Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012

In M. Of. nr. 552 din 30 august 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.
ART. 2
Hotararea intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si se publica si in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Directiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, in conformitate cu atributiile ce le revin.
ART. 4
Directia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura comunicarea prezentei hotarari.

REGULAMENTUL Nr. 3/2013
pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileste norme privind autorizarea si functionarea contrapartilor centrale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si in conformitate cu prevederile normelor europene emise in aplicarea acestuia.
(2) Normele europene emise in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 reprezinta regulamentele europene delegate de completare a acestuia cu privire la o serie de standarde tehnice de reglementare, regulamentele europene de punere in aplicare a unor standarde tehnice de implementare conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum si orientarile si recomandarile Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete (ESMA), emise in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012, conform Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si in normele europene emise in aplicarea acestuia, in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.
(2) Contrapartea centrala se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator si este responsabila pentru functionarea unui sistem de compensare. Contrapartea centrala actioneaza in oricare dintre calitatile de contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate si/sau de contraparte centrala pentru alte instrumente decat cele derivate, precum si in calitate de casa de compensare in conformitate cu prevederile art. 157 din Legea nr. 297/2004.
(3) Dupa abrogarea titlului III din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. apel in marja – cererea cu titlu de obligativitate, formulata de contrapartea centrala catre un membru compensator si, daca este cazul, catre contrapartile centrale cu care a incheiat acorduri de interoperabilitate sau de un membru compensator catre un client ori un membru noncompensator pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja;
2. cont de marja – contul in care se evidentiaza fondurile banesti si/sau instrumentele financiare constituite in vederea garantarii pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate;
3. cont de pozitie – contul deschis in sistemul electronic de compensare-decontare pentru membrii compensatori/noncompensatori si/sau clientii acestora in care sunt evidentiate contractele cumparate si/sau vandute, precum si pozitiile deschise cu instrumente financiare ca urmare a incheierii de tranzactii;
4. garantie financiara – garantie asupra valorilor mobiliare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. ipoteca mobiliara – ipoteca asupra valorilor mobiliare, definita conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
6. expunere – nivelul riscului asumat de un membru compensator/noncompensator care efectueaza operatiuni cu instrumente financiare, in cont propriu si in contul clientilor, fiind calculata dupa metodele utilizate de contrapartea centrala;
7. inchiderea unei pozitii deschise – stingerea de catre client, membrul compensator/noncompensator sau contrapartea centrala a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, fie prin asumarea unei pozitii de sens contrar, fie prin livrarea activului-suport, fie prin exercitarea dreptului conferit de optiune;
8. marcarea la piata – actualizarea conturilor de marja, a garantiilor si a altor elemente de activ sau pasiv, cel putin la sfarsitul programului de operare, cu diferentele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise;
9. pozitie deschisa – numarul net de contracte cumparate sau vandute, inregistrate intr-un anumit cont de pozitie, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse;
10. grup – grupul de societati constand dintr-o societate-mama si filialele acesteia in sensul definitiei de la pct. 12 sau grupul de societati mentionat la art. 3 alin. (1) si la art. 80 alin. (7) si (8) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit;
11. participatie calificata – detinerea, directa sau indirecta, intr-o contraparte centrala ori intr-un registru central de tranzactii a unei participatii care reprezinta cel putin 10% din capital sau din drepturile de vot, astfel cum este prevazut la art. 228 din Legea nr. 297/2004, avand in vedere conditiile de cumulare stabilite la art. 12 alin. (4) si (5) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de modificare a Directivei 2001/34/CE sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii contrapartii centrale sau a registrului central de tranzactii in care este detinuta participatia respectiva;
12. societate-mama – societatea care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor la o alta societate (filiala); sau
b) are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societati (filiala) si este simultan actionar ori asociat la societatea in cauza; sau
c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei societati (filiala) al carei actionar sau asociat este, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societatii in cauza, daca legislatia sub incidenta careia intra filiala permite ca ea sa fie supusa unor astfel de contracte ori clauze;
d) este actionar sau asociat al unei societati si:
(i) fie majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale societatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar in cauza, in cursul exercitiului financiar precedent si pana la momentul intocmirii conturilor consolidate au fost numiti doar prin exercitarea drepturilor sale de vot,
(ii) fie controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii in cauza (filiala), majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii in cauza.
Pct. (i) nu se aplica daca o alta societate detine drepturile mentionate la lit. a), b) sau c) in ceea ce priveste filiala. In aplicarea lit. a), b) si d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii-mama sau a unei alte filiale trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.
In aplicarea lit. a), b) si d), din drepturile mentionate la paragraful anterior se scad urmatoarele drepturi:
1. conferite de actiunile detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia; sau
2. conferite de actiuni detinute ca garantie, cu conditia ca aceste drepturi sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea acestor actiuni sa constituie, pentru societatea care le detine, o operatiune curenta in cadrul activitatilor sale in materie de imprumuturi, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care ofera garantia.
In aplicarea lit. a) si d), din totalul drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor filialei se scad drepturile de vot conferite de actiunile detinute de societatea insasi, de o filiala a societatii in cauza sau de o persoana actionand in nume propriu, dar pe seama acestor societati;
13. filiala – societatea mentionata la pct. 12, in relatie cu societatea-mama, inclusiv o filiala a unei filiale a societatii-mama care le conduce;
14. control – inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala, asa cum este descrisa la pct. 12;
15. legaturi stranse – o situatie in care cel putin doua persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
(i) participare, adica detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a cel putin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati;
(ii) control, adica relatia dintre o societate-mama si o filiala, asa cum este descrisa la pct. 12, sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate. In acest sens, o filiala a unei filiale este considerata a fi o filiala a societatii-mama a filialelor respective.
O situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate in mod permanent de aceeasi persoana printr-o relatie de control se considera, de asemenea, ca determinand o “legatura stransa” intre persoanele respective.

CAPITOLUL II
Prevederi aplicabile contrapartii centrale

ART. 3
In vederea autorizarii si pe toata perioada functionarii, contrapartea centrala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la titlul IV cap. V si VI din Legea nr. 297/2004 ce nu contravin Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si normelor europene emise in aplicarea acestuia, precum si prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 1
Autorizarea contrapartii centrale

ART. 4
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare contrapartea centrala va transmite A.S.F. o cerere de autorizare in conformitate cu art. 14 si, respectiv, art. 17 din Regulamentul (UE) 648/2012, semnata de reprezentantul legal al societatii respective si insotita de documentele mentionate la alin. (2).
(2) In vederea acordarii autorizatiei mentionate la alin. (1), o persoana juridica ce intentioneaza sa presteze servicii de compensare in calitate de contraparte centrala depune o cerere in care se specifica activitatile si serviciile pe care intentioneaza sa le presteze, precum si clasele de instrumente financiare pentru care intentioneaza sa desfasoare activitati specifice, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv, in original sau in copie legalizata, cuprinzand mentiuni privind obiectul de activitate precizat la art. 11;
b) copia incheierii judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului, de constituire si de inregistrare a societatii, conform prevederilor art. 10;
c) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului;
d) dovada detinerii capitalului initial permanent si disponibil de cel putin echivalentul in lei a 7,5 milioane euro prevazut la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, determinat in conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind cerintele de capital pentru contrapartile centrale, denumit in continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum si a resurselor proprii prevazute la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si calculate in conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012, in ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare privind cerintele pentru contrapartile centrale, denumit in continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
e) dovada detinerii cu titlu legal a sediului central necesar functionarii contrapartii centrale, precum si a sediului de prelucrare secundar care are capacitatea de a asigura continuitatea tuturor functiilor critice ale contrapartii centrale in mod identic cu sediul central, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2012, materializata prin una dintre urmatoarele forme:
1. actul de proprietate;
2. contractul de inchiriere inregistrat la autoritatea fiscala, in original/copie legalizata; Contractul de inchiriere trebuie sa fie valabil cel putin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Contractul de inchiriere va fi reinnoit si depus la A.S.F. in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatiune ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social;
f) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si directori sau, dupa caz, pentru membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului:
1. curriculum vitae actualizat, datat si semnat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale, astfel incat sa reiasa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 17;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei/diplomelor de studii;
4. certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original sau in copie legalizata, eliberate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani sau care inca nu si-au stabilit resedinta in Romania, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal eliberate de autoritatile romane vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritatile competente din statul de origine si din statul in care si-au stabilit anterior resedinta, daca acesta este alt stat decat cel de origine; in cazul in care in statul membru de origine nu se elibereaza documentele echivalente, se va depune o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, in acest sens;
5. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din care sa reiasa ca nu incalca prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, precum si cu privire la respectarea cerintelor mentionate la art. 17, precum si cele mentionate in normele europene incidente;
6. documente din partea Bancii Nationale a Romaniei (B.N.R.) din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul bancar, pentru persoanele care au desfasurat anterior activitati la entitatile reglementate si supravegheate de B.N.R.;
7. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, intocmita conform anexei nr. 1, care trebuie sa cuprinda: toate detinerile directe sau indirecte individuale si/sau in legatura cu alte persoane cu care actioneaza in mod concertat ori persoane cu care se afla in legaturi stranse, in orice societate comerciala, reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
g) pentru actionarii persoane fizice sau juridice, cu detineri directe ori indirecte reprezentand o participatie calificata intr-o contraparte centrala documentele prevazute in anexa nr. 2 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2009 privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor la o societate de servicii de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009 (Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor prevazute la art. 8 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009, asa cum au fost acestea detaliate in anexa nr. 1 din acelasi regulament;
h) regulamentul de organizare si functionare a contrapartii centrale intocmit cu respectarea prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si ale cap. III din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 (art. 3 – 8 si ale art. 11);
i) reglementarile elaborate de contrapartea centrala in conformitate cu prevederile art. 12;
j) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantul/reprezentantii contrapartii centrale in relatia cu A.S.F.;
k) copia contractului incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
l) declaratia pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din partea reprezentantului legal al contrapartii centrale, din care sa rezulte faptul ca societatea respectiva respecta prevederile din Legea nr. 297/2004, prevederile reglementarilor europene incidente, precum si prevederile prezentului regulament;
m) raportul de evaluare a echipamentelor tehnice si a programului informatic necesare functionarii contrapartii centrale, intocmit de un evaluator/expert independent, dupa caz;
n) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice si de securitate detinand minimum certificat CISA (Certified Information Security Auditor), auditor independent fata de contrapartea centrala, care sa certifice gradul de siguranta a sistemului utilizat de contrapartea centrala si existenta controalelor pentru riscul sistemic si operational;
o) dovada, in copie, a detinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, dupa caz, de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai pentru activitatea supusa autorizarii, ori declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, in original, a reprezentantului legal al contrapartii centrale din care sa rezulte ca programul pentru calculator este produs de catre departamentul de informatica al acestuia, ca este documentat corespunzator, versionat pe baza unui proces documentat de management al schimbarii, precum si manualul de operare;
p) curriculum vitae actualizat, datat si semnat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale si copia actului de identitate a persoanelor desemnate sa asigure functia de audit intern sau, dupa caz, copia contractului incheiat intre societate si auditorul intern, in situatia in care activitatea de audit intern este externalizata;
q) documente pentru autorizarea persoanelor care asigura functia de conformitate prevazute la art. 13 alin. (8);
r) curriculum vitae actualizat, datat si semnat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale si copia actului de identitate pentru persoanele care asigura functia de administrare a riscului;
s) copia contractului incheiat cu operatorii de piata si operatorii de sistem, dupa caz, ai locului/ai locurilor de tranzactionare, definite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru tranzactiile din sistemul acestora pentru care se efectueaza servicii de compensare;
s) autorizatia prealabila a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu art. 404 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor ce vor fi practicate, daca au fost aprobate de adunarea generala a actionarilor;
t) orice alte documente pe care A.S.F. le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor de autorizare.
(3) Toate documentele prevazute in prezentul regulament necesare autorizarii, precum si cele referitoare la evidente si raportari vor fi transmise A.S.F. in limba romana. Documentele referitoare la persoanele fizice si juridice straine vor fi prezentate in copie si in traducere legalizata.
(4) Pentru documentele mentionate la alin. (2) vor fi depuse si traduceri legalizate in limba engleza.
(5) Evaluarea actionarilor prevazuti la alin. (2) lit. g) conform prevederilor art. 31 si 32 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se realizeaza in baza procedurilor, criteriilor si documentelor prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009.
(6) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrala va depune la A.S.F. informatii suplimentare in termen de maximum 90 de zile de la data solicitarii A.S.F.
(7) A.S.F. va decide cu privire la autorizatia de functionare a contrapartii centrale in conformitate cu procedura de autorizare prevazuta in titlul III din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(8) Contrapartea centrala respecta in orice moment conditiile impuse pentru autorizare.
ART. 5
Cererea de autorizare pentru functionarea contrapartii centrale poate fi respinsa in conditiile mentionate la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ori in conditiile in care nu sunt indeplinite cerintele suplimentare stabilite de A.S.F. conform prezentului regulament.

SECTIUNEA a 2-a
Retragerea autorizatiei de functionare a contrapartii centrale

ART. 6
(1) A.S.F. poate sa retraga autorizatia unei contraparti centrale in conditiile impuse de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(2) Contrapartea centrala are obligatia sa convoace adunarea generala a actionarilor proprii in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data retragerii autorizatiei care va avea pe ordinea de zi hotararea privind modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In situatia in care contrapartea centrala nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alin. (2), A.S.F. va solicita consiliului de administratie sau, dupa caz, directoratului societatii sa convoace adunarea generala a actionarilor care va avea pe ordinea de zi hotararea privind modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care nu sunt respectate prevederile alin. (3), A.S.F. va solicita tribunalului competent sa dispuna convocarea adunarii generale a actionarilor in vederea incadrarii contrapartii centrale in prevederile alin. (2).
ART. 7
(1) In vederea retragerii autorizatiei de functionare a unei contraparti centrale, la cerere, conform art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, aceasta va depune o solicitare in acest sens, insotita de urmatoarele documente:
a) hotararea organului statutar al contrapartii centrale privind solicitarea retragerii autorizatiei;
b) dovada publicarii anuntului contrapartii centrale cu privire la incetarea activitatii, in 3 cotidiene de circulatie nationala, in termen de maximum 5 zile de la data hotararii organului statutar;
c) declaratia pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a reprezentantului/contrapartii centrale, in original, si documente justificative din care sa rezulte ca nu exista pozitii si garantii inregistrate in conturile membrilor compensatori si ca nu au fost initiate noi contracte dupa data adunarii generale a actionarilor in care s-a hotarat inceperea procedurii de solicitare a retragerii autorizatiei;
d) dovada ca au fost restituite toate contributiile la fondul de garantare al contrapartii centrale, precum si la celelalte scheme de garantare;
e) dovada incetarii contractului incheiat cu operatorii de piata si operatorii de sistem, dupa caz, ai locului/locurilor de tranzactionare, prevazute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
f) dovada achitarii datoriilor fata de membrii compensatori, A.S.F. si alte entitati implicate;
g) indicarea adresei arhivei si a datelor de identificare si de contact ale persoanelor responsabile cu administrarea arhivei societatii;
h) raportul auditorului financiar cu privire la situatia societatii la data incetarii activitatii;
i) balanta de verificare aferenta lunii in curs;
j) orice alte documente si informatii pe care A.S.F. le considera necesare pentru solutionarea cererii.
(2) In cazul retragerii autorizatiei de functionare ca urmare a unei fuziuni, documentele prevazute la alin. (1) se vor completa cu dovada publicarii proiectului de fuziune si dovada necontestarii acestuia la oficiul registrului comertului in termenul prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizatiei contrapartii centrale la data constatarii indeplinirii conditiilor necesare pentru asigurarea protectiei investitorilor, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete conform prevederilor alin. (1) si (2).
ART. 8
(1) In cazul retragerii autorizatiei in conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu exceptia situatiei de solicitare a retragerii la cerere a autorizatiei, consiliul de administratie/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare in sensul conservarii patrimoniului existent la data retragerii autorizatiei, precum si supravegherea transferului operatiunilor, pozitiilor, garantiilor (marjelor) si al fondului de garantare catre o alta societate autorizata in baza Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sa efectueze operatiunile specifice contrapartii centrale si publicarea acestei situatii.
(2) Prin conservarea patrimoniului existent la data retragerii autorizatiei se intelege inclusiv inchiderea pozitiilor deschise existente, restituirea garantiilor si a contributiilor la fondul de garantare, precum si orice alte operatiuni pentru buna desfasurare a activitatii contrapartii centrale.
(3) Transferul operatiunilor, pozitiilor, garantiilor (marjelor) si al fondului de garantare catre o alta contraparte centrala va fi efectuat in cel mai scurt timp posibil, astfel incat sa se evite pe cat posibil acumularea de pierderi in contul membrilor compensatori si al clientilor acestora.
(4) In situatia in care A.S.F. apreciaza ca societatea risca sa intre in insolventa sunt aplicabile masurile de administrare speciala si lichidare administrativa prevazute de titlul IX din Legea nr. 297/2004.
ART. 9
Retragerea autorizatiei de functionare sau initierea procedurii de retragere nu exonereaza contrapartea centrala de executarea obligatiilor fata de A.S.F. si entitatile pietei de capital, care au luat nastere anterior deciziei de retragere a autorizatiei.

SECTIUNEA a 3-a
Conditii privind autorizarea contrapartii centrale

ART. 10
Contrapartea centrala se constituie sub forma unei societati pe actiuni emitenta de actiuni nominative conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
(1) Obiectul de activitate al contrapartii centrale consta in efectuarea de operatiuni de compensare, asa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si alte servicii si activitati legate de compensare, precum si, dupa caz, in operarea unei sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.
(2) Obiectul de activitate va cuprinde serviciile si activitatile pe care o contraparte centrala le presteaza, inclusiv clasele de instrumente financiare pentru care furnizeaza servicii si activitati de compensare.
(3) In vederea extinderii obiectului de activitate al contrapartii centrale in conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o contraparte centrala va transmite la A.S.F. o cerere de autorizare pentru extinderea obiectului de activitate, iar procedura de autorizare va fi cea prevazuta la art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(4) Cererea de autorizare mentionata la alin. (3) va fi insotita de documentele mentionate la art. 4 alin. (2) in masura in care acestea se modifica in conformitate cu obiectul de activitate extins.
ART. 12
(1) O contraparte centrala are obligatia de intocmire a unor reglementari proprii prin care sa se asigure indeplinirea de catre societate, consiliul de administratie si directori, respectiv consiliul de supraveghere si directoratul societatii, angajatii, participantii la contrapartea centrala si investitori a prevederilor Legii nr. 297/2004, a normelor europene incidente si a prevederilor prezentului regulament, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) politici si proceduri privind constituirea, atributiile si functionarea consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si ale conducerii efective a contrapartii centrale in conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si ale art. 3 si 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
b) politici, proceduri, sisteme si controale de identificare, monitorizare si administrare a riscurilor cu respectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
c) politici si proceduri de conformitate in concordanta cu prevederile art. 5 si 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
d) reguli si proceduri de remunerare stabilite in conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
e) reguli si proceduri pentru securitatea si controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidentialitatii si pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate in conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
f) reguli si proceduri privind constituirea, mandatul si functionarea comitetului de risc in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
g) reguli si proceduri privind constituirea si functionarea auditului intern cu respectarea art. 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
h) reguli si proceduri de evidenta si pastrare a datelor in conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ale art. 12 – 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.249/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare in ceea ce priveste formatul evidentelor care trebuie pastrate de contrapartile centrale in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.249/2012;
i) politici de continuitate a activitatii si un plan de redresare in caz de dezastru in conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si ale art. 17 – 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
j) procedura de gestionare a crizelor in conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
k) proceduri privind identificarea si gestionarea conflictelor de interese in conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
l) proceduri privind externalizarea activitatii conform prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
m) politici si proceduri pentru implementarea regulilor de conduita in conformitate cu prevederile titlului IV cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
n) reguli si proceduri cu privire la cerintele de marja, fondul de garantare, inclusiv modul de calcul al acestuia, precum si la constituirea si utilizarea altor resurse financiare conform prevederilor art. 41 – 43 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si in conformitate cu prevederile titlurilor VI-VII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
o) proceduri aplicabile in situatii de neindeplinire a obligatiilor de plata in conformitate cu prevederile art. 45 si 48 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si, respectiv, prevederile cap. IX si ale cap. XII sectiunea 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
p) politici si proceduri privind evaluarea si monitorizarea continua a lichiditatii activelor acceptate ca garantie in conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si cu prevederile cap. X din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
q) politica de investitii a resurselor financiare cu respectarea prevederilor art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si in conformitate cu prevederile cap. XI din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
r) politici si proceduri de validare a modelelor, metodologiilor si a cadrului de gestionare a riscului de lichiditati, precum si politici si proceduri privind programele de simulare de criza (stress testing) si de testare expost (back testing), in conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si cap. XII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
s) proceduri privind identificarea surselor de risc care i-ar putea afecta functiile in curs de desfasurare, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013;
s) proceduri pentru adoptarea de masuri adecvate pe baza informatiilor incluse in rapoartele catre conducere, potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013;
t) dupa caz, proceduri privind cumpararea impusa, asa cum sunt prevazute in cadrul Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(2) In vederea evaluarii riscului contrapartii centrale de catre A.S.F. in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrala trebuie sa se asigure ca reglementarile proprii prevazute la alin. (1) includ toate informatiile prevazute in anexa nr. 2.
(3) Orice modificare a reglementarilor proprii mentionate la alin. (1) este supusa autorizarii A.S.F., inainte de intrarea in vigoare a acesteia. Autorizatia pentru modificarea reglementarilor se elibereaza in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru modificarea respectiva, cu exceptia situatiilor in care modificarea reglementarilor duce la extinderea obiectului de activitate al contrapartii centrale.
ART. 13
(1) O contraparte centrala are obligatia de a constitui un compartiment de conformitate specializat pentru indeplinirea functiei de conformitate prevazuta la art. 6 din Regulamentul (UE) delegat nr. 153/2013.
(2) Contrapartea centrala trebuie sa stabileasca si sa mentina in mod permanent si operativ functia de conformitate, care se va desfasura in mod independent si care va implica urmatoarele responsabilitati:
a) monitorizarea si evaluarea in mod continuu a eficacitatii si a modului adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor stabilite conform art. 12, precum si a masurilor dispuse pentru remedierea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor societatii (deficiente constatate in ducerea la indeplinire a obligatiilor societatii);
b) asigurarea respectarii prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
c) acordarea de consultanta si asistenta persoanelor cu functii de conducere din cadrul contrapartii centrale, responsabile cu desfasurarea unei anumite activitati pentru respectarea cerintelor impuse conform prevederilor reglementarilor in vigoare.
(3) Contrapartea centrala va avea cel putin 2 angajati in cadrul compartimentului de conformitate.
(4) Fiecare persoana incadrata in compartimentul de conformitate, denumita in continuare reprezentant al compartimentului de conformitate, va fi supusa autorizarii A.S.F. si va fi inscrisa in Registrul A.S.F.
(5) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de conformitate sa isi duca la indeplinire responsabilitatile in mod corect si independent, contrapartea centrala trebuie sa se asigure ca urmatoarele conditii sunt respectate:
a) persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie sa aiba autoritatea, resursele, experienta si cunostintele de specialitate necesare, precum si acces la toate informatiile relevante;
b) persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de conformitate poarta responsabilitatea pentru respectarea atributiilor aferente functiei de conformitate si pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementarilor in vigoare;
c) persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie sa nu fie implicata in desfasurarea activitatilor pe care le monitorizeaza;
d) metoda de stabilire a remuneratiei persoanelor numite in functia de reprezentant al compartimentului de conformitate trebuie sa nu le compromita obiectivitatea si trebuie sa nu conduca la aceasta posibilitate.
(6) In indeplinirea atributiilor sale, reprezentantul compartimentului de conformitate va raporta direct consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare, informand imediat si auditorii interni ai contrapartii centrale.
(7) Pentru a fi autorizata de A.S.F. in calitate de reprezentant al compartimentului de conformitate al unei contraparti centrale, o persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie angajata cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si sa fie angajata exclusiv in cadrul acelei contraparti centrale;
b) sa aiba studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenta ori de diploma si experienta de minimum 5 ani in sectorul pietei de capital reglementat de A.S.F.;
c) sa fi participat la stagii de pregatire, sa fi promovat examenul privind cunoasterea legislatiei in vigoare organizat de catre organismele de formare profesionala atestate de A.S.F. si sa fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementarilor in vigoare;
d) sa nu fie administrator/membru al consiliului de supraveghere/director/membru al directoratului al contrapartii centrale respective sau al unei alte contraparti centrale;
e) sa nu fie actionar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investitii financiare, reprezentant al compartimentului de control intern, dupa caz, la un intermediar, la o societate de administrare a investitiilor, la o alta contraparte centrala, la un depozitar central sau la un operator de piata/sistem;
f) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;
g) sa aiba o buna reputatie, calificare si experienta profesionala pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii contrapartii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale normelor europene aplicabile, precum si pentru a asigura administrarea sigura, prudenta si transparenta a activitatii acesteia, in scopul protejarii intereselor investitorilor;
h) sa nu fi fost sanctionata de A.S.F. sau B.N.R. cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea.
(8) In vederea autorizarii reprezentantului compartimentului de conformitate, contrapartea centrala va depune la A.S.F., pentru fiecare persoana, o cerere, insotita de urmatoarele documente:
a) curriculum vitae, cu specificarea pregatirii si experientei profesionale;
b) copia actului de identitate;
c) copiile legalizate ale actelor de studii;
d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de conformitate, eliberat de A.S.F.;
e) certificat de cazier judiciar aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
f) certificat de cazier fiscal aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
g) declaratia pe propria raspundere a persoanei, sub semnatura olografa, in original, referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (7) lit. d) – g);
h) dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei si pentru inscrierea in Registrul A.S.F.;
i) orice alte informatii si documente pe care A.S.F. le considera necesare pentru solutionarea cererii.
(9) Cererea de autorizare pentru persoanele care se autorizeaza ca reprezentanti ai compartimentului de conformitate va fi insotita de descrierea detaliata a responsabilitatilor fiecarei persoane din cadrul compartimentului de conformitate.
(10) Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de conformitate se poate face in urmatoarele situatii:
a) la cererea societatii;
b) ca sanctiune.
(11) Contrapartea centrala are obligatia sa solicite A.S.F. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de conformitate cel tarziu la data incetarii sau schimbarii raporturilor de munca.
(12) Retragerea la cerere va fi acordata de A.S.F. in termen de 15 zile de la data depunerii cererii insotita de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare, de documente justificative cu privire la data incetarii sau schimbarii raporturilor de munca si de dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizatiei.
(13) Dupa retragerea, in conditiile alin. (10) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de conformitate, emisa pe numele unei contraparti centrale, persoana respectiva va putea fi autorizata in aceeasi calitate pe numele unei alte contraparti centrale nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizatiei.
(14) Reprezentantul compartimentului de conformitate isi va desfasura activitatea in baza unor proceduri scrise de supraveghere si control, elaborata in vederea asigurarii respectarii de contrapartea centrala si angajatii sai a legislatiei incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societatii.
(15) Suplimentar fata de responsabilitatile prevazute la alin. (2), reprezentantul compartimentului de conformitate are urmatoarele atributii:
a) sa monitorizeze, sa efectueze investigatii si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii contrapartii centrale si a procedurilor interne de catre contrapartea centrala sau de catre angajatii acesteia, sa tina evidenta neregulilor descoperite;
b) sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;
c) sa avizeze documentele transmise de contrapartea centrala catre A.S.F. in vederea obtinerii autorizatiilor/aprobarilor prevazute de reglementarile A.S.F. si normelor europene aplicabile, precum si raportarile transmise A.S.F.;
d) sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor in vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de catre organele de conducere ale contrapartii centrale sau de catre angajatii acesteia;
e) sa raporteze cu celeritate consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare si auditorilor interni situatiile de incalcare a legislatiei, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne.
(16) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (15), reprezentantul compartimentului de conformitate va tine un registru in care va evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se refera, rezultatul investigatiilor, propunerile inaintate in scris consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului contrapartii centrale in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare, precum si deciziile luate de persoanele abilitate sa ia masuri de solutionare.
(17) In situatia in care reprezentantul compartimentului de conformitate ia cunostinta in timpul activitatii de eventuale incalcari ale regimului juridic aplicabil pietei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societatii, acesta are obligatia sa informeze consiliul de administratie/consiliul de supraveghere/directorii/membrii directoratului in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare si auditorii interni ai contrapartii centrale.
(18) In cazul constatarii unor abateri de la legislatia si reglementarile in vigoare, membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorii/membrii directoratului si auditorii interni ai contrapartii centrale, in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare, vor notifica imediat A.S.F. si altor entitati din piata de capital implicate situatia constatata si masurile adoptate.
(19) In situatia in care membrii consiliului de administratie/membrii consiliului de supraveghere/directorii/membrii directoratului, in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare, nu iau masurile care se impun in termen de maximum 15 zile de la data notificarii prevazute la alin. (18), reprezentantii compartimentului de conformitate au obligatia de a notifica de indata A.S.F. asupra neaplicarii acestor masuri.
(20) La sfarsitul fiecarui an, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, reprezentantul compartimentului de conformitate va transmite consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului ai contrapartii centrale, in functie de structura organizatorica a contrapartii centrale si de regulamentul si procedurile interne de organizare, un raport cuprinzand analiza tuturor situatiilor identificate, activitatea desfasurata, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile facute si programul/planul investigatiilor propuse pentru anul urmator. Raportul aprobat de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere/directori/directorat, dupa caz, va fi transmis A.S.F. in fiecare an, pana la data de 1 martie.

SECTIUNEA a 4-a
Actionarii contrapartii centrale

ART. 14
Poate dobandi calitatea de actionar al casei de compensare/contrapartii centrale orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina.
ART. 15
(1) In vederea evaluarii caracterului adecvat al unui achizitor potential conform prevederilor art. 31 si 32 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, achizitorul potential are obligatia de a transmite A.S.F. documentele mentionate in anexa nr. 2 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009.
(2) Actul constitutiv al contrapartii centrale trebuie sa contina prevederi referitoare la procentele mentionate la art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si dispozitii referitoare la aplicarea procedurii stabilite de art. 283 din Legea nr. 297/2004.
(3) In cazul in care, in perioada de evaluare, A.S.F. nu se opune achizitiei propuse, perioada maxima pentru finalizarea achizitiei este de 60 de zile de la expirarea perioadei de evaluare si se poate prelungi la cererea motivata a potentialului achizitor.

SECTIUNEA a 5-a
Administrarea si conducerea contrapartii centrale

ART. 16
Administrarea si conducerea contrapartii centrale trebuie sa se desfasoare in conditii de soliditate si prudenta in vederea asigurarii protectiei intereselor actionarilor si investitorilor.
ART. 17
(1) Administrarea contrapartii centrale va fi incredintata unui consiliu de administratie sau, dupa caz, unui consiliu de supraveghere, format dintr-un numar impar de membri, persoane fizice, dar nu mai putin de 5. Cel putin o treime dintre acestia, dar nu mai putin de 2, trebuie sa fie independenti in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(2) Desemnarea administratorilor independenti se va efectua cu respectarea criteriilor stabilite de art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celui privind lipsa relatiilor dintre administratori si actionarii persoane juridice ai contrapartii centrale.
(3) Conducerea efectiva a contrapartii centrale trebuie sa fie asigurata de directori, in cazul sistemului unitar de administrare, sau de membrii directoratului, in cazul sistemului dualist de administrare.
(4) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului unei contraparti centrale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba o buna reputatie, calificare si experienta profesionala adecvata in domeniul serviciilor financiare, al administrarii riscului si/sau al serviciilor de compensare pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii contrapartii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale normelor europene aplicabile, precum si pentru a asigura administrarea solida, prudenta si transparenta a activitatii acesteia, in scopul protejarii intereselor investitorilor;
b) sa aiba studii superioare, absolvite cu examen de licenta, in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care sa se circumscrie activitatii financiare sau sa fi absolvit cursuri postuniversitare in unul dintre aceste domenii si sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciilor financiare, al administrarii riscurilor si/sau al serviciilor de compensare;
c) sa nu se afle sub incidenta sanctiunilor de suspendare/retragere a autorizatiei sau interzicere temporara a desfasurarii unor activitati sau servicii sau a unor sanctiuni similare, aplicate de A.S.F., B.N.R. sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din statele membre sau nemembre;
d) sa nu fi fost condamnati printr-o sentinta ramasa definitiva pentru infractiuni in legatura cu activitatea desfasurata sau pentru fapte de coruptie, spalarea de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz, dare sau luare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a contrapartii centrale;
e) sa nu fi fost administratori ai unei societati care s-a aflat in curs de reorganizare judiciara sau a fost declarata in stare de faliment sau care a fost suspendata ori careia i s-a retras autorizatia de catre autoritatea competenta pe perioada exercitarii functiilor cu care au fost investiti;
f) sa nu faca parte din conducere, sa nu fie administratori, angajati sau auditori financiari si sa nu detina nicio participare la o alta entitate care indeplineste functiile unei contraparti centrale sau la un intermediar care este membru al contrapartii centrale respective;
g) sa nu detina nicio functie publica.
(5) Membrii independenti ai consiliului de administratie, consiliului de supraveghere si directoratului trebuie, suplimentar fata de prevederile alin. (4), sa faca dovada indeplinirii cerintelor definite la art. 2 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
ART. 18
(1) In vederea validarii individuale a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si a aprobarii numirii directorilor/membrilor directoratului contrapartii centrale, A.S.F. va evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si experienta profesionala a fiecarei persoane propuse, luand in considerare documentele prevazute la art. 4 alin. (2) lit. f).
(2) A.S.F. va refuza sa valideze membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau sa aprobe numirea directorilor/membrilor directoratului contrapartii centrale daca exista motive intemeiate pentru a considera ca acestia nu pot asigura administrarea si efectuarea operatiunilor contrapartii centrale in conditii sigure si prudente.
(3) In termen de maximum 30 de zile de la aparitia unei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului sau de vacanta a postului de membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, contrapartea centrala va supune validarii A.S.F. o alta persoana desemnata, in conformitate cu actele constitutive ale societatii, pentru exercitarea mandatului respectiv pana la expirarea acestuia, care sa respecte conditiile prevazute la art. 17 si art. 4 alin. (2) lit. f).
(4) Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
ART. 19
Atributiile si responsabilitatile consiliului de administratie si ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere si ale directoratului vor fi stabilite in actul constitutiv al societatii, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale prevederilor art. 26 si 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si ale cap. III din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
ART. 20
(1) In vederea verificarii de catre A.S.F. a indeplinirii prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe an, pana la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere are obligatia sa notifice consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al contrapartii centrale si A.S.F. natura si intinderea interesului sau a relatiilor sale materiale, daca:
a) este parte a unui contract incheiat cu contrapartea centrala;
b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu contrapartea centrala;
c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu contrapartea centrala;
d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere;
e) alte circumstante care constituie sau pot da nastere unui conflict de interese asa cum sunt ele identificate de catre contrapartea centrala conform procedurilor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. k).
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine membrului consiliului de administratie/consiliului de supraveghere atunci cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca faptul ca a fost incheiat ori este in curs de a fi incheiat un contract fata de care acesta are un interes material sau in situatia in care pe ordinea de zi se dezbat si se supun aprobarii probleme fata de care respectivul membru se afla in conflict de interese.
(3) Un membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere are un interes material sau se afla in conflict de interese in orice situatie care se refera la patrimoniul ori interesele personale sau ale familiei acestuia (sotul/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al doilea inclusiv) si care se afla in legatura directa ori incidenta cu activitatea contrapartii centrale.
(4) Membrul consiliului de administratie/consiliului de supraveghere care are un interes material, o relatie materiala ori care se afla intr-un conflict de interese nu va participa la dezbaterile care au legatura cu acestea si se va abtine de la vot asupra oricarei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luarii unei decizii.
(5) Atunci cand un membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al contrapartii centrale nu declara una dintre situatiile prevazute la alin. (1) – (4):
a) contrapartea centrala, un actionar al acesteia sau A.S.F. poate cere instantei judecatoresti anularea oricarui contract in care membrul respectiv are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevazute la alin. (1) – (4);
b) A.S.F. poate solicita contrapartii centrale anularea hotararii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si inlocuirea respectivului membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere.

SECTIUNEA a 6-a
Dotarea tehnica si resursele

ART. 21
(1) Sistemele tehnice folosite de catre contrapartea centrala trebuie sa respecte cerintele mentionate la art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, sa fie echipate cu sisteme de siguranta si salvare corespunzatoare, precum si sa asigure indeplinirea a cel putin urmatoarelor functii:
a) evaluarea si gestionarea riscului de compensare si a celui de decontare, in sensul reducerii acestora;
b) pastrarea in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date;
c) inregistrarea instrumentelor financiare si a tuturor operatiunilor cu acestea, separat pe fiecare membru compensator, pe fiecare client al membrului compensator, pe fiecare membru noncompensator si pe fiecare client al membrului noncompensator;
d) reevaluarea cel putin la sfarsitul programului de operare si ori de cate ori este cazul a pozitiilor deschise si a tuturor acelor elemente de activ sau pasiv care fac obiectul marcarii la piata, conform procedurii stabilite de contrapartea centrala;
e) comunicarea in timp real cu membrii compensatori ai respectivei contraparti centrale;
f) operarea in timp real a alimentarilor in conturile de marja, a retragerilor sau a constituirilor de garantii si/sau colateral;
g) posibilitatea intervenirii in cazul necesitatii reducerii pozitiei nete pentru membrii compensatori care nu se incadreaza in limitele impuse de contrapartea centrala;
h) transmiterea electronica a rapoartelor aferente operatiunilor specifice desfasurate cu instrumente financiare pentru fiecare membru compensator, fiecare client al membrului compensator, fiecare membru noncompensator si fiecare client al membrului noncompensator.
(2) Contrapartea centrala trebuie sa dispuna de capacitati de recuperare si refacere in urma pierderii de date, sa se asigure impotriva calamitatilor naturale sau a oricarei altei situatii deosebite, in conformitate cu art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si cap. V din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
(3) Contrapartea centrala trebuie sa garanteze nerepudierea tranzactiilor.
ART. 22
Spatiul destinat sediului social, precum si cel destinat sediului de prelucrare secundar al contrapartii centrale trebuie sa asigure buna desfasurare a activitatii contrapartii centrale si va avea cel putin urmatoarele caracteristici:
a) sa fie exclusiv destinat activitatii specifice;
b) sa aiba o suprafata care sa asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea si exploatarea echipamentelor din dotare, desfasurarea in bune conditii a activitatii personalului propriu;
c) sa asigure conditiile minime privind dotarea tehnica;
d) sa asigure securitatea spatiului prin sisteme de alarma antiefractie;
e) sa fie dotat cu sistem de alarma in caz de incendiu;
f) sa aiba surse de energie electrica principala, precum si de rezerva;
g) sa asigure securitatea spatiului conform reglementarilor in vigoare.
ART. 23
Contrapartea centrala trebuie sa dispuna si sa mentina pe parcursul activitatii sale de resursele financiare prevazute la titlul IV cap. 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cele prevazute in Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum si de cap. VI si VII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 pentru a face fata unor situatii de neindeplinire a obligatiilor membrilor compensatori.

SECTIUNEA a 7-a
Modificari in modul de organizare si functionare a contrapartii centrale

ART. 24
(1) Urmatoarele modificari in modul de organizare si functionare a contrapartii centrale vor fi supuse autorizarii A.S.F., in prealabil intrarii in vigoare sau inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului:
a) emiterea, modificarea si completarea reglementarilor si procedurilor emise de catre contrapartea centrala privind organizarea si functionarea acesteia, in conformitate cu prevederile art. 12;
b) majorarea/reducerea capitalului social;
c) modificarea obiectului de activitate;
d) modificarea structurii actionariatului in cazul atingerii sau depasirii pragurilor de detinere prevazute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
e) schimbarea directorilor sau, dupa caz, a membrilor directoratului;
f) schimbarea sediului social si a sediului de prelucrare secundar;
g) infiintarea/desfiintarea sediilor secundare (sucursale);
h) schimbarea denumirii;
i) modificarea regulamentului de organizare si functionare;
j) modificarea adusa sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.
(2) Contrapartea centrala va supune validarii A.S.F., individual, inaintea inceperii exercitarii mandatului, membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si va supune autorizarii A.S.F. modificarea componentei, prezentand pentru fiecare membru documentatia prevazuta la art. 4 alin. (2) lit. f).
(3) In termen de maximum 5 zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare mentiuni de la oficiul registrului comertului, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare a modificarii conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei sau a deciziei de validare a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, cu exceptia modificarilor de la alin. (1) lit. d), contrapartea centrala are obligatia sa transmita la A.S.F. copia certificatului de inscriere de mentiuni, respectiv noul certificat de inregistrare, in situatia in care modificarea produsa impune inregistrarea la oficiul registrului comertului si, dupa caz, eliberarea unui nou certificat.
(4) Orice modificare a conditiilor de autorizare care au stat la baza acordarii autorizatiei contrapartii centrale, altele decat cele mentionate la alin. (1), se notifica A.S.F. in termen de 15 zile de la producerea modificarii.
(5) In cazul in care deschiderea unei sucursale presupune extinderea obiectului de activitate, contrapartea centrala trebuie sa efectueze aceleasi demersuri cu cele pentru obtinerea autorizatiei de functionare initiale conform art. 4 si 5.
ART. 25
(1) Contrapartea centrala poate sa isi desfasoare activitatea si in alta localitate decat cea in care se afla sediul social, prin infiintarea de sucursale.
(2) Sucursala trebuie sa aiba o structura organizatorica care sa permita desfasurarea in conditii sigure, prudente si transparente a activitatii contrapartii centrale si sa respecte cel putin urmatoarele cerinte cumulative:
a) sa detina un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii, care trebuie sa fie in folosinta exclusiva a contrapartii centrale, indeplinind conditiile prevazute la art. 22;
b) sa asigure la sediul respectiv dotarea tehnica necesara desfasurarii activitatii sucursalei;
c) persoana din conducerea sucursalei sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 17;
d) sa aiba un regulament propriu de organizare si functionare, avizat de catre consiliul de administratie al contrapartii centrale care va cuprinde prevederi speciale privind evidenta si controlul in cadrul sucursalei, precum si atributiile si raspunderea personalului acesteia;
e) sa foloseasca in mod legal un sistem tehnico-informatic care sa indeplineasca functiile prevazute la art. 21 alin. (1).
(3) Situatia centralizatoare a operatiunilor desfasurate in cadrul sucursalelor va fi remisa zilnic sediului social/central al contrapartii centrale.
(4) Lunar, toate documentele aferente activitatilor desfasurate de catre sucursale vor fi transmise, in original, in vederea arhivarii, catre sediul social/central al contrapartii centrale, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
ART. 26
Contrapartea centrala are obligatia sa mentina conditiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toata durata de functionarea a acestora, notificand A.S.F. orice modificare.
ART. 27
A.S.F. este in drept sa solicite adoptarea de modificari ale documentelor mentionate la art. 24 daca acestea contravin prevederilor prezentului regulament si/sau altor dispozitii legale in vigoare ori normelor europene.
ART. 28
Actul individual de autorizare a modificarilor aduse conditiilor care au stat la baza obtinerii autorizatiei si/sau decizia de validare a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere se elibereaza pe baza unei cereri, insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
a) hotararea organului statutar al contrapartii centrale conform prevederilor actului constitutiv. In cazul majorarii capitalului social, hotararea va preciza suma cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social si sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitata. In cazul reducerii capitalului social, hotararea trebuie sa respecte nivelul minim al capitalului initial si permanent prevazut la art. 4 alin. (2) lit. d);
b) fundamentarea elaborarii, modificarii si/sau completarii regulamentelor si procedurilor contrapartii centrale, precum si proiectele reglementarilor supuse aprobarii cu evidentierea, dupa caz, a modificarilor/completarilor efectuate, in cazul prevazut la art. 24 alin. (1) lit. a);
c) aprobarea prealabila a B.N.R. pentru orice modificare adusa sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, conform art. 404 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) actul aditional la actul constitutiv al contrapartii centrale pentru modificarile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. b), c), f), g) si h) si la lit. e) si alin. (2), daca este cazul;
e) dovada varsarii capitalului social in cazul majorarii capitalului social, respectiv fundamentarea necesitatii reducerii acestuia, actele care atesta proprietatea si raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorarii/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. b);
f) contractele de cesiune, extrasele din registrul actionarilor, noua structura a actionariatului cu respectarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 in cazul modificarilor prevazute la art. 24 alin. (1) lit. d);
g) documentele prevazute la art. 4 alin. (2) lit. f), cu respectarea cerintelor prevazute la art. 17, pentru modificarile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. e), precum si pentru modificarile componentei consiliului de administratie si, respectiv, ale consiliului de supraveghere;
h) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionarii, in copie legalizata, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. e), pentru modificarile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. f) si g). Autorizarea de catre A.S.F. a schimbarii sediului social sau a sediului de prelucrare secundar ori a infiintarii unui sediu secundar va avea loc dupa efectuarea unei inspectii la noul sediu;
i) regulamentul de organizare si functionare a sucursalei, precum si documentele care atesta indeplinirea cerintelor de la art. 25 alin. (2), pentru modificarile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. g);
j) dovada achitarii in contul A.S.F., dupa caz, a tarifului pentru autorizarea modificarilor in modul de organizare si functionare, validarea membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului, aprobarea reglementarilor;
k) orice alte informatii pe care A.S.F. le poate solicita in vederea analizarii documentatiei.

SECTIUNEA a 8-a
Functionarea contrapartii centrale

ART. 29
In vederea derularii in conditii de siguranta a operatiunilor specifice desfasurate cu instrumente financiare, contrapartea centrala trebuie sa organizeze si sa evidentieze separat activitatea, delimitand responsabilitatile personalului implicat in operatiuni cu instrumente financiare, precum si ale personalului responsabil cu administrarea riscului, ale personalului care asigura functia de conformitate si ale celui responsabil cu efectuarea decontarilor.
ART. 30
(1) Contrapartea centrala trebuie sa se organizeze astfel incat sa asigure respectarea prevederilor referitoare la regulile de conduita prevazute la titlul IV cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ale cap. IV din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, precum si realizarea urmatoarelor operatiuni:
a) inregistrarea, in conturile de pozitie, in numele membrilor compensatori, a instrumentelor financiare tranzactionate;
b) inregistrarea, in conturile de marja, in numele membrilor compensatori, a contravalorii activelor depuse de acestia pentru indeplinirea obligatiilor ce rezulta din inregistrarea instrumentelor financiare in conturile de pozitie;
c) pastrarea evidentei operatiunilor cu instrumente financiare, a pozitiilor nete si a pozitiilor deschise, pe active-suport si scadente, respectiv serii de optiuni; evidenta este tinuta cu respectarea conditiilor privind segregarea conturilor prevazute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
d) efectuarea zilnica a transferului primelor pentru contractele cu optiuni inregistrate, in conformitate cu regulile si procedurile sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare;
e) pastrarea evidentei zilnice a contributiilor la fondul de garantare;
f) ajustarea cel putin la sfarsitul programului de operare a conturilor de marja prin inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din marcarea la piata;
g) supravegherea indeplinirii cerintelor de marja conform limitelor impuse de contrapartea centrala;
h) emiterea si transmiterea zilnica, pentru fiecare membru compensator, a unui raport privind instrumentele financiare inregistrate, pozitiile nete si pozitiile deschise inregistrate in numele sau, garantiile si/sau colateralul constituite in contul de marja, valoarea garantiilor excedentare, profitul ori pierderea inregistrata, primele platite si cele incasate in urma efectuarii marcarii la piata, precum si comisioanele sau tarifele corespunzatoare operatiunilor efectuate, la sfarsitul programului de operare;
i) transmiterea, cel putin la sfarsitul programului de operare sau ori de cate ori este cazul, a apelului in marja catre membri compensatori si urmarirea indeplinirii obligatiilor acestora corespunzatoare apelului in marja.
(2) Contrapartea centrala va pastra confidentialitatea asupra tuturor documentelor si informatiilor legate de activitatea acesteia, a membrilor compensatori, a membrilor noncompensatori si a clientilor acestora.
(3) Contrapartea centrala are obligatia respectarii prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 in ceea ce priveste obligatia de raportare a detaliilor cu privire la contractele derivate incheiate, modificate sau terminate catre un registru central de tranzactii.
ART. 31
(1) Inregistrarea instrumentelor financiare la contrapartea centrala se face numai prin intermediul membrilor compensatori conform mecanismelor stabilite prin reglementarile proprii ale contrapartii centrale.
(2) Membrii contrapartii centrale pot utiliza serviciile de compensare ale unei contraparti centrale actionand in una dintre urmatoarele calitati:
a) in mod direct, in calitate de membri compensatori generali sau membri compensatori individuali;
b) indirect, ca membri noncompensatori.
(3) Membrul compensator general este membrul care devine contrapartea contrapartii centrale in procesul de compensare-decontare pentru tranzactiile incheiate pe cont propriu, pe contul clientilor sai, pe contul membrilor noncompensatori, precum si al clientilor acestora.
(4) Membrul compensator individual este membrul care devine contrapartea contrapartii centrale in procesul de compensare-decontare pentru tranzactiile incheiate pe cont propriu si pe contul clientilor sai.
(5) Termenii membru compensator general, membru compensator individual, membru noncompensator si client al membrului noncompensator utilizati in prezentul regulament au urmatorul corespondent in Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si in normele emise in aplicarea acestuia:
a) membru compensator general/individual = membru compensator;
b) membru noncompensator = client al membrului compensator;
c) client al membrului noncompensator = client indirect.
ART. 32
(1) Membrul compensator individual si membrul noncompensator au urmatoarele drepturi:
a) sa refuze executarea ordinelor clientului care nu a constituit marja necesara;
b) sa inchida fortat pozitiile deschise detinute de client, pana la acoperirea necesarului de marja, in cazul in care deficitul nu a fost acoperit in termenul prevazut in contract si contul de marja nu se incadreaza in limitele impuse;
c) sa incaseze comisioane si tarife de la clientii care efectueaza operatiuni cu instrumente financiare si cu care au incheiate contracte de intermediere;
d) sa inregistreze la contrapartea centrala contracte si/sau tranzactii cu instrumente financiare derivate incheiate pe baza bilaterala in afara locurilor de tranzactionare, conform regulilor elaborate de contrapartea centrala.
(2) Membrul compensator general are drepturile prevazute la alin. (1), precum si dreptul de a incasa comisioane si tarife de la membrii noncompensatori cu care a incheiat acorduri de compensare indirecta conform prevederilor titlului II din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozitiile in materie de compensare indirecta, obligatia de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzactionare, contrapartile nefinanciare si tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC [Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013].
ART. 33
Membrul compensator are urmatoarele obligatii:
a) sa inregistreze la contrapartea centrala tranzactiile efectuate de respectivul membru compensator cu instrumente financiare in cadrul locurilor de tranzactionare pentru care contrapartea centrala ofera servicii de compensare;
b) sa constituie si sa mentina garantiile cerute de contrapartea centrala pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin din activitatea desfasurata, inclusiv pentru indeplinirea necesarului de marja;
c) sa constituie, sa actualizeze si sa mentina contributiile solicitate de contrapartea centrala la fondul de garantare, in conditiile stabilite de catre aceasta;
d) sa nu permita unui client propriu, membru noncompensator sau orice alt client al acestuia introducerea de noi ordine de tranzactionare daca, in cazul executarii acestora, ar urma sa fie depasite limitele impuse de contrapartea centrala;
e) sa efectueze cel putin zilnic marcarea la piata pentru pozitiile deschise si celelalte elemente de activ sau pasiv inregistrate in contul de marja al fiecarui client, membru noncompensator, dupa caz, in conformitate cu reglementarile contrapartii centrale;
f) sa emita apelul in marja pentru proprii clienti, in orice situatie in care sunt depasite limitele impuse de contrapartea centrala;
g) sa acopere cu propriile fonduri debitele aparute pe seama oricarui client propriu sau a membrilor noncompensatori cu care a incheiat acorduri de compensare indirecta;
h) sa urmareasca si sa asigure exercitarea optiunilor, executarea contractelor si inchiderea pozitiilor conform clauzelor/elementelor specifice instrumentelor financiare derivate;
i) sa instiinteze de indata locul de tranzactionare la care are acces, contrapartea centrala si, daca este cazul, membrii noncompensatori cu care a incheiat acorduri de compensare indirecta despre declansarea procedurii de insolventa;
j) sa respecte si sa indeplineasca celelalte conditii impuse de contrapartea centrala pe durata desfasurarii activitatii in calitate de membru compensator;
k) sa se asigure ca respecta obligatiile de raportare catre registrele centrale de tranzactii, in conformitate cu prevederile incidente ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
ART. 34
Membrii compensatori generali pot efectua operatiuni specifice pentru membrii noncompensatori, in baza unui acord de compensare indirecta care, pe langa prevederile art. 2 – 5 din Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013, trebuie sa contina cel putin urmatoarele obligatii ale membrului compensator fata de clientul pentru care ofera servicii de compensare indirecta:
a) sa onoreze la timp toate obligatiile financiare;
b) sa transmita zilnic un raport catre fiecare dintre membrii noncompensatori pentru care ofera servicii de compensare indirecta;
c) sa se asigure ca sunt constituite garantiile in contul de marja pentru acoperirea tuturor expunerilor inregistrate in numele si/sau in contul celui pentru care ofera servicii de compensare indirecta;
d) sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor documentelor si informatiilor legate de activitatea clientilor pentru care ofera servicii de compensare indirecta;
e) sa actualizeze contributiile la fondul de garantare, dupa caz, in modalitatea si in termenul prevazute de reglementarile contrapartii centrale.
ART. 35
(1) Membrul noncompensator trebuie sa semneze un acord de compensare indirecta cu un singur membru compensator general.
(2) Contrapartea centrala identifica, monitorizeaza si gestioneaza orice riscuri semnificative care decurg din acordurile de compensare indirecta in baza prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013.
ART. 36
Contrapartea centrala trebuie sa aplice prevederile referitoare la segregare si portabilitate conform art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si sa solicite membrilor compensatori sa detina resurse financiare suficiente si sa asigure capacitate operationala permanenta in vederea indeplinirii obligatiilor care rezulta din participarea la sistemul de compensare-decontare administrat de aceasta.
ART. 37
(1) Cerintele privind admiterea membrilor compensatori la sistemul de compensare-decontare administrat de contrapartea centrala vor fi stabilite prin proceduri, in baza unor criterii obiective care sa permita un acces liber si nediscriminatoriu, in conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013, si vor contine cel putin urmatoarele elemente:
a) cerinte minime de capital pentru membrii compensatori;
b) cerinte privind conditiile de calificare si experienta profesionala ce trebuie indeplinite de personalul membrilor compensatori desemnati in relatia cu contrapartea centrala;
c) cerinte privind monitorizarea continua a respectarii permanente a conditiilor impuse membrilor compensatori;
d) cerinte privind participarea la fondul de garantare.
(2) Membrii compensatori vor incheia contracte cu contrapartea centrala in vederea indeplinirii obligatiilor de plata, precum si a cerintelor de marja prevazute la art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si la art. 24 – 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 si vor stabili reguli interne cu privire la politicile de administrare a riscului ce vor fi revizuite permanent de catre consiliul de administratie/de supraveghere.
ART. 38
(1) Contrapartea centrala poate suspenda/retrage membrilor compensatori sau membrilor noncompensatori accesul la sistemul de compensare cel putin in urmatoarele situatii:
a) A.S.F. sau, dupa caz, autoritatea competenta notifica cu privire la suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare a membrului compensator;
b) locul de tranzactionare notifica cu privire la suspendarea de la tranzactionare a participantului care este membru compensator;
c) sunt incalcate reglementarile contrapartii centrale privind indeplinirea cerintelor de marja;
d) sunt incalcate reglementarile contrapartii centrale privind participarea si actualizarea contributiilor la fondul de garantare;
e) suspendarea membrului noncompensator este solicitata de catre membrul compensator general cu care a incheiat acord de compensare indirecta;
f) acordul dintre membrul compensator general si membrul noncompensator a expirat.
(2) In cazul suspendarii membrului compensator, contrapartea centrala va permite acestuia inchiderea pozitiilor deschise in scopul reducerii expunerii sau suplimentarea garantiilor constituite in contul de marja.
(3) Suspendarea efectuata in conformitate cu alin. (1) lit. b) nu poate aduce atingere dreptului membrului compensator care a notificat suspendarea sau operatiuni derulate in afara unui loc de tranzactionare de a inregistra la contrapartea centrala contracte ori tranzactii incheiate in alte locuri de tranzactionare.
(4) Contrapartea centrala va notifica membrului compensator hotararea suspendarii in ziua adoptarii acestei decizii.
(5) Contrapartea centrala va notifica A.S.F./autoritatii competente si, dupa caz, locului de tranzactionare la care acesta este participant suspendarea membrului compensator in termen de 24 de ore de la luarea deciziei.
(6) Suspendarea nu va fi revocata pana ce deficientele pentru care aceasta a fost luata nu au fost remediate.
ART. 39
(1) Acordul de compensare indirecta incheiat intre un membru compensator general si un membru noncompensator poate prevedea clauze de suspendare a membrului noncompensator pentru o perioada de maximum 30 de zile. Membrul noncompensator suspendat trebuie sa continue suplimentarea garantiilor in contul de marja la nivelurile solicitate de membrul compensator general.
(2) Suspendarea membrului noncompensator se face de catre contrapartea centrala, la cererea si pe raspunderea exclusiva a membrului compensator general. Contrapartii centrale nu ii este cerut si nici nu este indreptatita sa verifice oportunitatea unei astfel de cereri sau conformitatea cu clauzele contractuale prevazute in acordul de compensare indirecta incheiat intre membrul compensator general si membrul noncompensator.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) sau in cazul altor suspendari, membrul compensator general raspunde in fata contrapartii centrale pentru executarea tuturor obligatiilor asumate de membrul noncompensator, pentru raspunsurile la toate apelurile in marja si/sau debitele inregistrate din momentul suspendarii si efectueaza operatiuni pentru inchiderea pozitiilor deschise numai in scopul reducerii expunerii.
ART. 40
Contrapartea centrala impune, solicita si colecteaza un nivel al marjelor care sa respecte cerintele prevazute de art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum si cerintele art. 24 – 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
ART. 41
Constituirea, organizarea si functionarea fondului de garantare se realizeaza in conformitate cu art. 42 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si art. 29 – 34 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
ART. 42
Contrapartea centrala trebuie sa adopte masuri privind limitarea riscului de decontare a fondurilor banesti si a instrumentelor financiare, in conformitate cu art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, stabilind cel putin urmatoarele:
a) introducerea de obligatii in contractele incheiate cu membrii compensatori pentru deschiderea conturilor in care se efectueaza decontarea baneasca, decontarea instrumentelor financiare ori decontarea altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate si pentru efectuarea operatiunilor de decontare a fondurilor banesti si, dupa caz, a decontarii instrumentelor financiare;
b) stabilirea momentului la care contrapartea centrala se interpune in tranzactii, respectiv momentul introducerii ordinelor de transfer in sistemul contrapartii centrale si momentul irevocabilitatii ordinelor de transfer;
c) stabilirea momentului finalitatii decontarii tranzactiilor in conturile deschise la contrapartea centrala;
d) stabilirea obligatiilor pe care contrapartea centrala si le asuma cu privire la operatiunile cu instrumente financiare in scopul identificarii si administrarii riscurilor rezultate din acestea, in cazul in care decontarea implica efectuarea livrarii activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate;
e) identificarea si administrarea riscurilor de credit, de decontare si de lichiditate la care este expusa contrapartea centrala in procesele de livrare a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate, in cazul in care decontarea implica efectuarea livrarii activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate;
f) decontarea instrumentelor financiare, a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate si a fondurilor banesti trebuie sa se realizeze pe baza principiului livrare contra plata, in cazul in care decontarea implica efectuarea livrarii activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate.
ART. 43
(1) In scopul garantarii disponibilitatilor banesti, a activelor-suport ale instrumentelor financiare derivate si a instrumentelor financiare, contrapartea centrala trebuie sa dispuna de facilitati pentru:
a) plata catre vanzator a contravalorii instrumentelor financiare sau a altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate in cazul in care cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile de plata;
b) vanzarea instrumentelor financiare sau a altor active-suport ale instrumentelor financiare derivate preluate drept garantie, in situatia in care vanzatorul sau cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile de livrare sau de plata;
c) imprumutul sau achizitionarea de instrumente financiare sau de alte active-suport ale instrumentelor financiare derivate pentru a fi livrate cumparatorului in cazul in care vanzatorul nu isi indeplineste obligatia de livrare a acestora;
d) executarea garantiilor depuse de cumparatorii sau vanzatorii care nu si-au executat obligatiile de plata, respectiv de livrare;
e) compensarea in urma executarii de operatiuni de sens contrar in conturile celor care nu isi indeplinesc obligatiile de livrare, respectiv de plata.
(2) Pentru minimizarea riscurilor corespunzatoare decontarii instrumentelor financiare, contrapartea centrala deschide si mentine un cont in cadrul sistemului care asigura decontarea instrumentelor financiare obiect al compensarii.
ART. 44
Politica de investitii a contrapartii centrale va fi stabilita in conformitate cu prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 si ale art. 43 – 46 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013.
ART. 45
(1) Contrapartea centrala trebuie sa asigure conditiile de transparenta prevazute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 648/2013, precum si pe cele prevazute de normele emise in aplicarea acestui regulament.
(2) Contrapartea centrala are obligatia de a furniza membrilor compensatori si noncompensatori in timp util informatii suficiente pentru a da posibilitatea acestora sa isi evalueze riscurile si costurile generate de utilizarea serviciilor contrapartii centrale.
(3) Informatiile mentionate la alin. (2) vor fi facute publice pe site-ul contrapartii centrale si prezentate atat in limba romana, cat si intr-o limba straina de larga circulatie.

SECTIUNEA a 9-a
Supravegherea contrapartii centrale

ART. 46
In conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 297/2004, A.S.F. supravegheaza desfasurarea ordonata si transparenta a activitatii contrapartii centrale, precum si protectia investitorilor si poate solicita date, informatii si documente necesare in vederea desfasurarii activitatii de supraveghere, precum si organiza inspectii la sediul/sediile contrapartii centrale.
ART. 47
(1) Contrapartea centrala va notifica de indata A.S.F., fara a se limita la acestea, urmatoarele situatii:
a) incalcarea regulamentelor si procedurilor contrapartii centrale de catre membrii compensatori, precum si masurile adoptate;
b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice si ale sistemelor informatice;
c) planificarea activitatilor corespunzatoare obiectivelor contrapartii centrale si planurile privind achizitia de actiuni;
d) contractele, aliantele sau cooperarile incheiate.
(2) Incalcarea regulamentelor si procedurilor contrapartii centrale de catre un membru compensator cu sediul in alt stat va fi notificata de catre A.S.F. autoritatii competente a membrului compensator respectiv.
(3) Contrapartea centrala are obligatia de a transmite la A.S.F. in maximum 30 de zile de la data de raportare (ultima zi a fiecarei luni) o situatie din care sa rezulte respectarea cerintelor de capital mentionate in Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, precum si situatia resurselor financiare proprii destinate scopului prevazut la art. 45 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in situatia in care capitalul scade sub pragul de notificare mentionat la art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013, contrapartea centrala are obligatia de a transmite A.S.F., saptamanal, notificarea mentionata la art. 1 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013.
ART. 48
(1) Contrapartea centrala va transmite A.S.F. toate hotararile adunarilor generale si ale consiliului de administratie/consiliului de supraveghere/directoratului/membrilor directoratului referitoare la activitatea de compensare, in termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc sedintele.
(2) La cererea A.S.F., contrapartea centrala va transmite procesele-verbale aferente sedintelor adunarilor generale ale actionarilor.
ART. 49
Contrapartea centrala are obligatia sa transmita A.S.F., anual, in termen de maximum 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un raport care trebuie sa cuprinda:
a) situatia financiara anuala cu toate anexele corespunzatoare;
b) raportul auditorului financiar impreuna cu opinia sa;
c) raportul de gestiune al administratorilor;
d) structura actionarilor contrapartii centrale, cu indicarea pentru fiecare actionar a numarului si tipului de actiuni detinute, precum si a procentului de actiuni cu drept de vot detinute;
e) lista membrilor compensatori;
f) raportul de activitate al contrapartii centrale.
ART. 50
(1) Contrapartea centrala are obligatia sa transmita A.S.F., pentru semestrul I al anului, un raport semestrial cuprinzand bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in termen de 45 de zile de la data de 30 iunie.
(2) Contrapartea centrala are obligatia de a transmite A.S.F., trimestrial, un raport cuprinzand urmatoarele informatii:
a) evolutia principalilor indicatori economico-financiari, dupa structura bilantului anual;
b) situatia activelor financiare cu grad mare de lichiditate;
c) cauzele care au determinat aparitia unor modificari fata de continutul raportarilor trimestriale anterioare, daca este cazul;
d) situatia privind gestionarea fondului de garantare conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(3) Raportarile trimestriale se transmit A.S.F. in cel mult 45 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru.
ART. 51
(1) Raportul de activitate mentionat la art. 49 lit. f) va fi intocmit si prezentat tinand cont de urmatoarele cerinte organizationale:
a) separarea functiilor operationale, de control, de conformitate si de administrare a riscurilor, precum si procedura de administrare a conflictelor de interese;
b) controlul operatiunilor, cu specificarea sarcinilor si responsabilitatilor, cu privire, in special, la monitorizarea si corectarea neregulilor;
c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifica a raportarii erorilor aparute si a masurilor luate pentru eliminarea acestora.
(2) Raportul mentionat la alin. (1) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) organigrama si structura functionala;
b) delegarea atributiilor;
c) structura sistemului de conformitate;
d) masurile luate pentru a asigura functionarea ordonata a serviciilor de compensare, cu referire in special la mijloacele tehnice si respectarea reglementarilor, la pastrarea conturilor, inregistrarea transferurilor de proprietate, precum si masurile luate in vederea combaterii spalarii banilor;
e) evaluarea masurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problema de natura operationala aparuta;
f) principalele rezultate ale activitatii de control la toate nivelele structurii organizatorice.
(3) Raportul sintetic de activitate a contrapartii centrale va fi publicat pe site-ul propriu.
ART. 52
(1) Cel putin o data pe an contrapartea centrala are obligatia sa testeze structura tehnologica si programele informatice cu impact major, stabilit pe baza analizelor de impact asupra serviciilor si activitatilor principale, in special cu privire la masurile de securitate ale sistemului informatic, precum si la procedurile de recuperare in caz de dezastru. Testele vor fi realizate de catre o terta parte sau de catre departamentul specializat, cu conditia ca acesta din urma sa fie diferit si independent de departamentul de productie al structurii tehnologice si programelor informatice. Rezultatele acestor teste vor fi notificate A.S.F. pana cel tarziu la 31 decembrie, impreuna cu masurile luate sau propuse a se lua de catre contrapartea centrala pentru a elimina disfunctionalitatile aparute.
(2) Orice problema semnificativa cu privire la structura tehnologica sau programul pentru calculator trebuie raportata de indata la A.S.F. Masurile stabilite de catre contrapartea centrala vor fi comunicate A.S.F. in maximum doua zile lucratoare de la adoptarea acestora.
ART. 53
In scopul exercitarii atributiilor A.S.F. de supraveghere a activitatii contrapartii centrale, auditorii financiari ai contrapartii vor raporta A.S.F. orice fapt sau act in legatura cu activitatea contrapartii centrale in conditiile si cu respectarea termenilor prevazuti la art. 260 din Legea nr. 297/2004. Informatiile cuprinse in raportul auditorului financiar cu privire la operatiunile de compensare-decontare efectuate de contrapartea centrala vor fi transmise si B.N.R.
ART. 54
Orice act sau fapt susceptibil a avea consecinte semnificative asupra transparentei si protectiei investitorilor, precum si asupra organizarii si functionarii operatiunilor de compensare si decontare trebuie notificat A.S.F. in termen de doua zile de la data la care a avut loc.
ART. 55
(1) La solicitarea A.S.F., contrapartea centrala va transmite informatii cu privire la instrumentele financiare inregistrate si membrii compensatori admisi in sistemul de compensare, precum si date si informatii cu privire la ordinele de transfer intre conturi.
(2) Datele si informatiile se pot obtine prin:
a) fluxuri periodice de informatii in forma electronica sau pe suport hartie, in care datele sunt procesate in modalitatea stabilita de catre A.S.F.;
b) cereri punctuale referitoare la anumite informatii.

SECTIUNEA a 10-a
Sanctiuni

ART. 56
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza potrivit dispozitiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.
ART. 57
Sanctiunile aplicate de catre A.S.F. vor fi facute publice, atat in Buletinul A.S.F., cat si pe site-ul acesteia, in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 58
(1) In cazul in care intentioneaza prestarea serviciilor de compensare in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Societatea Comerciala “Casa Romana de Compensatie” – S.A. si Societatea Comerciala “Casa de Compensare Bucuresti” – S.A. vor depune la A.S.F., pana la data de 15 septembrie 2013, o cerere de autorizare in calitate de contraparte centrala conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, insotita de documentatia necesara in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Pana la data adoptarii de catre A.S.F. a unei decizii cu privire la autorizarea unei contraparti centrale in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 sunt aplicabile in continuare pentru functionarea si supravegherea entitatilor mentionate la alin. (1).
(3) Prevederile prezentului regulament referitoare la functionarea si supravegherea unei contraparti centrale vor intra in vigoare la momentul incetarii aplicabilitatii dispozitiilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005, mentionate la alin. (2).
(4) A.S.F. va retrage autorizatia de functionare a Societatii Comerciale “Casa Romana de Compensatie” – S.A. si a Societatii Comerciale “Casa de Compensare Bucuresti” – S.A. in maximum 90 de zile:
a) de la data prevazuta la alin. (1), in cazul in care entitatile mentionate nu depun cererea de autorizare conform alin. (1);
b) de la data respingerii de catre A.S.F. a cererii de autorizare, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), consiliul de administratie/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare in sensul conservarii patrimoniului existent la data mentionata la alin. (4) lit. a) sau, dupa caz, lit. b) si/sau in sensul supravegherii transferului pozitiilor deschise, al garantiilor si al fondului de garantare catre o alta societate autorizata in calitate de contraparte centrala in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si transmiterea la A.S.F. a unui raport cu privire la aceasta situatie.
(6) Actele de administrare mentionate la alin. (5) vor fi efectuate in maximum 60 de zile de la data mentionata la alin. (4) lit. a) sau, dupa caz, lit. b).
(7) In vederea transferului pozitiilor deschise, al garantiilor si al fondului de garantare mentionate la alin. (5), membrii compensatori si operatorul de piata/sistem care administreaza piata de instrumente financiare derivate au obligatia sa incheie contracte cu o contraparte centrala autorizata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(8) Prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abroga la data intrarii in vigoare a actului individual emis de A.S.F. cu privire la autorizarea/retragerea autorizatiei de functionare ca urmare a respingerii cererii de autorizare, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
(9) In cazul in care niciuna dintre entitatile mentionate la alin. (1) nu depune cererea de autorizare conform alin. (1), prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abroga la data retragerii autorizatiei de functionare a acestor entitati.
(10) In situatia in care data intrarii in vigoare a autorizarii sau retragerii autorizatiei pentru Societatea Comerciala “Casa Romana de Compensatie” – S.A. si Societatea Comerciala “Casa de Compensare Bucuresti” – S.A. nu este in aceeasi zi, prevederile titlului III din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 se abroga in ziua imediat urmatoare in care intra in vigoare actul individual emis de A.S.F. pentru a doua din cele doua entitati.
ART. 59
Insolventa contrapartii centrale si a membrilor acesteia este supusa prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor speciale ale titlului IX din Legea nr. 297/2004.
ART. 60
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
ART. 61
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close