Directiva 2013/34/UE privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 50 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:
(1) Prezenta directiva ia in considerare programul Comisiei privind o mai buna legiferare, si in mod concret Comunicarea Comisiei intitulata “Reglementarea inteligenta in Uniunea Europeana”. care are ca obiectiv conceperea si elaborarea unor reglementari de cea mai inalta calitate, care sa respecte in acelasi timp principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, si sa garanteze ca sarcinile administrative sunt proportionale cu beneficiile pe care le aduc. Comunicarea Comisiei intitulata “Ganditi mai intai la scara mica – Un “Small Business Act” pentru Europa”, adoptata in iunie 2008 si revizuita in februarie 2011, recunoaste rolul central jucat de intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) in economia Uniunii si vizeaza imbunatatirea abordarii globale in materie de spirit antreprenorial si inscrierea principiului “a gandi mai intai la scara mica” in procesul decizional, de la elaborarea normelor pana la serviciile publice. Consiliul European din 24 si 25 martie 2011 a salutat intentia Comisiei de a prezenta “Actul privind piata unica”, act ce prevede masuri care stimuleaza cresterea economica si crearea de locuri de munca si care produc rezultate tangibile pentru cetateni si intreprinderi.
Comunicarea Comisiei intitulata “Actul privind piata unica”, adoptata in aprilie 2011, propune simplificarea celei de a patra Directive 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale [3] si a celei de-a saptea Directive 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate [4] (directivele contabile) in ceea ce priveste obligatiile de raportare financiara si pentru a reduce sarcinile administrative, in special pentru IMM-uri. “Strategia Europa 2020” pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii are ca scop reducerea sarcinii administrative, imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, si promovarea internationalizarii IMM-urilor. Consiliul European din 24- 25 martie 2011 a facut, de asemenea, un apel pentru reducerea sarcinii globale de reglementare, in special pentru IMM-uri, atat la nivelul Uniunii, cat si la nivel national, si a propus masuri pentru cresterea productivitatii, printre care eliminarea birocratiei si imbunatatirea cadrului de reglementare pentru IMM-uri.
(2) La data de 18 decembrie 2008, Parlamentul European a adoptat o rezolutie referitoare la cerintele in materie de contabilitate ale intreprinderilor mici si mijlocii si in special ale microintreprinderilor [5], in care precizeaza ca directivele contabile sunt adesea foarte impovaratoare pentru intreprinderile mici si mijlocii si in special pentru microintreprinderi si invita Comisia sa isi continue eforturile de revizuire a acestor directive.
(3) Coordonarea dispozitiilor de drept intern referitoare la prezentarea si continutul situatiilor financiare anuale si ale rapoartelor administratorilor, la metodele de evaluare utilizate si la publicarea acestor documente pentru anumite tipuri de intreprinderi cu raspundere limitata prezinta o importanta deosebita pentru protectia actionarilor, a asociatilor si a tertilor. In aceste domenii este nevoie de o coordonare simultana pentru aceste tipuri de intreprinderi deoarece, pe de o parte, unele isi desfasoara activitatea in mai multe state membre si, pe de alta parte, astfel de intreprinderi nu ofera garantii tertilor peste valoarea activului lor net.
(4) Situatiile financiare anuale urmaresc obiective diferite si nu doar furnizeaza informatii investitorilor de pe pietele de capital, ci prezinta totodata tranzactiile anterioare si imbunatatesc guvernanta corporativa. Este necesar ca legislatia Uniunii in domeniul contabilitatii sa stabileasca un echilibru adecvat intre interesele destinatarilor situatiilor financiare si interesul intreprinderilor de a nu fi impovarata in mod excesiv cu cerintele de raportare.
(5) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui sa includa anumite intreprinderi cu raspundere limitata, cum ar fi societatile comerciale pe actiuni si societatile comerciale cu raspundere limitata. In plus, exista un numar considerabil de societati in nume colectiv si societati in comandita simpla ai caror asociati cu raspundere nelimitata sunt fie societati comerciale pe actiuni, fie societati comerciale cu raspundere limitata, si, prin urmare, astfel de societati in nume colectiv sau in comandita simpla ar trebui sa intre sub incidenta masurilor de coordonare din prezenta directiva. Prezenta directiva ar trebui, de asemenea, sa asigure ca astfel de societati in nume colectiv sau in comandita simpla se inscriu in domeniul sau de aplicare in cazul in care asociatii unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla care nu sunt constituiti ca societati comerciale pe actiuni sau societati comerciale cu raspundere limitata au, de fapt, raspundere limitata in ceea ce priveste obligatiile societatii in nume colectiv sau in comandita simpla, intrucat raspunderea este limitata de alte intreprinderi care intra sub incidenta prezentei directive. Excluderea intreprinderilor non-profit din domeniul de aplicare al prezentei directive este consecventa cu scopul acesteia, in conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (g) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).
(6) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui sa se bazeze pe principii si sa asigure ca nu este posibil ca o intreprindere sa se autoexcluda din acesta prin crearea unei structuri de grup care sa contina niveluri multiple de intreprinderi stabilite in interiorul ori in afara Uniunii.
(7) Dispozitiile prezentei directive ar trebui sa se aplice numai in masura in care nu sunt in neconcordanta sau in contradictie cu dispozitiile privind raportarea financiara a anumitor tipuri de intreprinderi sau cu dispozitii referitoare la repartizarea capitalului intreprinderii, prevazute in alte acte legislative in vigoare adoptate de una sau mai multe institutii ale Uniunii.
(8) Este necesar totodata sa se prevada conditii juridice echivalente minime la nivelul Uniunii in ceea ce priveste volumul de informatii financiare care ar trebui aduse la cunostinta publicului de catre intreprinderi concurente.
(9) Situatiile financiare anuale ar trebui sa fie pregatite pe baza prudentiala si ar trebui sa ofere o imagine fidela a activelor, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii intreprinderii. Este posibil in cazuri exceptionale, ca o situatie financiara sa nu ofere o astfel de imagine fidela atunci cand se aplica dispozitiile prezentei directive. In astfel de situatii, intreprinderea ar trebui sa deroge de la astfel de dispozitii pentru a oferi o imagine fidela. Statelor membre ar trebui sa li se permita sa defineasca astfel de cazuri exceptionale si sa stabileasca regimul derogatoriu corespunzator aplicabil in cazurile respective. Prin cazuri exceptionale ar trebui sa se inteleaga numai tranzactii foarte neobisnuite si situatii neobisnuite, care nu ar trebui sa aiba legatura, de exemplu, cu sectoare specifice intregi.
(10) Prezenta directiva ar trebui sa asigure ca cerintele pentru intreprinderile mici sunt, in mare masura, armonizate la nivelul Uniunii. Prezenta directiva se bazeaza pe principiul “a gandi mai intai la scara mica”. Pentru a evita sarcini administrative disproportionate asupra acestor intreprinderi, statelor membre ar trebui sa li se permita sa impuna numai un numar redus de prezentari de informatii prin intermediul unor note explicative suplimentare la cele obligatorii. Cu toate acestea, in cazul unui sistem unic de evidenta, statele membre pot impune, in anumite cazuri, un numar limitat de informatii suplimentare, in cazul in care acestea sunt prevazute in mod explicit de legislatia fiscala nationala si sunt strict necesare in scopul colectarii impozitelor. Ar trebui ca statele membre sa poata impune intreprinderilor mijlocii si mari cerinte care depasesc cerintele minime prevazute de prezenta directiva.
(11) In cazurile in care prezenta directiva permite statelor membre sa impuna cerinte suplimentare, de exemplu, pentru intreprinderile mici, aceasta inseamna ca statele membre pot utiliza aceasta optiune integral sau partial, impunand mai putin decat permite optiunea. In mod similar, in cazurile in care prezenta directiva permite statelor membre sa utilizeze scutirea prevazuta, de exemplu, pentru intreprinderile mici, aceasta inseamna ca statele membre pot scuti astfel de intreprinderi integral sau partial.
(12) Intreprinderile mici, mijlocii si mari ar trebui definite si diferentiate in raport cu totalul bilantului, cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar, deoarece aceste criterii ofera, de regula, dovezi obiective cu privire la dimensiunea unei intreprinderi. Cu toate acestea, daca societatea-mama nu intocmeste situatii financiare consolidate pentru grup, statelor membre ar trebui sa li se permita sa ia masurile pe care le considera necesare pentru a impune clasificarea unei astfel de societati ca intreprindere mai mare, stabilind pe baza consolidata sau agregata dimensiunea acesteia si categoria rezultata. In cazul in care un stat membru aplica unul sau mai multe din scutirile optionale pentru microintreprinderi, acestea din urma ar trebui de asemenea sa fie definite prin trimitere la totalul bilantului, cifra neta de afaceri si numarul mediu de salariati pe parcursul anului financiar. Statele membre nu ar trebui obligate sa defineasca categorii separate pentru intreprinderile mijlocii si mari in legislatia lor nationala daca intreprinderile mijlocii fac obiectul acelorasi cerinte ca intreprinderile mari.
(13) Microintreprinderile dispun de resurse limitate pentru a respecta obligatii legale impovaratoare. In cazul in care nu exista norme specifice pentru microintreprinderi, acestora li se aplica normele care se aplica intreprinderilor mici. Normele respective le impun sarcini administrative care sunt disproportionate fata de dimensiunea lor si, prin urmare, sunt mai oneroase pentru microintreprinderi in raport cu alte intreprinderi mici. Prin urmare, ar trebui sa fie posibil pentru statele membre sa scuteasca microintreprinderile de anumite obligatii care se aplica intreprinderilor mici, a caror indeplinire ar putea impune sarcini administrative excesive pentru acestea. Cu toate acestea, microintreprinderile ar trebui sa se supuna in continuare oricarei obligatii nationale de a tine evidente care sa indice tranzactiile lor comerciale si pozitia lor financiara. In plus, intreprinderile de investitii si holdingurile financiare ar trebui excluse de la beneficiile simplificarilor aplicabile microintreprinderilor.
(14) Statele membre ar trebui sa tina seama de conditiile si nevoile specifice ale propriilor piete atunci cand iau o decizie referitoare la modalitatile sau la oportunitatea punerii in aplicare a unui regim distinct privind microintreprinderile in contextul prezentei directive.
(15) Publicarea de situatii financiare poate fi impovaratoare pentru microintreprinderi. In acelasi timp, statele membre trebuie sa asigure respectarea prezentei directive. In consecinta, statelor membre care utilizeaza scutirile pentru microintreprinderi prevazute in prezenta directiva ar trebui sa li se permita scutirea microintreprinderilor de la o cerinta generala de publicare, cu conditia ca informatiile privind bilantul sa fie depuse in mod corespunzator, in conformitate cu dreptul intern, la cel putin o autoritate competenta desemnata de statul membru in cauza, si sa fie transmise la registrul comertului, astfel incat o copie sa poata fi obtinuta la cerere. In acest caz, ar trebui sa nu se aplice obligatia prevazuta in prezenta directiva de a publica orice document contabil in conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in intelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [6].
(16) Pentru a asigura comparabilitatea si echivalenta informatiilor raportate, principiile de recunoastere si evaluare ar trebui sa includa continuitatea activitatii, prudenta si contabilitatea de angajamente. Compensarile intre elementele de active si datorii si intre cele de venituri si cheltuieli nu ar trebui permise, iar componentele activelor si ale datoriilor ar trebui evaluate separat. Cu toate acestea, in anumite cazuri, statele membre ar trebui sa aiba dreptul de a permite sau de a impune intreprinderilor compensari intre elemente de active si datorii si intre cele de venituri si cheltuieli. Prezentarea elementelor din situatiile financiare ar trebui sa tina cont de realitatea economica sau de fondul comercial al tranzactiei sau angajamentului suport. Statele membre ar trebui insa sa poata scuti intreprinderile de la aplicarea acestui principiu.
(17) Recunoasterea, evaluarea, descrierea, prezentarea si consolidarea din situatiile financiare ar trebui sa fie guvernate de principiul pragului de semnificatie. Potrivit acestui principiu, informatiile considerate nesemnificative pot fi, de exemplu, agregate in situatiile financiare. Cu toate acestea, chiar daca un element unic ar putea fi considerat nesemnificativ, elementele nesemnificative de natura similara ar putea fi considerate in ansamblu semnificative. Statelor membre ar trebui sa li se permita sa limiteze aplicarea obligatorie a principiului pragului de semnificatie in cazul descrierii si prezentarii. Principiul pragului de semnificatie nu ar trebui sa aduca atingere niciunei obligatii nationale de a tine evidente complete care sa indice tranzactiile comerciale si pozitia financiara.
(18) Elementele recunoscute in situatiile financiare anuale ar trebui evaluate pe baza principiului pretului de achizitie sau al costului de productie pentru a garanta fiabilitatea informatiilor continute in situatiile financiare. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa fie autorizate sa permita sau sa impuna intreprinderilor reevaluarea activelor imobilizate pentru a putea furniza informatii mai relevante utilizatorilor situatiilor financiare.
(19) Pentru ca informatiile financiare de pe intreg teritoriul Uniunii sa poata fi comparabile, este necesar ca statele membre sa permita introducerea unui sistem de contabilitate la valoarea justa pentru anumite instrumente financiare. In plus, sistemele de contabilitate la valoarea justa furnizeaza informatii care pot fi mai relevante pentru utilizatorii situatiilor financiare decat informatiile bazate pe pretul de achizitie sau costul de productie. In consecinta, statele membre ar trebui sa permita adoptarea unui sistem de contabilitate la valoarea justa de catre toate intreprinderile sau categoriile de intreprinderi, altele decat microintreprinderile care utilizeaza exceptarile prevazute in prezenta directiva, atat pentru situatiile financiare anuale, cat si pentru situatiile financiare consolidate sau, daca un stat membru alege astfel, numai pentru situatiile financiare consolidate. In plus, statele membre ar trebui sa poata permite sau impune contabilizarea la valoarea justa a unor active, altele decat instrumentele financiare.
(20) Pentru a permite utilizatorilor situatiilor financiare sa compare mai bine pozitia financiara a intreprinderilor din cadrul Uniunii este nevoie de un numar limitat de formate pentru prezentarea bilantului. Statele membre ar trebui sa impuna utilizarea unui format pentru prezentarea bilantului si ar trebui sa li se permita sa ofere alegerea intre formatele permise. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa poata permite sau impune intreprinderilor sa modifice formatul si sa prezinte un bilant in care sa fie diferentiate elementele pe termen scurt si cele pe termen lung. Este necesar sa fie permis un format al contului de profit si pierdere care sa evidentieze natura cheltuielilor si un format al contului de profit si pierdere care sa evidentieze functia cheltuielilor. Statele membre ar trebui sa impuna utilizarea unui format pentru contul de profit si pierdere si ar trebui sa li se permita sa ofere alegerea intre formatele permise. Statele membre ar trebui, de asemenea, sa poata permite intreprinderilor sa prezinte o situatie a performantei in locul contului de profit si pierdere intocmit in conformitate cu unul dintre formatele permise. Intreprinderile mici si mijlocii pot avea acces la versiuni simplificate ale formatelor impuse. Cu toate acestea, statelor membre ar trebui sa li se permita sa restranga numarul de formate ale bilantului si ale contului de profit si pierdere, daca este necesar, in cazul depunerii in format electronic a situatiilor financiare.
(21) Din ratiuni de comparabilitate, este necesar sa se prevada un cadru comun pentru recunoasterea, evaluarea si prezentarea, intre altele, a ajustarilor de valoare, a fondului comercial, a provizioanelor, a stocurilor de bunuri si a activelor fungibile, precum si a veniturilor si cheltuielilor cu o marime sau incidenta exceptionala.
(22) Recunoasterea si evaluarea unor elemente din situatiile financiare se bazeaza mai degraba pe estimari, rationamente si modele decat pe reprezentari exacte. Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, anumite elemente din situatiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci pot fi doar estimate. Estimarea implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile. Utilizarea estimarilor reprezinta o componenta esentiala a intocmirii situatiilor financiare. Acest lucru este valabil in special in cazul provizioanelor, care, prin natura lor, sunt mai incerte decat majoritatea celorlalte elemente din bilant. Estimarile ar trebui sa se bazeze pe un rationament prudent al conducerii intreprinderii si sa fie calculate pe baza unor elemente obiective, completate de experienta unor tranzactii similare si, in anumite cazuri, chiar de rapoartele unor experti independenti. Elementele luate in calcul ar trebui sa includa orice probe suplimentare furnizate de evenimente ulterioare datei bilantului.
(23) Informatiile prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere ar trebui completate prin prezentari in cadrul notelor explicative la situatiile financiare. Utilizatorii situatiilor financiare au nevoie, de regula, de putine informatii suplimentare din partea intreprinderilor mici, iar pentru aceste intreprinderi, compilarea acestor informatii suplimentare poate fi costisitoare. Prin urmare, se justifica aplicarea unui regim simplificat de raportare pentru intreprinderile mici. Cu toate acestea, atunci cand o microintreprindere sau o intreprindere mica considera ca este util sa furnizeze informatii suplimentare de tipul celor solicitate pentru intreprinderile mijlocii si mari sau alte informatii care nu sunt prevazute de prezenta directiva, aceasta nu ar trebui impiedicata sa procedeze astfel.
(24) Informatiile privind politicile contabile reprezinta unul dintre elementele-cheie ale notelor explicative la situatiile financiare. Printre aceste informatii ar trebui sa figureze in special metoda de evaluare aplicata diverselor elemente, o declaratie privind conformarea respectivelor politici contabile la principiul continuitatii activitatii, precum si orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate.
(25) Utilizatorii situatiilor financiare intocmite de intreprinderile mijlocii si mari au nevoie, de regula, de informatii mai sofisticate. De aceea, este necesar ca in anumite domenii sa fie furnizate informatii suplimentare. Scutirea de la anumite obligatii de informare este justificata atunci cand o astfel de informare ar putea aduce prejudicii anumitor persoane sau intreprinderii insesi.
(26) Raportul administratorilor si raportul consolidat al administratorilor sunt elemente importante de raportare financiara. Este necesar sa se furnizeze o analiza fidela a dezvoltarii activitatii intreprinderii si a pozitiei acesteia, in concordanta cu dimensiunea si complexitatea activitatii. Informatiile nu ar trebui sa se limiteze la aspectele financiare ale activitatii intreprinderii, ci ar trebui sa includa o analiza a aspectelor sociale si de mediu ale acesteia, necesara pentru intelegerea dezvoltarii, a performantei sau a pozitiei intreprinderii. In cazul in care raportul consolidat al administratorilor si raportul administratorilor societatii-mama sunt prezentate intr-un raport unic, poate fi adecvat sa se puna un mai mare accent pe aspectele care sunt semnificative pentru intreprinderile incluse in consolidare luate in ansamblu. Cu toate acestea, avand in vedere sarcina potentiala impusa intreprinderilor mici si mijlocii, este necesar sa se prevada ca statele membre pot alege sa renunte la obligatia de furnizare a informatiilor nefinanciare in rapoartele administratorilor pentru intreprinderile de acest tip.
(27) Statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea de a scuti intreprinderile mici de obligatia de a elabora un raport al administratorilor, cu conditia ca acestea sa includa in notele explicative la situatiile financiare datele privind achizitionarea propriilor actiuni mentionate la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor comerciale in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si modificarea capitalului acestora [7].
(28) Avand in vedere ca intreprinderile cotate la bursa pot detine un rol important in economiile in care isi desfasoara activitatea, dispozitiile prezentei directive referitoare la declaratia privind guvernanta corporativa ar trebui sa se aplice intreprinderilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
(29) Numeroase intreprinderi detin in proprietate alte intreprinderi, iar obiectivul coordonarii legislatiei care reglementeaza situatiile financiare consolidate este de a proteja interesele existente in societatile cu capital pe actiuni. Este necesar sa se intocmeasca situatii financiare consolidate pentru a furniza asociatilor si tertilor informatii financiare privind astfel de intreprinderi. Dreptul intern privind situatiile financiare consolidate ar trebui asadar coordonat pentru realizarea obiectivelor de comparabilitate si echivalenta a informatiilor pe care intreprinderile ar trebui sa le publice in Uniune. Cu toate acestea, in absenta unui pret de tranzactionare determinat obiectiv, statelor membre ar trebui sa li se ofere posibilitatea de a permite ca transferurile intragrup de interese de participare, asa-numitele tranzactii sub control comun, sa fie contabilizate utilizand metoda contabila de punere in comun a intereselor, in care valoarea contabila a actiunilor detinute la o intreprindere inclusa in consolidare este compensata numai cu procentul de capital corespunzator.
(30) Directiva 83/349/CEE includea obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate pentru grupuri in cazurile in care societatea-mama sau una sau mai multe dintre filialele sale erau constituite in una dintre formele de intreprinderi enumerate in anexa I sau in anexa II la prezenta directiva. Statele membre aveau optiunea de a scuti societatilor-mama de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate in cazurile in care societatea-mama nu era de tipul celor mentionate in anexa I sau in anexa II. Prezenta directiva impune numai societatilor-mama de tipul celor mentionate in anexa I sau, in anumite situatii, in anexa II sa intocmeasca situatii financiare consolidate, dar nu impiedica statele membre de a extinde domeniul de aplicare al prezentei directive pentru a acoperi si alte situatii. Prin urmare, nu exista nicio modificare de substanta, statelor membre revenindu-le in continuare rolul de a decide daca intreprinderile care nu intra sub incidenta prezentei directive sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare consolidate.
(31) Situatiile financiare consolidate ar trebui sa prezinte activitatile societatii-mama si ale filialelor acesteia ca o entitate economica unica (un grup). Intreprinderile controlate de o societate-mama ar trebui considerate filiale. Controlul ar trebui sa se bazeze pe detinerea majoritatii drepturilor de vot, insa acesta poate exista si in cazul incheierii unor acorduri cu alti actionari sau asociati. In anumite circumstante, controlul poate fi exercitat efectiv si daca societatea-mama detine o participatie minoritara sau nicio participatie in cadrul filialei. Statele membre ar trebui sa aiba dreptul de a solicita ca intreprinderile care nu fac obiectul unui control, dar care sunt conduse pe o baza unificata sau au un organ de administratie, de conducere sau de supraveghere comun sa fie incluse in situatiile financiare consolidate.
(32) O filiala care este, la randul sau, societate-mama ar trebui sa intocmeasca situatii financiare consolidate. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa aiba dreptul de a scuti o astfel de societate-mama de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate, in anumite imprejurari, cu conditia ca asociatii sai si tertii sa fie protejati suficient.
(33) Grupurile mici ar trebui scutite de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate, deoarece utilizatorii situatiilor financiare ale intreprinderilor mici nu au nevoie de informatii sofisticate, iar intocmirea situatiilor financiare consolidate, pe langa situatiile financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor, poate fi costisitoare. Statele membre ar trebui sa poata scuti grupurile mijlocii de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate din aceleasi motive legate de raportul cost/beneficii, cu exceptia cazului in care una dintre intreprinderile afiliate este o entitate de interes public.
(34) Consolidarea presupune includerea completa a activelor si datoriilor si a veniturilor si cheltuielilor intreprinderilor din grup, prezentarea separata a intereselor care nu controleaza in bilantul consolidat ca element de capital si rezerve, precum si prezentarea separata a intereselor care nu controleaza in profitul sau pierderea grupului, in contul de profit si pierdere consolidat. Cu toate acestea, ar trebui facute corectiile necesare pentru a se elimina efectele relatiilor financiare dintre intreprinderile consolidate.
(35) Principiile de recunoastere si evaluare aplicabile la intocmirea situatiilor financiare anuale ar trebui aplicate si la intocmirea situatiilor financiare consolidate. Cu toate acestea, statelor membre ar trebui sa li se permita ca dispozitiile generale si principiile enuntate in prezenta directiva sa fie aplicate diferit in situatiile financiare anuale comparativ cu situatiile financiare consolidate.
(36) Intreprinderile asociate ar trebui incluse in situatiile financiare consolidate prin metoda punerii in echivalenta. Dispozitiile privind evaluarea intreprinderile asociate ar trebui sa ramana, in substanta, nemodificate fata de Directiva 83/349/CEE, iar metodele permise in temeiul respectivei directive pot fi inca aplicate. Statele membre ar trebui, de asemenea, sa poata permite sau impune ca o intreprindere condusa in comun sa fie consolidata in mod proportional in situatiile financiare consolidate.
(37) Situatiile financiare consolidate ar trebui sa includa toate informatiile prezentate in cadrul notelor explicative la situatiile financiare pentru intreprinderile incluse in consolidare luate in ansamblu. Denumirea, sediul social si interesul grupului in capitalul intreprinderilor ar trebui de asemenea prezentate pentru filiale, intreprinderi asociate, intreprinderi conduse in comun si interese de participare.
(38) Situatiile financiare anuale ale tuturor intreprinderilor carora li se aplica prezenta directiva ar trebui publicate in conformitate cu Directiva 2009/101/CE. Cu toate acestea, este oportun sa se prevada ca in aceasta privinta pot fi acordate anumite derogari intreprinderilor mici si mijlocii.
(39) Statele membre sunt puternic incurajate sa dezvolte sisteme de publicare electronice care sa le permita intreprinderilor sa prezinte date contabile, inclusiv situatiile financiare statutare, o singura data si intr-o forma care sa permita mai multor utilizatori sa le acceseze si sa le utilizeze cu usurinta. In legatura cu raportarea situatiilor financiare, Comisia este incurajata sa studieze modalitatile de realizare a unui format electronic armonizat. Aceste sisteme nu ar trebui insa sa fie impovaratoare pentru intreprinderile mici si mijlocii.
(40) Membrii organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale unei intreprinderi ar trebui, ca o cerinta minima, sa fie responsabili in mod colectiv fata de intreprindere pentru intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale si a rapoartelor administratorilor. Aceeasi abordare ar trebui aplicata si in cazul membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale intreprinderilor care intocmesc situatii financiare consolidate. Aceste organe actioneaza in cadrul competentelor care le-au fost atribuite de dreptul intern. Acest fapt nu ar trebui sa impiedice statele membre sa mearga mai departe si sa prevada o raspundere directa a membrilor acestor organe fata de actionari sau chiar fata de alte parti interesate.
(41) Raspunderea pentru intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare consolidate, precum si a rapoartelor administratorilor si a rapoartelor consolidate ale administratorilor se bazeaza pe dreptul intern. Membrii organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale unei intreprinderi ar trebui sa se supuna unor norme adecvate privind raspunderea, stabilite de fiecare stat membru in conformitate cu dreptul sau intern. Statele membre ar trebui sa poata stabili limitele raspunderii.
(42) In scopul promovarii unor procese de raportare financiara credibile pe intregul teritoriu al Uniunii, membrii organismului unei intreprinderi care raspunde de elaborarea situatiilor financiare ale intreprinderii ar trebui sa asigure ca informatiile financiare care figureaza in situatiile financiare anuale ale intreprinderii si in situatia financiara consolidata a grupului ofera o imagine fidela.
(43) Situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ar trebui auditate. Cerinta ca avizul de audit sa indice daca situatiile financiare anuale sau situatiile financiare consolidate ofera o imagine fidela conform cadrului de raportare financiara relevant nu ar trebui inteleasa ca limitand domeniul de aplicare al avizului respectiv, ci ca o clarificare a contextului in care aceasta este emisa. Situatiile financiare anuale ale intreprinderilor mici nu ar trebui sa fie supuse obligatiei de auditare, intrucat auditarea poate constitui o sarcina administrativa importanta pentru aceasta categorie de intreprinderi, iar pentru multe intreprinderi mici aceleasi persoane sunt atat actionari, cat si organe de conducere si, prin urmare, au nevoie intr-o mica masura de certificarea de catre un tert a situatiilor financiare. Cu toate acestea, prezenta directiva nu ar trebui sa impiedice statele membre sa impuna un audit intreprinderilor mici de pe teritoriul lor, tinand cont de conditiile si nevoile specifice ale intreprinderilor mici si de utilizatorii situatiilor lor financiare. De asemenea, se considera a fi mai adecvat sa se defineasca continutul raportului de audit in Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate [8]. Prin urmare, prezenta directiva ar trebui modificata in consecinta.
(44) Pentru a asigura o mai mare transparenta a platilor efectuate catre guverne, intreprinderile mari si entitatile de interes public care isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare [9] ar trebui sa prezinte platile semnificative efectuate catre guvernele tarilor in care isi desfasoara activitatea, intr-un raport separat, anual. Intreprinderile de acest tip isi desfasoara activitatea in tari bogate in resurse naturale, in special minerale, petrol, gaze naturale si paduri primare. Raportul ar trebui sa includa tipuri de plati comparabile cu cele prezentate de o intreprindere care participa la Initiativa privind transparenta in industriile extractive (EITI). Initiativa vine in completarea Planului de actiune al UE referitor la aplicarea legislatiei, guvernanta si schimburile comerciale in domeniul forestier (FLEGT) si a dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn [10], care prevad obligatia comerciantilor de produse din lemn de a actiona cu precautie pentru a impiedica intrarea pe piata Uniunii a lemnului ilegal.
(45) Rapoartele ar trebui sa fie utile pentru guvernele tarilor bogate in resurse naturale la implementarea principiilor si criteriilor EITI si pentru informarea cetatenilor acestora cu privire la platile primite de guvernele respective de la intreprinderile din industria extractiva sau din sectorul de exploatare a padurilor primare care isi desfasoara activitatea in jurisdictia lor. Raportul ar trebui sa includa informatii defalcate pe tari si pe proiecte. “Proiect” ar trebui sa insemne activitati operationale care sunt reglementate de un singur contract, licenta, locatie, concesiune sau alte acorduri juridice similare si care formeaza baza pentru o obligatie de plata catre un guvern. Cu toate acestea, daca mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond, acestea ar trebui sa fie considerate a fi un proiect. Acordurile juridice “interconectate pe fond” ar trebui intelese ca un set de contracte, licente, locatii, concesiuni sau alte acorduri conexe care au termeni similari pe fond, integrate din punct de vedere operational si geografic, care sunt semnate cu guvernul si, prin urmare, genereaza obligatii de plata. Aceste acorduri pot fi reglementate de un singur contract, un acord de asociere in participatie, un acord de partajare a productiei sau un alt acord juridic global.
(46) Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare in raport daca este mai mica de 100000 EUR in cursul unui exercitiu financiar, Aceasta inseamna ca, in cazul unui acord care prevede plati periodice sau in transe (de exemplu chiriile), intreprinderea trebuie sa ia in considerare suma totala a platilor periodice conexe sau a transelor de plati conexe pentru a stabili daca a fost atins pragul pentru respectiva serie de plati si, prin urmare, daca este necesara publicarea lor.
(47) Intreprinderile active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare nu ar trebui sa solicitate sa separe platile si sa le aloce pe baza unor proiecte, in cazul platilor efectuate pentru a respecta obligatii impuse intreprinderii la nivelul sau si nu la nivel de proiect. De exemplu, daca o intreprindere are doua sau mai multe proiecte intr-o tara gazda, iar guvernul tarii respective percepe impozit pe profitul intreprinderii in legatura cu ansamblul veniturilor intreprinderii in acea tara si nu in legatura cu un anumit proiect sau cu o anumita operatiune pe teritoriul sau, intreprinderea ar fi autorizata sa declare plata sau platile rezultate din perceperea impozitului fara a mentiona un proiect anume care sa fie asociat acestor plati.
(48) In general, nu este necesar ca o intreprindere activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare sa declare dividendele platite unui guvern ca actionar comun sau obisnuit al intreprinderii respective daca aceste dividende sunt platite guvernului in aceleasi conditii ca si celorlalti actionari. Cu toate acestea, intreprinderea va avea obligatia de a declara dividendele platite in locul drepturilor de productie sau al redeventelor.
(49) Pentru a aborda posibilitatea de eludare a cerintelor de publicare, prezenta directiva ar trebui sa precizeze ca platile urmeaza sa fie declarate in functie de substanta activitatii sau a platii in cauza. In consecinta intreprinderea nu ar trebui sa poata evita publicarea, de exemplu, printr-o noua caracterizare a unei activitati care, altfel, ar intra sub incidenta prezentei directive. In plus, platile sau activitatile nu ar trebui sa fie separate sau cumulate in mod artificial in vederea sustragerii de la cerintele de publicare.
(50) Pentru a stabili in ce situatii intreprinderile ar trebui sa fie exceptate de la aplicarea cerintelor de raportare prevazute la capitolul 10, ar trebui sa i se delege Comisiei competenta de a adopta acte delegate in conformitate cu articolul 290 din TFUE, in ceea ce priveste stabilirea criteriilor care urmeaza sa fie aplicate, in momentul in care se evalueaza daca cerintele de raportare din tara terta sunt echivalente cerintelor prevazute de respectivul capitol. Este deosebit de important ca, pe durata activitatilor pregatitoare, Comisia sa desfasoare consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. Atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, Comisia ar trebui sa asigure transmiterea simultana, la timp si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(51) Pentru a se asigura conditii uniforme de punere in aplicare a articolului 46 alineatul (1), ar trebui sa se confere Comisiei competente de executare. Aceste competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [11].
(52) Regimul de raportare ar trebui sa faca obiectul unei revizuiri si al unui raport al Comisiei in termen de trei ani de la expirarea termenului de transpunere de catre statele membre a prezentei directive. Revizuirea ar trebui sa aiba ca obiect eficacitatea regimului si sa tina cont de evolutiile internationale, inclusiv de chestiuni legate de competitivitate si de securitatea energetica. Revizuirea ar trebui, de asemenea, sa analizeze posibilitatea extinderii cerintelor de raportare catre sectoare industriale aditionale, precum si daca raportul ar trebui auditat. In plus, revizuirea ar trebui sa tina cont de experienta responsabililor cu culegerea informatiilor si a utilizatorilor rapoartelor si sa analizeze oportunitatea includerii unor informatii suplimentare referitoare la plati, cum ar fi ratele de impozitare efective si detaliile beneficiarului, de exemplu informatii privind contul bancar.
(53) In concordanta cu concluziile Summit-ului G8 de la Deauville din mai 2011 si pentru a promova conditii de concurenta echitabile la nivel international, Comisia ar trebui sa incurajeze in continuare toti partenerii internationali sa introduca cerinte similare privind raportarea platilor catre guverne. Continuarea lucrarilor asupra standardului international de contabilitate pertinent este deosebit de importanta in acest context.
(54) Pentru a tine cont de modificarile viitoare ale legislatiilor statelor membre si ale legislatiei Uniunii referitoare la tipurile de societati comerciale, Comisia ar trebui sa fie imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a actualiza lista intreprinderilor din anexele I si II. Utilizarea actelor delegate este de asemenea necesara pentru adaptarea criteriilor de marime, deoarece, in timp, inflatia va deteriora valoarea lor reala. Este deosebit de importanta realizarea de catre Comisie a unor consultari adecvate in etapa pregatitoare, inclusiv la nivel de experti. In momentul pregatirii si elaborarii actelor delegate, Comisia ar trebui sa garanteze transmiterea simultana, prompta si adecvata a documentelor pertinente catre Parlamentul European si Consiliu.
(55) Deoarece obiectivele prezentei directive, si anume facilitarea investitiilor transfrontaliere, imbunatatirea comparabilitatii situatiilor financiare si a rapoartelor la nivelul intregii Uniuni Europene si consolidarea increderii publicului in aceste documente prin includerea de informatii specifice de mai buna calitate si cu un continut coerent, nu pot fi realizate de statele membre intr-o masura suficienta si, prin urmare, datorita anvergurii si efectelor prezentei directive, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, prevazut la acelasi articol, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(56) Prezenta directiva inlocuieste Directivele 78/660/CEE si 83/349/CEE. Prin urmare, respectivele directive ar trebui abrogate.
(57) Prezenta directiva respecta drepturile fundamentale si principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
(58) In conformitate cu Declaratia politica comuna a statelor membre si a Comisiei privind documentele explicative din 28 septembrie 2011, statele membre s-au angajat ca notificarea masurilor de transpunere sa fie insotita, in cazuri justificate, de unul sau mai multe documente care sa explice relatia dintre componentele unei directive si partile corespunzatoare din instrumentele nationale de transpunere. Cu privire la prezenta directiva, legiuitorul considera justificata transmiterea unor tabele de corespondenta,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
CAPITOLUL 1
DOMENIU DE APLICARE, DEFINITII SI CATEGORII DE INTREPRINDERI SI DE GRUPURI
Articolul 1
Domeniul de aplicare
(1) Masurile de coordonare prevazute de prezenta directiva se aplica actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre privind tipurile de intreprinderi enumerate:
(a) in anexa I;
(b) in anexa II, atunci cand toti asociatii directi sau indirecti ai intreprinderii cu raspundere nelimitata au, de fapt, raspundere limitata, care urmare a acelor membrii care sunt intreprinderi:
(i) de tipul celor mentionate in anexa I sau
(ii) care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru, dar a caror forma juridica este comparabila cu cele enumerate in anexa I.
(2) Statele membre informeaza Comisia intr-un termen rezonabil despre modificarile aduse tipurilor de intreprinderi in dreptul lor intern, care ar putea sa afecteze acuratetea informatiilor din anexa I sau anexa II. Intr-un astfel de caz, Comisia este abilitata sa adapteze, prin intermediul unor acte delegate, in conformitate cu articolul 49, listele de intreprinderi care figureaza in anexele I si II.
Articolul 2
Definitii
In intelesul prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:
1. “entitati de interes public” inseamna intreprinderile in sensul articolului 1 care:
(a) se afla sub incidenta legislatiei unui stat membru si ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din orice stat membru in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare [12];
(b) sunt institutii de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [13], altele decat cele mentionate la articolul 2 din respectiva directiva;
(c) sunt intreprinderi de asigurare in sensul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situatiile financiare anuale ale intreprinderilor de asigurare [14]; sau
(d) sunt desemnate de statele membre drept entitati de interes public, de exemplu intreprinderile care au o relevanta semnificativa pentru public prin natura activitatilor lor, dimensiunea sau numarul lor de salariati;
2. “interes de participare” inseamna drepturi in capitalul altor intreprinderi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste intreprinderi, sunt destinate sa contribuie la activitatea intreprinderii care detine drepturile respective. Detinerea unei parti din capitalul unei alte intreprinderi este presupusa a fi un interes de participare, daca depaseste un prag procentual stabilit de statele membre la un nivel mai mic sau egal cu 20 %;
3. “parte afiliata” are acelasi inteles ca in standardele internationale de contabilitate adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate [15];
4. “active fixe” inseamna activele care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata activitatile intreprinderii;
5. “cifra de afaceri neta” inseamna sumele obtinute din vanzarea de produse si prestarea de servicii dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite direct legate de cifra de afaceri;
6. “pret de achizitie” inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achizitie;
7. “cost de productie” inseamna pretul de achizitie al materiilor prime si al materialelor consumabile si alte costuri care pot fi atribuite direct bunului in cauza. Statele membre permit sau impun includerea unui procent rezonabil din cheltuieli de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului in cauza, in masura in care acestea se refera la perioada de productie. Costurile de distributie nu se includ;
8. “ajustare de valoare” inseamna ajustarile destinate sa tina cont de modificarile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu;
9. “societate-mama” inseamna o intreprindere care controleaza una sau mai multe filiale;
10. “filiala” inseamna o intreprindere controlata de o societate-mama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce;
11. “grup” inseamna o societate-mama si toate filialele acesteia;
12. “intreprinderi afiliate” inseamna doua sau mai multe intreprinderi din cadrul unui grup;
13. “intreprindere asociata” inseamna o intreprindere in care o alta intreprindere are un interes de participare si ale carei politici de functionare si financiare fac obiectul unei influente semnificative exercitate de cealalta intreprindere. Se considera ca o intreprindere exercita o influenta semnificativa asupra altei intreprinderi daca detine cel putin 20 % din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor respectivei intreprinderi;
14. “intreprinderi de investitii” inseamna:
(a) intreprinderile al caror obiect unic de activitate este plasarea fondurilor lor in diverse valori mobiliare, bunuri imobiliare si alte active, cu singurul scop de a repartiza riscurile de investitie si de a oferi actionarilor lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor;
(b) intreprinderile asociate cu intreprinderi de investitii cu capital fix, daca obiectul unic de activitate al intreprinderilor asociate respective este achizitionarea de actiuni integral liberate, emise de intreprinderile de investitii respective, fara a aduce atingere articolului 22 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2012/30/UE;
15. “holdinguri financiare” inseamna intreprinderile al caror obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte intreprinderi si de a gestiona si valorifica aceste participatii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, fara a aduce atingere drepturilor pe care le detin in calitate de actionari;
16. “prag de semnificatie” inseamna statutul informatiilor in cazul in care se poate anticipa in mod rezonabil ca omiterea sau prezentarea eronata a acestora influenteaza deciziile pe care utilizatorii le adopta pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii. Pragul de semnificatie al elementelor individuale se evalueaza in contextul altor elemente similare.
Articolul 3
Categorii de intreprinderi si de grupuri
1) Aplicand una sau mai multe optiuni prevazute la articolul 36, statele membre definesc microintreprinderile drept intreprinderi care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
(a) totalul bilantului: 350000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 700000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
(2) Intreprinderile mici sunt intreprinderile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
(a) totalul bilantului: 4000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 8000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Statele membre pot defini praguri care le depasesc pe cele de la literele (a) si (b) ale prezentului paragraf. Cu toate acestea, pragurile nu trebuie sa depaseasca 6000000 EUR pentru totalul bilantului si 12000000 EUR pentru cifra de afaceri neta.
(3) Intreprinderile mijlocii sunt intreprinderile care nu sunt microintreprinderi sau intreprinderi mici si care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
(a) totalul bilantului: 20000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 40000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(4) Intreprinderile mari sunt intreprinderi care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
(a) totalul bilantului: 20000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 40000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(5) Grupurile mici sunt grupurile constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
(a) totalul bilantului: 4000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 8000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Statele membre pot defini praguri care le depasesc pe cele de la literele (a) si (b) ale prezentului paragraf. Cu toate acestea, pragurile nu trebuie sa depaseasca 6000000 EUR pentru totalul bilantului si 12000000 EUR pentru cifra de afaceri neta.
(6) Grupurile mijlocii sunt grupurile care nu sunt grupuri mici, care sunt constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
(a) totalul bilantului: 20000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 40000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(7) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
(a) totalul bilantului: 20000000 EUR;
(b) cifra de afaceri neta: 40000000 EUR;
(c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(8) Statele membre permit ca, la calcularea limitelor de la alineatele (5)-(7) de la prezentul articol, sa nu fie efectuate nici compensarea prevazuta in fraza introductiva de la articolul 24 alineatul (3) si nici eventuale eliminari ca urmare a articolului 24 alineatul (7). In aceste cazuri, limitele criteriilor legate de totalul bilantului si de cifra de afaceri neta sunt majorate cu 20 %.
(9) In cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, valoarea in moneda nationala echivalenta valorilor mentionate la alineatele (1)-(7) se obtine prin aplicarea cursului de schimb publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data intrarii in vigoare a oricarei directive care stabileste respectivele valori.
In vederea conversiei in monedele nationale ale statelor membre care nu au adoptat moneda euro, sumele in euro mentionate la alineatele (1), (3), (4), (6) si (7) pot fi majorate sau scazute cu maxim 5 % pentru a obtine sume rotunde in monedele nationale.
(10) Atunci cand, la data bilantului, o intreprindere sau un grup depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate la alineatele (1)-(7), acest fapt afecteaza aplicarea derogarilor prevazute in prezenta directiva numai daca are loc in doua exercitii financiare consecutive.
(11) Totalul bilantului mentionat la alineatele (1)-(7) ale prezentului articol consta in valoarea totala a activelor de la rubricile A-E de la “Active”, in formatul prevazut la anexa III, sau a activelor de la rubricile A-E, in formatul prevazut la anexa IV.
(12) La calcularea pragurilor de la alineatele (1)-(7), statele membre pot solicita includerea veniturilor din alte surse pentru intreprinderile pentru care “cifra de afaceri neta” nu este relevanta. Statele membre pot solicita societatilor-mama sa isi calculeze pragurile pe baza consolidata, si nu pe baza individuala. Statele membre pot solicita, de asemenea, intreprinderilor afiliate sa isi calculeze pragurile pe baza consolidata sau agregata in cazul in care astfel de intreprinderi au fost infiintate exclusiv in scopul evitarii raportarii anumitor informatii.
(13) Pentru ajustarea la efectele inflatiei, Comisia revizuieste cel putin o data la cinci ani si, daca este cazul, modifica, prin intermediul unor acte delegate, in conformitate cu articolul 49, pragurile prevazute la alineatele (1)-(7) de la prezentul articol, tinand cont de masurile inflatiei publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
CAPITOLUL 2
DISPOZITII SI PRINCIPII GENERALE
Articolul 4
Dispozitii generale
(1) Situatiile financiare anuale constituie un intreg si, pentru toate intreprinderile, cuprind cel putin bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative la situatiile financiare.
Statele membre pot prevedea obligatia intreprinderilor, altele decat intreprinderile mici, de a incorpora alte situatii in situatiile financiare anuale, pe langa documentele mentionate la primul paragraf.
(2) Situatiile financiare anuale se intocmesc cu claritate si in conformitate cu dispozitiile prezentei directive.
(3) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii intreprinderii. In cazul in care aplicarea prezentei directive nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela a activelor, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii intreprinderii, in notele explicative la situatiile financiare sunt furnizate informatiile suplimentare necesare pentru respectarea cerintei respective.
(4) Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei dispozitii din prezenta directiva este incompatibila cu obligatia prevazuta la alineatul (3), dispozitia respectiva nu se aplica, pentru a oferi o imagine fidela a activelor, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau a pierderii intreprinderii. Neaplicarea unei astfel de dispozitii se prezinta in notele explicative la situatiile financiare, impreuna cu o explicatie a motivelor si a efectelor sale asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii intreprinderii.
Statele membre pot sa precizeze cazurile exceptionale respective si sa prevada regimul derogatoriu corespunzator, care este aplicabil in astfel de cazuri.
(5) Statele membre pot impune intreprinderilor, altele decat intreprinderile mici, obligatia de a prezenta in situatiile lor financiare anuale informatii suplimentare celor a caror prezentare este obligatorie in conformitate cu prezenta directiva.
(6) Prin derogare de la alineatul (5), statele membre pot impune intreprinderilor mici sa elaboreze, sa prezinte si sa publice in situatiile financiare informatii care depasesc sfera cerintelor prezentei directive, cu conditia ca orice astfel de informatii sa fie adunate intr-un sistem unic de evidenta si ca obligatia de raportare sa fie prevazuta de legislatia fiscala nationala in scopul strict al colectarii impozitelor. Informatiile cerute in conformitate cu prezentul alineat se includ in partea relevanta a situatiilor financiare.
(7) Statele membre comunica Comisiei orice informatie suplimentara pe care o solicita in conformitate cu alineatul (6) la transpunerea prezentei directive si atunci cand introduc in dreptul intern noi cerinte in conformitate cu alineatul (6).
(8) Statele membre care utilizeaza solutii electronice pentru evidenta si publicarea situatiilor financiare anuale se asigura ca intreprinderilor mici nu li se impune sa publice, in conformitate cu dispozitiile capitolului 7, informatiile suplimentare prevazute de legislatia fiscala nationala, astfel cum se mentioneaza la alineatul (6).
Articolul 5
Publicarile cu caracter general
Documentul care contine situatiile financiare precizeaza denumirea intreprinderii si informatiile prevazute la articolul 5 literele (a) si (b) din Directiva 2009/101/CE.
Articolul 6
Principii generale de raportare financiara
(1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale si consolidate sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu urmatoarele principii generale:
(a) se prezuma ca intreprinderea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii;
(b) politicile contabile si bazele de evaluare sunt aplicate consecvent de la un exercitiu financiar la urmatorul;
(c) recunoasterea si evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta, mai exact:
(i) pot fi recunoscute doar profiturile realizate la data bilantului;
(ii) sunt recunoscute toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia, si
(iii) sunt recunoscute toate ajustarile negative de valoare, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit;
(d) sumele recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere se calculeaza pe baza contabilitatii de angajamente;
(e) bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent;
(f) componentele elementelor de active si datorii se evalueaza separat;
(g) orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa;
(h) elementele din contul de profit si pierdere si din bilant sunt contabilizate si prezentate tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza;
(i) elementele recunoscute in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiul pretului de achizitie sau al costului de productie; si
(j) nu este necesar ca cerintele prevazute de prezenta directiva cu privire la recunoastere, evaluare, prezentare, publicare si consolidare sa fie respectate atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.
(2) Fara a aduce atingere alineatului (1) litera (g), statele membre pot permite sau impune intreprinderilor, in anumite cazuri specifice, sa efectueze compensari intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli, cu conditia ca sumele compensate sa fie evidentiate ca sume brute in notele explicative la situatiile financiare.
(3) Statele membre pot scuti intreprinderile de cerintele prevazute la alineatul (1) litera (h).
(4) Statele membre pot limita domeniul de aplicare a alineatului (1) litera (j) la prezentare si publicare.
(5) In afara sumelor recunoscute in conformitate cu alineatul (1) litera (c) punctul (ii), statele membre pot permite sau impune recunoasterea tuturor datoriilor previzibile si a pierderilor potentiale care au aparut in cursul exercitiului financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.
Articolul 7
Regula de evaluare alternativa a activelor imobilizate la valori reevaluate
(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i), statele membre pot permite sau impune tuturor intreprinderilor, sau oricarei categorii de intreprinderi, sa evalueze activele fixe la valori reevaluate. Atunci cand prevede evaluarea bazata pe reevaluare, dreptul intern defineste continutul si limitele acesteia, precum si regulile de aplicare.
(2) Atunci cand se aplica alineatul (1), diferenta dintre valoarea rezultata in urma evaluarii pe baza pretului de achizitie sau a costului de productie si valoarea rezultata in urma reevaluarii se introduce in bilant la rezerva din reevaluare, ca element in “Capital si rezerve”.
Rezerva din reevaluare poate fi capitalizata integral sau partial in orice moment.
Rezerva din reevaluare se reduce in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare. Statele membre pot sa prevada norme de reglementare a utilizarii rezervei din reevaluare, cu conditia ca transferurile din rezerva din reevaluare in contul de profit si pierdere sa se poata face doar in masura in care sumele transferate au fost inregistrate in contul de profit si pierdere drept cheltuieli sau reflecta cresteri de valoare realizate efectiv. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care reprezinta un castig efectiv realizat.
Cu exceptia cazurilor prevazute la al doilea si al treilea paragraf de la prezentul alineat, rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
(3) Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare exercitiu financiar pe baza valorii reevaluate. Cu toate acestea, prin derogare de la articolele 9 si 13, statele membre pot permite sau impune ca numai suma reprezentand ajustari de valoare rezultate in urma evaluarii pe baza pretului de achizitie sau a costului de productie sa fie prezentata la elementele pertinente din formatele prevazute in anexele V si VI si ca diferenta rezultata in urma reevaluarii prevazute in prezentul articol sa fie prezentata separat in formatele respective.
Articolul 8
Regula de evaluare alternativa la valoarea justa
(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i) si sub rezerva conditiilor prevazute in prezentul articol:
(a) statele membre permit sau impun tuturor intreprinderilor, sau oricarei categorii de intreprinderi, sa evalueze instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa; si
(b) statele membre pot permite sau impune tuturor intreprinderilor, sau oricarei categorii de intreprinderi, sa evalueze anumite categorii de active, altele decat instrumentele financiare, prin trimitere la valoarea lor justa.
Aceasta permitere sau impunere poate fi limitata la situatiile financiare consolidate.
(2) In sensul prezentei directive, contractele pentru produse de baza care confera oricareia dintre partile contractante dreptul de a se achita de obligatii in numerar sau prin alte instrumente financiare se considera a fi instrumente financiare derivate, cu exceptia cazurilor in care astfel de contracte:
(a) au fost incheiate si continua sa indeplineasca cerintele asteptate ale intreprinderii privind cumpararea, vanzarea sau utilizarea produsului de baza in momentul in care au fost incheiate si ulterior;
(b) au fost concepute initial drept contracte pentru produse de baza; si
(c) se asteapta a fi decontate prin livrarea respectivului produs de baza.
(3) Alineatul (1) litera (a) se aplica numai urmatoarelor datorii:
(a) datorii detinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare; si
(b) instrumente financiare derivate.
(4) Evaluarea in conformitate cu alineatul (1) litera (a) nu se aplica:
(a) instrumentelor financiare nederivate detinute pana la scadenta;
(b) imprumuturilor si creantelor generate de intreprindere si nedetinute in scopul tranzactionarii; si
(c) intereselor de participare la filiale, intreprinderi asociate si intreprinderi comune, instrumentelor de capital emise de intreprindere, contractelor cu contraprestatie contingenta intr-o combinare de intreprinderi, precum si altor instrumente financiare care au caracteristici speciale si, prin urmare, in concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit fata de alte instrumente financiare.
(5) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i), in ceea ce priveste orice element de active sau datorii care poate fi considerat drept element acoperit conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului la valoarea justa sau anumite componente ale unui astfel de element de active sau datorii, statele membre pot permite evaluarea la suma specifica ceruta in baza respectivului sistem.
(6) Prin derogare de la alineatele (3) si (4), statele membre pot permite sau impune recunoasterea, evaluarea si prezentarea instrumentelor financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate adoptate conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.
(7) Valoarea justa in intelesul prezentului articol se determina prin referire la una dintre urmatoarele valori:
(a) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, aceasta poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar;
(b) o valoare rezultata din modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele financiare pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila, cu conditia ca astfel de modele si tehnici de evaluare sa asigure o aproximare rezonabila a valorii de piata.
Instrumentele financiare care nu pot fi evaluate credibil prin niciuna dintre metodele descrise la literele (a) si (b) din primul paragraf se evalueaza in conformitate cu principiul pretului de achizitie sau al costului de productie, in masura in care evaluarea pe aceasta baza este posibila.
(8) In pofida articolului 6 alineatul (1) litera (c), daca un instrument financiar este evaluat la valoarea justa, orice modificare a valorii sale se include in contul de profit si pierdere, cu exceptia cazurilor urmatoare, pentru care o astfel de modificare se include direct intr-o rezerva de valoare justa:
(a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau niciuna dintre modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere; fie
(b) modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a intreprinderii intr-o intreprindere straina.
Statele membre pot permite sau impune ca o modificare de valoare a unui activ financiar disponibil pentru vanzare care nu este un instrument financiar derivat sa fie inclusa direct in rezerva de valoare justa. Rezerva de valoare justa respectiva se ajusteaza atunci cand sumele inregistrate in aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea literelor (a) si (b) din primul paragraf.
(9) In pofida articolului 6 alineatul (1) litera (c), statele membre pot permite sau impune tuturor intreprinderilor, sau oricarei categorii de intreprinderi, atunci cand evalueaza la valoarea justa alte active decat instrumentele financiare, sa inscrie in contul de profit si pierdere o modificare de valoare.
CAPITOLUL 3
BILANTUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Articolul 9
Dispozitii generale privind bilantul si contul de profit si pierdere
(1) Structura bilantului si a contului de profit si pierdere nu este modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale, sunt permise totusi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii intreprinderii. Astfel de abateri si justificarile corespunzatoare se prezinta in notele explicative la situatiile financiare.
(2) In bilant si in contul de profit si pierdere, elementele prevazute la Anexele III-VI se prezinta separat, in ordinea indicata. Statele membre permit o subclasificare mai detaliata a elementelor respective, cu conditia respectarii structurii prevazute. Statele membre permit adaugarea de noi elemente, in masura in care continutul acestora nu este acoperit de niciunul dintre elementele prevazute in structura. Statele membre pot impune o asemenea subclasificare sau subtotaluri sau noi elemente.
(3) Structura, nomenclatura si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe se adapteaza in cazurile in care natura specifica a unei intreprinderi impune acest lucru. Statele membre pot impune asemenea adaptari pentru intreprinderile care fac parte dintr-un anumit sector economic.
Statele membre pot permite sau impune ca elementele din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe sa fie combinate, daca reprezinta o suma neglijabila pentru a da o impresie exacta si corecta a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si situatiei de profit si pierdere a intreprinderii sau in cazul in care o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie tratate separat in notele explicative la situatiile financiare.
(4) Prin derogare de la alineatele (2) si (3) de la prezentul articol, statele membre pot limita posibilitatile intreprinderii de abatere de la formatele din anexele III – VI, in masura in care este necesar pentru completarea electronica a situatiilor financiare.
(5) Pentru fiecare element de bilant si de cont de profit si pierdere se prezinta valoarea aferenta exercitiului financiar la care se refera bilantul si contul de profit si pierdere si valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. Daca cifrele respective nu sunt comparabile, statele membre pot impune ajustarea cifrei pentru exercitiul financiar precedent. Daca valorile nu sunt comparabile sau sunt ajustate, acest lucru se prezinta in notele la situatiile financiare, insotit de explicatii.
(6) Statele membre pot permite sau impune adaptarea structurii bilantului si a contului de profit si pierdere pentru a include alocarea profitului sau acoperirea pierderii.
(7) In ceea ce priveste tratamentul intereselor de participare in situatiile financiare anuale:
(a) statele membre pot permite sau impune contabilizarea intereselor de participare utilizand metoda punerii in echivalenta prevazuta la articolul 27, tinand cont de ajustarile esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale situatiilor financiare anuale comparativ cu situatiile financiare consolidate;
(b) statele membre pot permite sau impune ca proportia din profit sau pierdere care poate fi atribuita interesului de participare sa fie recunoscuta in contul de profit si pierdere numai in masura in care corespunde dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi solicitata; si
(c) daca profitul care poate fi atribuit interesului de participare si care este recunoscut in contul de profit si pierdere depaseste valoarea dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi solicitata, diferenta se include intr-o rezerva care nu poate fi distribuita actionarilor.
Articolul 10
Prezentarea bilantului
Pentru prezentarea bilantului, statele membre prevad ambele unul sau ambele formate cuprinse in anexele III si IV. In cazul in care un stat membru prescrie ambele formate, acesta permite intreprinderilor sa aleaga, dintre formatele prescrise, pe care sa il adopte.
Articolul 11
Prezentarea alternativa a bilantului
Statele membre pot permite sau impune intreprinderilor, sau anumitor categorii de intreprinderi, sa prezinte elementele pe baza unei distinctii intre elemente pe termen scurt si elemente pe termen lung, intr-un format diferit de cel cuprins in anexele III si IV, cu conditia ca informatiile furnizate sa fie cel putin echivalente cu cele care sunt altfel furnizate in conformitate cu anexele III si IV.
Articolul 12
Dispozitii speciale cu privire la anumite elemente din bilant
(1) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din structura bilantului, relatia sa cu alte elemente se prezinta fie in cadrul elementului la care apare, fie in notele explicative la situatiile financiare.
(2) Actiunile si partile sociale proprii si cele detinute la intreprinderile afiliate se prezinta numai in cadrul elementelor prevazute in acest scop.
(3) Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate.
(4) Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare, astfel cum sunt definite de dreptul intern, se prezinta la “Terenuri si constructii”.
(5) Pretul de achizitie sau costul de productie sau valoarea reevaluata, in cazurile in care se aplica articolul 7 alineatul (1), al activelor imobilizate a caror utilizare este limitata in timp se reduce cu ajustarile valorice calculate pentru amortizarea sistematica a valorii activelor in cauza pe parcursul duratei lor de utilizare.
(6) Ajustarile de valoare aduse activelor imobilizate sunt conditionate de urmatoarele:
(a) statele membre pot permite sau impune ajustari de valoare pentru imobilizarile financiare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila la data bilantului;
(b) imobilizarile fac obiectul unor ajustari de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare sunt limitate sau nu, astfel incat ele sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii lor va fi permanenta;
(c) ajustarile de valoare prevazute la literele (a) si (b) se inregistreaza in contul de profit si pierdere si se prezinta separat in notele explicative, daca nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere;
(d) evaluarea la cea mai mica valoare prevazuta la literele (a) si (b) nu poate continua daca motivele pentru care au fost facute ajustarile respective nu mai sunt aplicabile; prezenta dispozitie nu se aplica ajustarilor de valoare efectuate in privinta fondului comercial.
(7) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in vederea prezentarii acestora la cea mai mica valoare de piata sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima atribuibila acestora la data bilantului.
Evaluarea la valoarea minima prevazuta in primul paragraf nu poate continua daca motivele pentru care s-au facut ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile.
(8) Statele membre pot permite sau impune ca dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea productiei de active fixe sau circulante sa fie inclusa in costurile de productie, in masura in care aceasta dobanda este aferenta perioadei de productie. Aplicarea prezentei dispozitii se prezinta in notele explicative la situatiile financiare.
(9) Statele membre pot permite calcularea pretului de achizitie sau a costului de productie al stocurilor de bunuri din aceeasi categorie, precum si a tuturor elementelor fungibile, inclusiv a investitiilor, fie pe baza costurilor medii ponderate, fie prin metoda “primul intrat, primul iesit” (FIFO), fie prin metoda “ultimul intrat, primul iesit” (LIFO), fie printr-o metoda care reflecta bunele practici general acceptate.
(10) Daca suma de rambursat in contul oricarei datorii este mai mare decat suma primita, statele membre pot permite sau pot solicita ca diferenta sa fie prezentata ca element de activ. Aceasta este prezentata separat in bilant sau in notele explicative la situatiile financiare. Cuantumul acestei diferente este amortizat anual in proportii rezonabile si definitiv pana cel tarziu la data rambursarii datoriei.
(11) Activele intangibile se amortizeaza in cursul duratei lor de utilizare.
In cazurile exceptionale in care durata de utilizare a fondului comercial si a cheltuielilor de dezvoltare nu poate fi estimata in mod credibil, aceste imobilizari se amortizeaza in cadrul unei perioade maxime stabilite de statul membru. Aceasta perioada maxima nu poate fi mai mica de cinci ani si mai mare de zece ani. In notele explicative la situatiile financiare se furnizeaza o explicatie privind perioada de amortizare a fondului comercial.
In situatia in care dreptul intern autorizeaza includerea costurilor de dezvoltare la “Active” si aceste costuri nu au fost integral amortizate, statele membre solicita sa nu se faca nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a costurilor neamortizate.
In cazul in care dreptul intern permite includerea cheltuielilor de constituire la “Active”, acestea se amortizeaza in termen de cel mult cinci ani. In acest caz, statul membru impune aplicarea mutatis mutandis a paragrafului al treilea pentru cheltuielile de constituire.
In cazuri exceptionale, statele membre pot autoriza derogari de la paragrafele al treilea si al patrulea. Astfel de derogari si justificarile corespunzatoare se prezinta in notele explicative la situatiile financiare.
(12) Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care, la data bilantului, este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
Statele membre pot autoriza totodata crearea unor provizioane destinate sa acopere cheltuielile a caror natura este clar definita si care, la data bilantului, este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
La data bilantului, un provizion reprezinta cea mai buna estimare a cheltuielilor probabile sau, in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Provizioanele nu trebuie sa aiba ca obiect ajustarea valorilor elementelor de active.
Articolul 13
Prezentarea contului de profit si pierdere
(1) Pentru prezentarea contului de profit si pierdere, statele membre prescriu una sau ambele structuri cuprinse in anexele V si VI. Daca un stat membru prescrie ambele structuri, acesta poate permite intreprinderilor sa aleaga pe care dintre structuri sa adopte.
(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), statele membre pot autoriza sau obliga toate intreprinderile, sau categorii de intreprinderi, sa prezinte o situatie a performantei lor, in locul contului de profit si pierdere prezentat in conformitate cu anexele V si VI, cu conditia ca informatiile furnizate sa fie cel putin echivalente cu cele solicitate potrivit anexelor V si VI.
Articolul 14
Simplificari pentru intreprinderile mici si mijlocii
(1) Statele membre pot permite intreprinderilor mici sa intocmeasca bilanturi prescurtate care sa prezinte numai elementele de la anexele III si IV, precedate de litere si de cifre romane, prezentand separat:
(a) informatiile cerute intre paranteze la D II de la “Active” si la C de la “Capital, rezerve si datorii” de la anexa III, dar in mod cumulat pentru fiecare element; sau
(b) informatiile cerute intre paranteze la D II de la anexa IV.
(2) Statele membre pot permite intreprinderilor mici si mijlocii sa intocmeasca conturi de profit si pierdere prescurtate, cu urmatoarele limite:
(a) la anexa V, elementele de la 1 la 5 pot fi combinate intr-un singur element denumit “Rezultatul brut”;
(b) la anexa VI, elementele 1, 2, 3 si 6 pot fi combinate intr-un singur element denumit “Rezultatul brut”.
CAPITOLUL 4
NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Articolul 15
Dispozitii generale privind notele explicative la situatiile financiare
Atunci cand sunt prezentate note explicative la bilant si la contul de profit si pierdere in conformitate cu prezentul capitol, acestea respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si in contul de profit si pierdere.
Articolul 16
Continutul notelor explicative la situatiile financiare pentru toate intreprinderile
(1) In notele explicative la situatiile financiare, toate intreprinderile prezinta, in plus fata de informatiile cerute conform altor dispozitii ale prezentei directive, informatii referitoare la urmatoarele:
(a) politicile contabile adoptate;
(b) daca activele fixe sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care sa prezinte:
(i) miscarile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu o explicatie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le contine, si
(ii) valoarea contabila in bilant care ar fi fost recunoscuta daca activele fixe nu ar fi fost reevaluate;
(c) atunci cand instrumentele financiare si/sau alte active decat instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justa:
(i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul (7) litera (b),
(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare sau alte active decat instrumentele financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezervele de valoare justa,
(iii) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar, si
(iv) un tabel care sa prezinte miscarile rezervelor de valoare justa in cursul exercitiului financiar;
(d) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; orice angajamente privind pensiile si intreprinderile afiliate sau asociate sunt prezentate separat;
(e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
(f) cuantumul si natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o marime sau o incidenta exceptionala;
(g) sumele datorate de intreprindere care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor intreprinderii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor; si
(h) numarul mediu de angajati in cursul exercitiului financiar.
(2) Statele membre pot impune mutatis mutandis intreprinderilor mici sa prezinte informatii in conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (a), (m), (p), (q) si (r).
Pentru aplicarea primului paragraf, informatiile prevazute la articolul 17 alineatul (1) litera (p) se limiteaza la natura si scopul comercial ale angajamentelor mentionate la litera respectiva.
Pentru aplicarea primului paragraf, informatiile prezentate in conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (r) se limiteaza la tranzactiile incheiate cu partile mentionate la al patrulea paragraf de la litera respectiva.
(3) Statele membre nu impun intreprinderilor mici prezentarea mai multor informatii decat cele impuse sau permise in temeiul prezentului articol.
Articolul 17
Prezentarea de informatii suplimentare de catre intreprinderile mijlocii si mari si entitatile de interes public
(1) In notele explicative la situatiile financiare, intreprinderile mijlocii si mari si entitatile de interes public prezinta, pe langa informatiile cerute conform articolului 16 si oricaror alte dispozitii ale prezentei directive, informatii referitoare la urmatoarele:
(a) pentru diversele elemente de imobilizari:
(i) pretul de achizitie sau costul de productie sau, daca a fost aplicata o regula de evaluare alternativa, valoarea justa sau valoarea reevaluata la inceputul si la inchiderea exercitiului financiar,
(ii) cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului financiar,
(iii) ajustarile cumulate de valoare la inceputul si la inchiderea exercitiului financiar,
(iv) ajustarile de valoare inregistrate in cursul exercitiului financiar,
(v) miscarile ajustarilor cumulate de valoare in privinta cresterilor, cedarilor si transferurilor in cursul exercitiului financiar, si
(vi) daca dobanda se capitalizeaza in conformitate cu articolul 12 alineatul (8), suma capitalizata in cursul exercitiului financiar.
(b) daca activele imobilizate sau circulante fac obiectul ajustarilor de valoare exclusiv in scop fiscal, valoarea ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate;
(c) atunci cand instrumentele financiare sunt evaluate la pretul de achizitie sau la costul de productie:
(i) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
– valoarea justa a instrumentelor, daca aceasta valoare poate fi determinata prin una din metodele prevazute la articolul 8 alineatul (7) litera (a), si
– informatii privind aria si natura instrumentelor;
(ii) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa:
– valoarea contabila si valoarea justa a activelor individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale si
– motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura dovezilor care stau la baza ipotezei ca valoarea contabila va fi recuperata;
(d) valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere pentru functiile detinute de acestia, precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate cu privire la pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicand totalul pe fiecare categorie de organe.
Statele membre pot renunta la cerinta de a prezenta aceste informatii daca prezentarea lor ar face posibila identificarea situatiei financiare a unui anumit membru al organelor respective;
(e) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar, defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate separat in contul de profit si pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar, defalcate pe salarii si indemnizatii, cheltuieli cu asigurarile sociale si cheltuieli cu pensiile;
(f) in cazul recunoasterii in bilant a unui provizion pentru impozite amanate, soldurile impozitelor amanate la inchiderea exercitiului financiar si miscarile acestor solduri in cursul exercitiului financiar;
(g) denumirea si sediul social al fiecareia dintre intreprinderile in care intreprinderea detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul intreprinderii, un interes de participare, prezentand proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, precum si profitul sau pierderea intreprinderii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare; informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea pot fi omise daca intreprinderea in cauza nu isi publica bilantul si nu este controlata de catre intreprindere.
Statele membre pot prevedea ca informatiile care trebuie prezentate in conformitate cu primul paragraf din prezenta litera pot lua forma unei declaratii completate in conformitate cu articolul 3 alineatele (1) si (3) din Directiva 2009/101/CE; completarea unei asemenea declaratii este comunicata in notele explicative la situatiile financiare. Statele membre pot permite, de asemenea, ca informatiile respective sa fie omise daca sunt de natura a cauza un prejudiciu grav oricareia dintre entitatile la care se refera. Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judecatoresti. Orice astfel de omisiune este comunicata in notele explicative la situatiile financiare;
(h) numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, echivalentul contabil al actiunilor subscrise in cursul exercitiului financiar in limitele capitalului autorizat, fara a aduce atingere, in ceea ce priveste valoarea acestui capital, articolului 2 litera (e) din Directiva 2009/101/CE sau articolului 2 literele (c) si (d) din Directiva 2012/30/UE;
(i) daca exista mai multe categorii de actiuni, numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, echivalentul contabil al actiunilor din fiecare categorie;
(j) existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile, warante, optiuni sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera;
(k) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica a fiecareia dintre intreprinderile la care intreprinderea este asociata cu raspundere nelimitata;
(l) denumirea si sediul social al entitatii care intocmeste situatiile financiare consolidate ale celui mai mare grup de intreprinderi din care intreprinderea face parte in calitate de filiala;
(m) denumirea si sediul social al intreprinderii care intocmeste situatiile financiare consolidate ale celui mai mic grup de intreprinderi din care intreprinderea face parte in calitate de filiala si care este inclus in grupul de intreprinderi mentionat la litera (l);
(n) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare consolidate mentionate la literele (l) si (m), cu conditia ca acestea sa fie disponibile;
(o) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului sau acoperirea pierderii;
(p) natura si scopul comercial ale angajamentelor intreprinderii care nu sunt incluse in bilant, precum si impactul financiar al acelor angajamente asupra intreprinderii, cu conditia ca riscurile sau beneficiile care decurg din aceste angajamente sa fie semnificative si in masura in care divulgarea acestor riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii;
(q) natura si efectele financiare ale evenimentelor semnificative care apar ulterior datei bilantului si care nu sunt reflectate in contul de profit si pierdere sau in bilant; si
(r) tranzactiile incheiate de intreprindere cu partile afiliate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu partile afiliate si alte informatii referitoare la tranzactiile care sunt necesare pentru intelegerea pozitiei financiare a intreprinderii. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului in care sunt necesare informatii separate pentru intelegerea efectelor tranzactiilor cu partea afiliata asupra pozitiei financiare a intreprinderii.
Statele membre pot permite sau impune ca numai tranzactiile cu parti afiliate care nu au fost incheiate in conditii normale de piata sa fie prezentate.
Statele membre pot permite prezentarea tranzactiilor incheiate de unul sau mai multi membri ai unui grup, cu conditia ca filialele care sunt parte la tranzactie sa fie detinute in totalitate de un astfel de membru.
Statele membre pot permite ca intreprinderile mijlocii sa limiteze prezentarea tranzactiilor cu parti afiliate la prezentarea tranzactiilor incheiate cu:
(i) detinatorii unui interes de participare in intreprindere;
(ii) intreprinderile in care intreprinderea insasi detine un interes de participare; si
(iii) membrii organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al intreprinderii.
(2) Statele membre nu au obligatia de a aplica alineatul (1) litera (g) unei intreprinderi care este societate-mama si este reglementata de legislatia lor nationala, in urmatoarele cazuri:
(a) daca intreprinderea in care societatea-mama detine un interes de participare in sensul alineatului (1) litera (g) este inclusa in situatiile financiare consolidate intocmite de societatea-mama respectiva sau in situatiile financiare consolidate ale unui grup mai mare de intreprinderi conform articolului 23 alineatul (4);
(b) daca interesul de participare respectiv a fost tratat de societatea-mama in situatiile sale financiare anuale in conformitate cu articolul 9 alineatul (7) sau in situatiile financiare consolidate intocmite de societatea-mama in cauza in conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-8).
Articolul 18
Informatii suplimentare pentru intreprinderile mari si pentru entitatile de interes public
(1) In notele explicative la situatiile financiare, intreprinderile mari si entitatile de interes public prezinta, pe langa informatiile cerute conform articolelor 16 si 17 si oricaror alte dispozitii ale prezentei directive, informatii referitoare la urmatoarele aspecte:
(a) cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste segmente si piete difera substantial unele fata de altele, tinand seama de modul de organizare a vanzarii de produse si a furnizarii de servicii; si
(b) totalul onorariilor aferente exercitiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale si totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanta fiscala si pentru alte servicii decat cele de audit.
(2) Statele membre pot permite ca informatiile mentionate la alineatul (1) litera (a) sa fie omise, daca prezentarea acestora ar aduce prejudicii grave intreprinderii. Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judecatoresti. Orice astfel de omisiune este prezentata in notele explicative la situatiile financiare.
(3) Statele membre pot prevedea ca alineatul (1) litera (b) nu se aplica situatiilor financiare anuale ale unei intreprinderi atunci cand aceasta este inclusa in situatiile financiare consolidate care trebuie intocmite in temeiul articolului 22, cu conditia ca aceste informatii sa fie furnizate in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
CAPITOLUL 5
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
Articolul 19
Continutul raportului administratorilor
(1) Raportul administratorilor contine o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor intreprinderii si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta.
Aceasta prezentare este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor intreprinderii si a pozitiei sale, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.
In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia entitatii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanta financiari si, atunci cand este cazul, nefinanciari relevanti pentru activitatile specifice, inclusiv informatii referitoare la chestiuni de mediu si de personal. In prezentarea analizei, raportul administratorilor contine, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.
(2) Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:
(a) dezvoltarea previzibila a intreprinderii;
(b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
(c) in ceea ce priveste achizitiile de actiuni proprii, informatiile prevazute la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE;
(d) existenta unor sucursale ale intreprinderii; si
(e) in ceea ce priveste utilizarea de catre intreprindere a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
(i) obiectivele si politicile intreprinderii in materie de management al riscului financiar, inclusiv politica de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor; si
(ii) expunerea intreprinderii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.
(3) Statele membre pot scuti intreprinderile mici de obligatia de a elabora rapoarte ale administratorilor, cu conditia sa impuna ca, in notele explicative la situatiile financiare, sa fie furnizate informatiile mentionate la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE privind achizitionarea de catre o intreprindere a actiunilor proprii.
(4) Statele membre pot scuti intreprinderile mici si mijlocii de obligatia prevazuta la alineatul (1) al treilea paragraf in ceea ce priveste informatiile nefinanciare.
Articolul 20
Declaratia privind guvernanta corporativa
(1) Intreprinderile mentionate la articolul 2 punctul 1 litera (a) includ in raportul administratorilor o declaratie de guvernanta corporativa. Aceasta declaratie se include ca o sectiune specifica a raportului administratorilor si contine cel putin urmatoarele informatii:
(a) o trimitere la elementele urmatoare, dupa caz:
(i) codul de guvernanta corporativa care se aplica entitatii,
(ii) codul de guvernanta corporativa pe care intreprinderea a decis sa il aplice voluntar,
(iii) toate informatiile relevante cu privire la practicile de guvernanta corporativa aplicate in plus fata de cerintele dreptului intern.
Atunci cand se face trimitere la unul dintre codurile de guvernanta corporativa mentionate la punctul (i) sau (ii), intreprinderea indica totodata locul unde sunt disponibile public textele pertinente. Atunci cand se face trimitere la informatiile de la punctul (iii), intreprinderea face publice detaliile practicilor sale de guvernanta corporativa;
(b) in masura in care, potrivit dreptului intern, intreprinderea se abate de la unul dintre codurile de guvernanta corporativa mentionate la litera (a) punctele (i) sau (ii), o explicatie a acesteia privind partile din cod pe care nu le aplica si motivele neaplicarii; daca intreprinderea a decis sa nu faca trimitere la niciuna din dispozitiile unui cod de guvernanta corporativa mentionat la litera (a) punctele (i) sau (ii), motivele acestei decizii;
(c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern si de gestionare a riscurilor, in relatie cu procesul de raportare financiara;
(d) informatiile cerute conform articolului 10 alineatul (1) literele (c), (d), (f), (h) si (i) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare [16], atunci cand intreprinderea intra sub incidenta acestei directive;
(e) cu exceptia cazului in care informatiile sunt prevazute in totalitate in dreptul intern, o descriere a modului de desfasurare si a principalelor competente ale adunarii generale a actionarilor, precum si o descriere a drepturilor actionarilor si a modalitatilor de exercitare a acestora; si
(f) structura si modul de functionare ale organelor de administratie, de conducere si de supraveghere si ale comitetelor acestora.
(2) Statele membre pot permite ca informatiile cerute conform alineatului (1) al prezentului articol sa figureze:
(a) intr-un raport separat publicat impreuna cu raportul administratorilor in conformitate cu dispozitiile articolului 30; fie
(b) intr-un document publicat pe site-ul internet al intreprinderii si care sa fie mentionat in raportul administratorilor.
Respectivul raport separat sau document mentionat la litera (a) si, respectiv, (b) poate, de asemenea, sa faca trimitere la raportul administratorilor in cazul in care informatiile cerute conform alineatului (1) litera (d) de la prezentul articol sunt incluse in acesta din urma.
(3) Auditorul statutar sau firma de audit isi exprima, in conformitate cu articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf, avizul referitor la informatiile pregatite in temeiul alineatului (1) literele (c) si (d) de la prezentul articol si verifica daca au fost prezentate informatiile mentionate la alineatul (1) literele (a), (b), (e) si (f) de la prezentul articol.
(4) Statele membre pot excepta intreprinderile mentionate la alineatul (1) care au emis numai alte titluri decat actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE, de la aplicarea dispozitiilor alineatului (1) literele (a), (b), (e) si (f) de la prezentul articol, cu exceptia cazului in care aceste intreprinderi au emis actiuni care sunt tranzactionate in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2004/39/CE.
CAPITOLUL 6
SITUATII FINANCIARE SI RAPOARTE CONSOLIDATE
Articolul 21
Domeniul de aplicare al situatiilor financiare consolidate si al rapoartelor
In aplicarea prezentului capitol, o societate-mama si toate filialele sale sunt intreprinderi care trebuie consolidate, in cazul in care societatea-mama este o intreprindere careia i se aplica masurile de coordonare prevazute la articolul 1 alineatul (1) din prezenta directiva.
Articolul 22
Obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate
(1) Statele membre impun oricarei intreprinderi reglementate de dreptul lor intern obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor daca intreprinderea respectiva (societatea-mama):
(a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta intreprindere (filiala);
(b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi (filiale) si este simultan actionar sau asociat al acesteia;
(c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei intreprinderi (filiale) al carei actionar sau asociat este, in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul intreprinderii in cauza, daca dreptul intern aplicabil filialei permite ca aceasta sa fie supusa unor astfel de contracte sau clauze.
Statele membre pot sa nu impuna ca societatea-mama sa fie actionar sau asociat al filialei sale. Statele membre ale caror legislatii nu prevad astfel de contracte sau clauze nu sunt obligate sa aplice aceasta dispozitie; fie
(d) este actionar sau asociat al unei intreprinderi si:
(i) majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale intreprinderii (filialei) respective care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar curent, in cursul exercitiului precedent si pana la momentul intocmirii situatiilor financiare consolidate, au fost numiti doar ca urmare a exercitarii drepturilor sale de vot; fie
(ii) detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor la entitatea respectiva, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai intreprinderii (filialei). Statele membre pot adopta dispozitii mai detaliate privind forma si continutul acestor acorduri.
Statele membre impun cel putin reglementarile de la punctul (ii). Statele membre pot conditiona aplicarea literei (i) de cerinta ca drepturile de vot sa reprezinte cel putin 20 % din total.
Cu toate acestea, litera (i) nu se aplica daca o parte terta detine drepturile mentionate la litera (a), (b) sau (c) in ceea ce priveste intreprinderea respectiva.
(2) Pe langa cazurile mentionate la alineatul (1), statele membre pot impune oricarei intreprinderi reglementate de dreptul lor intern obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, in cazul in care:
(a) respectiva intreprindere (societatea-mama) detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau controlul asupra unei alte intreprinderi (filiala); fie
(b) respectiva intreprindere (societatea-mama) si o alta intreprindere (filiala) au o baza comuna de gestionare, asigurata de societatea-mama.
(3) In aplicarea alineatului (1) literele (a), (b) si (d), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al unei alte filiale, se adauga la cele ale societatii-mama.
(4) In aplicarea alineatului (1) literele (a), (b) si (d), dintre drepturile mentionate la alineatul (3) se elimina drepturile:
(a) aferente actiunilor detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia; fie
(b) aferente actiunilor
(i) detinute ca garantie, cu conditia ca aceste drepturi sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite, sau
(ii) detinute pentru acordarea unor imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care ofera garantia.
(5) In aplicarea alineatului (1) literele (a) si (d), numarul total al drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor in filiala se reduce cu numarul drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de intreprinderea in cauza, de catre o filiala a acesteia sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor intreprinderi.
(6) Fara a aduce atingere articolului 23 alineatul (9), o societate-mama si toate filialele sale sunt intreprinderi care trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.
(7) Fara a aduce atingere prezentului articol si articolelor 21 si 23, un stat membru poate impune oricarei intreprinderi reglementate de dreptul sau intern obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, daca:
(a) intreprinderea in cauza si una sau mai multe alte intreprinderi cu care nu are legaturi in intelesul alineatului (1) sau (2) au o baza comuna de gestionare, in temeiul:
(i) unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza, sau
(ii) actului constitutiv sau statutului acestor alte intreprinderi; fie
(b) organele de administratie, de conducere sau de supraveghere ale intreprinderii in cauza si ale uneia sau mai multor altor intreprinderi cu care nu are legaturi in intelesul alineatului (1) sau (2) sunt formate in majoritate din aceleasi persoane aflate in functie in cursul exercitiului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate.
(8) Atunci cand un stat membru exercita optiunea prevazuta la alineatul (7), intreprinderile mentionate la alineatul respectiv, impreuna cu toate filialele lor, se consolideaza daca una sau mai multe dintre aceste intreprinderi sunt constituite in una dintre formele de intreprinderi enumerate in anexa I sau in anexa II.
(9) Alineatul (6) de la prezentul articol, articolul 23 alineatele (1), (2), (9) si (10) si articolele 24-29 se aplica situatiilor financiare consolidate si raportului consolidat al administratorilor, mentionate la alineatul (7) din prezentul articol, sub rezerva urmatoarelor modificari:
(a) trimiterile la societatea-mama se interpreteaza ca trimiteri la toate intreprinderile specificate la alineatul (7) de la prezentul articol; si
(b) fara a aduce atingere articolului 24 alineatul (3), elementele “capital”, “prima de emisiune”, “rezerva din reevaluare”, “rezerve”, “rezultat reportat” si “profitul sau pierderea exercitiului financiar”, care trebuie incluse in situatiile financiare consolidate, reprezinta sumele totale care pot fi atribuite fiecareia dintre intreprinderile mentionate la alineatul (7) de la prezentul articol.
Articolul 23
Exceptari de la obligatia de consolidare
(1) Grupurile mici sunt exceptate de la obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care una dintre intreprinderile afiliate este o entitate de interes public.
(2) Statele membre pot excepta grupurile mijlocii de la obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care una dintre intreprinderile afiliate este o entitate de interes public.
(3) Prin derogare de la alineatele (1) si (2) din prezentul articol, statele membre scutesc de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor orice societate-mama (“intreprinderea scutita”) reglementata de dreptul lor intern, care este ea insasi o filiala, inclusiv o entitate de interes public, cu exceptia cazului in care aceasta entitate de interes public intra sub incidenta articolului 2 punctul 1 litera (a), si a carei societate-mama este reglementata de dreptul intern al unui stat membru, in urmatoarele cazuri:
(a) societatea-mama a intreprinderii scutite detine toate actiunile intreprinderii scutite. In acest sens, nu se iau in considerare actiunile la intreprinderea scutita detinute de membrii organelor sale de administratie, de conducere sau de supraveghere, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv sau in statut; fie
(b) societatea-mama a intreprinderii scutite detine 90 % sau mai mult din actiunile intreprinderii scutite, iar restul actionarilor sau asociatilor intreprinderii scutite au aprobat exceptarea.
(4) Exceptarile prevazute la alineatul (3) indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
(a) entitatea scutita si, fara a aduce atingere alineatului (9), toate filialele sale sunt consolidate in situatiile financiare ale unui grup mai mare de intreprinderi, a carui societate-mama este reglementata de dreptul intern al unui stat membru;
(b) situatiile financiare consolidate mentionate la litera (a) si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de intreprinderi se intocmesc de societatea-mama a grupului in cauza, in conformitate cu dreptul intern al statului membru sub incidenta caruia intra aceasta societate-mama, in conformitate cu prezenta directiva sau cu standardele internationale de contabilitate adoptate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002;
(c) in ceea ce priveste intreprinderea scutita, se publica urmatoarele documente, in modul prevazut de dreptul intern al statului membru sub incidenta caruia intra intreprinderea scutita, in conformitate cu articolul 30:
(i) situatiile financiare consolidate mentionate la litera (a) si raportul consolidat al administratorilor mentionat la litera (b),
(ii) raportul de audit si
(iii) daca este cazul, documentul anexat mentionat la alineatul (6).
Statul membru in cauza poate impune publicarea documentelor prevazute la punctele (i), (ii) si (iii) in limba sa oficiala si certificarea traducerii;
(d) notele explicative la situatiile financiare anuale ale intreprinderii scutite prezinta:
(i) denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste situatiile financiare consolidate mentionate la litera (a); si
(ii) scutirea de la obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor.
(5) In cazurile care nu intra sub incidenta alineatului (3), fara a aduce atingere alineatelor (1), (2) si (3) de la prezentul articol, statele membre pot scuti de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor orice societate-mama (intreprinderea scutita) reglementata de dreptul lor intern, care este ea insasi o filiala, inclusiv o entitate de interes public, cu exceptia cazului in care aceasta entitate de interes public intra sub incidenta articolului 2 punctul 1 litera (a), si a carei societate-mama este reglementata de dreptul intern al unui stat membru, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la alineatul (4) si daca:
(a) actionarii sau asociatii intreprinderii scutite care detin un procent minim din capitalul subscris al intreprinderii in cauza nu au solicitat intocmirea situatiilor financiare consolidate cu cel putin sase luni inainte de incheierea exercitiului financiar;
(b) procentul minim mentionat la litera (a) nu depaseste urmatoarele limite:
(i) 10 % din capitalul subscris in cazul societatilor comerciale pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni; si
(ii) 20 % din capitalul subscris in cazul altor tipuri de intreprinderi;
(c) statele membre nu supun scutirea:
(i) conditiei ca societatea-mama care a intocmit situatiile financiare consolidate mentionate la alineatul (4) litera (a) sa fie reglementata de dreptul intern al statului membru care acorda scutirea, sau
(ii) unor conditii legate de pregatirea si auditarea situatiilor financiare respective.
(6) Statele membre pot conditiona scutirile prevazute la alineatele (3) si (5) de furnizarea unor informatii suplimentare, in conformitate cu prezenta directiva, in situatiile financiare consolidate mentionate la alineatul (4) litera (a) sau intr-un document anexat acestora, daca informatiile in cauza sunt solicitate intreprinderilor reglementate de dreptul intern al statului membru respectiv si care sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare consolidate si se afla in aceeasi situatie.
(7) Alineatele (3)-(6) se aplica fara a aduce atingere legislatiei statelor membre referitoare la intocmirea situatiilor financiare consolidate sau a raportului consolidat al administratorilor, daca aceste documente sunt necesare:
(a) pentru informarea salariatilor sau a reprezentantilor acestora; fie
(b) la solicitarea unei autoritati administrative sau judecatoresti in scopuri proprii.
(8) De asemenea, fara a aduce atingere alineatelor (1), (2), (3) si (5) de la prezentul articol, un stat membru care acorda scutiri in temeiul alineatelor (3) si (5) de la prezentul articol poate scuti de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor orice societate-mama (intreprinderea scutita) reglementata in dreptul sau intern care este ea insasi o filiala a unei societati-mama, inclusiv o entitate de interes public, cu exceptia cazului in care aceasta entitate de interes public intra sub incidenta articolului 2 punctul 1 litera (a), a carei societate mama nu este reglementata de dreptul intern al unui stat membru daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
(a) intreprinderea scutita si, fara a aduce atingere alineatului (9), toate filialele sale sunt consolidate in situatiile financiare ale unui grup mai mare de intreprinderi;
(b) situatiile financiare consolidate mentionate la litera (a) si, daca este cazul, raportul consolidat al administratorilor sunt intocmite:
(i) in conformitate cu prezenta directiva,
(ii) in conformitate cu standardele internationale de contabilitate adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002,
(iii) intr-un mod echivalent cu situatiile financiare consolidate si rapoartele consolidate ale administratorilor intocmite in conformitate cu prezenta directiva, sau
(iv) intr-un mod echivalent cu standardele internationale de contabilitate, stabilite in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalentei standardelor de contabilitate aplicate de emitenti de valori mobiliare din tari terte, in conformitate cu Directivele 2003/71/CE si 2004/109/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului [17];
(c) situatiile financiare consolidate mentionate la litera (a) au fost auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau de una sau mai multe firme de audit, autorizate in acest sens in conformitate cu dreptul intern sub incidenta caruia intra intreprinderea care le-a intocmit.
Alineatul (4) literele (c) si (d) si alineatele (5), (6) si (7) se aplica.
(9) O intreprindere, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusa din situatiile financiare consolidate daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
(a) cazurile extrem de rare in care informatiile necesare pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate in conformitate cu prezenta directiva nu pot fi obtinute fara cheltuieli disproportionate sau intarzieri nejustificate;
(b) actiunile sau partile sociale ale intreprinderii in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii lor ulterioare; fie
(c) restrictiile severe pe termen lung creeaza mari dificultati pentru:
(i) exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii intreprinderii in cauza; fie
(ii) exercitarea conducerii unificate a intreprinderii in cauza, daca aceasta se gaseste in una dintre relatiile definite la articolul 22 alineatul (7).
(10) Fara a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) litera (b), articolului 21 si alineatelor (1) si (2) din prezentul articol, o societate-mama, inclusiv o entitate de interes public, este scutita de obligatia impusa la articolul 22 daca:
(a) are numai filiale care nu prezinta semnificatie nici la nivel individual, nici la nivel colectiv; fie
(b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare in temeiul alineatului (9) din prezentul articol.
Articolul 24
Intocmirea situatiilor financiare consolidate
(1) Capitolele 2 si 3 se aplica in privinta situatiilor financiare consolidate, tinand cont de ajustarile esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale situatiilor financiare consolidate comparativ cu situatiile financiare anuale.
(2) Activele si datoriile intreprinderilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat.
(3) Valorile contabile ale actiunilor sau partilor sociale in capitalul intreprinderilor incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor intreprinderi, astfel:
(a) cu exceptia actiunilor sau partilor sociale in capitalul societatii-mama, detinute fie de societatea-mama, fie de o alta intreprindere inclusa in consolidare, care sunt tratate ca actiuni sau parti sociale proprii in conformitate cu capitolul 3, compensarea se efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care intreprinderile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. In masura posibilului, diferentele rezultate din aceasta compensare se inregistreaza direct la elementele din bilantul consolidat care au o valoare superioara sau inferioara valorii lor contabile;
(b) statele membre pot permite sau impune compensarea pe baza valorilor activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau partilor sociale sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care intreprinderea a devenit o filiala;
(c) orice diferenta ramasa dupa aplicarea literei (a) sau rezultata din aplicarea literei (b) se prezinta ca fond comercial in bilantul consolidat;
(d) metodele utilizate pentru calcularea valorii fondului comercial si orice modificari semnificative ale acestei valori in raport cu exercitiul financiar precedent sunt prezentate in notele explicative la situatiile financiare;
(e) daca un stat membru autorizeaza compensarea intre fondul comercial pozitiv si cel negativ, in notele explicative la situatiile financiare se include o analiza a fondului comercial;
(f) fondul comercial negativ poate fi transferat in contul de profit si pierdere consolidat, daca un asemenea tratament este conform cu principiile prevazute in capitolul 2.
(4) In cazul in care actiunile sau partile sociale in filialele incluse in consolidare sunt detinute de alte persoane decat filialele respective, suma atribuibila acestor actiuni sau parti sociale se prezinta separat in bilantul consolidat la elementul “interese care nu controleaza”.
(5) Veniturile si cheltuielile intreprinderilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat.
(6) Suma oricarui profit sau oricarei pierderi atribuibile actiunilor sau partilor sociale mentionate la alineatul (4) se prezinta separat in contul de profit si pierdere consolidat la elementul “Profitul sau pierderea aferent(a) intereselor care nu controleaza”.
(7) Situatiile financiare consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile intreprinderilor incluse in consolidare ca si cum acestea ar fi o singura intreprindere. In special, se elimina din situatiile financiare consolidate urmatoarele:
(a) datoriile si creantele dintre intreprinderi;
(b) veniturile si cheltuielile aferente operatiunilor efectuate intre intreprinderi; si
(c) profiturile si pierderile rezultate din operatiuni efectuate intre intreprinderi si care sunt incluse in valoarea contabila a activului.
(8) Situatiile financiare consolidate se intocmesc la aceeasi data ca situatiile financiare anuale ale societatii-mama.
Cu toate acestea, statele membre pot sa permita sau sa impuna intocmirea situatiilor financiare consolidate la o alta data, pentru a tine cont de data bilantului celor mai multe sau celor mai importante dintre intreprinderile incluse in consolidare, cu conditia:
(a) ca acest fapt sa fie prezentat si justificat in notele explicative la situatiile financiare consolidate;
(b) sa fie luate in considerare sau prezentate evenimentele importante legate de activele si datoriile, de pozitia financiara si de profitul sau pierderea intreprinderii incluse in consolidare, care au intervenit intre data bilantului intreprinderii respective si data bilantului consolidat; si
(c) daca data bilantului unei intreprinderi precede sau este ulterioara datei bilantului consolidat cu mai mult de trei luni, intreprinderea in cauza sa fie consolidata pe baza unor situatii financiare interimare intocmite la data bilantului consolidat.
(9) In cazul in care componenta intreprinderilor incluse in consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului financiar, situatiile financiare consolidate cuprind informatii care sa dea sens comparatiei dintre seturile succesive de situatii financiare consolidate. Aceasta obligatie poate fi indeplinita prin intocmirea unui bilant comparativ ajustat si a unui cont de profit si pierdere comparativ ajustat.
(10) Activele si datoriile cuprinse in situatiile financiare consolidate se evalueaza prin metode uniforme si in conformitate cu capitolul 2.
(11) O intreprindere care intocmeste situatii financiare consolidate aplica aceleasi metode de evaluare ca pentru situatiile financiare anuale proprii. Cu toate acestea, statele membre pot permite sau impune utilizarea altor metode de evaluare, conforme cu capitolul 2, in situatiile financiare consolidate. Daca se face uz de aceasta derogare, acest lucru este prezentat si justificat in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
(12) Daca activele si datoriile cuprinse in situatiile financiare consolidate au fost evaluate de intreprinderile incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate in scopul consolidarii, aceste active si datorii se evalueaza din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare. In cazuri exceptionale, sunt permise derogari de la aceasta cerinta. Orice astfel de derogari se prezinta si se justifica in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
(13) Soldurile impozitelor amanate sunt recunoscute in consolidare daca, in viitorul previzibil, este probabil sa apara o cheltuiala cu impozitul pentru una dintre intreprinderile incluse in consolidare.
(14) Daca activele cuprinse in situatiile financiare consolidate au facut obiectul unor ajustari de valoare exclusiv in scop fiscal, acestea se incorporeaza in situatiile financiare consolidate doar dupa eliminarea ajustarilor respective.
Articolul 25
Combinari de intreprinderi in cadrul unui grup
(1) Statele membre pot permite sau impune ca valorile contabile ale actiunilor sau partilor sociale detinute in capitalul unei intreprinderi incluse in consolidare sa fie compensate numai cu procentul de capital corespunzator, cu conditia ca intreprinderile care au realizat combinarea sa fie controlate de aceeasi parte, atat inainte, cat si dupa realizarea combinarii, si ca acest control sa nu fie tranzitoriu.
(2) Orice diferenta rezultata din aplicarea alineatului (1) se adauga la rezervele consolidate sau se deduce din acestea, dupa caz.
(3) Aplicarea metodei descrise la alineatul (1), miscarile rezultate in cadrul rezervelor, precum si denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor in cauza sunt prezentate in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
Articolul 26
Consolidarea proportionala
(1) Daca o intreprindere inclusa in consolidare conduce o alta intreprindere impreuna cu una sau mai multe intreprinderi care nu sunt incluse in consolidare, statele membre pot sa permita sau sa impuna includerea celei de a doua intreprinderi in situatiile financiare consolidate, proportional cu drepturile detinute in capitalul acesteia de intreprinderea inclusa in consolidare.
(2) Articolul 23 alineatele (9) si (10) si articolul 24 se aplica mutatis mutandis consolidarii proportionale prevazute la alineatul (1) de la prezentul articol.
Articolul 27
Metoda punerii in echivalenta pentru intreprinderile asociate
(1) Daca o intreprindere inclusa in consolidare are intreprinderi asociate, acestea sunt prezentate ca element separat in bilantul consolidat, intitulat corespunzator.
(2) Atunci cand prezentul articol se aplica pentru prima data unei intreprinderi asociate, intreprinderea asociata respectiva se prezinta in bilantul consolidat fie:
(a) la valoarea sa contabila calculata in conformitate cu normele de masurare prevazute la capitolele 2 si 3. Diferenta dintre valoarea respectiva si valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve reprezentata de interesul de participare la intreprinderea asociata respectiva este precizata separat in bilantul consolidat sau in notele explicative la situatiile financiare consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda in cauza este aplicata pentru prima data fie
(b) la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate reprezentate de interesul de participare la intreprinderea asociata respectiva. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila calculata in conformitate cu normele de masurare prevazute la capitolele 2 si 3 se prezinta separat in bilantul consolidat sau in notele explicative la situatiile financiare consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda in cauza este aplicata pentru prima data;
Statele membre pot dispune aplicarea uneia dintre optiunile prevazute la litera (a) sau la litera (b). In astfel de situatii, bilantul consolidat sau notele explicative la situatiile financiare consolidate indica care dintre optiunile respective au fost utilizate;
In plus, pentru aplicarea literelor (a) sau (b), statele membre pot sa permita sau sa impuna calcularea diferentei la data achizitionarii actiunilor sau partilor sociale sau, daca acestea au fost achizitionate in doua sau mai multe etape, la data la care intreprinderea a devenit o intreprindere asociata.
(3) Daca activele sau datoriile unei intreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru consolidare in conformitate cu articolul 24 alineatul (11), acestea pot fi reevaluate pentru calculul diferentei mentionate la alineatul (2) literele (a) si (b) de mai sus prin metodele utilizate pentru consolidare. Daca nu se efectueaza o asemenea reevaluare, acest fapt este prezentat in notele explicative la situatiile financiare consolidate; Statele membre pot impune o astfel de reevaluare.
(4) Valoarea contabila mentionata la alineatul (2) litera (a) sau valoarea corespunzatoare proportiei din capitalul si rezervele intreprinderii asociate mentionate la alineatul (2) litera (b) se majoreaza sau se reduc cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar in proportia de capital si rezerve a intreprinderii asociate reprezentata de interesul de participare respectiv; aceasta se reduce cu valoarea dividendelor pentru interesul de participare respectiv.
(5) In masura in care diferenta pozitiva mentionata la alineatul (2) literele (a) si (b) nu poate fi inclusa intr-o categorie a elementelor activului si pasivului, aceasta este tratata in conformitate cu normele aplicabile postului “fonduri de comert” prevazute la articolul 12 alineatul (6) litera (d), articolul 12 alineatul (11) primul paragraf, articolul 24 alineatul (3) litera (c) si anexa III si anexa IV.
(6) Partea de profit sau pierdere a intreprinderilor asociate atribuibila interesului de participare in aceste intreprinderi asociate este prezentata in contul de profit si pierdere consolidat ca element separat, intitulat corespunzator.
(7) Eliminarile prevazute la articolul 24 alineatul (7) se efectueaza in masura in care elementele sunt cunoscute sau accesibile.
(8) Daca o intreprindere asociata intocmeste situatii financiare consolidate, alineatele (1)-(7) se aplica capitalului si rezervelor prezentate in situatiile financiare consolidate respective.
(9) Prezentul articol nu trebuie sa se aplice daca interesul de participare la capitalul intreprinderii asociate nu este semnificativ.
Articolul 28
Notele explicative la situatiile financiare consolidate
(1) Notele explicative la situatiile financiare consolidate prezinta informatiile cerute conform articolelor 16, 17 si 18, pe langa orice alte informatii cerute conform altor prevederi ale prezentei directive, intr-un mod care sa faciliteze evaluarea pozitiei financiare a intreprinderilor incluse in consolidare, luate in ansamblu, tinand cont de ajustarile esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale situatiilor financiare consolidate comparativ cu situatiile financiare anuale, inclusiv in urmatoarele cazuri:
(a) la prezentarea tranzactiilor intre parti afiliate, nu se includ tranzactiile intre parti afiliate incluse in consolidare, care sunt eliminate cu ocazia consolidarii;
(b) la prezentarea numarului mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, se prezinta separat numarul mediu de persoane angajate de intreprinderile care sunt consolidate proportional si
(c) la prezentarea indemnizatiilor si a avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, se prezinta numai sumele acordate de societatea-mama si de filialele sale membrilor organelor respective ale societatii-mama.
(2) Notele explicative la situatiile financiare consolidate contin, pe langa informatiile prevazute la alineatul (1), urmatoarele informatii:
(a) cu privire la intreprinderile incluse in consolidare:
(i) denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor respective,
(ii) proportia de capital detinuta in intreprinderile respective, altele decat societatea-mama, de catre intreprinderile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati, si
(iii) informatii privind conditiile mentionate la articolul 22 alineatele (1), (2) si (7), in urma aplicarii articolului 22 alineatele (3), (4) si (5), pe baza carora a fost efectuata consolidarea. Aceasta mentiune poate fi insa omisa in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul articolului 22 alineatul (1) litera (a), iar proportia de capital este egala cu proportia de drepturi de vot detinute.
Aceleasi informatii sunt furnizate in ceea ce priveste intreprinderile excluse din consolidare pe motiv ca nu prezinta interes, conform articolului 6 alineatul (1) litera (j) si articolului 23 alineatul (10), si se furnizeaza explicatii cu privire la excluderea intreprinderilor mentionate la articolul 23 alineatul (9);
(b) denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor asociate incluse in consolidare, in intelesul articolului 27 alineatul (1), si proportia de capital al acestora detinuta de intreprinderile incluse in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor intreprinderi;
(c) denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor consolidate proportional in temeiul articolului 26, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna a intreprinderilor respective si proportia capitalului acestora detinuta de intreprinderile incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor intreprinderi si
(d) in ceea ce priveste fiecare dintre intreprinderile, altele decat cele prevazute la literele (a), (b) si (c), in care intreprinderile incluse in consolidare detin, direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor intreprinderi, un interes de participare:
(i) denumirea si sediul social al intreprinderilor respective,
(ii) proportia de capital detinuta,
(iii) valoarea capitalului si rezervelor, precum si profitul sau pierderea intreprinderii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost adoptate situatii financiare.
Informatiile privind capitalul si rezervele, precum si profitul sau pierderea pot fi de asemenea omise daca intreprinderea in cauza nu isi publica bilantul.
(3) Statele membre pot permite ca informatiile prevazute la alineatul (2) literele (a)-(d) sa ia forma unei declaratii depuse in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2009/101/CE. Depunerea unei asemenea declaratii este prezentata in notele explicative la situatiile financiare consolidate. Statele membre pot permite, de asemenea, ca informatiile respective sa fie omise daca prezentarea lor este de natura a cauza un prejudiciu grav oricareia dintre intreprinderile la care se refera. Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizarii prealabile a unei autoritati administrative sau judecatoresti. Orice astfel de omisiune este prezentata in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
Articolul 29
Raportul consolidat al administratorilor
(1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe langa informatiile prevazute de alte dispozitii ale prezentei directive, cel putin informatiile cerute conform articolelor 19 si 20, tinand cont de ajustarile esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, intr-un mod care sa faciliteze evaluarea pozitiei intreprinderilor incluse in consolidare, luate in ansamblu.
(2) Se aplica urmatoarele ajustari ale informatiilor prevazute la articolele 19 si 20:
(a) la prezentarea de detalii privind actiunile sau partile sociale proprii detinute, raportul consolidat al administratorilor indica numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor actiunilor sau partilor sociale ale societatii-mama detinute de ea insasi, de filiale ale acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul oricareia dintre aceste intreprinderi. Statele membre pot sa permita sau sa impuna mentionarea acestor informatii in notele explicative la situatiile financiare consolidate;
(b) in ceea ce priveste informatiile referitoare la sistemele de control intern si de gestionare a riscurilor, declaratia privind guvernanta corporativa face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru intreprinderile incluse in consolidare, luate in ansamblu.
(3) Atunci cand se solicita un raport consolidat al administratorilor, pe langa raportul administratorilor, cele doua rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic.
CAPITOLUL 7
PUBLICARE
Articolul 30
Obligatia generala de publicare
(1) Statele membre se asigura ca intreprinderile publica, intr-o perioada rezonabila care nu depaseste 12 luni de la data bilantului, situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuna cu avizul furnizat de auditorul statutar sau de firma de audit mentionata la articolul 34 din prezenta directiva, asa cum prevede legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
Statele membre pot scuti insa intreprinderile de obligatia de a publica raportul administratorilor in cazul in care o copie a intregului raport sau a unor parti ale acestuia poate fi obtinuta cu usurinta, la cerere, la un pret care nu depaseste costul sau administrativ.
(2) Statele membre pot scuti o intreprindere mentionata in anexa II, careia i se aplica masurile de coordonare prevazute in prezenta directiva, in temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (b), de obligatia de a-si publica situatiile financiare in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, cu conditia ca situatiile financiare respective sa fie disponibile publicului la sediul sau principal, in urmatoarele cazuri:
(a) toti asociatii intreprinderii in cauza care au raspundere nelimitata sunt intreprinderi mentionate in anexa I care intra sub incidenta legislatiei unor alte state membre decat statul membru a carui legislatie reglementeaza intreprinderea si niciuna dintre acele intreprinderi nu publica situatiile financiare ale intreprinderii in cauza impreuna cu propriile sale situatii financiare;
(b) toti asociatii ai intreprinderii respective care au raspundere nelimitata sunt intreprinderi care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru, dar a caror forma juridica este comparabila cu cele mentionate in Directiva 2009/101/CE.
Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau administrativ.
(3) Alineatul (1) se aplica in ceea ce priveste situatiile financiare consolidate si rapoartele consolidate ale administratorilor.
Daca intreprinderea care intocmeste situatiile financiare consolidate este constituita sub una din formele enumerate in anexa II si nu este obligata prin dreptul intern a statului sau membru sa publice documentele mentionate la alineatul (1) in modul indicat la articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, intreprinderea ia masura minima de a pune aceste documente la dispozitia publicului la sediul sau principal si de a furniza la cerere o copie a acestora, al carei pret nu depaseste costul sau administrativ.
Articolul 31
Simplificari pentru intreprinderile mici si mijlocii
(1) Statele membre pot scuti intreprinderile mici de obligatia de a publica contul de profit si pierdere si rapoartele administratorilor.
(2) Statele membre pot permite intreprinderilor mijlocii sa publice:
(a) un bilant prescurtat care sa includa doar elementele precedate de litere si cifre romane de la anexele III si IV, indicand separat, fie in bilant, fie in notele explicative la situatiile financiare:
(i) elementele C I 3, C II 1, 2, 3 si 4, C III 1, 2, 3 si 4, D II 2, 3 si 6 si D III 1 si 2 de la “Active” si C, 1, 2, 6, 7 si 9 de la “Capital, rezerve si datorii” de la anexa III,
(ii) elementele C I 3, C II 1, 2, 3 si 4, C III 1, 2, 3 si 4, D II 2, 3 si 6, D III 1 si 2, F 1, 2, 6, 7 si 9 si I 1, 2, 6, 7 si 9 de la anexa IV,
(iii) informatiile cerute astfel cum sunt indicate intre paranteze la elementul D II de la “Active” si C de la “Capital, rezerve si datorii” de la anexa III, ca total pentru toate elementele respective si separat pentru elementele D II 2 si 3 de la “Active” si C 1, 2, 6, 7 si 9 de la “Capital, rezerve si datorii”,
(iv) informatiile cerute astfel cum sunt indicate intre paranteze la elementul D II de la anexa IV, ca total pentru toate elementele in cauza si separat pentru D II 2 si 3;
(b) note explicative prescurtate la situatiile financiare, fara informatiile cerute la articolul 17 alineatul (1) literele (f) si (j).
Prezentul alineat nu aduce atingere articolului 30 alineatul (1), in masura in care articolul respectiv se refera la contul de profit si pierdere, raportul administratorilor si avizul auditorului statutar sau al firmei de audit.
Articolul 32
Alte cerinte in materie de publicare
(1) Daca se publica in intregime, situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sunt reproduse cu forma si continutul pe baza carora auditorul statutar sau firma de audit si-a intocmit avizul. Acestea sunt insotite de textul complet al raportului de audit.
(2) Daca situatiile financiare anuale nu se publica in intregime, versiunea prescurtata a acestora, care nu este insotita de raportul de audit,
(a) mentioneaza faptul ca versiunea publicata este prescurtata;
(b) face trimitere la registrul la care au fost depuse situatiile financiare in conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE sau, daca acestea nu au fost inca depuse, mentioneaza acest lucru;
(c) mentioneaza daca auditorul statutar sau firma de audit a emis un aviz de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorul statutar sau firma de audit nu a fost in masura sa emita un aviz de audit;
(d) mentioneaza daca raportul de audit face referire la aspecte asupra carora auditorul statutar sau firma de audit a atras atentia prin evidentiere, fara ca avizul de audit sa fie cu rezerve.
Articolul 33
Responsabilitate si raspunderea pentru intocmirea si publicarea situatiilor financiare si a raportului administratorilor
(1) Statele membre se asigura ca membrii organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale unei entitati, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectiva de a asigura faptul ca:
(a) situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si, atunci cand aceasta se publica separat, declaratia privind guvernanta corporativa si
(b) situatiile financiare consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor si, atunci cand aceasta se publica separat, declaratia consolidata privind guvernanta corporativa
sunt intocmite si se publica in conformitate cu cerintele prezentei directive si, daca este cazul, cu standardele internationale de contabilitate adoptate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.
(2) Statele membre se asigura ca dispozitiile actelor cu putere de lege si ale actelor administrative pe care le adopta in materie de raspundere, cel putin fata de entitate, se aplica membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale intreprinderilor pentru incalcarea responsabilitatilor mentionate la alineatul (1).
CAPITOLUL 8
AUDITUL
Articolul 34
Cerinta generala
(1) Statele membre se asigura ca situatiile financiare ale entitatilor de interes public si ale intreprinderilor mijlocii si mari sunt auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau firme de audit autorizate de statele membre sa efectueze auditul statutar in temeiul Directivei 2006/43/CE.
Totodata, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
(a) exprima un aviz privind:
(i) coerenta raportului administratorilor cu situatiile financiare pentru acelasi exercitiu financiar; si
(ii) pregatirea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele juridice aplicabile
(b) declara daca, pe baza cunoasterii si a intelegerii dobandite in cursul auditului cu privire la intreprindere si la mediul acesteia, a(au) identificat informatii eronate semnificative prezentate in raportul administratorilor, indicand natura acestor informatii eronate.
(2) Primul paragraf de la alineatul (1) este aplicabil mutatis mutandis in ceea ce priveste situatiile financiare consolidate. Al doilea paragraf de la alineatul (1) este aplicabil mutatis mutandis in ceea ce priveste situatiile financiare consolidate si rapoartele consolidate ale administratorilor.
Articolul 35
Modificari la Directiva 2006/43/CE privind raportul de audit
Articolul 28 din Directiva 2006/43/CE se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 28
Raportul de audit
(1) Raportul de audit contine:
(a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
(b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;
(c) un aviz de audit care este fara rezerve, cu rezerve sau contrar si care prezinta clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la urmatoarele:
(i) daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, in conformitate cu cadrul relevant de raportare financiara, si
(ii) dupa caz, daca situatiile financiare anuale sunt conforme cerintelor legale aplicabile.
Daca auditorul statutar nu este in masura sa emita un aviz de audit, raportul mentioneaza imposibilitatea emiterii unui astfel de aviz;
(d) o mentiune privind aspectele asupra carora auditorul statutar atrage atentia prin evidentiere, fara ca avizul de audit sa fie cu rezerve;
(e) avizul si declaratia mentionate la articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului [].
(2) Respectivul raport de audit se semneaza si se dateaza de catre auditorul statutar. In cazul in care auditul statutar este efectuat de o firma de audit, raportul de audit poarta semnatura cel putin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul in numele firmei de audit. In imprejurari exceptionale, statele membre pot prevedea ca nu este necesar ca aceasta semnatura (aceste semnaturi) sa fie divulgata (divulgate) publicului, in cazul in care aceasta divulgare ar putea duce la o amenintare iminenta si semnificativa la adresa securitatii personale a oricarui individ. In orice caz, numele persoanei (persoanelor) implicate este (sunt) adus(e) la cunostinta autoritatilor competente relevante.
(3) Respectivul raport de audit privind situatiile financiare consolidate respecta cerintele prevazute la alineatele (1) si (2). Atunci cand raporteaza asupra coerentei raportului administratorilor cu situatiile financiare, asa cum se prevede la alineatul (1) litera (e), auditorul statutar sau firma de audit tin seama de situatiile financiare consolidate si raportul consolidat al administratorilor. Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt anexate la situatiile financiare consolidate, rapoartele de audit prevazute la prezentul articol, pot fi combinate.
CAPITOLUL 9
DISPOZITII PRIVIND SCUTIRILE SI RESTRICTIILE APLICABILE SCUTIRILOR
Articolul 36
Scutiri pentru microintreprinderi
(1) Statele membre pot scuti microintreprinderile de toate sau de oricare dintre obligatiile urmatoare:
(a) prezentarea elementelor “Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate” si “Venituri inregistrate in avans si datorii angajate”. Daca utilizeaza optiunea mentionata, statele membre le pot acorda intreprinderilor respective, exclusiv pentru alte cheltuieli, conform alineatului (2) litera (b) punctul (vi) de la prezentul articol, o derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (d) in ceea ce priveste recunoasterea elementelor “Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate” si “Venituri inregistrate in avans si datorii angajate”, cu conditia ca acest fapt sa fie prezentat in notele explicative la situatiile financiare sau, in conformitate cu litera (b) de la prezentul alineat, la sfarsitul bilantului;
(b) elaborarea notelor explicative la situatiile financiare in conformitate cu articolul 16, cu conditia ca informatiile prevazute la articolul 67 alineatul (1) literele (d) si (e) din prezenta directiva si la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE sa fie prezentate la sfarsitul bilantului;
(c) intocmirea unui raport al administratorilor in conformitate cu capitolul 5, cu conditia ca informatiile solicitate la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE sa fie prezentate in notele explicative la situatiile financiare sau, in conformitate cu litera (b) de la prezentul alineat, la sfarsitul bilantului;
(d) publicarea situatiilor financiare anuale, in conformitate cu capitolul 7 din prezenta directiva, cu conditia ca informatiile privind bilantul cuprinse in acestea sa fie depuse in mod corespunzator, in conformitate cu dreptul intern, la cel putin o autoritate competenta desemnata de statul membru in cauza. In cazul in care autoritatea competenta nu coincide cu registrul central, registrul comercial sau registrul societatilor, astfel cum sunt mentionate la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE, autoritatea competenta are obligatia de a furniza registrului informatiile depuse.
(2) Statele membre pot permite microintreprinderilor:
(a) sa elaboreze numai un bilant prescurtat, care sa prezinte separat cel putin acele elemente precedate de litere de la anexele III sau IV, dupa caz. In cazurile in care se aplica alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, elementele E de la rubrica “Active” si D de la rubrica “Datorii” de la anexa III sau elementele E si K de la anexa IV se exclud din bilant;
(b) sa elaboreze numai un cont prescurtat de profit si pierdere, care sa prezinte separat cel putin urmatoarele elemente, dupa caz:
(i) cuantumul net al cifrei de afaceri,
(ii) alte venituri,
(iii) costul materiilor prime si al consumabilelor,
(iv) cheltuieli cu personalul,
(v) ajustari de valoare,
(vi) alte cheltuieli,
(vii) impozite,
(viii) profit sau pierdere.
(3) Statele membre nu permit si nu impun aplicarea articolului 8 in ceea ce priveste microintreprinderile care utilizeaza oricare dintre exceptarile prevazute la alineatele (1) si (2) de la prezentul articol.
(4) In ceea ce priveste microintreprinderile, se considera ca situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu alineatele (1), (2) si (3) de la prezentul articol ofera imaginea fidela prevazuta la articolul 4 alineatul (3) si, prin urmare, articolul 4 alineatul (4) nu se aplica in cazul acestor situatii financiare.
(5) Daca se aplica alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol, totalul bilantului mentionat la articolul 3 alineatul (1) litera (a) consta in activele prevazute la elementele A-D de la rubrica “Active” de la anexa III sau la elementele A-D de la anexa IV.
(6) Fara a aduce atingere prezentului articol, statele membre se asigura ca microintreprinderile sunt, in toate celelalte cazuri, considerate drept intreprinderi mici.
(7) Statele membre nu fac publice derogarile prevazute la alineatele (1), (2) si (3) in ceea ce priveste societatile de investitii sau holdingurile financiare.
(8) Statele membre care, la 19 iulie 2013, aplica acte cu putere de lege si acte administrative in conformitate cu Directiva 2012/6/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2012 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale in ceea ce priveste microentitatile [19] pot fi exceptate de la cerintele stabilite la articolul 3 alineatul (9) in ceea ce priveste conversia in monedele nationale a pragurilor stabilite la articolul 3 alineatul (1) atunci cand aplica prima teza de la articolul 53 alineatul (1).
(9) Pana la 20 iulie 2018, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social European un raport privind situatia microintreprinderilor, tinand seama, in special, de situatia la nivel national in ceea ce priveste numarul entitatilor vizate de criteriile de marime si de reducerea sarcinilor administrative care rezulta din scutirea de la cerinta de publicare.
Articolul 37
Exceptare pentru filiale
Prin derogare de la dispozitiile Directivelor 2009/101/CE si 2012/30/UE, statele membre pot sa nu aplice dispozitiile prezentei directive privind continutul, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale si a raportului administratorilor in cazul intreprinderilor care intra sub incidenta legislatiei lor nationale si care sunt filiale, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(1) societatea-mama intra sub incidenta legislatiei unui stat membru;
(2) toti actionarii sau asociatii filialei s-au declarat de acord, in ceea ce priveste fiecare exercitiu financiar in care se aplica exceptarea, cu scutirea de aceasta obligatie;
(3) societatea-mama a declarat ca garanteaza angajamentele asumate de filiala;
(4) declaratiile mentionate la punctele 2 si 3 de la prezentul articol sunt publicate de filiala in modul prevazut de legislatia statului membru in conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE;
(5) filiala este inclusa in situatiile financiare consolidate intocmite de societatea-mama in conformitate cu prezenta directiva;
(6) exceptarea este prezentata in notele explicative la situatiile financiare consolidate intocmite de societatea-mama si
(7) situatiile financiare consolidate mentionate la punctul 5 de la prezentul articol, raportul consolidat al administratorilor si raportul de audit sunt publicate pentru filiala in modul prevazut de legislatia statului membru in conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
Articolul 38
intreprinderi care sunt asociati cu raspundere nelimitata ai altor intreprinderi
(1) Statele membre pot impune intreprinderilor mentionate la articolul 1 alineatul (1) litera (a), care intra sub incidenta dreptului lor intern si care sunt asociati cu raspundere nelimitata ai oricarei intreprinderi mentionate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) (“intreprinderea vizata”), obligatia de a intocmi, audita si publica, odata cu propriile situatii financiare, situatiile financiare ale intreprinderii vizate in conformitate cu prezenta directiva, caz in care cerintele prezentei directive nu se aplica intreprinderii vizate.
(2) Statele membre pot sa nu aplice cerintele prezentei directive intreprinderii vizate daca:
(a) situatiile financiare ale intreprinderii vizate sunt intocmite, auditate si publicate in conformitate cu dispozitiile prezentei directive de catre o intreprindere care:
(i) are calitatea de asociat cu raspundere nelimitata al intreprinderii vizate si
(ii) intra sub incidenta dreptului intern al unui alt stat membru;
(b) intreprindere vizata este inclusa in situatiile financiare consolidate intocmite, auditate si publicate in conformitate cu prezenta directiva:
(i) de catre un asociat cu raspundere nelimitata sau
(ii) daca intreprinderea vizata este inclusa in situatiile financiare consolidate ale unui grup mai mare de intreprinderi, intocmite, auditate si publicate in conformitate cu prezenta directiva, de catre o societate-mama care intra sub incidenta dreptului intern al unui stat membru. Aceasta exceptare este prezentata in notele explicative la situatiile financiare consolidate.
(3) In cazurile mentionate la alineatul (2), intreprinderea vizata divulga, la cerere, numele intreprinderii care publica situatiile financiare.
Articolul 39
Exceptarea referitoare la contul de profit si pierdere pentru societatile-mama care intocmesc situatii financiare consolidate
Statele membre pot sa nu aplice dispozitiile prezentei directive privind auditarea si publicarea contului de profit si pierdere intreprinderilor care intra sub incidenta legislatiei lor interne si care sunt societati-mama, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(1) societatea-mama intocmeste situatii financiare consolidate in conformitate cu prezenta directiva si este inclusa in aceste situatii financiare consolidate;
(2) exceptarea este prezentata in notele explicative la situatiile financiare anuale ale societatii-mama;
(3) exceptarea este prezentata in notele explicative la situatiile financiare consolidate intocmite de societatea-mama si
(4) profitul sau pierderea societatii-mama, calculat(a) in conformitate cu prezenta directiva, figureaza in bilantul sau.
Articolul 40
Restrictionarea exceptarilor pentru entitatile de interes public
Cu exceptia cazului in care se prevede expres in prezenta directiva, statele membre nu aplica simplificarile si exceptarile prevazute in prezenta directiva entitatilor de interes public. O entitate de interes public este considerata o intreprindere mare, indiferent de cifra de afaceri neta, totalul bilantului sau numarul sau mediu de salariati in cursul exercitiului financiar.
CAPITOLUL 10
RAPORTAREA PLATILOR EFECTUATE CATRE GUVERNE
Articolul 41
Definitii referitoare la raportarea privind plati catre guverne
In intelesul prezentului capitol, se aplica urmatoarele definitii:
1. “intreprindere activa in industria extractiva” inseamna o intreprindere care desfasoara activitati ce implica explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea si extractia zacamintelor de minerale, petrol, gaze naturale si altele, in cadrul activitatilor economice enumerate in sectiunea B diviziunile 05-08 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire [20];
2. “intreprindere activa in sectorul exploatarii padurilor primare” inseamna o intreprindere care desfasoara activitati prevazute in sectiunea A diviziunea 02, grupa 02.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, in paduri primare;
3. “guvern” inseamna orice autoritate nationala, regionala sau locala a unui stat membru sau a unei tari terte. Sunt incluse departamentele, agentiile sau intreprinderile controlate de acea autoritate, in sensul articolului 22 alineatele (1)-(6) din prezenta directiva;
4. “proiect” inseamna activitati operationale care sunt reglementate de un singur contract, licenta, locatie, concesiune sau alte acorduri juridice similare si care formeaza baza pentru o obligatie de plata cu un guvern. Cu toate acestea, daca mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond si formeaza baza pentru o obligatie de plata cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;
5. “Plata” inseamna o suma platita fie in numerar, fie in natura, pentru activitatile mentionate la punctele 1 si 2, de urmatoarele tipuri:
(a) drepturi de productie;
(b) impozite percepute asupra venitului, productiei sau profiturilor societatilor comerciale, cu exceptia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vanzari;
(c) redevente;
(d) dividende;
(e) prime de semnare, descoperire si productie;
(f) taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare si alte taxe aferente licentelor si/sau concesiunilor si
(g) plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii.
Articolul 42
Intreprinderi obligate sa raporteze platile catre guverne
(1) Statele membre impun intreprinderilor mari si tuturor entitatilor de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare obligatia de a intocmi si a publica anual un raport asupra platilor catre guverne.
(2) Aceasta obligatie nu se aplica intreprinderilor reglementate de dreptul intern al unui stat membru care sunt filiale sau societati-mama, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
(a) societatea-mama intra sub incidenta legislatiei unui stat membru si
(b) platile catre guverne efectuate de intreprindere sunt incluse in raportul consolidat asupra platilor catre guverne intocmit de societatea-mama respectiva in conformitate cu articolul 44.
Articolul 43
Continutul raportului
(1) Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare in raport daca este mai mica de 100000 EUR in cursul unui exercitiu financiar.
(2) Raportul prezinta urmatoarele informatii in legatura cu activitatile descrise la articolul 41 punctele 1 si 2, aferente exercitiului financiar in cauza:
(a) suma totala a platilor efectuate catre fiecare guvern;
(b) suma totala pe tip de plata, in conformitate cu articolul 41 punctul 5 literele (a)-(g), efectuata catre fiecare guvern;
(c) daca platile au fost atribuite unui proiect specific, suma totala pe tip de plata, in conformitate cu articolul 41 punctul (5) literele (a)-(g), efectuata pentru fiecare astfel de proiect si suma totala a platilor pentru fiecare astfel de proiect.
Platile efectuate de intreprindere pentru obligatii impuse la nivelul intreprinderii pot fi declarate la nivelul acesteia si nu la nivel de proiect.
(3) Daca se efectueaza plati in natura catre guverne, ele sunt raportate in valoare si, daca este cazul, in volum. Se furnizeaza documente justificative care explica modul in care a fost determinata aceasta valoare.
(4) Informatiile publicate cu privire la platile mentionate in prezentul articol reflecta substanta, mai curand decat forma platii sau activitatii in cauza. Platile si activitatile nu pot fi separate sau cumulate in mod artificial in vederea evitarii aplicarii prezentei directive.
(5) In cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, pragul in euro prevazut la alineatul (1) este convertit in moneda nationala prin:
(a) aplicarea cursului de schimb publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data intrarii in vigoare a oricarei directive care stabileste pragul respectiv; si
(b) rotunjirea la cea mai apropiata valoare de suta.
Articolul 44
Raportul consolidat asupra platilor catre guverne
(1) Statele membre impun intreprinderilor mari si entitatilor de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, care intra sub incidenta dreptului lor intern, obligatia de a intocmi un raport consolidat asupra platilor efectuate catre guverne in conformitate cu articolele 42 si 43 daca, in calitate de societati-mama, au obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate in conformitate cu articolul 22 alineatele (1)-(6).
O societate-mama este considerata a fi activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare daca una dintre filialele sale este activa in industria sau in sectorul mentionat.
Raportul consolidat cuprinde numai platile rezultate in urma operatiunilor de extractie si/sau de exploatare forestiera.
(2) Obligatia de a intocmi raportul consolidat mentionat la alineatul (1) nu se aplica:
(a) unei societati-mama a unui grup mic, asa cum este definit la articolul 3 alineatul (5), cu exceptia cazului in care o entitate afiliata este entitate de interes public;
(b) unei societati-mama a unui grup mijlociu, asa cum este definit la articolul 3 alineatul (6), cu exceptia cazului in care o intreprindere afiliata este entitate de interes public si
(c) unei societati-mama reglementate de dreptul intern al unui stat membru care este ea insasi filiala, daca societatea-mama a acesteia este reglementata de dreptul intern al unui stat membru.
(3) O intreprindere, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusa din raportul consolidat asupra platilor catre guverne daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
(a) restrictii severe pe termen lung impiedica in mod substantial exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii intreprinderii in cauza;
(b) in cazuri extrem de rare in care informatiile necesare pentru intocmirea raportului consolidat asupra platilor catre guverne in conformitate cu prezenta directiva nu pot fi obtinute fara cheltuieli disproportionate sau intarzieri nejustificate;
(c) actiunile sau partile sociale ale intreprinderii in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii lor ulterioare.
Scutirile sus-mentionate se aplica numai daca sunt utilizate in scopul intocmirii situatiilor financiare consolidate.
Articolul 45
Publicarea
(1) Raportul prevazut la articolul 42 si raportul consolidat prevazut la articolul 44 asupra platilor catre guverne se publica in modul prevazut in legislatia fiecarui stat membru, in conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
(2) Statele membre se asigura ca membrii organelor responsabile ale unei intreprinderi, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea de a se asigura, aplicand la nivel maxim cunostintele si abilitatile de care dispun, ca raportul privind platile catre guverne este intocmit si publicat in conformitate cu cerintele prezentei directive.
Articolul 46
Criterii de echivalenta
(1) Intreprinderile mentionate la articolele 42 si 44, care intocmesc si publica un raport in conformitate cu cerinte de raportare ale unei tari terte evaluate, in conformitate cu articolul 47, ca fiind echivalente cu cele prevazute in prezentul capitol, sunt exceptate de la cerintele prezentului capitol, cu exceptia obligatiei de a publica respectivul raport in modul prevazut in legislatia fiecarui stat membru, in conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
(2) Comisia este abilitata sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 49, identificand criteriile care trebuie sa se aplice la evaluarea, in sensul alineatului (1) de la prezentul articol, a echivalentei cerintelor de raportare din tari terte cu cerintele prevazute in prezentul capitol.
(3) Criteriile identificate de Comisie in conformitate cu alineatul (2):
(a) includ urmatoarele:
(i) intreprinderile vizate;
(ii) recipientii de plati vizati;
(iii) platile cuprinse in raport;
(iv) atribuirea platilor cuprinse in raport;
(v) defalcarea platilor cuprinse in raport;
(vi) praguri de declansare pentru raportarea pe baza consolidata;
(vii) mediu de raportare;
(viii) frecventa raportarii si
(ix) masuri de combatere a evaziunii
(b) in caz contrar, se limiteaza la criterii care faciliteaza o comparatie directa a cerintelor de raportare ale unei tari terte cu cerintele din prezentul capitol.
Articolul 47
Aplicarea criteriilor de echivalenta
Comisia este abilitata sa adopte acte de punere in aplicare prin care identifica cerintele de raportare din tari terte pe care le considera, dupa aplicarea criteriilor de echivalenta identificate in conformitate cu articolul 46, drept echivalente cerintelor de la prezentul capitol. Actele de punere in aplicare respective se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 50 alineatul (2).
Articolul 48
Examinare
Comisia revizuieste implementarea si eficacitatea prezentului capitol, in special in ceea ce priveste sfera de aplicare si respectarea obligatiilor de raportare si modalitatile raportarii pe fiecare proiect si intocmeste un raport in acest sens.
Revizuirea tine cont de evolutiile internationale, in special in ceea ce priveste sporirea transparentei cu privire la platile efectuate catre guverne, sa evalueze impactul altor regimuri internationale si sa ia in calcul efectele pe planul competitivitatii si al securitatii aprovizionarii cu energie. Revizuirea este finalizata pana la 21 iulie 2018.
Raportul se prezinta Parlamentului European si Consiliului, impreuna cu o propunere legislativa, daca este cazul. Raportul analizeaza extinderea cerintelor de raportare catre alte sectoare industriale, precum si daca raportul privind platile catre guverne ar trebui auditat. De asemenea, raportul analizeaza posibilitatea prezentarii unor informatii suplimentare privind numarul mediu de salariati, utilizarea subcontractantilor si eventualele sanctiuni pecuniare aplicate in fiecare tara.
In plus, raportul analizeaza daca este posibila introducerea, pentru toti emitentii din Uniune, a obligatiei de diligenta la aprovizionarea cu minerale, pentru a asigura faptul ca lanturile de aprovizionare nu au nicio legatura cu parti aflate in conflict si respecta recomandarile EITI si OCDE referitoare la gestionarea responsabila a lanturilor de aprovizionare.
CAPITOLUL 11
DISPOZITII FINALE
Articolul 49
Exercitarea competentelor delegate
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute in prezentul articol.
(2) Delegarea de competente mentionata la articolul 1 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13) si la articolul 46 alineatul (2) este conferita Comisiei pe o perioada nedeterminata, incepand de la data indicata la articolul 54.
(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca in orice moment delegarea de competente mentionata la articolul 1 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13) si la articolul 46 alineatul (2). Decizia de revocare pune capat delegarii de competente specificate in cuprinsul sau. Ea intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii sale in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o data ulterioara indicata in cuprinsul sau. Ea nu aduce atingere validitatii actelor delegate aflate deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 1 alineatul (2), al articolului 3 alineatul (13) sau al articolului 46 alineatul (2) intra in vigoare numai in cazul in care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiectie in termen de doua luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European si Consiliului sau daca, inainte de expirarea acestui termen, atat Parlamentul European, cat si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectii. Aceasta perioada se prelungeste cu doua luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 50
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistata de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet instituit in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 51
Sanctiuni
Statele membre stabilesc sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor nationale adoptate in temeiul prezentei directive si iau toate masurile necesare pentru a garanta faptul ca sanctiunile respective sunt respectate. Sanctiunile prevazute sunt eficace, proportionale si cu efect de descurajare.
Articolul 52
Abrogarea Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE
Directivele 78/660/CEE si 83/349/CEE se abroga.
Trimiterile la directivele abrogate se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VII.
Articolul 53
Transpunere
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 20 iulie 2015. Statele membre informeaza de indata Comisia cu privire la acestea.
Statele membre pot prevedea ca dispozitiile mentionate la primul paragraf se aplica in primul rand situatiilor financiare pentru exercitiile financiare care incep de la 1 ianuarie 2016 sau in timpul acelui an calendaristic 2016.
Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Modalitatile de efectuare a acestei trimiteri se stabilesc de catre statele membre.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 54
Intrare in vigoare
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 55
Destinatari
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 26 iunie 2013
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. Shatter
[1] JO C 181, 21.6.2012, p. 84.
[2] Pozitia Parlamentului European din 12 iunie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 20 iunie 2013.
[3] JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
[4] JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
[5] JO C 45 E, 23.2.2010, p. 58.
[6] JO L 258, 1.10.2009, p. 11.
[7] JO L 315, 14.11.2012, p. 74.
[8] JO L 157, 9.6.2006, p. 87.
[9] Definite in Directiva 2009/28/CE ca “padurile si alte terenuri impadurite cu specii indigene, in care nu exista indicii vizibile clare ale activitatii umane, iar procesele ecologice nu sunt afectate in mod semnificativ”.
[10] JO L 295, 12.11.2010, p. 23.
[11] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[12] JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
[13] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
[14] JO L 374, 31.12.1991, p. 7.
[15] JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
[16] JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
[17] JO L 340, 22.12.2007, p. 66.
[] JO L 182, 29.6.2013, p. 19.”
[19] JO L 81, 21.3.2012, p. 3.
[20] JO L 393, 30.12.2006, p. 1.
————————————————–
ANEXA I
TIPURILE DE INTREPRINDERI MENTIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (A)
– Belgia:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
– Bulgaria:
акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;
– Republica Ceha:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
– Danemarca:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
– Germania:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
– Estonia:
aktsiaselts, osaühing;
– Irlanda:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
– Grecia:
η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;
– Spania:
la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
– Franta:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;
– Italia:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
– Cipru:
Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
– Letonia:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
– Lituania:
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
– Luxemburg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
– Ungaria:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
– Malta:
kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f’azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;
– Tarile de Jos:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
– Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
– Polonia:
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
– Portugalia:
a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
– Romania:
societate pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in comandita pe actiuni.
– Slovenia:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
– Slovacia:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;
– Finlanda:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;
– Suedia:
aktiebolag;
– Regatul Unit:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
————————————————–
ANEXA II
TIPURILE DE INTREPRINDERI MENTIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (B)
– Belgia
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
– Bulgaria:
събирателно дружество, командитно дружество;
– Republica Ceha:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;
– Danemarca:
interessentskaber, kommanditselskaber;
– Germania:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
– Estonia:
täisühing, usaldusühing;
– Irlanda:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
– Grecia:
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
– Spania:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
– Franta:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
– Italia:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
– Cipru:
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
– Letonia:
pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;
– Lituania:
tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
– Luxemburg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
– Ungaria:
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;
– Malta:
soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f’azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita’ llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f’azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;
– Tarile de Jos:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
– Austria:
die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
– Polonia:
spółka jawna, spółka komandytowa;
– Portugalia:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
– Romania:
societate in nume colectiv, societate in comandita simpla;
– Slovenia:
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
– Slovacia:
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;
– Finlanda:
avoin yhtiö/ öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
– Suedia:
handelsbolag, kommanditbolag;
– Regatul Unit:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies.
————————————————–
ANEXA III
STRUCTURA ORIZONTALA (FORMATUL) A BILANTULUI PREVAZUTA LA ARTICOLUL 10
Active
A. Capital subscris nevarsat
a carui plata a fost solicitata
(cu exceptia cazului in care dreptul intern prevede prezentarea capitalului a carui plata a fost solicitata la “Capital si rezerve”, caz in care partea din capital a carei plata a fost solicitata, dar care nu a fost inca varsata, figureaza ca element de active fie la A, fie la D II 5).
B. Cheltuieli de constituire
astfel cum sunt definite in dreptul intern si in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active. Dreptul intern poate sa prevada, de asemenea, includerea cheltuielilor de constituire ca primul element la “Active intangibile”.
C. Active fixe
I. Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de dezvoltare, in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active.
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca au fost:
(a) achizitionate cu titlu oneros si nu trebuie prezentate la C I 3; fie
(b) create de intreprinderea insasi, in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active.
3. Fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros.
4. Avansuri.
II. Active tangibile
1. Terenuri si constructii.
2. Instalatii tehnice si masini.
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier.
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
III. Active financiare
1. Actiuni detinute la intreprinderile afiliate.
2. Imprumuturi acordate intreprinderilor afiliate.
3. Interese de participare.
4. Imprumuturi acordate intreprinderilor de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
5. Investitii detinute ca imobilizari.
6. Alte imprumuturi.
D. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile.
2. Productia in curs de executie.
3. Produse finite si marfuri.
4. Avansuri.
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat pentru fiecare element).
1. Creante comerciale.
2. Sume de incasat de la intreprinderile afiliate.
3. Sume de incasat de la intreprinderile de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
4. Alte creante.
5. Capital subscris a carui plata a fost solicitata, dar nevarsat (cu exceptia cazului in care dreptul intern prevede ca capitalului a carui plata a fost solicitata urmeaza sa fie prezentat ca element de activ la A).
6. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate (daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora ca element de active la E).
III. Investitii
1. Actiuni detinute la intreprinderile afiliate.
2. Actiuni sau parti sociale proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta unei valori nominale, a echivalentului lor contabil), in masura in care dreptul intern permite prezentarea lor in bilant.
3. Alte investitii.
IV. Casa si conturi la banci
E. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora ca element de active la D II 6).
Capital, rezerve si datorii
A. Capital si rezerve
I. Capital subscris
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea la acest element a capitalului a carui plata a fost solicitata, caz in care valoarea capitalului subscris si a capitalului varsat se prezinta separat).
II. Prime de emisiune
III. Rezerva din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerva legala, in masura in care dreptul intern impune constituirea unei astfel de rezerve.
2. Rezerva pentru actiuni sau parti sociale proprii, in masura in care dreptul intern impune o astfel de rezerva, fara a aduce atingere articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2012/30/UE.
3. Rezerve statutare.
4. Alte rezerve, inclusiv rezerva de valoare justa.
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
B. Provizioane
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare.
2. Provizioane pentru impozite.
3. Alte provizioane.
C. Datorii
(Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si sumele care trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat pentru fiecare element si pentru totalul acestor elemente).
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, cu prezentarea separata a imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni convertibile.
2. Sume datorate institutiilor de credit.
3. Avansuri incasate pentru comenzi, in masura in care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
4. Datorii comerciale – furnizori.
5. Efecte de comert de platit.
6. Sume datorate intreprinderilor afiliate.
7. Sume datorate intreprinderilor de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
9. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate (daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la D).
D. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la C 9, “Datorii”).
————————————————–
ANEXA IV
STRUCTURA VERTICALA (FORMATUL) A BILANTULUI PREVAZUTA LA ARTICOLUL 10
A. Capital subscris nevarsat
a carui plata a fost solicitata
(cu exceptia cazului in care dreptul intern prevede prezentarea capitalului a carui plata a fost solicitata la L, caz in care partea din capital a carei plata a fost solicitata, dar care nu a fost inca varsata, figureaza fie la A, fie la D II 5).
B. Cheltuieli de constituire
astfel cum sunt definite in dreptul intern si in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active. Dreptul intern poate sa prevada, de asemenea, includerea cheltuielilor de constituire ca primul element la “Active intangibile”.
C. Active fixe
I. Active intangibile
1. Cheltuieli de dezvoltare, in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active.
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca au fost:
(a) achizitionate cu titlu oneros si nu trebuie prezentate la C I 3; fie
(b) create de intreprinderea insasi, in masura in care dreptul intern permite inregistrarea lor ca elemente de active.
3. Fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros.
4. Avansuri
II. Active tangibile
1. Terenuri si constructii.
2. Instalatii tehnice si masini.
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier.
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
III. Active financiare
1. Actiuni detinute la intreprinderile afiliate.
2. Imprumuturi acordate intreprinderilor afiliate.
3. Interese de participare.
4. Imprumuturi acordate intreprinderilor de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
5. Investitii detinute ca imobilizari.
6. Alte imprumuturi.
D. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile.
2. Productia in curs de executie.
3. Produse finite si marfuri.
4. Avansuri.
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat pentru fiecare element).
1. Creante comerciale.
2. Sume de incasat de la intreprinderile afiliate.
3. Sume de incasat de la intreprinderile de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
4. Alte creante.
5. Capital subscris a carui plata a fost solicitata, dar care nu a fost varsat (cu exceptia cazului in care dreptul intern prevede ca capitalul a carui plata a fost solicitata urmeaza sa fie prezentat ca activ la A).
6. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate (cu exceptia cazului in care dreptul intern prevede ca astfel de elemente urmeaza sa fie prezentate ca active la E).
III. Investitii
1. Actiuni detinute la intreprinderile afiliate.
2. Actiuni sau parti sociale proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, in absenta unei valori nominale, a echivalentului lor contabil), in masura in care dreptul intern permite prezentarea lor in bilant.
3. Alte investitii.
IV. Casa si conturi la banci
E. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la D II 6).
F. Datorii: sume care urmeaza sa fie incasate intr-o perioada de pana la un an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, cu prezentarea separata a imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni convertibile.
2. Sume datorate institutiilor de credit.
3. Avansuri incasate pentru comenzi, in masura in care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
4. Datorii comerciale – furnizori.
5. Efecte de comert de platit.
6. Sume datorate intreprinderilor afiliate.
7. Sume datorate intreprinderilor de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
9. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate (daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la K).
G. Active circulante nete/datorii curente nete
(tinand seama de cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate cand sunt prezentate la E si de venituri inregistrate in avans si datorii angajate cand sunt prezentate la K).
H. Total active minus datoriile curente
I. Datorii: sume care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, cu prezentarea separata a imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni convertibile.
2. Sume datorate institutiilor de credit.
3. Avansuri incasate pentru comenzi, in masura in care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.
4. Datorii comerciale – furnizori.
5. Efecte de comert de platit.
6. Sume datorate intreprinderilor afiliate.
7. Sume datorate intreprinderilor de care intreprinderea este legata in virtutea intereselor de participare.
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.
9. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate (daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la K).
J. Provizioane
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare.
2. Provizioane pentru impozite.
3. Alte provizioane.
K. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la F 9 sau I 9 sau la ambele).
L. Capital si rezerve
I. Capital subscris
(daca dreptul intern nu prevede prezentarea la acest element a capitalului a carui plata a fost solicitata, caz in care valoarea capitalului subscris si a capitalului varsat se prezinta separat).
II. Prime de emisiune
III. Rezerva din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerva legala, in masura in care dreptul intern impune constituirea unei astfel de rezerve.
2. Rezerva pentru actiuni sau parti sociale proprii, in masura in care dreptul intern impune o astfel de rezerva, fara a aduce atingere articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2012/30/UE.
3. Rezerve statutare.
4. Alte rezerve, inclusiv rezerva de valoare justa.
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea pentru exercitiul financiar
————————————————–
ANEXA V
STRUCTURA (FORMATUL) CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE – DUPA NATURA CHELTUIELILOR, PREVAZUTA LA ARTICOLUL 13
1. Cifra de afaceri neta.
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie.
3. Productia realizata de intreprindere pentru scopurile sale proprii si capitalizata.
4. Alte venituri din exploatare.
5. (a) Materii prime si materiale consumabile.
(b) Alte cheltuieli externe.
6. Cheltuieli cu personalul:
(a) salarii si indemnizatii;
(b) cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii.
7. (a) ajustari de valoare privind cheltuielile de constituire si activele fixe tangibile si intangibile.
(b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in masura in care depasesc cuantumul ajustarilor de valoare normale in cadrul intreprinderii in cauza.
8. Alte cheltuieli de exploatare.
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele fixe, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor de platit intreprinderilor afiliate.
14. Impozitul pe profit sau pierdere.
15. Profitul sau pierderea dupa impozitare.
16. Alte impozite neprezentate la elementele 1-15.
17. Profitul sau pierderea pentru exercitiul financiar.
————————————————–
ANEXA VI
STRUCTURA (FORMATUL) CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE – DUPA FUNCTIA CHELTUIELILOR, PREVAZUTA LA ARTICOLUL 13
1. Cifra de afaceri neta.
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (inclusiv ajustari de valoare).
3. Rezultatul brut.
4. Costuri de distributie (inclusiv ajustari de valoare).
5. Cheltuieli administrative (inclusiv ajustari de valoare).
6. Alte venituri din exploatare.
7. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
8. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
9. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la intreprinderile afiliate.
10. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante.
11. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor de platit intreprinderilor afiliate.
12. Impozitul pe profit sau pierdere.
13. Profitul sau pierderea dupa impozitare.
14. Alte impozite neprezentate la elementele 1-13.
15. Profitul sau pierderea pentru exercitiul financiar.
————————————————–
ANEXA VII
Tabel de corespondenta
Directiva 78/660/CEE | Directiva 83/349/CEE | Prezenta directiva |
Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf, teza introductiva | — | Articolul 1 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf de la prima la a douazeci si saptea liniuta | — | Anexa I |
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf | — | Articolul 1 alineatul (1) litera (b) |
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)-(aa) | — | Anexa II |
Articolul 1 alineatul (1) al treilea paragraf | — | — |
Articolul 1 alineatul (2) | — | — |
Articolul 2 alineatul (1) | — | Articolul 4 alineatul (1) |
Articolul 2 alineatul (2) | — | Articolul 4 alineatul (2) |
Articolul 2 alineatul (3) | — | Articolul 4 alineatul (3) |
Articolul 2 alineatul (4) | — | Articolul 4 alineatul (3) |
Articolul 2 alineatul (5) | — | Articolul 4 alineatul (4) |
Articolul 2 alineatul (6) | — | Articolul 4 alineatul (5) |
Articolul 3 | — | Articolul 9 alineatul (1) |
Articolul 4 alineatul (1) | — | Articolul 9 alineatul (2) |
Articolul 4 alineatul (2) | — | Articolul 9 alineatul (3) |
Articolul 4 alineatul (3) | — | Articolul 9 alineatul (3) — |
Articolul 4 alineatul (4) | — | Articolul 9 alineatul (5) |
Articolul 4 alineatul (5) | — | — |
Articolul 4 alineatul (6) | — | Articolul 6 alineatul (1) litera (h) si articolul 6 alineatul (3) |
Articolul 5 alineatul (1) | — | — |
Articolul 5 alineatul (2) | — | Articolul 2 punctul 14 |
Articolul 5 alineatul (3) | — | Articolul 2 punctul 15 |
Articolul 6 | — | Articolul 9 alineatul (6) |
Articolul 7 | — | Articolul 6 alineatul (1) litera (g) |
Articolul 8 | — | Articolul 10 |
Articolul 9 litera (A) | — | Anexa III litera (A) |
Articolul 9 litera (B) | — | Anexa III litera (B) |
Articolul 9 litera (C) | — | Anexa III litera (C) |
Articolul 9 litera (D) | — | Anexa III litera (D) |
Articolul 9 litera (E) | — | Anexa III litera (E) |
Articolul 9 litera (F) | — | — |
Datorii Articolul 9 litera (A) | — | Capital, rezerve si datorii Anexa III litera (A) |
Articolul 9 litera (B) | — | Anexa III litera (B) |
Articolul 9 litera (C) | — | Anexa III litera (C) |
Articolul 9 litera (D) | — | Anexa III litera (D) |
Articolul 9 litera (E) | — | — |
Articolul 10 | — | Anexa IV |
Articolul 10a | — | Articolul 11 |
Articolul 11 primul paragraf | — | Articolul 3 alineatul (2) si articolul 14 alineatul (1) |
Articolul 11 al doilea paragraf | — | — |
Articolul 11 al treilea paragraf | — | Articolul 3 alineatul (9 primul paragraf) |
Articolul 12 alineatul (1) | — | Articolul 3 alineatul (10) |
Articolul 12 alineatul (2) | — | Articolul 3 alineatul (9) al doilea paragraf |
Articolul 12 alineatul (3) | — | Articolul 3 alineatul (11) |
Articolul 13 alineatul (1) | — | Articolul 12 alineatul (1) |
Articolul 13 alineatul (2) | — | Articolul 12 alineatul (2) |
Articolul 14 | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (d) |
Articolul 15 alineatul (1) | — | Articolul 12 alineatul (3) |
Articolul 15 alineatul (2) | — | Articolul 2 punctul 4 |
Articolul 15 alineatul (3) litera (a) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 15 alineatul (3) litera (b) | — | — |
Articolul 15 alineatul (3) litera (c) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) |
Articolul 15 alineatul (4) | — | — |
Articolul 16 | — | Articolul 12 alineatul (4) |
Articolul 17 | — | Articolul 2 punctul 2 |
Articolul 18 | — | — |
Articolul 19 | — | Articolul 2 punctul 8 |
Articolul 20 alineatul (1) | — | Articolul 12 alineatul (12) primul paragraf |
Articolul 20 alineatul (2) | — | Articolul 12 alineatul (12) al doilea paragraf |
Articolul 20 alineatul (3) | — | Articolul 12 alineatul (12) al treilea paragraf |
Articolul 21 | — | — |
Articolul 22 primul paragraf | — | Articolul 13 alineatul (1) |
Articolul 22 al doilea paragraf | — | Articolul 13 alineatul (2) |
Articolul 23 punctele 1-15 | — | Anexa V punctele 1-15 |
Articolul 23 punctele 16-19 | — | — |
Articolul 23 punctele 20 si 21 | — | Anexa V punctele 16 si 17 |
Articolul 24 | — | — |
Articolul 25 punctele 1-13 | — | Anexa VI punctele 1-13 |
Articolul 25 punctele 14-17 | — | — |
Articolul 25 punctele 18 si 19 | — | Anexa VI punctele 14 si 15 |
Articolul 26 | — | — |
Articolul 27 primul paragraf, text introductiv | — | Articolul 3 alineatul (3) |
Articolul 27 primul paragraf literele (a) si (c) | — | Articolul 14 alineatul (2), literele (a) si (b) |
Articolul 27 primul paragraf literele (b) si (d) | — | — |
Articolul 27 al doilea paragraf | — | Articolul 3 alineatul (9) primul paragraf |
Articolul 28 | — | Articolul 2 punctul 5 |
Articolul 29 | — | — |
Articolul 30 | — | — |
Articolul 31 alineatul (1) | — | Articolul 6 alineatul (1) teza introductiva si literele (a)-(f) |
Articolul 31 alineatul (1a) | — | Articolul 6 alineatul (5) |
Articolul 31 alineatul (2) | — | Articolul 4 alineatul (4) |
Articolul 32 | — | Articolul 6 alineatul (1) litera (i) |
Articolul 33 alineatul (1), text introductiv | — | Articolul 7 alineatul (1) |
Articolul 33 alineatul (1) literele (a) si (b) si al doilea si al treilea paragraf | — | — |
Articolul 33 alineatul (1) litera (c) | — | Articolul 7 alineatul (1) |
Articolul 33 alineatul (2) litera (a) primul paragraf si literele (b), (c) si (d) | — | Articolul 7 alineatul (2) |
Articolul 33 alineatul (2) litera (a) al doilea paragraf | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (b) |
Articolul 33 alineatul (3) | — | Articolul 7 alineatul (3) |
Articolul 33 alineatul (4) | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) |
Articolul 33 alineatul (5) | — | — |
Articolul 34 | — | Articolul 12 alineatul (11) al patrulea paragraf |
Articolul 35 alineatul (1) litera (a) | — | Articolul 6 alineatul (1) litera (i) |
Articolul 35 alineatul (1) litera (b) | — | Articolul 12 alineatul (5) |
Articolul 35 alineatul (1) litera (c) | — | Articolul 12 alineatul (6) |
Articolul 35 alineatul (1) litera (d) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (b) |
Articolul 35 alineatul (2) | — | Articolul 2 punctul 6 |
Articolul 35 alineatul (3) | — | Articolul 2 punctul 7 |
Articolul 35 alineatul (4) | — | Articolul 12 alineatul (8) si articolul 17alineatul (1) litera (a) punctul (vi) |
Articolul 36 | — | — |
Articolul 37 alineatul (1) | — | Articolul 12 alineatul (11) primul, al treilea si al cincilea paragraf |
Articolul 37 alineatul (2) | — | Articolul 12alineatul (11) primul si al doilea paragraf |
Articolul 38 | — | — |
Articolul 39 alineatul (1) litera (a) | — | Articolul 6 alineatul (1) litera (i) |
Articolul 39 alineatul (1) litera (b) | — | Articolul 12 alineatul (7) primul paragraf |
Articolul 39 alineatul (1) litera (c) | — | — |
Articolul 39 alineatul (1) litera (d) | — | Articolul 12 alineatul (7) al doilea paragraf |
Articolul 39 alineatul (1) litera (e) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (b) |
Articolul 39 alineatul (2) | — | Articolul 2 punctul 6 |
Articolul 40 alineatul (1) | — | Articolul 12 alineatul (9) |
Articolul 40 alineatul (2) | — | — |
Articolul 41 | — | Articolul 12 alineatul (10) |
Articolul 42 primul paragraf | — | Articolul 12 alineatul (12) al treilea paragraf |
Articolul 42 al doilea paragraf | — | — |
Articolul 42a alineatul (1) | — | Articolul 8 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 42a alineatul (2) | — | Articolul 8 alineatul (2) |
Articolul 42a alineatul (3) | — | Articolul 8 alineatul (3) |
Articolul 42a alineatul (4) | — | Articolul 8 alineatul (4) |
Articolul 42a alineatul (5) | — | Articolul 8 alineatul (5) |
Articolul 42a alineatul (5a) | — | Articolul 8 alineatul (6) |
Articolul 42b | — | Articolul 8 alineatul (7) |
Articolul 42c | — | Articolul 8 alineatul (8) |
Articolul 42d | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (c) |
Articolul 42e | — | Articolul 8 alineatul (1) litera (b) |
Articolul 42f | — | Articolul 8 alineatul (9) |
Articolul 43 alineatul (1), text introductiv | — | Articolul 16 alineatul (1), text introductiv |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (1) | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (2) primul paragraf | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (h) primul paragraf |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (2) al doilea paragraf | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (l) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (3) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (h) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (4) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (j) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (5) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (k) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (6) | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (g) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (7) | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (d) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (7a) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (p) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (7b) | — | Articolul 2 alineatul (3) si articolul 17 alineatul (1) litera (r) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (8) | — | Articolul 18 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (9) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (e) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (10) | — | — |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (11) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (f) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (12) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (d) primul paragraf |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (13) | — | Articolul 16 alineatul (1) litera (e) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (14) litera (a) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (c) punctul (i) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (14) litera (b) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) |
Articolul 43 alineatul (1) punctul (15) | — | Articolul 18 alineatul (1) litera (b) si articolul 18 alineatul (3) |
Articolul 43 alineatul (2) | — | — |
Articolul 43 alineatul (3) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (d) al doilea paragraf |
Articolul 44 | — | — |
Articolul 45 alineatul (1) | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (g) al doilea paragraf Articolul 28 alineatul (3) |
Articolul 45 alineatul (2) | — | Articolul 18 alineatul (2) |
Articolul 46 | — | Articolul 19 |
Articolul 46a | — | Articolul 20 |
Articolul 47 alineatele (1) si (1a) | — | Articolul 30 alineatele (1) si (2) |
Articolul 47 alineatul (2) | — | Articolul 31 alineatul (1) |
Articolul 47 alineatul (3) | — | Articolul 31 alineatul (2) |
Articolul 48 | — | Articolul 32 alineatul (1) |
Articolul 49 | — | Articolul 32 alineatul (2) |
Articolul 50 | — | Articolul 17 alineatul (1) litera (o) |
Articolul 50a | — | — |
Articolul 50b | — | Articolul 33 alineatul (1) litera (a) |
Articolul 50c | — | Articolul 33 alineatul (2) |
Articolul 51 alineatul (1) | — | Articolul 34 alineatul (1) |
Articolul 51 alineatul (2) | — | — |
Articolul 51 alineatul (3) | — | — |
Articolul 51a | — | Articolul 35 |
Articolul 52 | — | — |
Articolul 53 alineatul (2) | — | Articolul 3 alineatul (13) |
Articolul 53a | — | Articolul 40 |
Articolul 55 | — | — |
Articolul 56 alineatul (1) | — | — |
Articolul 56 alineatul (2) | — | Articolul 17 alineatul (1) literele (l), (m) si (n) |
Articolul 57 | — | Articolul 37 |
Articolul 57a | — | Articolul 38 |
Articolul 58 | — | Articolul 39 |
Articolul 59 alineatul (1) | — | Articolul 9 alineatul (7) litera (a) |
Articolul 59 alineatele (2)-(6) litera (a) | — | Articolul 9 alineatul (7) litera (a) si articolul 27 |
Articolul 59 alineatul (6) literele (b) si (c) | — | Articolul 9 alineatul (7) literele (b) si (c) |
Articolul 59 alineatele (7) si (8) | — | Articolul 9 alineatul (7) litera (a) si articolul 27 |
Articolul 59 alineatul (9) | — | Articolul 27 alineatul (9) |
Articolul 60 | — | — |
Articolul 60a | — | Articolul 51 |
Articolul 61 | — | Articolul 17 alineatul (2) |
Articolul 61a | — | — |
Articolul 62 | — | Articolul 55 |
— | Articolul 1 alineatul (1) | Articolul 22 alineatul (1) |
— | Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 22 alineatul (2) |
— | Articolul 2 alineatele (1), (2) si (3) | Articolul 22 alineatele (3), (4) si (5) |
— | Articolul 3 alineatul (1) | Articolul 22 alineatul (6) |
— | Articolul 3 alineatul (2) | Articolul 2 punctul (10) |
— | Articolul 4 alineatul (1) | Articolul 22 |
— | Articolul 4 alineatul (2) | — |
— | Articolul 5 | — |
— | Articolul 6 alineatul (1) | Articolul 23 alineatul (2) |
— | Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 3 alineatul (8) |
— | Articolul 6 alineatul (3) | Articolul 3 alineatul (9) al doilea paragraf, Articolul 3 alineatele (10) si (11) |
— | Articolul 6 alineatul (4) | Articolul 23 alineatul (2) |
— | Articolul 7 alineatul (1) | Articolul 23 alineatul (3) |
— | Articolul 7 alineatul (2) | Articolul 23 alineatul (4) |
— | Articolul 7 alineatul (3) | Articolul 23 alineatul (3) teza introductiva |
— | Articolul 8 | Articolul 23 alineatul (5) |
— | Articolul 9 alineatul (1) | Articolul 23 alineatul (6) |
— | Articolul 9 alineatul (2) | — |
— | Articolul 10 | Articolul 23 alineatul (7) |
— | Articolul 11 | Articolul 23 alineatul (8) |
— | Articolul 12 alineatul (1) | Articolul 22 alineatul (7) |
— | Articolul 12 alineatul (2) | Articolul 22 alineatul (8) |
— | Articolul 12 alineatul (3) | Articolul 22 alineatul (9) |
— | Articolul 13 alineatele (1) si (2) | Articolul 2 punctul 16 si Articolul 6 alineatul (1) litera (j) |
— | Articolul 13 alineatul (2a) | Articolul 23 alineatul (10) |
— | Articolul 13 alineatul (3) | Articolul 23 alineatul (9) |
— | Articolul 15 | — |
— | Articolul 16 | Articolul 4 |
— | Articolul 17 alineatul (1) | Articolul 24 alineatul (1) |
— | Articolul 17 alineatul (2) | — |
— | Articolul 18 | Articolul 24 alineatul (2) |
— | Articolul 19 | Articolul 24 alineatul (3) literele (a)-(c) |
— | Articolul 20 | — |
— | Articolul 21 | Articolul 24 alineatul (4) |
— | Articolul 22 | Articolul 24 alineatul (5) |
— | Articolul 23 | Articolul 24 alineatul (6) |
— | Articolul 24 | — |
— | Articolul 25 alineatul (1) | Articolul 6 alineatul (1) litera (b) |
— | Articolul 25 alineatul (2) | Articolul 4 alineatul (4) |
— | Articolul 26 alineatul (1) | Articolul 24 alineatul (7) |
— | Articolul 26 alineatul (2) | — |
— | Articolul 26 alineatul (3) | Articolul 6 alineatul (1) litera (j) |
— | Articolul 27 | Articolul 24 alineatul (8) |
— | Articolul 28 | Articolul 24 alineatul (9) |
— | Articolul 29 alineatul (1) | Articolul 24 alineatul (10) |
— | Articolul 29 alineatul (2) | Articolul 24 alineatul (11) |
— | Articolul 29 alineatul (3) | Articolul 24 alineatul (12) |
— | Articolul 29 alineatul (4) | Articolul 24alineatul (13) |
— | Articolul 29 alineatul (5) | Articolul 24alineatul (14) |
— | Articolul 30 alineatul (1) | Articolul 24 alineatul (3) litera (c) |
— | Articolul 30 alineatul (2) | — |
— | Articolul 31 | Articolul 24 alineatul (3) litera (f) |
— | Articolul 32 alineatele (1) si (2) | Articolul 26 |
| Articolul 32 alineatul (3) | — |
— | Articolul 33 | Articolul 27 |
— | Articolul 34 textul introductiv si alineatul (1) prima teza | Articolul 16 alineatul (1) litera (a) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 34 alineatul (1) a doua teza | — |
— | Articolul 34 alineatul (2) | Articolul 28 alineatul (2) litera (a) |
— | Articolul 34 alineatul (3) litera (a) | Articolul 28 alineatul (2) litera (b) |
— | Articolul 34 alineatul (3) litera (b) | — |
— | Articolul 34 alineatul (4) | Articolul 28 alineatul (2) litera (c) |
— | Articolul 34 alineatul (5) | Articolul 28 alineatul (2) litera (d) |
— | Articolul 34 alineatul (6) | Articolul 16 alineatul (1) litera (g) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 34 alineatul (7) | Articolul 16 alineatul (1) litera (d) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 34 alineatul (7a) | Articolul 17 alineatul (1) litera (p) |
— | Articolul 34 alineatul (7b) | Articolul 17 alineatul (1) litera (r) |
— | Articolul 34 alineatul (8) | Articolul 18 alineatul (1) litera (a) |
— | Articolul 34 alineatul (9) litera (a) | Articolul 17 alineatul (1) litera (e) |
— | Articolul 34 alineatul (9) litera (b) | Articolul 28 alineatul (1) litera (b) |
— | Articolul 34 alineatul (10) | — |
— | Articolul 34 alineatul (11) | Articolul 17 alineatul (1) litera (f) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 34 alineatele (12) si (13) | Articolul 28 alineatul (1) litera (c) |
— | Articolul 34 alineatul (14) | Articolul 16 alineatul (1) litera (c) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 17 alineatul (1) litera (c) | Articolul 17 alineatul (1) litera (c) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 34 alineatul (16) | Articolul 18 alineatul (1) litera (b) si articolul 28 alineatul (1) |
— | Articolul 35 alineatul (1) | Articolul 28 alineatul (3) |
— | Articolul 35 alineatul (2) | — |
— | Articolul 36 alineatul (1) | Articolul 19 alineatul (1) si articolul (29) alineatul (1) |
— | Articolul 36 alineatul (2) literele (a) | — |
— | Articolul 36 alineatul (2) literele (b) si (c) | Articolul 19 alineatul (2) literele (b) si (c) |
— | Articolul 36 alineatul (2) litera (d) | Articolul 29 alineatul (2) litera (a) |
— | Articolul 36 alineatul (2) litera (e) | Articolul 19 alineatul (2) litera (e) si articolul 29 alineatul (1) |
— | Articolul 36 alineatul (2) litera (f) | Articolul 29 alineatul (2) litera (b) |
— | Articolul 36 alineatul (3) | Articolul 29 alineatul (3) |
— | Articolul 36a | Articolul 33 alineatul (1) litera (b) |
— | Articolul 36b | Articolul 33 alineatul (2) |
— | Articolul 37 alineatul (1) | Articolul 34 alineatele (1) si (2) |
— | Articolul 37 alineatul (2) | Articolul 35 |
— | Articolul 37 alineatul (4) | Articolul 35 |
— | Articolul 38 alineatul (1) | Articolul 30 alineatul (1) primul paragraf si articolul (30) alineatul (3) primul paragraf |
— | Articolul 38 alineatul (2) | Articolul 30 alineatul (1) al doilea paragraf |
— | Articolul 38 alineatul (3) | — |
— | Articolul 38 alineatul (4) | Articolul 30 alineatul (3) al doilea paragraf |
— | Articolul 38 alineatele (5) si (6) | — |
— | Articolul 38 alineatul (7) | Articolul 40 |
— | Articolul 38a | — |
— | Articolul 39 | — |
— | Articolul 40 | — |
— | Articolul 41 alineatul (1) | Articolul 2 punctul 12 |
— | Articolul 41 alineatul (1a) | Articolul 2 punctul 3 |
— | Articolul 41 alineatele (2)-(5) | — |
— | Articolul 42 | — |
— | Articolul 43 | — |
— | Articolul 44 | — |
— | Articolul 45 | — |
— | Articolul 46 | — |
— | Articolul 47 | — |
— | Articolul 48 | Articolul 51 |
— | Articolul 49 | — |
— | Articolul 50 | — |
— | Articolul 50a | — |
— | Articolul 51 | Articolul 55 |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close