Masuri pentru intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

In Monitorul Oficial 549/29.08.2013 a fost publicata OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Prevederile acestui act normativ sunt aplicabile operatorilor economici care sunt organizati si functioneaza in baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) regiilor autonome infiintate de stat, societatilor/companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz;
b) regiilor autonome infiintate de unitatile administrativ teritoriale, precum si societatilor comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o participatie majoritara, dupa caz;
c) societatilor comerciale si regiilor autonome la care persoanele juridice mentionate mai sus sau institutiile publice centrale ori locale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, dupa caz.

Aceste prevederi nu se aplica:
a) institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit OUG99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de mai sus;
b) societatilor de asigurare reglementate de Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) operatorilor economici care indeplinesc conditiile, dar prin legi speciale sunt exceptati de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar unic, majoritar sau detine o participatie direct ori indirect majoritara;
d) unitatilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor care indeplinesc conditiile.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba, dupa caz:
– prin Hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, initiata de ordonatorii principali de credite;
– prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
– prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului.

Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli nu aplica aceste prevederi.

Formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum si modul de calcul al indicatorilor prevazuti in acestea se aproba prin ordin al ministrului Finantelor Publice.

Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu exceptia societatilor comerciale a caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care vor prezenta bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

Operatorii economici cu statut de filiale prezinta organelor administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli in termen 10 zile de la intrarea in vigoare a hotararilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli.

Organele administratiei publice centrale sau locale, care au in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu operatori economici, au obligatia ca, in termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, sa elaboreze si sa transmita in vederea avizarii documentatia necesara aprobarii acestora sau sa le aprobe, dupa caz.

Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli.

Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunar, in limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a actionarilor, respectiv Consiliul de administratie al operatorului economic, dupa caz, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent. Prin exceptie, operatorii economici, care datorita specificitatii activitatii desfasurate concentreaza realizarea acesteia intr-o anumita perioada a anului, pot efectua in aceasta perioada cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul caruia se afla. Limita de cheltuieli se calculeaza tinand cont de numarul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri si cheltuieli.

La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
c) criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie/Consiliului de supraveghere si a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
d) programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
e) programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora;
f) programele de reducere a platilor/creantelor restante.

Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor publice centrale au obligatia de a prezenta pana la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, la Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punctul de vedere al incadrarii, in nivelul anual aprobat.

Operatorii economici au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice, in formatul solicitat, fundamentari, analize, situatii, raportari referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, precum si orice alte date si informati, astfel:
a) lunar, trimestrial si anual, operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice, conform listei publicate de Institutul National de Statistica;
b) trimestrial si anual, ceilalti operatori economici.

Abrogare

La data intrarii in vigoare a ordonantei, 1 septembrie 2013, se abroga:
OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 27-29 si 31 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 15 alin. (1), (2) si (4) din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close