Republicarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001

In M. Of. nr. 541 din 27 august 2013 a fost republicata Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.265/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.
Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006.

ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice se aplica tuturor cultelor religioase recunoscute din Romania, potrivit legii, care beneficiaza, la cerere, de sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
ART. 2
In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) lacas de cult – imobil in care se oficiaza servicii religioase sau care deserveste acestui scop, respectiv: biserica, casa de rugaciune, templu, moschee, geamie, sinagoga, casa de adunare, capela, ansamblu monahal, clopotnita, arhondaric, trapeza, paraclis, chilie si alte cladiri si dependinte asimilate acestora;
b) protocol de finantare – protocol incheiat intre Secretariatul de Stat pentru Culte si cultele religioase sau, dupa caz, unitatea centrala de cult;
c) sprijin financiar – sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in conditiile legii.

CAPITOLUL II
Acordarea sprijinului financiar sub forma de contributii

ART. 3
(1) Secretariatul de Stat pentru Culte acorda sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare, pentru:
a) plata contributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de somaj si Fondului de asigurari sociale de sanatate, aferente contributiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta;
c) restaurarea si conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice si care apartin cultelor recunoscute din Romania;
d) restaurarea si conservarea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil al cultelor religioase recunoscute in Romania;
e) completarea fondurilor proprii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de cult cu venituri mici sau fara venituri;
f) amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararea lacasurilor de cult care apartin cultelor religioase din Romania;
h) achizitionarea de imobile necesare desfasurarii activitatii unitatilor de cult, precum si a activitatilor de asistenta sociala si medicala sustinute de unitatile de cult;
i) sprijinirea activitatilor de asistenta sociala si medicala organizate de cultele religioase recunoscute din Romania, in spitale, centre de plasament, camine pentru batrani si alte forme de asistenta;
j) sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase recunoscute din Romania;
k) construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
l) construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
m) construirea si repararea sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
(2) Sprijinul financiar pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult cu venituri mici sau fara venituri se poate acorda pentru urmatoarele lucrari si servicii: intretinere, procurarea de materiale, prestari de servicii cu caracter functional, procurarea si intretinerea obiectelor de inventar.
ART. 4
(1) Din bugetele locale ale judetelor si al municipiului Bucuresti se aloca lunar sumele necesare pentru:
a) plata contributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, in vederea completarii drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) plata contributiilor prevazute la lit. a), in vederea achitarii obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ale judetelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:
a) intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
c) conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
d) desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
e) amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
g) construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
ART. 5
Alocarea sumelor prevazute la art. 4 se realizeaza prin hotarare a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la solicitarea unitatii centrale de cult, formulata pe baza cererilor primite de la unitatile locale de cult, care contin documentele prevazute la art. 14 alin. (1).
ART. 6
Personalul neclerical angajat in unitatile de cult beneficiaza de contributii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta isi are functia de baza.
ART. 7
Alocarea sumelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta se face la propunerea unitatilor centrale care reprezinta cultul sau, dupa caz, a unitatilor centrale de cult, pe baza solicitarilor primite de la unitatile locale de cult, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
ART. 8
(1) Sumele pentru plata contributiilor aferente perioadei in care unele posturi sunt vacante, precum si fondurile aferente perioadei in care titularii posturilor se afla in incapacitate temporara de munca se restituie la bugetul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) In cazul transferului unui post dintre cele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, sprijinul financiar aferent acestuia se asigura prin regularizare intre conturile consiliilor judetene respective, la cererea unitatii centrale de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, a unitatii centrale de cult.
ART. 9
Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta se face prin ordin de plata de catre presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, catre unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, de catre unitatea centrala de cult, astfel incat plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical sa se faca cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii.
ART. 10
Justificarea utilizarii sumelor prevazute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plata de catre unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, de catre unitatea centrala de cult. Listele se prezinta compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in perioada 1 – 10 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.
ART. 11
Fondurile pentru plata contributiilor personalului neclerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta se asigura anual de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, la cererea unitatilor si institutiilor de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea cultelor religioase recunoscute din Romania si neintegrate in invatamantul de stat, respectiv a Patriarhiei Romane.
ART. 12
Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevazut in art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta se face lunar de catre Secretariatul de Stat pentru Culte catre unitatile si institutiile de invatamant teologic prevazute la art. 1 din ordonanta, respectiv catre personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane.
ART. 13
(1) Justificarea utilizarii sumelor alocate personalului neclerical, prevazute la art. 12, se face lunar catre Secretariatul de Stat pentru Culte prin prezentarea listelor de plata de catre unitatile si institutiile de invatamant teologic prevazute la art. 1 din ordonanta.
(2) Justificarea utilizarii sumelor in valuta se face lunar, in perioada 1 – 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta, prin transmiterea confirmarilor de primire catre Secretariatul de Stat pentru Culte de catre personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane.

CAPITOLUL III
Documentele pe baza carora se acorda sprijinul financiar

ART. 14
(1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta, se acorda pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere-tip;
b) devizul de lucrari, la preturi actualizate si potrivit reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs;
c) copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national;
e) in cazul lucrarilor de pictura a lacasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Romane, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura bisericeasca;
f) in cazul solicitarilor privind asistenta sociala, se va depune proiectul actiunii respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesitati ale unitatilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi insotita de documente specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea;
h) avizul cultului sau al unitatii centrale de cult pentru obtinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;
i) copia certificatului de inregistrare fiscala;
j) adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante;
k) copia autorizatiei din partea institutiei de specialitate ca firma constructoare este abilitata sa efectueze astfel de lucrari, in cazul lacasurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
l) documente care sa ateste dreptul de a desfasura activitati sociale sau medicale, dupa caz;
m) declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia atasata cererii-tip;
n) acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfasoara activitati sociale, medicale si de invatamant teologic pentru care se solicita sprijin financiar;
o) fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se solicita sprijin financiar.
(2) Documentatiile incomplete vor putea fi completate in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; in caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.
(3) O noua cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusa numai in anul calendaristic urmator.

CAPITOLUL IV
Justificarea sprijinului financiar

ART. 15
(1) La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanta se vor avea in vedere urmatoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau servicii, altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri de casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz;
e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: scopul platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul si data eliberarii. Chitantele care atesta plati vor fi utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale;
f) chitantele de mana prin care se atesta anumite plati – pentru pictura si procurari de materiale de la particulari – trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele vanzatorului, in clar, precum si seria si numarul actului de identitate al acestuia. Chitantele vor fi certificate de primarul localitatii pe raza careia se afla unitatea de cult solicitanta sau de un imputernicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta contabila a unitatii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucrarile de pictura bisericeasca se vor trimite o copie a documentului de plata si o copie a ordinului de plata prin care s-au virat impozitul pe venit, contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, conform legii, in cazul in care lucrarile de pictura sunt executate ca activitate dependenta, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestari de servicii incheiat in baza Codului civil. Pentru lucrarile de pictura de restaurare bisericeasca executate de catre o persoana fizica autorizata se vor trimite documentele justificative prevazute la lit. d);
i) documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an. In cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va face in cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;
j) situatia de lucrari, acolo unde este cazul;
k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrarilor prevazute la art. 3 din ordonanta, solicitantul va depune alaturi de documentele justificative si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit.
(2) Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar sau emise in anii precedenti acordarii sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost platite dupa primirea acestuia.
ART. 16
(1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanta vor fi transmise direct solicitantului, integral ori esalonat, cu informarea unitatii centrale de cult, sau vor fi transmise direct unitatii centrale de cult, dupa caz.
(2) Pentru acordarea transei a doua si a urmatoarelor transe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.
(3) In cazul in care sumele alocate se transmit unitatii centrale de cult pentru a fi transmise solicitantului, unitatea centrala de cult are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in cont sa transmita solicitantului suma alocata.
(4) In vederea responsabilizarii procesului de alocare si justificare a fondurilor se va incheia anual, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un protocol de finantare intre Secretariatul de Stat pentru Culte si cultele religioase sau, dupa caz, unitatea centrala de cult, in conditiile legii.
ART. 17
Modul de respectare a destinatiei fondurilor alocate, precum si justificarea utilizarii acestora de catre unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, de catre unitatea de cult beneficiara a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.
ART. 18
Modelul si continutul cererii-tip, al declaratiei pe propria raspundere, al raportului de justificare, al protocolului de finantare, precum si procedura de alocare a fondurilor se aproba prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close