Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare

In M. Of. nr. 561 din 4 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 136/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Incepand cu data prezentului ordin, orice dispozitii contrare se abroga.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata prin Legea nr. 60/2011, si reglementeaza modul de aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, denumit in continuare Regulamentul nr. 267/2012.
ART. 2
In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza:
a) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare – conform definitiei prevazute la art. 2 lit. g^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prestator de servicii de plata – conform definitiei prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) transfer de fonduri – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (t) din Regulamentul nr. 267/2012;
d) fonduri – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (l) din Regulamentul nr. 267/2012;
e) platitor – conform definitiei prevazute la art. 5 pct. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) beneficiar – conform definitiei prevazute la art. 5 pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) persoana, entitate sau organism iranian – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (o) din Regulamentul nr. 267/2012;
h) notificare prealabila – procedura prin care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul, este instiintat in prealabil, in scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri catre sau din partea unei persoane, entitati sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileste obligativitatea notificarii prealabile;
i) cerere de autorizare – documentul prin care se solicita Oficiului autorizarea prealabila privind efectuarea unui transfer de fonduri catre sau din partea unei persoane, entitati sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileste obligativitatea autorizarii prealabile;
j) autorizare prealabila – procedura prin care Oficiul prezinta acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian;
k) tranzactii care par sa aiba legatura intre ele – conform definitiei prevazute la art. 30 alin. (2) din Regulamentul nr. 267/2012;
l) stat tert – oricare alt stat care nu intra sub incidenta prevederilor art. 49 din Regulamentul nr. 267/2012.

CAPITOLUL II
Restrictii privind transferurile de fonduri si servicii financiare

ART. 3
Autoritatea competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul.
ART. 4
Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se face cu cel putin o zi lucratoare inainte de efectuarea transferului.
ART. 5
(1) Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se intocmeste in limba romana, in dublu exemplar, in format tiparit, pe suport hartie, fiind completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plata sau de persoana imputernicita de acesta ori de platitorul sau beneficiarul transferului, dupa caz, sau se efectueaza prin mijloace electronice, in forma stabilita de Oficiu, conform anexei nr. 1A ori nr. 1B, dupa caz.
(2) Prestatorii de servicii de plata pot imputernici alte persoane sa notifice Oficiul, in numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), acordarea unei imputerniciri de catre prestatorul de servicii de plata altei persoane nu il exonereaza pe acesta de indeplinirea obligatiilor legale stabilite de reglementarile europene si nationale.
(4) Formularul de imputernicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului in numele prestatorului de servicii de plata este prevazut in anexa nr. 2.
ART. 6
(1) Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se depune, in format tiparit, in dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.
(2) Institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine pot transmite notificarile prealabile in format electronic, prin reteaua de comunicatie interbancara, conform protocoalelor incheiate cu Oficiul.
ART. 7
Oficiul confirma primirea notificarii prealabile astfel:
a) elibereaza pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificarii prealabile cu numar de inregistrare de primire la Oficiu;
b) electronic, pentru situatia prevazuta la art. 6 alin. (2).
ART. 8
(1) Cererea de autorizare prealabila se intocmeste conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 3A ori nr. 3B, dupa caz.
(2) Conditiile de nulitate ale autorizarii, obligatiile speciale ale persoanei care solicita si primeste autorizarea, exonerarile sunt stipulate in anexa nr. 3C, care constituie pagina a doua a formularelor prevazute la alin. (1).
(3) Prestatorii de servicii de plata pot imputernici alte persoane sa adreseze Oficiului, in numele lor, cererea de autorizare prealabila pentru efectuarea unor transferuri de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian.
(4) Formularul de imputernicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabila in numele prestatorului de servicii de plata este prevazut in anexa nr. 4.
ART. 9
(1) Cererea de autorizare prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se intocmeste in limba romana, in dublu exemplar, in format tiparit, pe suport hartie, conform formularului-tip, fiind completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plata sau de persoana imputernicita de acesta ori de platitorul sau beneficiarul transferului, dupa caz.
(2) Cererea de autorizare prealabila a transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind insotita de documentele necesare in vederea sustinerii acesteia.
(3) In functie de tipul si scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plata sau persoana imputernicita de acesta ori platitorul sau beneficiarul transferului, dupa caz, are obligatia de a analiza si verifica veridicitatea informatiilor si de a depune la registratura Oficiului, in vederea sustinerii cererii de autorizare prealabila, urmatoarele documente, in copie certificata “conform cu originalul”:
a) in cazul transferurilor de fonduri catre o persoana, entitate sau organism iranian, cererea de autorizare prealabila va fi insotita, dupa caz, in functie de specificul transferului de fonduri, de urmatoarele documente referitoare la platitor:
(i) documente de infiintare si functionare, acte aditionale la acestea, acte de constituire ale platitorului, precum si certificatul de inregistrare a societatii sau actul de identitate, in cazul persoanelor fizice;
(ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa nu fie mai vechi de 3 luni;
(iii) factura furnizorului, declaratie pe propria raspundere sau alt document care evidentiaza obligatia de plata;
(iv) contractul sau alt document in baza caruia se efectueaza transferul de fonduri;
(v) declaratia vamala, licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX sau alte autorizatii necesare, dupa caz, in functie de specificul tranzactiei;
(vi) date de identificare privind transportatorul si asiguratorul bunurilor importate;
(vii) cerere de consultanta, avizata de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX;
(viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si/sau Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012, conform legislatiei;
b) in cazul transferurilor de fonduri de la o persoana, entitate sau organism iranian, cererea de autorizare prealabila va fi insotita, dupa caz, in functie de specificul transferului de fonduri, de urmatoarele documente referitoare la beneficiar:
(i) documente de infiintare si functionare, acte aditionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum si certificatul de inregistrare a societatii sau actul de identitate, in cazul persoanelor fizice;
(ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa nu fie mai vechi de 3 luni;
(iii) factura furnizorului, declaratie pe propria raspundere sau alt document care evidentiaza obligatia de plata;
(iv) contractul sau alt document in baza caruia se efectueaza transferul de fonduri;
(v) declaratia vamala, licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX sau alte autorizatii necesare, dupa caz, in functie de specificul tranzactiei;
(vi) date de identificare privind transportatorul si asiguratorul bunurilor exportate;
(vii) cerere de consultanta, avizata de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX;
(viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si/sau Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX pentru produsele prevazute de Regulamentul nr. 267/2012, conform legislatiei.
(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (3) sunt redactate intr-o limba straina, se vor depune insotite de traducerea autorizata in limba romana.
ART. 10
(1) Oficiul poate solicita, in scris, solicitantului cererii de autorizare prealabila, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabila si/sau in timpul procedurii de autorizare prealabila, in functie de specificul transferului de fonduri, clarificari scrise si/sau documente pe care le considera necesare.
(2) Documentele sau clarificarile prevazute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului in termen de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute la art. 11.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligatia de a comunica in cuprinsul cererii de autorizare prealabila date de contact care sa permita o comunicare prompta cu Oficiul.
ART. 11
(1) Documentele solicitate pentru sustinerea cererii de autorizare prealabila se depun la registratura Oficiului indosariate, numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de solicitant.
(2) Oficiul confirma primirea cererii de autorizare prealabila si a dosarului cuprinzand documentele necesare in vederea obtinerii autorizarii prealabile, specificand si numarul de file continut de acesta, prin remiterea catre emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu numar de inregistrare de primire la Oficiu.
(3) Oficiul primeste cererile de autorizare prealabila prin registratura, in cadrul programului de lucru, afisat pe site-ul institutiei.
ART. 12
(1) Autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se elibereaza de Oficiu in termen de maximum 28 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de autorizare prealabila, in forma prevazuta, dupa caz, in anexa nr. 5A ori nr. 5B.
(2) Conditiile de nulitate ale autorizarii, obligatiile speciale ale persoanei care solicita si primeste autorizarea, exonerarile sunt stipulate in anexa nr. 5C, care constituie pagina a doua a formularelor prevazute la alin. (1).
(3) Autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian se considera acordata in cazul in care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabila a efectuarii transferului de fonduri si nu a formulat, in termenul prevazut la alin. (1), obiectii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.
ART. 13
(1) Oficiul confirma prestatorului de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri, in format electronic, prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, emiterea autorizatiei prealabile referitoare la transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian.
(2) Autorizatia prealabila este ridicata direct de la sediul Oficiului de catre solicitant, pe suport hartie, in original.
(3) Prestatorii de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian ridica autorizatia prealabila in original, pe suport hartie, de la registratura Oficiului.
ART. 14
(1) Oficiul nu acorda autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian in urmatoarele cazuri:
a) in conditiile prevazute la art. 30 alin. (4) din Regulamentul nr. 267/2012;
b) cererea de autorizare prealabila si/sau documentele care sustin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate “conform cu originalul” sau semnatarul nu poate fi identificat;
c) cererea de autorizare prealabila nu este redactata in limba romana si/sau, dupa caz, documentele care sustin cererea nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana;
d) solicitantul autorizarii nu depune, in termen de 5 zile, documentele solicitate de Oficiu pentru sustinerea cererii de autorizare;
e) cererea de autorizare prealabila a facut obiectul unei autorizari anterioare;
f) in alte cazuri justificate.
(2) In situatia respingerii unei cereri de autorizare prealabila, Oficiul formuleaza obiectii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de instiintare prevazut in anexa nr. 6.
ART. 15
(1) Oficiul transmite obiectiile scrise referitoare la transferul de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian prestatorului de servicii de plata care solicita transferul de fonduri sau persoanei imputernicite sa depuna cererea de autorizare prealabila si sa ridice autorizatia prealabila ori platitorului sau beneficiarului, dupa caz.
(2) In situatia in care obiectiile scrise sunt comunicate persoanei imputernicite sa depuna cererea de autorizare prealabila, Oficiul transmite, in format electronic, o copie a obiectiilor scrise si prestatorului de servicii de plata sau platitorului ori beneficiarului, dupa caz, la adresa indicata in cuprinsul cererii de autorizare prealabila.
(3) In situatia respingerii unei cereri de autorizare prealabila a unor transferuri de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian, Oficiul va instiinta Ministerul Afacerilor Externe, in vederea informarii autoritatilor competente din statele membre, si Comisia Europeana, prin Oficiul pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 16
In cazul transferurilor de fonduri catre sau de la o persoana, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificarii/autorizarii prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitentii notificarilor prealabile/cererilor de autorizare prealabila au obligatia sa instiinteze, de indata, Oficiul.
ART. 17
Oficiul poate transmite date si informatii referitoare la transferurile de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian supuse procedurii de notificare prealabila catre alte autoritati/institutii, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 18
Cursul valutar luat in considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care Oficiul primeste notificarea prealabila sau cererea de autorizare prealabila, dupa caz.
ART. 19
Notificarile si autorizatiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri catre sau de la o persoana, entitate sau organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de catre prestatorii de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri sau de catre platitor ori beneficiar, dupa caz.
ART. 20
Formularele prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C si 6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro
ART. 21
Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close