Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale

In M. Of. nr. 526 din 21 august 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1354/2013 privind organizarea si exercitarea controlului de tip preventiv prevazut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de catre structurile descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se imputerniceste personalul din cadrul Serviciului sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale din structurile Trezoreriei Statului organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/ administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti sa efectueze controlul de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.
(2) In scopul imputernicirii personalului prevazut la alin. (1), trezorierii-sefi ai structurilor Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, transmit Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica propunerile pentru nominalizarea persoanelor care vor exercita controlul de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(3) Propunerile prevazute la alin. (2) vor fi facute pentru un numar de minimum doua persoane si vor contine urmatoarele informatii:
– numele si prenumele persoanei nominalizate;
– functia publica de executie detinuta;
– vechimea in cadrul Serviciului sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale.
(4) Persoanele nominalizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa aiba studii superioare economice;
– sa aiba vechime de cel putin 2 ani in cadrul Serviciului sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale;
– sa fi obtinut calificativul “foarte bine” in ultimii 2 ani la evaluarea performantelor profesionale individuale.
(5) Propunerile prevazute la alin. (2) se transmit scanate la Ministerul Finantelor Publice insotite de curriculum vitae si rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor nominalizate pentru ultimii 2 ani, de la adresa de e-mail a trezorierilor-sefi la adresa de e-mail ce urmeaza a fi comunicata acestora de Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
(6) In termen de o zi lucratoare de la primirea propunerilor prevazute la alin. (2), Directia generala trezorerie si contabilitate publica verifica incadrarea in conditiile prevazute la alin. (4) si transmite Unitatii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar si control o adresa privind propunerea pentru desemnarea persoanelor imputernicite pentru exercitarea controlului de tip preventiv, la care anexeaza copii ale propunerilor de nominalizare primite si ale documentelor prevazute la alin. (5).
(7) In termen de doua zile lucratoare de la primirea adresei prevazute la alin. (6), Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control intocmeste adresa privind acordul/respingerea desemnarii persoanelor imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, care va fi semnata impreuna cu Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
(8) Adresa prevazuta la alin. (7) se transmite scanata prin e-mail structurilor Trezoreriei Statului de la care a fost primita propunerea de nominalizare a persoanelor imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, in vederea emiterii deciziei de numire a persoanelor respective de catre conducerea structurilor descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice.
(9) Schimbarea persoanelor pentru care s-a emis acordul de catre Ministerul Finantelor Publice se poate efectua la propunerea trezorierilor-sefi ai structurilor Trezoreriei Statului sau la solicitarea directorului general al Directiei generale trezorerie si contabilitate publica sau a controlorului financiar sef al Unitatii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar si control.
(10) Atributiile cu privire la efectuarea controlului de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se introduc in fisa postului persoanelor imputernicite potrivit alin. (2).
ART. 2
Se aproba Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

ART. 1
(1) Fac obiectul controlului de tip preventiv reglementat la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 operatiunile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ.
(2) Documentul supus controlului prevazut la alin. (1) este cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, care a fost verificata potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 si, respectiv, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (19) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
ART. 2
(1) In scopul acordarii vizei de control de tip preventiv pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale solicitate pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, unitatile administrativ-teritoriale depun la directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, odata cu documentele prevazute la art. 64 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, si urmatoarele documente justificative:
a) copii ale angajamentului legal: contract/comanda/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila aferenta relatiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrari si servicii;
b) copii ale facturilor primite si neachitate, aferente relatiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, care au fost vizate pentru “Bun de plata” de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii;
c) copii ale documentelor care atesta livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor, dupa caz, procesul-verbal de receptie, nota de receptie si constatare de diferente etc.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale/Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sau inlocuitorii lor de drept certifica cu semnatura, inscriind “Conform cu originalul”, documentele prevazute la alin. (1) care se prezinta la directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti.
ART. 3
(1) Cererea prevazuta la art. 1 alin. (2), in original, impreuna cu documentele justificative prevazute la art. 2 alin. (1), se prezinta persoanei imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, cu adresa scrisa semnata de directorul executiv al directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/seful administratiilor judetene ale finantelor publice/directorul general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz, sau altei persoane imputernicite de acestia, din care rezulta ca au fost efectuate verificarile prevazute la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 si, respectiv, la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (19) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, dupa caz.
(2) In cazul sumelor necesare pentru stingerea obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cuprinse in cereri, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti vor transmite persoanei imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv copii ale certificatelor fiscale aferente acestor obligatii.
ART. 4
In exercitarea controlului de tip preventiv, personalul imputernicit potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice verifica cererea prevazuta la art. 1 alin. (2) si documentele justificative anexate la aceasta prevazute la art. 2, avand in vedere urmatoarele:
a) in cazul sumelor aferente stingerii obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013:
– existenta angajamentului legal din care rezulta obligatii de plata catre furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, care are viza pentru control financiar preventiv propriu si este certificat cu semnatura de catre ordonatorul de credite, inscriind “Conform cu originalul”;
– documentele justificative aferente fazei de lichidare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) sa fie semnate si vizate pentru “Bun de plata” de catre ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii si sa fie certificate cu semnatura de catre ordonatorul de credite, inscriind “Conform cu originalul”;
– documentele justificative aferente fazei de lichidare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) sa fie certificate cu semnatura de catre ordonatorul de credite, inscriind “Conform cu originalul”;
– suma totala din cerere sa fie mai mica sau egala cu suma din documentele justificative aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite;
– suma din angajamentul legal sa fie mai mare sau egala cu suma solicitata prin cerere;
b) in cazul sumelor aferente stingerii obligatiilor prevazute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013:
– suma totala din certificatele fiscale prezentate conform prevederilor art. 3 alin. (2) sa fie mai mare sau egala cu suma aferenta platii acestor obligatii din cerere.
ART. 5
(1) Cererea prevazuta la art. 1 alin. (2) se vizeaza de persoanele imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv in conditiile in care se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4.
(2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, persoanele imputernicite cu exercitarea controlului de tip preventiv restituie cererea prevazuta la art. 1 alin. (2), impreuna cu documentele anexate acesteia, directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, in scopul restituirii catre ordonatorul principal de credite in vederea refacerii.
ART. 6
(1) Controlul de tip preventiv se exercita prin viza asupra tuturor cererilor prevazute la art. 1 alin. (2), indiferent de valoarea acestora.
(2) Viza persoanelor imputernicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice se acorda prin inscrierea urmatorului text pe cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobata la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013:
______________________________________________________________________________
|  |
|  Vizat de M.F.P. –   |
| …………………………………….. |
|  in baza O.G. nr. 17/2013|
| Numele si prenumele …………………… |
|   Semnatura …………………………   |
|   Data ……………………………..   |
|  |
|______________________________________________________________________________|

(3) Acordarea vizei de catre persoanele imputernicite asupra cererilor prevazute la art. 1 alin. (2) care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere juridica persoanele din structura unitatilor administrativ-teritoriale care le-au intocmit, vizat si aprobat.
(4) Persoanele imputernicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice vor exercita controlul de tip preventiv in termenul prevazut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 si, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (19) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, astfel incat sa nu afecteze realizarea in bune conditii si la termen a operatiunii verificate. In cazuri temeinic justificate, persoana imputernicita cu exercitarea controlului de tip preventiv poate depasi cu maximum doua zile lucratoare termenul prevazut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 si, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 64 alin. (19) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013.
(5) Activitatea de control de tip preventiv se evidentiaza sistematic in Registrul proiectelor de operatiuni prezentate la viza de control de tip preventiv, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close