Modificarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009

In M. Of. nr. 545 din 28 august 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 644/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Din cuprins:
ART. I
Dupa alineatul (3) al articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Sediul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc este in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.”
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
“k) activitati caracteristice cluburilor de poker.”
2. La articolul 2 alineatul (8), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) in cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati. Modelul autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1b).”
3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Declararea mijloacelor de joc de baza produse pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre producatorul acestora, iar a celor care fac obiectul achizitiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice forma, se realizeaza de catre operatorii economici care efectueaza aceste operatiuni catre directia de specialitate din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc de baza in scopul prevazut de ordonanta de urgenta vor declara tranzactia respectiva directiei de specialitate din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
(3) Operatorii economici care nu mai doresc sa exploateze mijloacele de joc care au facut anterior obiectul autorizarii sau nu mai doresc sa le puna la dispozitie, sub orice forma, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii, vor declara mijloacele de joc respective la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum si natura operatiunii si data efectuarii acesteia, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.”
4. La articolul 21, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem in parte, vor notifica acest fapt directiei de specialitate din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc conform modelului prevazut in anexa nr. 7.”
5. Dupa sectiunea a 2-a “Jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor” din cadrul capitolului II “Conditii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc” se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a “Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker”, cuprinzand articolele 44^1 – 44^20, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 21-a
Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker

ART. 44^1
Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfasoara in spatii corespunzatoare, in care exploatarea jocurilor de noroc este realizata la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizeaza direct intre participanti, organizatorul avand obligatia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.
ART. 44^2
Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza in imobile care nu au destinatia de locuinta si in imobile care au fost construite avand destinatia de locuinta, dar care ulterior, prin modificari succesive, au pierdut aceasta calitate. Prin imobile care nu au destinatia de locuinta se intelege imobilele care nu au fost construite avand aceasta destinatie sau nu au dobandit aceasta calitate ulterior prin modificari succesive.
ART. 44^3
Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisa numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.
ART. 44^4
Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 lei.
ART. 44^5
Pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constitui un fond de garantie pentru fiecare locatie autorizata in parte in valoare de 70.000 lei pentru Bucuresti si 35.000 lei pentru locatiile din tara, dar nu mai mult de 105.000 lei.
ART. 44^6
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul in locatiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, valabil 24 de ore in intervalul 08,00 – 08,00, pentru fiecare jucator, in valoare de 10 lei. Modelul biletului de intrare pentru clubul de poker va fi aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker pe baza biletului de intrare constituie venit la bugetul de stat si se vireaza in totalitate pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara.
ART. 44^7
Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca incintele in care se organizeaza activitati specifice clubului de poker sunt:
a) spatiile in care sunt amplasate mesele de joc trebuie sa fie organizate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru participanti;
b) sa fie corespunzator amenajate;
c) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea si monitorizarea activitatii, dar astfel montat incat sa nu deranjeze participantii;
d) sa beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora;
e) sa fie prevazute cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat, in situatii de necesitate, sa asigure protejarea si evacuarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor;
f) sa fie prevazute cu grupuri sanitare proprii;
g) sa fie amplasate si dotate conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
h) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;
i) sa asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 44^8
In toate cluburile de poker, intreaga activitate din salile de joc trebuie supravegheata in mod obligatoriu prin circuit inchis de televiziune si inregistrata in sistem digital, permanent, in regim <<non-stop>>, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) inregistrarile video respective vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 30 de zile calendaristice. Inregistrarile trebuie sa cuprinda data si ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna intr-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile intemeiate vor fi instiintate imediat Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si organele de politie. Inregistrarile video facute in aceste cazuri vor fi pastrate pana la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevazut anterior;
b) inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de persoanele imputernicite din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc in vederea efectuarii unor verificari;
c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atat la mesele de joc, cat si in intreaga incinta;
d) casieria, pe perioada de functionare a clubului de poker, va fi permanent supravegheata cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmand a fi captata atat pe monitoare, cat si in sistemul de stocare.
ART. 44^9
Cluburile de poker vor avea o dotare tehnica de baza si complementara, inclusiv carti de joc, la nivelul practicat pe plan international.
ART. 44^10
Regulamentul jocurilor si cel de ordine interioara trebuie sa contina prevederi obligatorii privind procedurile si competentele referitoare la: aprovizionarea, pastrarea, circulatia interna, dotarea minimala, proceduri standard de operare a acestor jocuri.
ART. 44^11
Cluburile de poker pot primi spre pastrare sume numai in numerar, in lei sau in valuta, ale clientilor. Acestea vor fi pastrate in seifuri special amenajate in casieria salii de joc, altele decat cele destinate operatiunilor curente ale clubului, iar procedura de primire-predare, pe baza de documente utilizate in regim special, va fi total separata de fluxurile financiare si de inregistrarile contabile ale cluburilor si vor fi pastrate si arhivate conform prevederilor legale in vigoare. Evidenta acestor sume se va tine distinct pentru fiecare depozitar in parte, pe baza de fisa de cont pentru operatiuni diverse intocmita pentru fiecare depozitar, in care se vor inscrie toate operatiunile efectuate de catre acesta.
ART. 44^12
Organizarea activitatii in clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotarii, intreruperea temporara a activitatii la mese, inchiderea meselor, numararea bacsisului, inregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioara al clubului de poker, asa cum a fost aprobat de comitet. Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla in permanenta la sediul clubului si va fi prezentat la cerere organelor de control. Jetoanele valorice pot fi cumparate de la casierie sau de la mesele de joc, in lei sau in valuta, iar restituirea ori rascumpararea acestora se face numai la casierie.
ART. 44^13
Organizatorii prevad prin regulamentul de ordine interioara al clubului de poker, fara a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numarul meselor, conditiile de angajare, specializare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnaturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai insotiti de documente justificative.
ART. 44^14
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker care organizeaza turnee de poker au obligatia de a notifica Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii turneului, cu privire la locatia, perioada de desfasurare, taxa de participare si intervalul de desfasurare a turneului.
ART. 44^15
Bacsisurile oferite de participantii la joc salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc si pot fi impartite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat in contabilitate si vor fi impozitate ca venituri ale salariatilor sau venit al organizatorilor de jocuri de noroc.
ART. 44^16
(1) Organizatorii vor conduce evidenta accesului jucatorilor in incinta clubului de poker numai in format electronic. Evidenta accesului va contine datele de identificare ale participantilor, cel putin numele, prenumele, data si locul nasterii, documentul, numarul si seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:
a) pentru cetatenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie;
b) pentru cetatenii romani sau cetatenii apartinand unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului.
(2) Organizatorii sunt obligati sa nu permita accesul persoanelor care nu detin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.
ART. 44^17
(1) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenta accesului jucatorilor in incinta cluburilor de poker se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie bazele de date la solicitarea personalului cu atributii de control din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si a personalului din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
(2) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile. Listele cuprinzand persoanele care, motivat, prin decizii interne ale clubului de poker, au fost declarate indezirabile si carora li s-a interzis accesul in club vor fi comunicate organelor de politie, impreuna cu motivatia acestei masuri, in 5 zile lucratoare de la data acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifica prin decizie a organizatorului.
ART. 44^18
Organizatorii au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 44^19
In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker si pentru prezentarea documentatiei in Comitetul de supraveghere, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si ai Ministerului Afacerilor Interne, in numar de cel putin 3 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comitetului.
ART. 44^20
Orice alta prevedere contrara dispozitiilor referitoare la autorizarea si functionarea cluburilor de poker se abroga de drept.”
6. La articolul 74 alineatul (1), litera v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, cluburilor de poker si de jocuri de noroc tip slot-machine au obligatia sa inscrie cu datiera data si ora emiterii biletului catre client, atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare;”.
7. La articolul 76 alineatul (1), literele a), c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1) – (3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4) – (6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1) – (3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31 – 33, 35, 38, 44^12, 44^15, 44^16, 50, art. 62 – 65, 69, art. 73^3 lit. a) – p), r), t) – z), art. 73^5 alin. (1) si (3), art. 73^6, art. 73^7 – art. 73^9, art. 73^10 alin. (2) – (4), art. 73^11, art. 73^12, art. 73^13 alin. (3) – (6), art. 73^14, 73^15, 73^17, ale art. 74 alin. (1) lit. b) – h), j), k), alin. (2) lit. b) si alin. (5);
………………………………………………………………..
c) nerespectarea prevederilor de pastrare a inregistrarilor video in termenul prevazut la art. 26 alin. (2) si art. 44^9 lit. a);
………………………………………………………………..
e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40 – 41, 44^14, 44^17, 47, art. 51 – 53, 56, 58, 59, 68 si 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m) – q), s) si t), precum si a regulamentului turneului de poker aprobat de comitet, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta;”.
8. La anexa nr. 2, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. numai pentru activitatea de cazinou, cluburi de poker si pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta – dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal acordata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;”.
9. La anexa nr. 3, dupa litera H se introduce o noua litera, litera I, cu urmatorul cuprins:
“I. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker:
1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, precum si programul de functionare. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baza si auxiliare;
3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte;
4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru;
5. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor si alte aspecte prevazute de normele legale in vigoare;
6. documentele care atesta provenienta legala a mijloacelor de joc;
7. dovada privind constituirea fondului de garantie;
8. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul in care urmeaza a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close