Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

In M. Of. nr. 506 din 12 august 2013 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
(1) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 220/2007*), cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
————
*) Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 220/2007 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3
Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Camerelor Notarilor Publici, in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin.
ART. 4
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, organizeaza anual si simultan, in zile lucratoare, examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar pe posturile stabilite potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013.
(2) Examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar se desfasoara in localitatea in care Camera organizatoare isi are sediul principal, la data stabilita de catre presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici, denumita in continuare Uniunea, prin dispozitie.
ART. 2
(1) Tematica si bibliografia de examen sau concurs sunt aprobate de Consiliul Uniunii din domeniile dreptului civil pentru proba scrisa si al legislatiei notariale pentru proba orala si vor fi comunicate, de indata, tuturor Camerelor. La elaborarea tematicii si bibliografiei, Consiliul Uniunii va consulta si un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept din tara.
(2) Pana cel tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an calendaristic, Consiliul Uniunii aproba tematica si bibliografia pentru anul respectiv, pe care le va posta pe site-ul Uniunii si le va transmite Camerelor, care le vor pune la dispozitia candidatilor.
(3) Tematica si bibliografia vor fi puse, la cerere, la dispozitia candidatilor de catre Camere.
(4) Tematica si bibliografia de examen sau concurs pot fi actualizate anual de catre Consiliul Uniunii. In situatia in care intr-un an Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei, va adopta o hotarare in acest sens pe care o va posta pe site-ul Uniunii si o va transmite Camerelor, care o vor pune la dispozitia candidatilor.

CAPITOLUL II
Conditiile legale si procedura de inscriere la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

ART. 3
Poate deveni notar stagiar persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau, dupa caz, resedinta obisnuita in Romania, dovada care se face cu acte eliberate de autoritatile romane competente;
b) are capacitatea de exercitiu deplina, dovada care se face printr-o declaratie autentica a persoanei, din care sa rezulte ca nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu;
c) este licentiat in drept, dovada care se face cu diploma de licenta obtinuta in Romania sau, in cazul obtinerii in alta tara, echivalata sau recunoscuta de autoritatile romane;
d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni, dovada care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
e) se bucura de o buna reputatie, dovedita cu scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala, universitati, institutii sau altele asemenea, precum si cu certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
f) cunoaste limba romana, dovada ce se face prin atestatul de cunoastere a limbii romane eliberat de catedrele de specialitate ale institutiilor de invatamant superior de specialitate. Cunoasterea limbii romane se prezuma la persoanele cu cetatenie romana;
g) este apta din punct de vedere medical, fizic si psihologic pentru exercitarea functiei, dovada care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura;
h) achita taxele pentru sustinerea examenului sau concursului, dovada care se face cu chitanta, bonul fiscal, ordinul de plata sau mandatul postal;
i) se angajeaza sa incheie cu Institutul Notarial Roman contractul de pregatire, daca va fi declarata admisa la examen sau concurs, dovada care se face cu declaratia-angajament depusa de candidat;
j) este declarata admisa la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, dovada care se face prin hotararea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor concursului si certificatul de promovare eliberat de Colegiul director al Camerei.
ART. 4
(1) Persoanele care se inscriu la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar vor depune la Camera in a carei circumscriptie se afla postul vacant pentru care candideaza, cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului sau concursului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a solicita inscrierea in sesiunea respectiva, dosarul personal, care cuprinde:
a) cerere-tip de inscriere (anexa nr. 1);
b) copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritatile romane competente;
c) declaratie autentica pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca:
– nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu al drepturilor civile in conditiile legii;
– a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, republicat, si ale Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013, precum si de tematica si bibliografia de examen/concurs;
– potrivit art. 4 alin. (2), in cazul in care va fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar va incheia contractul de pregatire cu Institutul Notarial Roman, ce i-a fost comunicat de catre Camera si de al carui continut a luat cunostinta si se angajeaza sa il respecte;
d) copie legalizata dupa diploma de licenta insotita de foaia matricola, respectiv suplimentul la diploma obtinuta in Romania sau, in cazul obtinerii in alta tara, copie legalizata dupa actul de studii echivalat si recunoscut de autoritatile romane;
e) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
f) scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala, universitati, institutii sau altele asemenea, precum si certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;
g) copie legalizata dupa atestatul de cunoastere a limbii romane eliberat de catedrele de specialitate ale institutiilor de invatamant superior de specialitate. In cazul persoanelor cu cetatenie romana nu se impune depunerea atestatului, intrucat cunoasterea limbii romane se prezuma;
h) certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura. Certificatul medical se poate prezenta si ulterior depunerii dosarului, dar nu mai tarziu de data verificarii dosarelor de catre Colegiul director al Camerei;
i) dovada de plata a taxei stabilite de Colegiul director al Camerei pentru inscrierea la examen sau concurs.
(2) La depunerea cererii candidatul se va angaja in scris, sub sanctiunea pierderii calitatii de notar stagiar, daca va fi declarat admis la examen sau concurs, ca a luat cunostinta de continutul contractului pe care il va incheia cu Institutul Notarial Roman cu privire la desfasurarea stagiului, de cuantumul taxei de scolarizare, de drepturile si obligatiile izvorate din contract, lege si prezentul regulament, ca le intelege sensul si nu are niciun fel obiectiuni in legatura cu acestea.
(3) Pentru obtinerea certificatului medical, candidatul are obligatia de a se prezenta la Comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura si de a depune certificatul medical obtinut cu cel putin 15 zile inainte de data examenului sau concursului, sub rezerva respingerii cererii de inscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie si obtinerea certificatului medical se vor pune la dispozitia candidatilor de catre Camera prin afisare la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia.
ART. 5
(1) In 15 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarului, Colegiul director al Camerei, in calitate de comisie de verificare a dosarelor, verifica indeplinirea cerintelor legale pentru inscrierea la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, intocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, dupa caz, de respingere a cererii (anexa nr. 2).
(2) In cazul in care membrii Colegiului director al Camerei sunt rude sau afini pana la gradul al III-lea cu unul sau mai multi candidati, acestia nu vor participa la sedinta Colegiului director al Camerei, in locul lor fiind desemnati de catre Colegiul director al Camerei alti notari publici care nu se afla in aceasta situatie. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul sedintei de validare a rezultatelor.
(3) In caz de respingere a cererii de inscriere, Colegiul director al Camerei comunica candidatului, in termen de 24 de ore de la adoptare, prin afisare la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia, o copie a referatului de respingere, sens in care va incheia un proces-verbal.
(4) In acelasi termen Colegiul director al Camerei va afisa la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la examen sau concurs au fost admise sau respinse, sens in care va incheia un proces-verbal.
(5) Impotriva avizului negativ candidatul poate formula contestatie la comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs, prevazuta de prezentul regulament, contestatie pe care o va depune la Camera in termen de 48 de ore de la comunicare, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Hotararea comisiei de contestatii este irevocabila.
(6) In 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (5), Colegiul director al Camerei va transmite lista candidatilor care nu au primit aviz de inscriere la examen sau concurs si contestatiile formulate de catre acestia, precum si dosarele lor comisiei pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs, constituita conform art. 8 lit. a).
(7) Dosarele candidatilor respinsi impreuna cu contestatiile acestora formulate potrivit alin. (5) vor fi analizate de comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs, in cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (5). Comisia hotaraste cu majoritate de voturi asupra admisibilitatii contestatiilor formulate de candidatii respinsi si va afisa, in termen de 24 de ore de la solutionarea contestatiilor, situatia centralizata a candidatilor ale caror contestatii au fost admise ori respinse. Afisarea se va face la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia. Hotararea comisiei prin care se solutioneaza contestatiile este definitiva si irevocabila si se comunica candidatilor prin afisare la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia impreuna cu situatia centralizata a candidatilor care au fost admisi si, respectiv, respinsi sa participe la examen sau concurs. Despre toate acestea se face mentiune in procesul-verbal incheiat de membrii comisiei pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs.
(8) Cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii examenului sau concursului, la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia se afiseaza situatia centralizata a candidatilor admisi sa participe la examen sau concurs.

CAPITOLUL III
Data, locul si durata examenului

ART. 6
(1) Cu cel putin 45 de zile inainte, presedintele Uniunii stabileste prin dispozitie datele desfasurarii celor doua probe ale examenului sau concursului, pe care le comunica Camerelor, care le vor aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul Camerei si prin postare pe pagina de internet a acesteia.
(2) Locul si ora desfasurarii examenului sau concursului se stabilesc de catre presedintele Colegiului director al Camerei si se aduc la cunostinta tuturor candidatilor prin afisare la sediul Camerei si prin postare pe pagina de internet a acesteia.
ART. 7
(1) Examenul sau concursul consta intr-o proba orala si o proba scrisa de tip grila, ambele cu caracter teoretic.
(2) Proba orala consta in testarea cunostintelor candidatului cu privire la legislatia notariala cuprinsa in tematica si bibliografie. Durata in care fiecare candidat trebuie sa formuleze raspunsurile la intrebari este de maximum 15 minute, putand fi redusa de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate al intrebarilor si complexitatea raspunsului.
(3) Proba scrisa este de tip grila si consta in verificarea cunostintelor teoretice din domeniul dreptului civil cuprinse in tematica si bibliografie. Subiectele pentru proba scrisa vor fi elaborate sub forma de teste-grila de catre comisia de examinare, astfel incat sa acopere intreaga tematica si sa reflecte capacitatea de analiza a candidatului. Durata probei scrise va fi de 3 ore.
(4) Proba orala se desfasoara simultan si in zile lucratoare la toate Camerele care organizeaza examen sau concurs, iar in functie de numarul candidatilor inscrisi la examen sau concurs la nivelul fiecarei Camere, presedintele Uniunii, la solicitarea presedintelui Colegiului director al Camerei, va putea prelungi perioada de sustinere a probei orale, astfel incat si proba scrisa sa se desfasoare simultan si in zile lucratoare. Proba scrisa se desfasoara simultan si in zile lucratoare la toate Camerele.
(5) Momentul inceperii si expirarii duratei de desfasurare a probelor examenului sau concursului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de organizare si supraveghere.

CAPITOLUL IV
Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor constituite pentru examenul sau concursul de notar stagiar

ART. 8
In scopul organizarii si desfasurarii examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, Colegiul director al Camerei, prin decizie, aproba constituirea urmatoarelor comisii:
a) comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs, care va fi formata din 3 notari publici, altii decat membrii Colegiului director al Camerei. Comisia va examina contestatiile formulate de catre candidatii ale caror cereri au fost respinse de catre Colegiul director al Camerei. In indeplinirea atributiilor, comisia adopta hotarari, cu majoritate de voturi. Hotararea comisiei este definitiva si irevocabila si se comunica candidatilor prin afisare la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia;
b) comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, care va fi formata din 3 – 7 notari publici, in functie de numarul candidatilor. Comisia va avea urmatoarele atributii:
1. afiseaza la locul unde se sustine examenul sau concursul si pe pagina de internet a Camerei listele cu repartizarea pe sali a candidatilor, cu cel putin o zi inaintea inceperii fiecarei probe a examenului sau concursului;
2. cu 24 de ore inaintea inceperii probei scrise pregateste seturile de hartie care vor fi distribuite candidatilor si consemneaza intr-un proces-verbal numarul acestora. La sfarsitul probei scrise consemneaza in procesul-verbal prevazut la pct. 6 numarul seturilor de hartie ramase neutilizate, pe care se inscrie mentiunea “neutilizat”, si procedeaza la distrugerea acestora;
3. verifica identitatea candidatilor la intrarea acestora in salile de examen sau concurs pe baza actelor de identitate prezentate de catre acestia si completeaza tabelul prevazut in anexa nr. 3;
4. distribuie, in cazul probei scrise, seturile de hartie pentru examen sau concurs, iar in cazul probei orale, la cerere, colile de hartie si pixurile necesare sistematizarii raspunsului;
5. sigileaza, in cazul probei scrise, colturile lucrarilor, cuprinzand datele de identificare ale candidatilor, prin semnarea de catre un membru al comisiei si aplicarea stampilei Camerei;
6. completeaza procesul-verbal cu data, ora inceperii si ora incheierii examenului sau concursului;
7. dupa inmanarea testelor grila tuturor candidatilor, anunta acestora momentul inceperii celor 3 ore de examen sau concurs;
8. cu 30, respectiv 15 minute, in cazul probei scrise, inainte de expirarea timpului de examen sau concurs, anunta candidatilor timpul efectiv ramas prin inscrierea acestuia pe tabla sau alt suport care permite vizualizarea de catre toti candidatii;
9. supravegheaza candidatii in timpul examenului sau concursului si asigura respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfasurare a examenului sau concursului, stabilite prin lege si prezentul regulament;
10. comunica candidatilor, in cazul probei scrise, impreuna cu seturile de hartie pentru examen sau concurs instructiunile de completare a grilelor prevazute in anexa nr. 15;
11. asigura introducerea in sala a candidatilor cu cel putin 15 minute inainte de inceperea probei;
12. sprijina comisia de examinare in procedurile de extragere a subiectelor, prevazute de prezentul regulament;
13. afiseaza la finalul probei scrise baremul de notare, atat la sala de examen si sediul Camerei, cat si pe pagina de internet a acesteia;
14. primeste de la candidat lucrarile la proba scrisa pe baza de borderou ce va fi semnat de catre candidat;
c) comisia de examinare, constituita in vederea elaborarii subiectelor si notarii lucrarilor, va fi formata dintr-un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil, care poate avea si calitatea de notar public, de la una din facultatile de drept acreditate din tara si 4 notari publici desemnati de Colegiul director al Camerei, din care unul este presedintele comisiei.
In functie de numarul candidatilor inscrisi la examen sau concurs Colegiul director poate suplimenta numarul comisiilor de examinare cu respectarea componentei sus-mentionate, cu exceptia presedintelui. In acest caz presedintele desemnat initial va coordona toate comisiile de examinare astfel constituite.
Presedintele comisiei/comisiilor de examinare este desemnat de Colegiul director al Camerei si este si presedintele examenului sau concursului. Acesta nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea organizarii si desfasurarii activitatii tuturor comisiilor prevazute de prezentul regulament, cu exceptia celor date in sarcina presedintelui comisiei prevazute la lit. d), convocarea la termenele prevazute de prezentul regulament a comisiilor mentionate la lit. a) – c) si intocmirea listelor si centralizatoarelor prevazute de prezentul regulament.
Atributiile comisiei/comisiilor de examinare sunt cele prevazute la art. 10 – 20;
d) comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va fi formata dintr-un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil, care poate avea si calitatea de notar public, de la una din facultatile de drept acreditate din tara si 4 notari publici desemnati de Colegiul director al Camerei, din care unul este presedintele comisiei, altii decat cei nominalizati in celelalte comisii.
Comisia de solutionare a contestatiilor are atributiile prevazute la art. 22.
Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea desfasurarii activitatii comisiei, intocmind listele si centralizatoarele prevazute de prezentul regulament.
ART. 9
(1) Componenta comisiilor prevazute in prezentul regulament se stabileste prin decizie a Colegiului director al Camerei dintre notarii publici cu experienta si probitate profesionala si membrii corpului didactic din invatamantul superior de specialitate acreditat, cu exceptia situatiei in care se invalideaza examenul sau concursul si se dispune repetarea acestuia, caz in care componenta comisiei de supraveghere, comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor se stabileste de catre Consiliul Uniunii cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.
(2) In vederea constituirii comisiei de examinare si de contestatii, Colegiul director al Camerei va desemna notari publici cu cel putin 5 ani vechime in profesie care au autoritatea si experienta necesara. Notarii publici membri ai Comisiilor pot fi din Camera care organizeaza concursul sau din alte Camere.
(3) Un notar public nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiasi examen sau concurs.
(4) Din comisii nu vor putea face parte membrii Colegiului director al Camerei, membrii Consiliului Uniunii, cu exceptia situatiei in care se invalideaza concursul sau examenul, notarii publici sau cadrele didactice care se afla in relatii de rudenie (pana la gradul III inclusiv) cu candidatii, precum si notarii publici care au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani.
(5) In cazul invalidarii concursului sau examenului, comisiile prevazute la art. 8 lit. b), c) si d) vor fi numite de catre Consiliul Uniunii cu respectarea criteriilor din prezentul regulament. In aceste comisii nu vor putea fi desemnati ca membri cei care au facut parte din comisiile concursului sau examenului invalidat. Presedintii celor doua comisii vor fi numiti dintre membrii Consiliului Uniunii, altii decat reprezentantii Camerei organizatoare in Consiliul Uniunii, iar notarii publici pot fi din Camera organizatoare sau din alte Camere.
(6) Comisiile prevazute la art. 8 vor avea in componenta si cate 3 membri supleanti, care vor avea atributiile membrilor comisiilor din care fac parte. Acestia vor fi convocati de catre presedintele examenului sau concursului ori presedintele comisiei de contestatii, daca unul dintre membrii titulari ai comisiilor se afla in imposibilitate de a se prezenta.

CAPITOLUL V
Stabilirea subiectelor, desfasurarea probei orale a examenului sau concursului si acordarea notelor

ART. 10
(1) Cu cel mult 48 de ore inaintea inceperii probei orale, comisia de examinare stabileste seturile de subiecte, elaborand cel putin 5 seturi in plus fata de numarul candidatilor admisi sa participe la examen sau concurs. Fiecare set va cuprinde 3 subiecte din legislatia notariala prevazuta in tematica si bibliografia aprobate de Consiliul Uniunii si punctajul care se va acorda fiecarui subiect. In functie de complexitatea si gradul de dificultate, fiecare subiect va primi un punctaj cuprins intre 1 – 4 puncte (fractiuni sau puncte intregi), astfel incat suma punctelor acordate celor trei subiecte sa fie 10. La formularea subiectelor comisia de examinare nu este tinuta sa redea integral enunturile subiectelor, asa cum sunt ele prevazute in tematica si bibliografie, putandu-le adapta in functie de complexitate si timpul necesar formularii raspunsului, astfel incat acestea sa reflecte nivelul de pregatire si capacitatea de analiza a candidatului.
(2) Comisia de examinare, daca apreciaza ca se impune pentru stabilirea punctajului, va putea pune candidatului pe parcursul desfasurarii probei orale si alte intrebari in legatura cu aspectele cuprinse in setul de subiecte, cu conditia sa respecte tematica si bibliografia aprobate de Consiliul Uniunii.
(3) Fiecare set de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examinare si se introduce intr-un plic care se sigileaza, se semneaza de catre membrii comisiei si se stampileaza cu stampila Camerei. Nu se pot introduce in acelasi plic mai multe seturi de subiecte.
(4) Plicurile sigilate cuprinzand seturile de subiecte se introduc in prezenta tuturor membrilor comisiei intr-un plic care se sigileaza, se semneaza de catre acestia si se stampileaza cu stampila Camerei, apoi se depoziteaza la sediul Camerei, luandu-se masurile de siguranta ce se impun prin sigilarea locului de depozitare.
(5) Asigurarea si raspunderea pentru securitatea subiectelor revin presedintelui examenului sau concursului.
ART. 11
(1) La ora stabilita pentru inceperea probei orale, presedintele comisiei de examinare, in prezenta membrilor comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si ai comisiei de examinare, prezinta tuturor candidatilor plicul sigilat in care se afla plicurile cu seturile de subiecte si invita un candidat care sa desigileze plicul si sa extraga plicurile cu seturile de subiecte. Dupa aceasta procedura se incheie procesul-verbal, cu mentionarea numarului de plicuri extrase care contin seturile de subiecte, a faptului ca acestea sunt sigilate si ca nu prezinta semne particulare de identificare, proces-verbal care va fi semnat de toti membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului si ai comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicurile cu seturile de intrebari.
(2) Presedintele examenului sau concursului va aduce la cunostinta candidatilor ca intreaga proba orala va fi inregistrata audiovideo. In acest sens, presedintele, cu sprijinul personalului Camerei, va lua toate masurile ce se impun in vederea inregistrarii audiovideo a probei si asigurarii suportului tehnic necesar pentru pastrarea in bune conditiuni a inregistrarii.
(3) Dupa incheierea procedurii prevazute la alin. (1) candidatii vor fi invitati sa paraseasca sala de examen sau concurs, cu exceptia primilor 5 in ordine alfabetica ce raman in sala si sunt invitati sa extraga cate un plic cu subiecte, iar dupa extragere candidatul va desigila plicul si va comunica comisiei numarul setului de subiecte extras, acesta fiind inscris in borderoul prevazut in anexa nr. 4. In situatia in care la examen sau concurs sunt inscrisi mai putin de 5 candidati, in sala vor ramane toti candidatii.
(4) Pentru pregatirea subiectelor prima serie de candidati are la dispozitie cel mult 15 minute, iar la expirarea minutelor acordate, unul dintre cei 5 candidati sau din candidatii ramasi in sala, la cerere sau in ordine alfabetica, va incepe expunerea subiectelor. Timpul maxim alocat fiecarui candidat pentru formularea orala a raspunsurilor la subiecte este de 15 minute si va fi comunicat candidatului la inceperea expozeului, acesta neputand fi depasit, candidatul urmand sa primeasca punctajul pentru subiectele expuse in limita timpului alocat. Dupa finalizarea expunerii sau a timpului alocat pentru expunere, candidatul paraseste sala de examen si prin grija comisiei de supraveghere va fi introdus in sala alt candidat. Candidatul nou introdus in sala va urma procedura extragerii plicului, desigilarii si inregistrarii in borderoul prevazut mai sus. Acesta va expune subiectul dupa expunerea subiectelor de catre ceilalti 4 candidati care se afla in sala.
(5) Pentru sistematizarea raspunsurilor, la intrarea in sala candidatul poate solicita coli de hartie si pix de la comisia de supraveghere, iar la iesirea din sala le va preda aceleiasi comisii. Colile predate se vor distruge de catre comisie.
(6) Pentru comportament necorespunzator in sala de examen sau concurs, candidatul poate fi eliminat de catre comisia de examinare, urmand ca aspectul sa fie consemnat in procesul-verbal ce se va incheia la terminarea probei orale.
(7) Dupa intrarea in sala de concurs sau examen candidatul nu poate parasi sala pentru ca apoi sa revina, decat pentru situatii exceptionale, insotit de un membru al comisiei de supraveghere si numai inainte de inceperea expunerii subiectelor.
(8) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a oricaror alte mijloace de comunicare la distanta.
(9) Pe perioada derularii probelor de examen sau concurs, membrilor comisiilor le este interzisa utilizarea telefoanelor mobile sau a oricaror altor mijloace de comunicare la distanta.
(10) Nerespectarea de catre candidat a dispozitiilor prezentului regulament atrage eliminarea din examen. Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului, constatand detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrarile celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distanta etc.) ori alte incalcari ale dispozitiilor prezentului regulament, va elimina candidatul din sala si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.
(11) In functie de numarul candidatilor inscrisi la examen sau concurs, cel putin ultimii trei candidati vor parasi sala de examinare impreuna, cu exceptia cazului in care vor fi mai putin de trei candidati inscrisi la examen sau concurs, situatie in care acestia vor parasi sala impreuna.
ART. 12
(1) Notarea candidatului se face prin acordarea unei medii ce reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de examinare, cu exceptia presedintelui.
(2) In urma ascultarii candidatului, fiecare examinator trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 5, sub semnatura, punctajul acordat la fiecare subiect fara a depasi punctajul maxim mentionat in setul de subiecte, precum si nota acordata, aceasta din urma reprezentand suma punctajelor acordate la cele 3 subiecte.
(3) Media probei este media aritmetica a notelor acordate de cei 4 examinatori, care se inscrie de catre presedintele examenului sau concursului in centralizatorul comun nominal pentru proba orala prevazut in anexa nr. 6, semnat de acestia si presedinte.
(4) In situatia in care nota acordata de fiecare examinator sau media este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.
(5) Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situatii prevazute de prezentul regulament se calculeaza la nivelul sutimilor.
ART. 13
(1) Dupa terminarea probei orale si pe baza centralizatorului comun nominal prevazut in anexa nr. 6, presedintele comisiei de examinare, completeaza in extras tabelul cuprinzand rezultatele probei orale, prevazuta in anexa nr. 6, care va fi semnat pe fiecare fila de catre toti examinatorii si presedintele comisiei de examinare si afisat de indata la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia.
(2) Candidatul care nu a obtinut la proba orala media de minimum 7 (sapte) sau care nu s-a prezentat la aceasta proba va fi declarat respins si nu va mai putea participa la proba scrisa.

CAPITOLUL VI
Stabilirea subiectelor si desfasurarea probei scrise a examenului sau concursului

ART. 14
(1) Subiectele pentru proba scrisa vor fi elaborate sub forma de teste-grila de catre comisia de examinare, astfel incat sa acopere intreaga tematica si sa reflecte capacitatea de analiza a candidatului.
(2) Cu cel mult 48 de ore mai inainte de inceperea examenului sau concursului, comisia de examinare formeaza 5 teste-grila, a cate 50 de intrebari fiecare test, din tematica si bibliografia stabilite potrivit prezentului regulament. Fiecare test va cuprinde, in mod obligatoriu, 20 de intrebari din dreptul civil – succesiuni. Fiecare intrebare va avea 3 variante de raspuns din care va fi corecta o singura varianta de raspuns.
(3) Cele 5 teste-grila se semneaza de toti membrii comisiei de examinare, se multiplica intr-un numar egal cu numarul candidatilor care au fost declarati admisi la proba orala si se introduc in 5 plicuri care se sigileaza si se stampileaza cu stampila Camerei, apoi se depoziteaza la sediul Camerei, luandu-se masurile de siguranta ce se impun prin sigilarea locului de depozitare. Asigurarea si raspunderea pentru securitatea subiectelor revin presedintelui examenului sau concursului.
ART. 15
(1) La ora stabilita pentru inceperea probei de examen sau concurs, presedintele comisiei de examinare, in prezenta membrilor acestei comisii si a comisiei de organizare si supraveghere, prezinta candidatilor cele 5 plicuri cu testele-grila si invita un candidat sa extraga unul dintre plicuri, care se va desigila in fata candidatilor, dupa care va distribui fiecarui candidat cate un test-grila, exemplarul original ramanand la dispozitia comisiei pentru intocmirea baremului. Dupa extragere se incheie procesul-verbal, cu mentionarea numarului testului-grila extras care va fi semnat de toti membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si ai comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) Dupa ora stabilita pentru inceperea examenului sau concursului, accesul candidatilor sau/si al oricaror altor persoane care nu sunt implicate in organizarea si desfasurarea examenului sau concursului in sala de examen sau concurs este interzis. Dupa aceasta ora, candidatul care paraseste sala de examen va preda lucrarea, neavand posibilitatea sa revina in sala pentru continuarea examenului sau concursului. In cazuri exceptionale, candidatul poate parasi sala de examen insotit de un membru al comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului.
(3) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta.
(4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage eliminarea candidatului din examen sau concurs, masura ce va fi dispusa de catre presedintele examenului sau concursului. Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, constatand detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise din anumite materiale, din lucrarile celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distanta, va propune presedintelui examenului sau concursului eliminarea candidatului din sala, dupa care va inscrie pe lucrare mentiunea “anulat” si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.
ART. 16
(1) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii lucrarii si, dupa caz, a invalidarii examenului sau concursului, doar pe seturile de hartie asigurate de Camera, purtand in coltul din stanga sus stampila acesteia aplicata pe semnatura unuia dintre reprezentantii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, iar pe verso se vor tipari instructiuni de completare a grilei de raspuns. Dupa inscrierea numelui, prenumelui candidatului si a prenumelui tatalui in coltul din dreapta, prima fila, al carei model este prevazut in anexa nr. 15, va fi lipita, semnata si stampilata cu stampila Camerei in fata candidatului, de catre unul dintre membrii comisiei de organizare, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate.
(2) La expirarea timpului alocat probei, candidatul are obligatia de a preda lucrarea, impreuna cu ciorna si testul-grila continand subiectele, comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, si va semna borderoul de predare a lucrarilor (anexa nr. 7).
(3) La primirea lucrarilor, comisia verifica daca datele de identificare a candidatului sunt vizibile si daca stampila este aplicata corect si solicita candidatului sa semneze borderoul de predare al lucrarii. In cazul in care aceste date sunt vizibile, iar timpul alocat probei nu a expirat, se va da candidatului un nou formular pentru ca acesta sa isi poata rescrie lucrarea pana la expirarea timpului alocat probei. In cazul in care timpul alocat probei a expirat nu se mai permite candidatului rescrierea lucrarii, situatie in care comisia va proceda la anularea acesteia, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.
(4) Dupa predarea lucrarii, candidatul va parasi sala de examen. Revenirea acestuia in sala este interzisa pana la incheierea tuturor formalitatilor de examen sau concurs. Candidatul nu are voie sa paraseasca sala de examen cu vreo foaie de raspuns tip, subiecte sau ciorne. Toate colile primite se vor preda comisiei.
(5) Dupa predarea lucrarilor de catre toti candidatii, cu exceptia celor anulate, acestea vor fi amestecate, dupa care lucrarile vor fi numerotate in spatiul special delimitat pe prima fila a lucrarii, fara a fi desfacute colturile, si vor fi predate comisiei de examinare, pe baza de proces-verbal semnat de toti membrii comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si de presedintele comisiei de examinare. Predarea-primirea lucrarilor se face in prezenta tuturor membrilor celor doua comisii.

CAPITOLUL VII
Notarea lucrarilor scrise de tip grila

ART. 17
(1) Dupa comunicarea subiectelor, comisia de examinare stabileste care sunt raspunsurile corecte la intrebari, sens in care va intocmi baremul prevazut in anexa nr. 16. Pentru fiecare raspuns corect la cele 50 de intrebari se va acorda 0,20 puncte, astfel incat suma punctelor acordate prin barem celor 50 de intrebari sa fie 10.
(2) Raspunsurile corecte se vor afisa la expirarea timpului de examen sau concurs la sala de examen pentru consultare de catre candidati, sens in care se va completa baremul de notare din anexa nr. 16. Baremul se va afisa si la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia.
ART. 18
(1) Dupa preluarea lucrarilor pe baza de proces-verbal de la comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, membrii comisiei de examinare incep notarea acestora conform baremului intocmit. Presedintele examenului sau concursului repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de doi membri ai comisiei de examinare si apreciata separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.
(2) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 8, sub semnatura, numarul raspunsurilor corecte si nota lucrarii. Nota lucrarii reprezinta suma punctajelor acordate la cele 50 de intrebari.
(3) Media lucrarii si, respectiv, a probei scrise este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 corectori, care se inscrie in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 9, semnat de acestia si, dupa caz, de cel de-al treilea corector. In situatia in care nota acordata de fiecare corector sau media este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1. Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situatii prevazute de prezentul regulament se calculeaza la nivelul sutimilor.
(4) Presedintele examenului sau concursului verifica borderourile celor 2 corectori si, in cazul in care constata diferente mai mari de 0,20 puncte intre notele acordate de acestia, solicita recorectarea lucrarii de al treilea corector, astfel incat unul dintre corectori sa fie cadru didactic. Media lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 3 corectori calculata potrivit alin. (3) si va fi trecuta in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 9.
(5) In cazul in care cu ocazia corectarii se constata de catre membrii comisiei fie ca anumite intrebari excedeaza tematicii, fie ca raspunsurile mentionate in baremul de corectare sunt gresite, respectivele intrebari vor fi punctate ca raspuns corect pentru toti candidatii.
(6) Inainte de deschiderea colturilor lucrarii cuprinzand datele de identificare a candidatului, media lucrarii va fi trecuta pe lucrare, in spatiul special delimitat, sub semnatura, de catre presedintele comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
ART. 19
(1) Candidatii care efectueaza pe lucrare insemnari evidente in scopul identificarii vor fi sanctionati prin anularea lucrarii, care nu se mai noteaza. Mentiunea “anulat” se va inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si centralizatoare.
(2) Lucrarile apreciate ca avand insemnari de natura celor mentionate la alin. (1) nu se vor deschide decat dupa stabilirea acestei situatii cu votul majoritatii membrilor comisiei de examinare.

CAPITOLUL VIII
Stabilirea si comunicarea rezultatelor examenului sau concursului

ART. 20
(1) Dupa inscrierea mediilor pe toate lucrarile si intocmirea centralizatorului comun prevazut in anexa nr. 9, presedintele comisiei de examinare, in prezenta tuturor membrilor, desigileaza colturile lucrarilor cuprinzand datele de identificare a candidatului, in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citeste numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si media obtinuta, intocmindu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 10, care va fi semnat de toti membrii comisiei de examinare.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista cuprinzand rezultatele examenului sau concursului, prevazuta in anexa nr. 11, care va fi semnata pe fiecare fila de catre toti corectorii si presedintele comisiei de examinare. In lista se va mentiona, pentru fiecare candidat, media obtinuta la proba orala, media obtinuta la proba scrisa, media celor doua probe si rezultatul (admis/respins). Rezultatul se stabileste de catre presedintele comisiei in ordinea mediilor obtinute raportate la numarul locurilor vacante. In cazul candidatilor care nu au participat la proba scrisa fiindca au fost respinsi la proba orala, in lista la rubricile Media probei scrise si Media examen/concurs nu se va inscrie nimic, ci se va trage o linie, iar la rubrica Rezultat se va inscrie mentiunea “respins”. In cazul candidatilor care nu au dorit sa mai participe se va inscrie la toate rubricile mentiunea “absent”.
(3) Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de 7,00 la fiecare proba.
(4) Admiterea candidatilor se va face in ordinea mediilor obtinute si in limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care si-au depus cererea de inscriere la examen sau concurs.
(5) La medii egale are prioritate candidatul care a obtinut o medie mai mare la proba orala. Daca egalitatea se mentine are prioritate candidatul care are media mai mare la examenul de licenta, formata din suma mediei de la proba teoretica si a notei de la sustinerea lucrarii de licenta impartita la cifra 2. In cazul in care egalitatea se mentine in continuare, are prioritate candidatul care a obtinut media generala de absolvire a facultatii mai mare, care se formeaza din suma mediilor fiecarui an de studiu impartita la cifra 4, adunata cu media obtinuta la examenul de licenta impartita la cifra 2 (exemplu de calcul a mediei generale de absolvire)*1). In situatia in care egalitatea se mentine si dupa aplicarea tuturor criteriilor de departajare, iar candidatii isi disputa ultimul loc, Colegiul director al Camerei va suplimenta in mod corespunzator numarul de locuri.
(6) Lista prevazuta la alin. (2) va fi afisata de catre secretariat in termen de 24 de ore de la finalizare la sediul Camerei, la loc vizibil si accesibil publicului si pe pagina de internet a Camerei impreuna cu programul de lucru al Camerei, intocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care s-a facut afisarea.
(7) Lucrarile de examen sau concurs, impreuna cu borderourile, seturile de subiecte, centralizatoarele, procesele-verbale si lista cu rezultatele, vor fi depuse de catre presedintele comisiei de examinare, impreuna cu un reprezentant al Camerei desemnat de presedintele Colegiului director prin dispozitie, la sediul Camerei, in locuri de depozitare sigilate, pana la intrunirea comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului. Locul de depozitare va fi desigilat in prezenta membrilor comisiei, potrivit art. 22 alin. (1).
(8) Dupa incheierea procedurilor de notare, presedintele comisiei de examinare va intocmi un raport cu privire la modul in care comisiile constituite, cu exceptia comisiei de contestatii, si-au indeplinit atributiile prevazute lege si regulament, raport pe care il va inainta Colegiului director al Camerei in vederea formularii propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.
————
*1) Exemplu de calcul al mediei generale de absolvire:
– media anilor de studiu: 750 + 820 + 9 + 930 =  34 : 4 = 850
– media examenului de licenta: 850+ 10 = 1850 : 2 = 925
– media generala de absolvire: 850 + 925 = 1775 : 2 = 827

CAPITOLUL IX
Solutionarea contestatiilor

ART. 21
(1) Dupa afisarea listei cu rezultatele concursului sau examenului, candidatii nemultumiti de media obtinuta la proba scrisa pot face contestatie cu privire la aceasta proba, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(2) Candidatii vor putea contesta notele finale obtinute la proba scrisa, testul-grila, baremul de notare, precum si aspecte privind modul de organizare si desfasurare a examenului sau concursului. In cazul in care cele contestate cu privire la modul de organizare si desfasurare a examenului sau concursului se sustin, comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va sesiza, dupa solutionarea contestatiilor, Colegiul director al Camerei, in vederea formularii, daca se impune, a propunerii de invalidare a concursului sau examenului.
(3) Termenul de 5 zile incepe sa curga din ziua afisarii rezultatelor si se sfarseste in cea de-a cincea zi, la ora la care se termina programul de lucru al Camerei.
(4) Contestatiile se depun la sediul Camerei la care candidatul a depus dosarul de inscriere, in termenul prevazut la alin. (1), mentionandu-se pe acestea numarul si data inregistrarii.
ART. 22
(1) In situatia in care s-au depus contestatii la proba scrisa, in termen de 48 de ore de la finalizarea termenului de depunere, presedintele examenului sau concursului va solicita intrunirea comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului. Comisia va selecta lucrarile cu privire la care s-au formulat contestatii si le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel incat sa nu se poata distinge identitatea candidatului, numarul lucrarii si media acordata de comisia de examinare. Lucrarile a caror notare a fost contestata vor fi amestecate si renumerotate. Presedintele examenului sau concursului nu participa la activitatea de resigilare a lucrarilor a caror notare a fost contestata.
(2) Presedintele examenului sau concursului va preda lucrarile pe baza de proces-verbal presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, constituita conform dispozitiilor prezentului regulament.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va analiza si va solutiona contestatiile in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), pe baza baremului de notare a probei scrise. La solutionarea contestatiilor cu privire la notele obtinute, comisia nu se va limita doar la nota acordata, putand extinde verificarea si asupra modului in care a fost stabilit baremul de notare de catre comisia de examinare. In cazul in care, cu ocazia corectarii, se constata de catre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor fie ca anumite intrebari excedeaza tematicii, fie ca raspunsurile mentionate in baremul de corectare sunt gresite, respectivele intrebari vor fi punctate ca raspuns corect pentru toti candidatii, indiferent daca acestia au depus sau nu contestatii.
(4) Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata de 2 membri corectori ai comisiei si apreciata separat, conform baremului de notare.
(5) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 8, sub semnatura, punctajul acordat.
(6) Media lucrarii dupa solutionarea contestatiei este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 corectori, care se inscrie in centralizatorul comun de contestatii prevazut in anexa nr. 9, semnat de acestia si, dupa caz, de catre cel de-al treilea corector, membru al comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor.
(7) Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor verifica borderourile celor 2 corectori si, daca sesizeaza diferente mai mari de 0,20 puncte intre notele acordate de acestia, solicita recorectarea lucrarilor de catre un al treilea corector. Media lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 3 corectori si va fi trecuta in centralizatorul comun de contestatii prevazut in anexa nr. 9.
(8) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, reexaminand lucrarea candidatului, nu poate micsora media initiala obtinuta de candidat. In situatia in care, in urma analizarii contestatiei, media obtinuta de candidat este inferioara sau egala mediei acordate initial, contestatia va fi respinsa.
(9) Candidatii admisi initial nu pot fi declarati respinsi dupa solutionarea contestatiilor.
(10) Solutia data de comisie este definitiva si se afiseaza la sediul Camerei.
(11) Dispozitiile art. 20 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator, completandu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 12.
(12) Pe baza centralizatorului nominal prevazut la anexa nr. 12 se completeaza lista cu rezultatele contestatiilor (admis/respins contestatie) prevazuta in anexa nr. 13 ce va fi semnata de catre toti corectorii si presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor.
(13) Dupa incheierea procedurilor de solutionare a contestatiilor, presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va intocmi un raport cu privire la modul in care comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor si-a indeplinit atributiile prevazute de lege si regulament, raport pe care il va inainta Colegiului director al Camerei in vederea formularii propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.

CAPITOLUL X
Validarea rezultatelor

ART. 23
(1) Pe baza documentelor existente in dosarul de concurs sau examen (lucrari, procese-verbale, centralizatoare, borderouri etc.), a rapoartelor intocmite de catre cei 2 presedinti de comisii, Colegiul director al Camerei propune Consiliului Uniunii validarea/invalidarea concursului sau examenului.
(2) In termen de 5 zile de la adoptare Colegiul director al Camerei va inainta Consiliului Uniunii decizia prin care se propune validarea/invalidarea concursului sau examenului impreuna cu rapoartele intocmite de catre cei 2 presedinti de comisii si lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului sau concursului (anexa nr. 14) intocmita pe baza anexelor nr. 11 si 13.
(3) Consiliul Uniunii, la propunerea Colegiului director al Camerei si pe baza celor cuprinse in rapoartele inaintate si lista cu rezultatele finale (anexa nr. 14), va proceda la validarea/invalidarea examenului sau concursului.
(4) In cazul validarii examenului sau concursului, hotararea Consiliului Uniunii va fi comunicata Camerelor care au organizat examenul sau concursul si Institutului Notarial Roman in vederea incheierii contractului de efectuare a stagiului cu candidatii admisi.
(5) In cazul invalidarii examenului sau concursului, Camera va organiza, pe cheltuiala sa, un nou concurs sau examen. La noul concurs sau examen vor participa, fara a mai achita vreo taxa de participare, numai candidati care au fost admisi sa participe la concursul sau examenul invalidat.
(6) In vederea organizarii noului concurs sau examen Consiliul Uniunii va proceda, potrivit dispozitiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor. Din comisiile astfel constituite nu vor putea face parte membrii care au facut parte din comisiile examenului sau concursului invalidat.
(7) Presedintele comisiei de examinare a noului concurs sau examen va fi desemnat de catre Consiliului Uniunii dintre membrii sai si va fi altul decat reprezentantul Camerei organizatoare in Consiliul Uniunii.
(8) Data organizarii si desfasurarii celui de al doilea concurs se stabileste de catre presedintele Uniunii cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.
(9) Cu exceptia procedurilor de depunere si avizare a dosarelor, de afisare a tematicii si bibliografiei, de plata a taxei si altor proceduri asemanatoare, celelalte dispozitii ale prezentului regulament se aplica in mod corespunzator.
ART. 24
(1) In termen de cel mult 5 zile de la validarea examenului sau concursului, Colegiul director al Camerei va proceda la emiterea certificatelor de promovare a examenului sau concursului candidatilor declarati admisi (anexa nr. 17).
(2) Candidatul admis are obligatia ca in termen de cel mult 20 de zile de la validarea examenului sau concursului sa se inmatriculeze la Institutul Notarial Roman, sens in care va incheia cu acesta contractul de pregatire.
(3) Dupa incheierea contractului de pregatire cu Institutul Notarial Roman candidatul dobandeste calitatea de notar stagiar.

CAPITOLUL XI
Suportarea cheltuielilor pentru examen sau concurs

ART. 25
(1) Taxele de inscriere la examen sau concurs se stabilesc de Colegiul director al Camerei prin raportare la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului, se suporta de catre candidati si se fac venit la bugetul Camerei.
(2) Taxele se restituie integral numai pentru candidatii care si-au retras cererea de participare anterior inceperii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru candidatii care fie nu au fost admisi sa participe la examen sau concurs, fie nu au participat la niciuna din cele doua probe taxa se restituie in cuantum de 70%.

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 26
Indeplinirea procedurilor de afisare a tuturor documentelor dispuse de presedintii comisiilor si prevazute de prezentul regulament se face de catre reprezentantii secretariatului Camerei organizatoare, desemnati de catre presedintele Colegiului director al Camerei, care vor incheia si procese-verbale in acest sens.
ART. 27
Anexele nr. 1 – 17 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close