesare pentru refacerea ordinelor de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (10).
(12) Ordinele de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (10), se transmit cu adresa organelor fiscale, impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(13) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (12), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale restante. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata sunt mai mari decat creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii documentelor, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(14) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (12), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau, scanate, prin posta electronica, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea furnizorului de bunuri, servicii si lucrari, prin fax sau, scanata, prin posta electronica, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(15) In termen de doua zile lucratoare de la primirea documentelor prevazute la alin. (13) si (14) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale, vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata prevazute la alin. (7) lit. c) si, respectiv, alin. (8);
b) restituie cu adresa unitatii administrativ-teritoriale ordinele de plata intocmite de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, inclusiv cele pentru care nu au fost depuse bugetele rectificate de institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu ordinele de plata prevazute la alin. (7) lit. c) si cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice finantate partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se depun la unitatile Trezoreriei Statului in termenul prevazut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 64 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.12 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
(1) Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice finantate partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale a stingerii obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza extraselor de cont eliberate de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor dupa extrasele de cont si dupa documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

ANEXA 3

NORME METODOLOGICE
de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 64 alin. (6) – (10) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

ART. 1
(1) Zilnic, directiile generale ale finantelor publice judetene/administratiile judetene ale finantelor publice, pe baza cererilor care se incadreaza in prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale art. 2 alin. (1) si (2) din anexa nr. 1 la ordin si ale art. 2 alin. (1) si (2) din anexa nr. 2 la ordin, intocmesc situatia centralizatoare care contine suma necesara a fi repartizata pe unitatile administrativ-teritoriale care au depus cererile.
(2) Zilnic, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, pe baza cererilor care se incadreaza in prevederile art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, ale art. 2 alin. (1) si (2) din anexa nr. 1 la ordin si ale art. 2 alin. (1) si (2) din anexa nr. 2 la ordin intocmeste situatia centralizatoare care contine suma necesara a fi repartizata atat pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, cat si pentru sectoarele municipiului Bucuresti care au depus cererile.
(3) In prima zi lucratoare de la intocmirea situatiei centralizatoare prevazute la alin. (1) si (2), directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti intocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.
(4) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti pot intocmi cererea prevazuta la alin. (3) pentru sumele din cererile prevazute in anexa nr. 1 la ordin si, respectiv, pentru sumele din cererile prevazute in anexa nr. 2 la ordin distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse potrivit ambelor anexe, dupa caz.
(5) Suma care se inscrie in cererea transmisa Ministerului Finantelor Publice cuprinde, dupa caz, suma totala care face obiectul situatiei centralizatoare sau, in situatia in care suma solicitata anterior si repartizata de Ministerul Finantelor Publice nu a fost virata in totalitate in contul unitatilor administrativ-teritoriale, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti diminueaza suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare si nevirate in contul unitatilor administrativ-teritoriale potrivit art. 64 alin. (16) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti raspund de faptul ca sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finantelor Publice respecta prevederile alin. (4) si ale art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(7) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, scanate, prin e-mail, la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare.
(8) In termen de o zi lucratoare de la publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti adresele de e-mail la care urmeaza a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevazute la alin. (7). In acelasi termen, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti comunica Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmeaza a fi transmise de catre acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevazute la alin. (7).
(9) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevazute la alin. (7), Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare confirma, prin e-mail, directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti primirea acestora, precizand in e-mailul transmis data si ora primirii, precum si numarul de inregistrare alocat.
(10) Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare inregistreaza cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevazute la alin. (7), primite de la directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, in ordinea cronologica a primirii acestora.
ART. 2
(1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti se efectueaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevazute la art. 1 alin. (7), in limita sumelor prevazute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare intocmeste adrese catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8).
(3) La data primirii adreselor prevazute la alin. (2), directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti confirma, prin e-mail, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare primirea acestora, precizand in e-mailul transmis data si ora primirii.
(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevazute la art. (1) alin. (7) pentru care nu mai exista sume de repartizat din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 se restituie directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de catre Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, insotite de o comunicare scrisa. Comunicarea scrisa se transmite la directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti si, scanata, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8). La data primirii comunicarii, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti confirma, prin e-mail, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de sinteza a politicilor bugetare primirea acesteia, precizand in e-mailul transmis data si ora primirii.
(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 aprobate pentru a fi repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice este autorizat in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 sa introduca modificarile in volumul si structura bugetului de stat pe anul 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close