Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

In M. Of. nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II “Impozitul pe profit”
1. La punctul 21^2, dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
“- porez na dobit in Croatia;”.
2. Punctul 35^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“35^1. Sunt deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor de catre angajator.”
3. La punctul 86^1 paragraful 2, dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
“- porez na dobit in Croatia;”.

B. Titlul III “Impozitul pe venit”
1. La punctul 39, dupa liniuta a 7-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 8-a, cu urmatorul cuprins:
“- cheltuieli reprezentand contributiile platite in numele angajatilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului, si sunt luate in calcul la determinarea venitului net anual corespunzator anului in care contributiile au fost platite. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care s-a efectuat plata.”
2. La punctul 77, liniuta a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la fonduri de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare participant;”.
3. La punctul 111, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro. Deducerea contributiilor retinute pentru fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului. Pe parcursul anului platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege. Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.”
4. Punctul 111^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“111^1. In cazul sumelor platite direct de catre angajat care are calitatea de participant la un fond de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite se deduc din veniturile lunii in care s-a efectuat plata contributiei, in limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de catre fondul de pensii facultative. Deducerea acestor contributii se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatului.”
5. Punctul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“116. Se admit la deducere contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului suma acestora sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro pentru fiecare participant.”

C. Titlul V “Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”
1. Punctul 26 se abroga.
2. Punctul 27 se abroga.

D. Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”
1. Punctul 30^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Nivelul si calculul accizelor
ART. 208
(1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.

Norme metodologice
30^1. (1) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din productia interna sau din achizitii intracomunitare si al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat euro, conversia in euro se realizeaza pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operatiuni de import si al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat euro, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.
(3) Valorile unitare exprimate in euro, inscrise in coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 si 9, se stabilesc la nivel de euro, fara subdiviziuni, prin reducere atunci cand fractiunile in eurocenti sunt mai mici de 50 de eurocenti si prin majorare atunci cand fractiunile in eurocenti sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenti.
(4) Valorile unitare exprimate in euro, inscrise in coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de doua zecimale, prin reducere atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5 si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.”

2. Punctul 30^1.1 se abroga.
3. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“30^2. (1) Operatorii economici pot achizitiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 din Codul fiscal cu conditia detinerii unei autorizatii pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscala competenta. Nu se supun acestor cerinte operatorii economici care achizitioneaza astfel de produse pentru uzul propriu ori produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal.”
4. La punctul 73, alineatele (2) – (7) se abroga.
5. Punctul 76 modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Bere
ART. 206^10
[…]
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, cu o productie ce nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Prin mici producatori de bere independenti se intelege toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(3^1) Antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decat bere nu poate beneficia de acciza specifica redusa prevazuta la alin. (2).
(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind productia pe anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Norme metodologice
76. (1) Pentru a beneficia de acciza redusa in Romania, operatorul economic care elibereaza pentru consum berea provenita de la un mic producator de bere independent inregistrat in alt stat membru trebuie sa prezinte un document certificat de autoritatea competenta din acel stat membru din care sa rezulte statutul de mic producator de bere al partenerului extern. Documentul trebuie sa cuprinda cel putin denumirea si codul de acciza al antrepozitarului autorizat ca mic producator de bere.
(2) Declaratia prevazuta la art. 206^10 alin. (4) din Codul fiscal trebuie sa cuprinda informatii privind nivelul productiei din anul precedent, precum si nivelul de productie estimat a fi realizat in anul in curs. Antrepozitarul autorizat beneficiaza de nivelul redus de acciza in conditiile in care nivelul estimat nu depaseste 200.000 hl/an si daca sunt indeplinite conditiile de la art. 206^10 alin. (3) si (3^1) din Codul fiscal.
(3) Antrepozitarul autorizat ca mic producator de bere care realizeaza in cursul unui an calendaristic o productie mai mare de 200.000 hl notifica acest eveniment autoritatii fiscale competente, in termen de 5 zile de la data depasirii acestui nivel. In acest caz, antrepozitarul are obligatia de a calcula si de a varsa la bugetul de stat accizele in cuantumul corespunzator noului nivel de productie, inclusiv diferenta dintre acciza standard si nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum in anul respectiv.
(4) Antrepozitarul autorizat ca producator de bere care realizeaza o productie sub 200.000 hl/an beneficiaza de nivelul redus de acciza numai daca indeplineste conditiile prevazute la art. 206^10 alin. (3) si (3^1) din Codul fiscal.
(5) Antrepozitarul autorizat prevazut la alin. (4) solicita restituirea diferentei dintre acciza standard si nivelul redus incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care s-a inregistrat o productie mai mica de 200.000 hl de bere.
(6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala competenta si este insotita de documente justificative din care sa rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.
(7) Autoritatea fiscala competenta verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de catre solicitant.
(8) In cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscala competenta procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.”

6. La punctul 77, alineatele (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(9) Pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodarii individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentratia alcoolica de 100% in volum, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.
………………………………………………………………..
(12) Pentru tuica si rachiurile destinate consumului propriu al gospodariei individuale realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal de productie, acciza datorata bugetului de stat devine exigibila la momentul preluarii produselor din antrepozitul fiscal de productie. Beneficiarul prestatiei plateste acciza aferenta cantitatilor de tuica si rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluata de gospodaria individuala care depaseste aceasta limita, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.”
7. La punctul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Orice operator economic aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) este obligat ca inainte de productie, de vanzare sau de utilizarea produselor sa adreseze o solicitare Comisiei, pentru incadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este insotita obligatoriu de buletinul de analiza al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de incadrarea tarifara a produsului efectuata de autoritatea vamala centrala, precum si de avizul unui institut ori al unei societati comerciale prevazute la art. 206^22 alin. (3^2) din Codul fiscal, referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.”
8. La punctul 84, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(12) In cazul productiei de produse energetice, antrepozitarul propus depune documentatia intocmita conform alin. (9), lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora. Referatul prevazut la art. 206^22 alin. (3^1) din Codul fiscal se depune dupa obtinerea incadrarii tarifare a produselor finite. Procedura prevazuta la alin. (8) – (11) se aplica si antrepozitarilor propusi pentru productia de produse energetice.”
9. La punctul 108, dupa alineatul (8^5) se introduce un nou alineat, alineatul (8^6), cu urmatorul cuprins:

“Cod fiscal
Garantii
ART. 206^54
[…]
(4^2) Valoarea garantiei nu poate fi mai mare decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de grupa produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice
(8^6) Cuantumul garantiei maxime constituite de antrepozitarii autorizati se stabileste la nivelurile prevazute mai jos:
a) pentru alcool etilic si bauturi alcoolice – 2.000.000 euro;
b) pentru tutun prelucrat – 10.000.000 euro;
c) pentru produse energetice – 15.000.000 euro.”

10. La punctul 108, alineatul (9) se abroga.
11. La punctul 108, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (18^1), cu urmatorul cuprins:
“(18^1) Pentru expeditorul inregistrat, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile expediate in anul precedent.”
12. La punctul 108, alineatul (29) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(29) In cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului inregistrat, Comisia sau, dupa caz, Comisia teritoriala aproba reducerea garantiei, la cerere, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, in situatia in care in ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita;
b) cu 75%, in situatia in care in ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita.”
13. La punctul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt urmatoarele:
a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pura) si albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur); sau
b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pura) si benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur).”
ART. II
Deciziile de asimilare din punctul de vedere al nivelului accizelor, emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, raman valabile.
ART. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 si 11 care intra in vigoare la data de 1 septembrie 2013.
ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close